Skip links

قصة : منقذي الاسمر ج3

 1,647 عدد مشاهداات

🌹🌹 منقذی الآسمر 🌹🌹
✏ بقلم الهاویه….♡ندی العمر ♡
#الجزء…..□■ 51□■

كحاالت السمااء وباانو نجوومهاا …کانها کتعلن على انتهااء نهاار اخر بافراحو واحزاانو..ومشااکیلوو..
دااخل قصر البارون …وكيف اي يووم كانو مجمووعين على طاوله الطعاام من بعد متعشااو كيسمعو لتوصيات ..
الباروون…”هاز عود الارق بايديه كيحك سنانو ويتكلم “…غدوه غنمشي رباط انا ولبنى عندي شي تحليلات…”شاف في عبد الرحمان “…رد بالك على بناات ودااار في غياابي…”رجع شاف في يوونس “…ونتا متدير تاا حاطه في خدمه تا نجي ونشووف شي مشااكل لقيت…
تيليلا…..”مزضاتش بشنو سمعات “..لاه لاه لاه انووح شني كتقوول علاه هاد وقت كاامله لمكونتيشي فيها شكون كان راد لبال على شغل ماشي يوونس..
بارون…”خنزر فيها”…الاله انا جيت لقيت روينه كتسنااني …وزايدون فيسااع غنجيو ونشووف هاد حالة لي وصل ليلا الشغل ..
يونس …”بدا غكيبرق في عينيه”…نتا تعرف ابا…يالله تصبحو على خير…”جمع الوقفة وهي تبعو مو “…خدني معااك ايوونس …”تبعااتو معاجبهاا حال ”
لبنى…”شافت في ولدها “…دیها فی صحتک وعااندااک تمشی ..غیر نطمنو علی حبیبک ونرجعو ..
عبد الرحمان…”حادر راسو وکیحرک ایدیه فوق طبله “….
لبارون…”شاف فی سهیله وسوسن “…شوفتکم سااکتین..شنی معجبکمشی لحال..
سهیله…”ناضت باست راسو “…الله یشافیک تمشی وتجی بسلامه انا غنطلع نعس ..
سوسن…”عنقاات باها”…عندااک اباا تخلینی بحال لمرا فاایته…یرحم باباک رجع دغیا
البارون…”بادلهاا العنااق “…متخاافشی دغیا غنرجع یالله طلعی ترتاحی…”طلعات سوسن وتبعاتها لبنی..کیف بغا ینوض عبد الرحمان وقفو ”
عبد الرحمان…”بتسااؤل “…🤨🤨..كاينه شي حاجه نسيتي مقلتيهااش ؟؟
البارون…”وقف مقابل معاه”…رد باالك ابني من سهيله ديك بنت معجبانيشي كتخبي شي حااجه ومبغيتش نضغط عليهاا…حتى نرجع ونشووف ماالهاا..
عبد الرحمان…”شكوكو زادو “…ولا عليك…طريق سلامه ..
کلهاا طلع لبیتو سوسن نعساات دیک سااع…لبنی بدات توجد شانطه تاعها..عبد اارحمان لاح حواایجوو وودهن ظهر بمسااج واخا موصلش لیه کامل…سهیله راورها صداع راس من جدید حزماتو کارزه علیه وحالفه لا تذلات لیوونس ولا طلبات منو شی حاجه ..اما لبارون فبقی لتحت کیهضر فی تلیفوون..
لبارون….سمااعنی شغنقوول..یونس مبغیتو یحادی فی حتی حاجه ولو تکون صغیره حتی نجی…راه نسمااع بلی دار شی صفقه ولا باع شی سلعه نتا ورجاال لی غتحااسبوو …انا ضروری کیخصنی نمشی غدا بالحق غنرجع دغیا وای حاجه علمنی بیهاا فهاامتی..
….. “بالایجااب”…غیر نعااس علی جنب رااحه الباروون کلامک هو لکبیر..
لبارون….”قطع تلیفونو وطلع لبیتوو یوجد حواایجو
《 فی غرفه یوونس کان جاللس معصب فی ایدو گارو وکیف کیطفی کیشعل تانی وثالت باش یتهدن ولا بغی یبرد ”
تیلیلا…”کتدیر لیه مسااج لکتاافو “…کالم ابنی کاالم وفکر غیر بالعقل..
یوونس…”کارز علی سنانو “…اشمن عقل کتدوی علیه…واش مسمعتییهش شنی کیقوول وقداام داک شماته لغریب لی دااخل وسطناا
تیلیلا…”رفعات حاجبهاا”…شکوت هاد لغریب مکان حد ؟؟
یوونس…..عبد الرحمان الوالیده ..😡😡…”عود لیها شنو قالیه مصطفی ”
تیلیلا….”جبدااتها”….شنیییییی
بوونس…ایااه عبد الرحمان صدق ولد خیریه جاابتوو لبنی ورباتو…مهم خلیک من هاد شی حیت معندوزوش کنتسنی لوقت وفکری معایا شنی غنعمل مع با بففف…
تیلیلا…”بقات شحال تفکر “..سمااعنی اش غنقوول باک مجااش وعنل هاایدا اکید کاینه شی حااجه..یمکن عرف بلی دخلتی فی صفقاات مع ناس هو رافضهم…شی حاجه بحال هایداا..
یوونس…وشنو المعموول
تیلیلا…المعموول هو خاصک ضرب صربه کبیره حیت الا مشی حتی عرف شنو عملتی صدقنی عمرک مغادی تعاود تنزل معاه …دابا الوقت جاا باش تنفذ کلام لی قال لیک خاای
یوونس…”طفی لگاارو”…قالها لی عبد الواحد قبایلا وعطاانی خطه وهی لی غنستعمل…”حید تریکوه ولاحو بعید “…مهم الوالیده مشی تنعس یصبح ویفتح…
“خرجات من بیتو تیلیلا وکان عقلها مشوش.ماشی علی ود ولدهاا لکن علی قبل موضوع عبد اارحمان..”…کیفااش ماشی بنوو…اجی هو شحاال عندو من عاام…بلااتی دیک وقت دیک الحیه کانت مرییطه ووراها ماتت فی الولاده بالحق وانا بیدی تاکدت بلی ولدهاا تخشی فی قبر معااها..زعمه یکوون هوو…لاء لاء شنی کتخرفی اتیلیلا…بالحق الا کاان هو…اواعدی کیخصنی نتاکد وضروری والا کان هو دبصح والله میبقی عایش ولو لدقیقه اخره 😡😡

🌹🌹 منقذی الآسمر 🌹🌹
✏ بقلم الهاویه….♡ندی العمر ♡
#الجزء…..□■ 52□■

صباح یووم جدید باحدااثو ووقائعو…ککل یووم نااضت من فراشهاا علی دغدغات وخربشاات شاانتی لی کتنتف وتقمش فیهاا باش تلعب معاها لکن سهیله مکان لیهاا حیل ولا جهد …لیلتهاا مرت سوده وطوییله….لاحت علیها لغطی وتمات ناایضه وهی تعاود تشد رااسهااا من قوه الالم غوتات بقله حیله وایدها مشات دیریکت فوق الرف کتقلب علی دوا دوجع رااس لکن ملقاات فیه ولا حبه کلشی شرباتو فی لیل کثر من عشرات حبات شرباتهم مفرقین کیف کیتکالما علیها الالم مکدوزش مده قلیله کیرجع لیها وکترجع تشربو من جدید
لاحت القرعه من ایدهاا وخدات شال جمعات راسهاا مزیره علیه ودخلات توضات ..بدلات وبعدها فرشاات سجااده وبداات تصلی وتناجی ربهاا باش یکون معااها…بقات جالسه فی الارض مده قبل متسمع لباب تطرق ولی کانت من ورااه سوسن
سوسن….” داخله لعندهاا بابتساامه “…صباح لخیر..های های نااس ولاو بصلیو من فووویااخ العاایله … 😏
سهیله…”هزات عینها فیهاا رافعه حاجبهاا ورجعاات نزلاتهاا”…من لیووم ..اصلا تعطلت بزااف وجاا الوقت لی نقرب فیه من الله حیت بعدت علیه ..
سوسن…”حطات ایدهاا علی قلبهاا وحلات فمهاا”…لاه لاه لاه…تصدق بالله معرفتکشی…”جلسات قفازی حداها “….شکون تینا اختی …فااینیاا سهیله …؟؟
سهیله…”جمعات الوقفه طوات الزربیه وحطاتها فی بلاصنااا وجلساات فوق الفوطوي ودوات بصووت حزين وخافت “…سهيله دمرووهااا 😔😔 سهیله مبقاتش …
سوسن…”جلساات حدااها”…شنو قلتی مسمعتشی ؟؟
سهیله …”حیدات خمارها تاع صلا وحطاتو “…قلت لیک شنو بغیتی علی صباح ..😠
سوسن…بغیتک نتینا تنزل تفطر …”حطات راسهاا علی کتفها”..العایله لیوم غنفطرو بواحدنا…لا باا کاین ولا عمتوو…
سهیله…” حیداتهه من علیها..ومشات فوق ناموسیه مرجعه راسها لور وصباعها کتمررهم علی نواضرهاا”…حسبینی تا انا مکایناش …وهبطی معاک داک ریدو وخرجی بغیت نعس …
سوسن…”شافت فیها شحال کتامل فی ملامحها واش کتضحک ولا داویه دبصح ..کتبان لیها قالت کلامها ورجعات متکیه ساده عینیهاا ومره مره کتزیر علی حواایجبهاا وتعض علی فمهاا ‘….سهیله وااش مریطه عندک شی حاجه …
سهیله…”بالغوات ناضت لایحه مخده علیها “…معندی وااالو کتسمعی صاافی اسوسن خرج وترکنی بوحدی …بغیت نتصنط لراسی واش ممکن ولا نمشی انا فی حال سبیلی …😑
سوسن….”متوقعاتش هاد رده الفعل العنیفه من عندهاا “…واخا سمااحلی اختی ….”حدرات راسهاا وسداات الباب وخرجاات اما سهیله دارت وجهاااا علی لمخده باش تکتم صووتهاا وغوتاااااااااااااااات ” ..واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع…
اهء اهء …اربی رااسی…”ناضت اید شاادا بیهاا رااسهااا واید لوخرا کتعض بیها ایدهاا من حر وجع الراس لی شاادهاا …کون کان لبیت کیتکلم یقوولها وقفی وباراکا متزطمی علیا.. بقوه مبقاات غادا جاایا فووقو
ازید من ساعه وهی کتکابر وکتحاول تحمل …مره تغوت …”.ااااااااااااااااااااااااااااااه”….ومرره تبکی بهستییریه …”اهئ اهئ اهئ لا لا لا لا لا لا لا یااربی “….وفی الاخییییر حلات لباب وخرجاات من لبیت معاقلاش ولا منتابها لشنو لابسه کاانت بلباس نوم قصیییر وشعرهاا کیباان حیت شاداه بزیف غیر شویه….شکون غیعقل ملی یکوون فی حالتهاا..همهاا الوحید توقف الصرااع لی نایض فی الجزء العلوی من دماغهاا…
غادااا طاایره وعقل مهنااش تا تلاقات فی طریقهاا بعبد الرحمان نازل من بیتو مبدل ..ضربت فیه ودازت کانهاا ملمحااتش طیفو تا حساات بخطوات سرییعه وراها فی درووج …وقف قداامهاا شاادها من ایدهااا ومخنزر فیهاا
عبد الرحماان…..”کلمه بعد کلمه کیزیر علی ایدهاا لکن محسااتش بیه “…..واااش داایرا راسک صمکه ولا شنووووووو…کنعیط علییییییییییک فین غااااادیااا .؟؟
سهیله…”هو کیدوی وهی کتحرک فی رجلیها بعصبیه ملی سالا ضورات راسهاا شافت فیه وخنزرااات “…..وااااش سااالیتی زبوور دیال شنووو بیک ماالک کتغوت وزایدون …”دفعااتو لکن متزعزعش “….ترکنی وتکلم علاش ماسکنی هااکدااااااااا اش بااااااغی منی ..😡😡
عبد الرحماااان…”شدهاا من لباسهاا جرهم وعاود طلقهم “…شنوووو هاد زبل لابسااه ونازله بیه ..

🌹🌹 منقذی الآسمر 🌹🌹
✏ بقلم الهاویه….♡ندی العمر ♡
#الجزء…..□■ 53 □■

…..
عبد الرحماااان…”شدهاا من لباسهاا جرهم وعاود طلقهم “…شنوووو هاد زبل لابسااه ونازله بیه …واش بوحدک فی دار ولا شنوو..هاد لبلاصه فیها رجاااال وطیفک الا بغی یدور فیهاا خاصو یکووووون مستوووور فهمتی ولا نعاود نشرح ..”طلقهاا بجهد تا ختل توازنها ”
سهیله…”قربات حداه ودوات معصبه “….نضوووور کیف ماا بغیت ندووور نحید گاااااااع نتا تعبر شبرک وتجلس فییه..منتا راجلی ولا خاطبنی کتسمع ..وزایدون ورینی هاد رجال نشووف مکاین تا حد کاین غا شم…”مکملتهااش ”
عبد الرحمان…”ضحک باستهزاااء وقرب تاا لحداها وهضر “…مشیییییتی بعیید نرجع نقوولیک کیفک کیف سوسن والا لقیتهاا لابسه بحاالک نقد نضربهااا ونتی حمد الله دویت مزیاان …ولاینی بربی وهاد المره تدوی بهاد طریقه معاایا نووریک شمااایت اش کیدیروو…
سهیله…”مکرهااتش تسطح راسهاا مع احیط بداک صداع وکمل علیها هو “…شووف نقوولیک بعد منی نقول لی بغیت اه شمایت شمااایت کاینین غا شماایت ودااابا تفراااق علیااااا ها انا کنغو….”بااقا مکملتهااش وهی تحس بصفعه جااتهااااا لوجه 👋👋 …شدات حنکهاااا …وبدات تبکی بهستیریه..کلکم بحااا بحااال حگااااره مستقویین قتلتوونی دمرتوووونی خرجتوووو علیاااا 😭😭😭.منسمحش لیییییکم منسمحس لییییییکم…
عبد الرحماان…شکووون هادا لی دمرک وخرج علیک هااا.قلت لیک قبل رااک عندک شی حاجه هضری دویی ..شکون قرب لیک ولا تجرآ یدیر لیک شی حاجه ..اش عندک مخلیک هاکداا ماباعاش دوی وتصرفااتک ولاو لاروووب
سهیله …”کتبرد جنوونها فیه “…ماااشی شغلک ماااشی شغلک ..کتسااامع
عبد الرحمان ..” شدها من لگول قربهاا للعندو مزیاااان “….عندک زهر ..عندک زهر جیتینی بنت کون کان شی حد اخوور نریب لمو سنانو و..نوریه یمد ایدو اکن جیتینی بنت ودابا .”جرهااااا من ایدهاا مطلعهاا لبیتهاااا کیف وصلهاا لاحها فیه …کنقسم فمی بالله ولقااک نازله بهاااد الحاااااله تشووفی حاجه اخرااا….والا بغیتی تختاابری صبری جربی ” خبط علیهاا لباب ونزل وهی من ورااهااااا غوتاااااااات باعلی صوووتها ..لکن مکانت لا تیلیلا ولا یونس فی القصر وسوسن کانت کتدور فی جرده باقا ممتقبلاش کیفاش دوات معاها سهیله…….
” اما بطلتنا غوتات تا بردات ووراها لبساات بینوارهاا وقادات شالها وهبطات من جدید لکوزینه کتقلب علی خدامه لی لقاتها کانت کتوجد فی الغدا
سهیله….عطینی عطینی دااک شی نشربووو دغیاا راسی غیتفرگع
خداامه…”کملات خدمتها ومداتهااش فیهاا “…
سهیله….”خبطاات علیهاا طبله وشنقااات علیهااا “…قلت لیییک عطیییییینی واش مکتسمعیییش والا شنوووووو عطیینی ..
خدامه..”بخوف”…ها ها راه معطانی والو لیوم ملی سولتو قالیا تجی عندی الا بغات …
سهیله…”لاحت داکشی لی فوق طبله ..ردخااتو مع الارض “…..المووووووساااااااااخ ….ااااااخ یا یونس غا صبر علیاا غنقتلک غنقتلک ….

🌹🌹 منقذی الآسمر 🌹🌹
✏ بقلم الهاویه….♡ندی العمر ♡
#الجزء…..□■ 54□■

خرجات زااعفه معصبه حالتهاا حالا دیریکت لبیتوو حلاتو بلاما دق وغوتات باعلی صووتها
سهیله…” ضربات لباب حتی خلا اثرو مصور فی الحیط ” “…یووووووووووووووناااااااااس 😡😡…..
“لا مجییب …مکان حتی حد فی الغرفه دخلات لیهاا قلباتها سفاها علی علاها کتقلب بطریقه جنونیه واخا معارفاش بالضبط علاش ولا شنو هو هاد نوع من المخدر لی کتاخد …لکن باغا تبرد جنونها..وصلات بیها الدرجه انها مبقاتش متحکمه لا فی تصرفااتها ولا فی نفسهاا فجآه سمعات صووت هضر مجهد ورااها ..
تیلیلا…”عاد جات من برا لابسه جلابه مقزبه شوبه وصنداله عالیه لایحه شال کاذبه علی راسها بزییف “…واااااش حمااااقتی…شعندک کترون بیت دیوونس….وعلاش دخوولتی لووو بعقلک ولا خرج لیک ..
سهیله…”مشات لعندها وعینیها حمرین باکیین “….علاااه خلیتو لیا العقل …ولدک خرج علیاا کتسمعی خرج علیا ودابا مخلینی کنعاانی ..فین هو فین مشی…؟؟
تیلیلا…هو خارج برا عندو شی شغل مشی لبیتک خای الله وفرق علیک ابنی الا حماقتی ندیوک تداوای بلا هاد لهبال دیالک ….مشی فحالک
سهیله….”خنزرات فیها حتی تفافات “….سدی فمک ولا نوریک لحمااق کیدایر….کتفهی 😡”خرجات من تم لصیدلیه لی عندهم فی القصر خدات کینات دالام راس وتاع نعااس دخلات لبیتهاا شرباتهم وتلاحت ماافاقت تاا تعاشات لعشیه وطاح ظلام …سوسن کل مره طل علیها تلقاها ناعسه وتمشی حداها تطمن علیها ومترتاح تا کتشووفها کتنفس …غاضتها حاالتهاا ومعرفات مدیر لیها خرجات من عندها لتحت لجرده کان عبد الرحمان جالس فی طبله کیکمی شاافها وطفی لگاروو ”
سوسن…”بدات کتبکی “..عبد الرحمان سهیله معرت شنی عنداا…من صباح مکلات والو دخلت عندها مع فطوور غوتات علیا ولاحت علیا مخده وخرجت ..ودابا دخلت لقیتها ناعسه ونهار کامل کنطلل علیها وبقا علی نفس الحاال معرفتشی مالها هاد العایله..عمرها کانت هاایداا 😭😭…
عبد الرحمان…”دایر ایدیه علی رجلیه منزل راسو وعاقد غوباشتو کیسمع لیهاا خلاها تا سلات “…وااش عندها شی مشکل مع دااک خاینه 🤨
سوسن…”معرفاتو علامن کیدوی “…شکون هواا
عبد الرحمان…..خوووووک
یونس…”بقات سااکته شحال عاد نطقات “…یونس ضلمها بزاف لسهیله..من نهار مشی باا لغد لیه جرا علیها لزنقه وخلاها خرجات تخدم فی جنی لحشیش وداها لگراج مع رجال مقایلهاشی بمره ..هو من اول ملی جابها باا لعنا کل مره کیخاصم علیهاا وهی کتسکت لو … شنی غتقول ولمن.؟؟.😔
عبد الرحمان…”..تعصب من ورا مسمع هاد الکلام..ناض من کرسی وخبطو برجلیه تا طااح “…لباک لمن غتقوولها فی نظرک..شنو حاط لبنت هنا باش تعذب 😡
سوسن…هی کانت کتخاف علی با لیمرط وسمحات بهادشی ودابا منعرف شعندها… یکون یونس معرض لیها من جدید بالحق هی مقالتلی والو 😔 موالفه کتحکیلی..
عبد الرحمان…”عاض علی فکو من داخل کیفکر “…دابا نتی خلیک معاها وانا غنعرف بطریقتی…”تا قرب یوصل لباب لخروج ودار شاف فی سوسن “…دخلی صاافی ظلام هذا مکاین لاش دوری هناا…
“دارت کیف قالیهاا دخلات لقصر وبالضبط لصالون شعلات تلفازه ناقصاها وجلساات حاطا ایدها علی خدها وسارحه وفی دوک الاثنااء سهیله کانت فاقت علی نفس الوجع ونفس الصدااع …ونفس اسطوانه صباح تعاودات من بکی وغواات ورجعاات من جدید غادا قاصده بیت یونس وهاد المره تلاقات هی ویاه حدا بابو
یونس…”حلو ودخل کیضحک ..کان مرتب ومقاد علی لحاله لی رجعاتو فیها سهیله “…اوووه اول مره تجی لعندی ..”خنزر فیها “…کاین منقضیو ؟؟

🌹🌹 منقذی الآسمر 🌹🌹
✏ بقلم الهاویه….♡ندی العمر ♡
#الجزء…..□■ 55□■

یونس…”حلو ودخل کیضحک ..کان مرتب ومقاد علی لحاله لی رجعاتو فیها سهیله “…اوووه اول مره تجی لعندی ..”خنزر فیها “…کاین منقضیو ؟؟
سهیله…مشات لعندو عطیینی…؟؟!
یونس…”مشی سد لباب وشافیها باستفهاام “…شنوو نعطیک ؟؟هاا ..”دایر فیها مفاهمش ”
سهیله…”خنزرات فیه عاضه علی قنانفها تا سال دمهم “..عطییینی زبل لی خلیتیه یسرا فی داتی…عطینی المرض لی زرعتی فیا ولی مخلیه کیعذبنی صبااح وعشیااا 😡
یوونس…” قرب لیها ومسح فمها بطراف صباعو “..توتوتوتو…نسیتی شنو گلتی…”عطاها بظهرو “..واخا نعرف نموت ومنتذلش لیک وداک لحزاق تاعک …وزایدوون باح شطبناا .مبقااش .🤗
سهیله…”مشات تجری وقفات قدامو “…یووونااس..مدیرش فیا هاکدا..عطینی رااه کنحس بالموووووووت کتفهم عطینی زبل خلینی رتااح…راه النفس تقطعاات لیا…کنتغدب یا اما تعطینی ولا قتلنی من احسن
یووونس….”جلس فی کرسی دایر رجل علی رجل مشعل سیگار “…باغا حاجتک وکتغوتی من فوق …سمعینی الاله دوی باحترااااام …وصووتک میعلاش.. والا بغیتی نعطیک طلبینی .اسلووبک بغیت یکون فیه ترجی …🤣
سهیله…”مکرهااتش الارض تنشق ول تبلعهاا….لکن فی هاد اللحظه قابل دیر ای حاجه فی سبیل تخلص من شنو کتحس بیه…سکتات مده طویله عاد دوات عینیها فی عینیه ودموع شاقین طریقهم لی ولاو عارفینهاا “……کنترجاااااااک عطینی 🙁
یوونس…”ناض بتثاقل ..ومره مره یوقف ویضور یشوف فیها ویضحک تا وصل لخزنتوو حلها وجبد منهاا کمیه قلیله کبهاا علی ایدوو وقرب لیهاا “…هاااااااکی شمی ؟؟
سهیله…”حرکات حواجبها مفاهماش”…. شنوو ..
یوونس….شمی شمی نزلی نیفک لایدی وشمی ..؟😉
سهیله …یاک کتعطیه لیا فی لعشووب …مفمتش
یوونس …..من لیوم غتولی تاخدیه فی ایدی یالله طلقینی ولا نکفحو…”تمات غادا لایدو تشمهاا باش تستنشق نثره لغتخلصها من هاد العذاب وهو یبعد “…
یووونس…”بعد ایدو علیهاا ورفع حاجبو “….بلاتی بلاتی ماشی بهاد سهووله تاخدیه .خاصنی مقابل …
سهیله….”حلات فمها “…شنوو تانی ؟؟ 😲😱.
یوونس…”حرک راسو طلوع ونزوول “…وی..نتی باغا وانا باغی ..انا نعطیک ونتی تعطینی…یعنی هاک وارااا 😃
سهیله….”شداتها البکیه والخلعه مخلطه عارفااه شنو غیطلب هزات ایدها قدام وجهو “…الا هادشی ایوونس الا هاادشی…” جمعات ایدها شادا حواایجهاا حتی قفزوووهااااا ضحکاااتو ”
یوونس…ههههههه…لا متخااافیش…حااالیاا مبااغیش لی فی بالک خااصنی حاجه اخرا وبنسبه لیک سااهله “کیدوی ویحرک ایدو قداام نیفهاا ”
سهیله…”کتشووم فی دیک شمه “…شنو هیاا هاد الحاجه لی باغی 😑 ؟؟
یوونس…..” ببرود “……. تنفدی واحد العملیه….توصلی لیا سلعه ودوزیها فی طرییق قداام لبولیس بلاما یشکو فیک او یقفووک ..شنو قلتی ؟؟
سهیله…’مصدومه”…شنااهو؟؟.اش کتخربق … عطاا الله رجال لی خدامین فی هادشی …؟؟ فاش غنفیدک انا 🤨..”شدات راسها بین ایدها وکتصووط “…..شنو الفرق بینا انا عنری درت هادشی..یاک عارف کانت خدمتی غیر
یوونس….الفرق انووو هما رجاال ونتی مراا….”بعد لور کیطلل فیها وینزل “….واحد بموسطاج بحال وحده بشعرهاا وبعینیهاا لی کیتمیزو بسحر خااص هاا ؟؟
سهیله…..بشعرهاااااا ؟؟ مفهمتش اشمن شعر “ورااتو زیف “…شووف مزیان واقله غلطتی 😡
یوونس…”ضحک “…حمد لله مزال کتفهیها طایره .. …. باش تنفذ هاد العملیه ودوز مزیاان خاصنا نخرجو منک شخص اخر …لی شاافک میعرفکش راک نتی ……’کیحرک فی ایدیه ‘….وباش تنجح هاد القضیه غتحیدی الصبینیه بمعنی غتعرییییییییی شعرررک😉 …”ضحک باعلی صووتو ونزل جلس کیشووفها کیفاش کتردد کلمات “…نعری شعررری نحید الدره 😱😱😳😭😭 لا لا اکبد کضحک اکید کتفلی…متوصلش بیک درجه تلاعب بحجاابی ..متوصلش بیک الدرجه تلوثنی تاا من برااااا…..لااااا ایووناس لاا بارااکا تال هناااااا بارااکا کلنی نسکت علیه ایووونااااس الا هادشی
یونس….”شدها من زیفهاا هبطهاا لتحت کارز علیهاا “….قلت لیک متعوتیش واناااا مکنشااورکش انااااااا کنامرک بغیتی وعلایهااا مبغیتیش خرجی علیا من هنااااااااا اااا

🌹🌹 منقذی الآسمر 🌹🌹
✏ بقلم الهاویه….♡ندی العمر ♡
#الجزء…..□■ 56□■

لا لاا اکییید متوصلش بیک الدرجه تلوثنی تاا من براا …لا ایوونااس لاا باراکا تال هناا وحبس…کلشی نسکت علیه ایووناس الا هادشی …
یونس…”شدها من زیفهتت هبطهاا لتحت عندو کارز علیهاا”…قلت لیک متغوتیش …وانا مکنشااورکش انا کنامرک ..بغیتی واا علیهااا مبغیتیش خرجی علیاا من هنااااااااا
سهیله ….”کتحااول تفک من بین ایدو”….اشمن نووع من البشر نتااااااا قوول لیاا عنری شفت وااحد بوقااحتک علااااااااش هاد الکره کاامل من جهتی شنوو درت لییک هااا دویی گوولیااا…؟؟
یوونس…”طلقهاا بجهد تا جاات طاایحه علی ناموسیه “…شکون نتی اصلا لی نکرهک ولا نبغیک نتی ولا شی…کتفهمنی ودابا بلا قوه کلام وتجبااد فیه قلت لیک شنو عندی وکلامی وااضح وبااین بغیتی نعطیک بدل شمه شماات مبغیتیش نخلیک هاکداک کتقطعی وکتعانی وهادشی لی کتحسی بیه دابا میجی والو قداام لی غیجی من بعد اختیاار لیک اش قلتی ؟؟
سهیله….”دوزات ایدهاا علی وجهها ورااسها وفی الاخیر حطااتهم علی عینییها شحال کتبکی ورجعاات شافت فیه ”
امتی هاد العملیه ولمن هاد الحشیش غادی …
یوونس…”صفق بایدو لیهاا”…ودابا عجبتینی…مهم امتی ولمن معندکش لاش تعرفیهم
سهیله….”قطعاتو”…من صباح ونتا کدیر شرووط تا انا دابا…هادا شرطی نعرف باش نلقی کیفاش نتصرف…
بوونس…اوک مقلتی عیب..هادی شحنه کوکاایین 😉
سهیله….”حلات فمهاا مصدوومه “…شنووووو ؟؟…واش کتدوی بصح ولا کتفلی …فین عمرنا تاجرنا فی الغبره بااا رافض تماما…
یوونس….”وقف ودار ایدو وراه “…اولا باا ماشی بااک…وتانیا هو مافیخبااروش…هادی عملیه کتخصنی یعنی خدنتی بوحدی مستقله علی لبارون …
سهیله….”کضحک”…کتلعب من ورااه ؟؟
یونس…”غوت علیها معصب “….وااااش شغلک هاد الحیتیاات متدخلیش فیهم ودابا بلا قوه هضره وفهامه تاع والو طلقینی…
سهیله….”تنهداات ومدات ایدهاا”…عطیینی !😔
یوونس….نفهم بلی موافقه …
سهیله….”حرکات لیه راسها بلاما تجوبو ..ضحک ومشی تال حداا حنکها وباسهاا ”
یوونس…..معلمه 👏👏…”دفعاتو علیها قرفانه منو …مشا لجهه لخنزه کیضحک وهی بقات تمسح بلاصه لبوسه تا طیبات حنکهاا…رجع وجاب معاه لغربه عطااها لیهاا…دیک سااع شمااتها ملهووفه وبقاات شحاال کتستنشق ومغمضه عینیها تا حسات راسها شویه وهی تم راجعه لبیتهاا لکن قبا متخطی اولی خطواتها لبره ”
یوونس….”کیحل فی قمیجتو “…غدا فی لیل کونی واحده نبداو فی العملیه قبل میجی لباروون …
سهیله…”دارت لعندو باغا تفقصو “….والا وصل غدا ومدرتش هاد العملیه ومکنتش قد هضرتی هاا شغدیر ؟؟ 😉
یوونس…..”قرب وشد لباب بایدو “…متقدیش دیریها …حیت عدا بحال هاد الوقت غتجینی تانی کیف لکلبه باعا تشمشمی…یعنی ماشی من مصلاحتک دیدیهاا…..حیاااتک ولات فی ایدی…کنتحکم فیها کیف بغیت وولیت کنشکلک کیف بغیت…
سهیله…”ضحکات باستهزاء وخرجات قاصده بیتهاا وکتردد فی خاطرهاا وعیوونها البریئه ولاو کلهم مکر “….وقت ساااالا اولد نووووووح …وغیر بقی تحلم غدااا نوریک شکون هی سهییله وندفعک ثمن هادشی واخا نعرف نمشی فیها انا ویااک حییییت صااافی #کتفییییییییییییییییت

🌹🌹 منقذی الآسمر 🌹🌹
✏ بقلم الهاویه….♡ندی العمر ♡
#الجزء…..□■ 57□■

دخلات لبیتها وصیفطات لخدامه طلعات لیها شی حاجه تاکلهاا …عاد نعساات حیت باقی ماثر علیها المنوم…..سطع نور یوم جدید لی فاقت فیه هاد المره علی لمسات سوسن…کمشات عینیها زاعجها الضو وهی توقف هاد الاخیر ه
سوسن…”تمات غادا خارجه “…غیر بغیت نطمن علیک انا مااشاا 😟…
سهیله….”ناضت کتجری تبعاتهاا تلاحت علیها معنقااها وکتبوس فیها “…سمحیلیا مقصدتش والله…هاانا عیرینی ولا ضربینی گااع ..لبارح ربی لی کان عالم بیا نتی عارفانی کیف دایره یعنی منقدش نشوفیک تا ناقص مبالک نغوت علیک 😟
سوسن…”شداتها من ایدها وجلسو فوق ناموسیه “….علاه انا الحمقه غندی علیک..انا غاضتنی حالتک لبارح شنی کاان عندک اسهیله..بقیت نهار کامل کنطلل علیک ..وکنحس براسی مکتفه معارفا لا شنو بیک ولا والو..قوولیلی اش کاین خلینی نتقاسم حزنک کیف معاوده…
سهیله… “بدات تبکی “….خووووک خووک اسوسن کرهنی فی حیااااتی…وعیشتی وفکلشی..ولیت کنقول موتی حسن من وجودی…اش بغی عندی معرفت..؟؟
سوسن…”بخوف “…شنو عمل تانی…اواعدی هضری خلعتینی…
سهیله …”نااضت من حداها “…قوولی شنو مدارش…مهم منقد نگولیک واالو ولکن کنوااعدک بلی هاادی ع
غتکون اخر مره یتعرضلی واخا تکون علی حسااب حیااتی …وصلات بیا هنااا “دارت ایدها علی حنکها “….قهرنی ودمرنی …سلب منی روووحی …منسمحش لیه منسمحش لیه…”قالت کلامها ودخلات لحمام ..توضات وخرجات… لقات سوسن مزال فی بلاصتهاا کتسناها”..
سوسن…انا مغنسکتشی علی هادشی ..انا غنوقفو عند حدو بالحق قلیلی شنی عمل لیک.باش نعرف نتصرف .
سهیله…”هزات ایدها فی وجها”…ویااک ویااک اخر مره وقفتی فی وجهو شفتی شنو طرا ..رمانا برا فی نصاصات لیل دابا کاینین غیر انا ونتی وعلم الله شنو یدیر تانی…
سوسن…لاء لاء دابا کاین عبد الرحمان…
سهیله….”شافت فیها “…باقا تعقلی نهار تلاقاو لینا دوک رباعه وضربو عبد الرحمان
سوسن…”شدات قلبها”…اواعدی متفکرینیشی…علاه انا نسی 😕
سهیله….عرفتی شکون سباب😉. خووک…
سوسن…”مصدومه” ….😲سهیله…..داکشی علاش خلی سید اصلا مکیحملووش بلاما نکون انا سبابوو ..وخوک لیوم لخر لیه فی لویاان ذراعی لیووم لخر…دابا نزلی انا نصلی ونتبع ختی نفطرو بزوج…
سوسن…واخا 🙁
” فطروو لبناات وبقاک مجمعین شویه کیدویو فوق طبله… حتی قاطع حدیثهم نزول عبد الرحمان کیف لعاده بلباسو الریاصض وتغوبیشتو المعتاده تقوول ضحکه غیخلص علیهاا الفاتوره ..لقی سلام وکب لیه قهوه کحله وبدا کیشرب فیها بلا میتکلم …
سهیله…”باغا تستفزو”….سوسن نووض اختی نطلعو لبیتنا ..راه خرج قانون جدید مخصناشی ندورو فی دار حیت فیها رجاال..هه “قلبات عینیها تشوفو اش کیدیر .. .لقاتو زاد عقدهم ودار لعندهاا ”
عبد الرحمان…حمد لله طرشه دیال لبارح رجعاات لیک عقلک وفهمتی درس…تحسی براسک بدیتی تنسای علمینی اوک …”جر کرسیه تا تلاح وناض خرج
سوسن…”شافت فی سهیله “..اویلی هذا ماالو؟؟..کیفاش طرشه…
سهیله…تا نتی غا داویین مدیهاش فی هضرتوو نوضی نوضی نستغلو ای لحظه لییوم نضحکو فیها متعرفی تکون اخر مره تشووفینی فیها هههه
سوسن…”خنزرات فیها “…اش هاد الهضره کتقوولی 😡😡
سهیله…”عنقااتها “…غا کنضحک مدیش علیا …اجی قوولی لیا بغیت شی نمره عندک شی وحده ؟؟
سوسن…اه کاینه ممستعملاهاشی بغیتیهاا..
سهیله…..تا عطینی یاها…
سوسن…اوک…
“دوزو نهارهم فی ضحک تغداو بزووج ودارو قیلوله بزووج….هاکدا مره تا وصلها مساااج فی نمره…فیه ..”وجدی رااسک نص اللیل غتخرجی “….اکید عرفات مولاه طلعات لبیتهاا ودارت رقم لی عطاتها سوسن فی تلیفونها ودوزات الاتصاال …
سهیله…”غیر سمعات الخط تفتح وهی تکلم مغیره صووتهاا “….الووووو…رضوان هادا…نوو ماشی مهم تعرف شکوون غیر عندی لیک شی حاجه مهمه کیخصک تعرفهااا ….

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 58 ●°

الوو رضوان هادا..نو مااشی مشکل تعرف شکوون اناا… المشکل هو تعرف اش غیوقع ورااکم…عندی لیک زوج کلمات مهمین خاصک تعرفهم وتصرف ….فی نص لیل یوونس غیصیفط شحنه مخدرات بلا اذن البارون …”قطعات علیه تلیفوون وجلسات فووق ناموسیه کتنهج خایفه ومخایفاش عاارفه بانا الخطوه لی غدیر ممکن تمشی من وراها تااهی سیغتو عند یوونس یقتلهاا ومیسیق لیهاا حد لخباار..بالحق معندهااش بدیل اخوور …بالنسبه لیهاا کتامن بمقووله .”علي وعلى اعدائی”…وهادشی لی غدیر هی احسن وسیله للانتقاام منوو ولی ممکن تشفی غلیلها فیه واخا علی حسااب نفسهاا….تنهدات نااضت قاصده لمااریو تجهز حیت مبقااش الوقت ..جبدات حواایجهاا وحطااتهم فوق ناموسیه …وقربات من المرایا مزوله الذره …مخلیه شعرهاا طویل لمغطی جسمهاا طایح ورااها…
من اول محطاات الصبنیه علی راسهاا عهداات نفسهاا انهاا متحیدهااش وداابا شنو غتخلف الوعد ؟؟…وتقتل البراائه لی فیهاا..وتخلی یوونس یدیر فیها مبغی ویلوثها بنظرات الغیر ….تقاابلات مزیان مع نفسهاا وبدات تمرر ایدها علی شعرهاا وکتفکر…. فجآه حرکات راسهاا بنفی…”
سهیله….”عودات جمعات شعرهاا لفووق “…علی جثتی ایونس مغیکونش لی فی بالک الا هادی معندیرهااش برکه بسبابک ولیت مدمنه ..شنو غنسمح لیک توسخنی وتلعب بیا کیف بغیتی…ابداا نتا لی باغی حاجتک منی ماشی انا….مشات خدات لحواایج لی حطاات ولی گانو عباره عن عبایه طویله وکحله لبسااتهاا وجلساات تبین زینهاا… وتکبر عینیهاا وتبرزهاا……وفی الاخیر لاحت علیها شالها جاامعه شعرهاا وممخلیااهش یبان ..
تخبی ورااه جماالهاا ..لی کان کیتشکل من..فم احمر بحال توت ..وجه مستنیر بحال القمر …. خدود وردیه…عیوون کتلمح وساحره بحال الشام …لکن رعم سحرهم کان طاغی علیهم .. نطرات تعب وعتب…نطرات تاائهه ؟ حائره کاتمه دمووع ماشی وقتهم ینزلو ویکسرو کل هاد الهیبه والقوه..یهزمو هاد الشجاعه بالضبط فی هاد الوقت …کتافات تتالم بسکات وتخبی خلف ابتساامه مزیفه..کتفکر فی “قدرهاا “…شنو غیوقع ؟؟….وااش مزال غندخل لهاد الدار کیف خرجت ولا لا ؟؟..واش غنرجع سهیله لقدیمه ولا ودعتهاا بمره ؟؟….وااش هذا هوو #قدری
صووت الباب خرجهاا من دواامه التساائل ..کان یوونس جاای یفکرهاا فی اخرتهاا ..
یونس …”کیحقق فیها ومخنزر “..کلامی کان واضح تحیدی زیف شفتک دایراه ؟؟😡😡
سهیله…”کتدوی معاه ببرود “…نحیدو اه ولکن فی العملیه ماشی هناا…ملی نکون غادا نوصلها غنزولو …دابا انا مزال فی دار ومزال سهیله لی کنعرف…😉
یوونس….”شاف فی سااعتوو “…..ربع سااعه وتخرجی…!!…
سهیله…فهمنی کثر !!…فاش عنخرج فحیط ..😡
یونس ..”کیمسح علی راسو متوثر “..سکتی وتصنطی نکمل هضرتی..انا علی اعصاابی…عرفتی هاد صفقه تخسر کنقسم برب الکعبه نهاایتک غتکون علی یدی نقتلک نقتللللک ومنحنش فیک…هاد العملیه بنسبه لیا کلشی..انا مراقبک ورجالی راه معاک کونی طبیعیه وتصرفی وخدمی دمااغک وهادشی راه مصعیبش علی وحده بحاالک…غتخرجی من هنااا تال اخر طریق غتلقاای راانج کحله فیهاا واحد من رجاالی …تال تم وغیشرح لیک کلشی …وقبل هاکی هذا…”عطاها کیس جبداتو ولقااتو بطن اصطنااعی ” …
سهیله….”قوسات حواجبها”…شنووو هذا ؟؟
یووونس….”بالغوات”…متکلخیییش هادا علی ود الشغل غدیری راااسک حاامله وتا الا لقیتوو شی لجنه فی طریق غیعااونکم..
سهیله….وفین الوجهه ؟؟
یوونس ….”خنزر فیها “…متسولیش بزااف دیری اش کنگوول لیک صااافی ..کتفهمی ؟؟
سهیله…”صاطت بفقصه “…اووف..اوک “مدات لیه ایدها “…عطیینی !!
یونس…”حرک راسو “…شنو نعطیک ؟؟
سهیله….”بدات کضحک “…هااا هاهاها…تعطیینی لی علی ودو خارجه فی هاد لیل ومعارفاش لابن وواش غرجع ولا لا…🤨
یوونس….”جبد من جیبو کیس صغیر تاع الغبره “….هاهو لتقولی مکنتهلاش فیک…”بغی یکب لیها منو شویه خطفاتو لیه کلو “….
سهیله….”عطااتو بظهرهاا”…خلیه کامل باش یالله ننسی شکون اناا ؟؟…
یوونی…ردی لبال تصدقی قاتله راسک راه مجهدد..یااک متصحبیه لعبه راه عبره هادی
سهیله…”بدات تضحک”…اوووه خایف علیا…ایوا اسیدی متخاافش حیاتی غالیه علیا…🤗
یوونس….”مشی حداها وحط مزیرها من کتافها ” …لاخر مره غنگولیک خدمی عقلک…لغلط منبغیهش مفهوووم 😠
سهیله….”حرکات راسهاا طلووع ونزوول بمعنی نعم ”
یوونس…. اووک …یالله هو هذا لحال…
سهیله…صافی خرج انا ندخل حمام ومن تم نخرج …متبقااش ورایا تشکک لی هنا بشی حاجه..
یوونس….”غادی جهه لباب “…انا غنکون مع رجال فی خرجه الحسیمه تلقااونی تما باش ناکد علیکم من جدید قبل متحرکو یالاه طلقی رااسک الاله ….

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 59 ●°

هل هذا هو قدري؟؟…. أهذه هي الحياه؟؟
لم أكن أعرف ما يخبئ لي قدري
لم أعرف أنني في يوم من الأيام سوف أبكي بشده لسوء قدري
كل ما كنت أعرفه هو أنني بشر أريد أن أعيش كسائر الناس
لكن لاا….لقد كُتِب لي العذاب… كُتِب لي الألم… كُتِبت لي المعاناة
فلمذا وُجِب علي تحمُل الألم بعد الان؟؟
~~~~~~~~~~~~~~~
“خرج یوونس ودا معااه القوه لی کانت کتمثل قدامو …بدات تخبط فی نفسهاا وترعد …
سهیله….”جالسه فوق ناموسیه “..یوونس الا هدد کیوفی…صافی لیووم نهاایتک اسهیله…لیوم لخر لیک…اصلا شنو فائده حیاتی الا کنت کندوب وکنموت نهار علی خووه…اللهم موته وحده….بالحق مبعاش نحس بیهاا ..”کبات لیها شویه من غبره فی ایدهاا ورجعات خبات لباقی فی صدرهاا…باش تکون رفیقتها هاد العملیه..علی وعسی تکون سبابها انهاا متحسش بشنو کیدور حدااها…وتفقد الصله بالعالم الخارجی وتکون حااضره کجسد لا رووح…بعد مده قلیله…ناضت قدام لمرایا رکباات شنو جاب لیها وعطاتها لضحک…
سهیله….”کتنش علیها “…لا دابا کملات …هادشی لی بقی ..؟؟
وحامله من لفووق …اربی 😅😅…ضروری منضحک سوسن…”خرجات من لبیت دیریکت عند سوسن لقاتها کتلعب فی تلیفون دخلات مدرمه
سهیله….”کتعوج فی لمشیه وکدور “…ترارارارا…کیجاتک المفاجئه….”مشات حداها وشدات فی ایدها”…هدا هو سبب علاش مبدله علیک هاد لیام..اهء اهء “بدات تمثل علیها “…سوسن انا حامله ..
سوسن…”بقات شاده تلیفون ومبلوکیه معارفه متقدم ولا تآخر “….اواااعدی شنی هاد شی …بنو دشکون هاد العایل لی فی کرشک..😳
سهیله… خوووک 😒
سوسن….”لاحت تلیفون وناضت بالغوات” ..تکرفص علیک بلحماری لاخور…ترکف علیه..والله منخلیها فیه هادشی میتسکتش علیه…
سهیله…”تبعتها شداتها وتشتات بالضحک “…..اویلب تیقتی راه تاع بلعانی هادشی…”حیداتو ووراتو لیها . ” ..غیر ما لقیت مندیر…
سوسن…”شدات قلبهاا وجلساات “…خلعتنی ازمره اووف طیرتیها منی خلعه …اجی بعدا فین مشا شفتک مزوقه ..
سهیله…”عنقااتهاا مزیره علیهاا وتنهداات “…ماا غدااا فین…
سوسن…”کتبعدها علیها باش تشووف فی عینیها “…شعندک لاش درعتینی….😯
سهیله…”کتشوف فی الارض ” ..دابا الا بغیت نعنقک خاصنی تکون بیا شی حاجه …
سوسن…”هزات وجها لعندها”…تشووف فیا ..شعندک العایله ؟؟
سهیله….”تمات غادا خارجه “..والو اسوسن انا ماشاا ننعس تهلی فی راسک…”خرجات بجری بلا متشووف فیها دخلات لبیتهاا خدات تلیفونها وصیفطات رساله لنمره ..”باش تآکد، غیکون یونس من هنا شویه فی خرجه الحسیمه مع رجالو “…صیفطااتو وبدلات کارطا…شافت راسها فی المرایا للمره الاخیره ولکن قبل متخرج هزااتو..بنسبه لیها هو افضل بکثیر من انها تبرج….واخا عارفه یوونس غیعوت لکن متسوقااتش صیباتو وتقابلات مع مرایا…
سهیله…ودابا نشووفو کی غتجیک المفاجئه اولد نووح …
“خلات ورقه مکتوبه فوق طبله مضمونها《الا مرجعتش راه بزز منی بقااو تبغیونی …وانت مدینه لیکم طوول حیاتی وحتی فی مماتی》 ومن وراها غادرات کتسلت باش میشووفها حتی واحد …قدرات دوز من لباب کبیر حیت قبل میخرج یونس کلف لعساس بشی حاجه باش یسهال علیها تهرب…دارت کیف وصاها ولقات بالفعل رانج کتسناها رکباات ودیمارا الشخص طاایر
الشخص…”کیدور یشووف فیهاا وکیحقق “…واش تینا لبنت لی من طرف…
سهیله…”شاف فیه بعینیها “…من طرف یوونس ..اه هی انااا..😕..
الشخص…حیت قالی بلی غتکون متبرجه..تیناا شفتک..
سهیله…”دورات وجها لزاج “…انا لی ونقول ماشی هوو..یالله تحرک خلاص…
“عفط عفطه وحده ….باش یوصلو عندو فی اقرب وقت ”

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 60 ●°

《 فی مکاان اخر 》

من بعد المکالمه معرف میدیرر .. تاصل بالبارون باش یخبرو لکن تلیفونو کان طاافی جمع رجاال وعلمهم باش کاین…
الشخص 1…. باروون خااصو یعرف ضروری ، هو قبل میمشی وصااناا انو ولدو میدخل فی حتی حاجه…بلا اذنو
رضوان………. اخخ منک یا یوونس ولاش کتخطط باغي ..دیر یدک فی اید عدو بااک ….
الشخص 2…. دابا شنی المعموول ؟؟ کثر من نص ساعه وحنا کنعیطوو وتلیفونو مکیشبرش …
رضوان….. المعموول هو نمشیو لقصر..تما اکید یونس مغیکونش غنشوف بنتو ولا ختو تشوف کی ندیر نوصلی للبارون…..
“رکبو فی سیارتهم وفی طریق وصلاتو رساله سهیلة ”
رضوان… “ضرب الفولون “…الله یلعن **
الشخص 1…..شنی وقع..؟؟
رضوان…”عطاهم تلیفون ” …عیطو لرجال یسبقوونا لتما….
“زاد من سرعه ووصل لقصر وفي دخله وقفو العساس ”
رضوان….سلام علیکم سماحلی بغیت ختو دالبارون انا خدام عندو؟؟
العساس….لاله لبنی ماشا مع سی نووح لرباط..
رضوان….کیخصنی نهضر مع لبارون ضروری وهو مکیجوبنیشی علی تلیفون..شکون کاین لداخل…
لعساس……کاینه مرتو وبنتو..اما یونس راه خرج قبایله…
رضوان…. تقدر تخلینی ندخل نشووف وحده فيهم نتکلم معاها…
لعساس…اجی معایا…
“تم مدخلو وهو یقاطعو صووت عبد الرحمان وراه ”
عبد الرحمان…”تم جای لعندهم “…شنو وااقع هناا ؟؟
العساس…سی عبد الرحمان…هادا خدام دالبارون وبغی یهضر مع سوسن ولا مدام تیلیلا ..
عبد الرحمان…” وقف قدامو “…یاک لاباس ..؟؟
رضوان… کیخصنی نوصل لبارون ضروری ..
عبد الرحمان…”شدو من ایدو مبعدو ” ..اش کاین..انا ولد ختوو شنو واقع…
رضوان…. معرفتش واش نوثق فیک ولا لاء بالحق انا کیخصنی لبارون..شی حاجه غتوقع وخاصو یعرفهاا
عبد الرحمان…”جبد تلیفون عیط للبنی جوباتو وقالها تعطیه لبارون وداکشی لی کان “…هاک شی حد باغی یدوی معاک …
رضوان….”خدا تلیفون وبعد علی عبد الرحمان “…شاف ولدک ناوی یصیفط شحنه لدیلر وهادشی بلا خبارنا ..عاد وصلنی مسااج شنی غنعمل..؟؟.
لبارون…”خبط طبله “…یوونس یوونس یوونس…کتلعب من ورایا..😠..الا مربیتک رانی ماشی بااک….شووف!!…دی رجال ووقف لیه کلشی كتسمع .. عطینی عبد الرحمان..”دار کیف قال لیه ”
لبارون….سمعنی ابنی حنا راجعین دابا …رد لبال لبنات ومتخلیش یوونس یدخل لدار لغدار باغی یطعنی فی ظهری…
عبد الرحمان…”بالغوات “…فهمنی شنو وااقع ممکن…” تخالط صوت کلامو مع غوات سوسن لی کتعیط بی سمیه “سهیله.”..مداهاش فی کلام نوح..حدو طلع کیجری وتلیفون مزال فی ایدو تلاقاها نازله….”
سوسن….”کتبکی وهازه الوزقه فی ایدها”…سهیله عندناا شی حاجه اعبد الرحمان…هی خلات دار ومشاات اهء اهء😭😭 لفاین فی هاد لیل اکید عندها شی حاجه .یونس غیکون جرا علیها ولا تعرضلا من جدید..
لبارون….”من ورا تلیفون “…شنی وااقع…فین مشاات سهیله…؟؟
عبد الرحمان…”داخ معرف میدیر حدو شافیها وطمنها بعینیه “…غنرجعها لیک کون هانیاا…طلعی لبیتک ومغنجی تا نجیبها معایا…”خرج عند رجال لقاهم فی بلاصتهم ..شرحو لیه شنو واقع…”
عبد الرحمان…بنت لی هضرات معاکم…
رضوان……اه عایله وعاودات سرداتلی مسخس قالت بلی هما غیکونو فی خرجه لحسیمه
عبد الرحمان…”بدا کیدخلو شک “…..تبعوونی بطنوبیل
“رکب طنوبیلتوو وکسیره تاا ما بقی کیتسمع غیر صووت رواایض المزعج ”
#عند_سهیله

وصلو لمکان محدد فی دایرین یتلاقاو بیه …وقفو حدا طونوبیلتو وتم جاای لعندهم شاافها وهو یتصعق..
یوونس…”حل لباب ونزلهاا “…اش هاد الحااله دایره فی راسک… ..واش انا قلت لیک تعرای ونتی تغطیتی…باغا تخلینی نقتلک…”بغی یحید لیهه نقاب لی دایره وهی دفعو ”
سهیله ..هییه حدک تما غندیرو هی غندیرو ومشغلکش..بغیتی هاد الزبل یتم راه غیتم شی حاجه اخرا متحلمش …ولا نوقف کلشی ونمشی فحالی .والا بغیتی تقتلنی هانا اخوویاا قتلنی وهنینی…”خرجات عینیها فیه وهو یشدها من فکها مزیر علیها “…دابا مغنهضرش معااک حتی یفوت هاد لخراا ولینا کلام وطوویییل ..
سهیله…”خنزرت فیه وعطاتو بظهرها ” 🤨
یونس….”غوت علی رجالو.”…يالله تفقدوليا سلعه واش مقادا قبل میمشیو…
“کلها دار شنو قالیه ملی سالاو بقا کیوصی من جدید امرها دیر لبطن اصطناعی…دارتوو ورکبات فی طونوبیل کتشوف فیه غیر بعینیها لی کلهم شرااره انتقاام…فجأة لمحو ضو من بعید کیسنی علیهم ”
یوونس….”عاض علی سنانو “..تحرک نتا تحرک تحرککککگکککککک ؟؟

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 61 ●°

فجأة لمحو ضو من بعيد كيسني عليهم…”
يوونس….”عاض على سنانو “…تحرك نتا تحرك..تحركككككككككككككككككككك
“کسیره بجهد تااا غوتات سهیله علی باب جهدهااا …اما عبد الرحمان وقف طونوبیلتو ونزل منها کیتسناهم وسط الشانطی وتبعوه رجال لبارون کلهم تستفو…هز رضوان الفردی وهو ینیش علی رویضه قبل متوصل سیاره لعندهم…
یوونس…”غوت باعلی صووووتوو “….فااااااااااااااااااااااااااااااااااااک
“بقات السباره کتوقف ببطئ تدریحیا تا توقفات بمره…جا یوونس ورجاالو کیتجاراو هازین لفرادا اما عبد الرحمان مشی نیشان لباب حلو ونزلهاا…شاف لیهه دیریکت فی عینیها لی کانوو مغرغرین….
عبد الرحمان….”شدها من ایدها مزیر علیهاا وکیدوی بعصبیه..دمو کیفوور کیحس برااسو کیغلی ” ……حسااااااااااااااابک من بعد ..طلعی لطووونوبیل…
سهیله….انا انا
عبد الرحمان…”بصووت زعزعهاا مخسر الهضره “…قلت لدی** طلعی لطونبیییییل…”معودتهااش معاه ..غیر دخلات وهو ینصل تیشیرت لی لابس وتم غادی مسرع لعند یوونس ورجال لبارون کیجریو ورااه
عبد الرحمااان….”لاح تیشیرت “………یووووووووووووووووووناااااااااس نهایتک علی ایدی…علی یدی..’ویضرب ایو بایو .😡😡
یونس…”جبد من ورا ظهرو فردی وهزو لسماا”….لیوووووم نقتلک…ماباغیش تقیلنی
عبد الرحمان….”مشا یجری وتهز تال لفوق ضربو برجلیه لفمو تا تلاح لیه الفردی من ایدیه زرب علیه معرف باش تبلی …رجالو بغاو یدخلو فی الخط وهما یخرجو رجال لبارون لی صیفط رضوان قبل میمشی لقصر … وکانو کیتسناو اشااره منو .. حاصروهم وخلاو عبد الرحمان یدیر مبغی “…👊👊👊..قلت لیک بعدددد سووق لعیاااالاااات هااااااا ؟؟….”کیهزو بقجه تال عندو…وینزل علیه لفم مخلی دمایاتو دایزه “…کتستعرض علی لبنااات ازااامل…دوی الله یلعن القح** تاع**مک….دوی الکیدار…”وقف علی باب جهدو وبقای یدخل لیه ویشتف علیه ونارو مبرداتش …کیف قرب حداه رضوان یوقفو وهو یخطف لیه الفردی من ایدو ..وحطو علی دمااغ یوونس خیت موتو هو الوحید لی غیشفی مدار لا قبل لا دابا ..
عبد الرحمان ..”عروقو باینین..ووجهو کیتصبب بالعرق..عینیه حمرین وفقد السیطره علی نفسو بالکامل “…..قلت لدیلمک نهایه ر** علی ایدی ومصدقتییش….وهانا غنهنی لبشری کامل من خرااک ..دیر حاااااجه وحده مزیانه وسیر مشهد یالللله
رضوان…”شادو من کتافو “….اش کدیر…؟ طلق منو راه ولد البارون هادا…
عبد الرحمان…”دار شافیه وعینیه نار “…ولا کاااان ولدو لاااا کان….یستغل لعیالات…هاااااا مصیفط وحده بمتاابه ختوو تهرب لیه زبلووو..”کیضرب بالفردی علی راسو “…هذا حگاااااااار حگاااااااااااااااار “کیزعزع فیه “….نوووووووض بین لیا وعووریتک الکیداااار نووووض…
رضوان…”غفلو وخطف لیه لفردی “…نعل شییطان اولدی..منو لبااااه ..طلق زبل غیموت فی ایدیک..
عبد الرحماان…وانا بغیتوووو یموووووووت …”کیحرک فیه “…تگعد اشماااته اعفه رجااااال تگعد …”نزل علیه بتصرفیقه…وکون ما رضوان شیر لبعض من رجالو باش یجروه کوت قتلو بین ایدیه..وقفوه صحه وهو یدفل لیه علی وجهو…”
عبد الرحمان…ومزاااااااالک کتفلت من بین ایدی مزااالک….الکلللب
“بعدوه علیه شویه وهو یبدا بتنثر منهم ”
عبد الرحمان…”بالغوات”…صاافی طلق ..طلق منی نتا ویاه..”طلقووه وبقاو مترقبینو لیغفلهم…دور وجهو لطونوبیل یشووفها کتبان لیه غادا هاربه…جرا من وراها تا قرب حداها وهو یتم تابعها بشویه علیه ، مره مره دور وتشوفیه کل مکیقرب منها کتزید السرعه تا طاحت جنب الطریق ووقف قداامها ”
عبد الرحمان…”کیصفق “…برااااافو ..برااافو وصلتی لحشیش گااع ….وزایداهه “حید لیهه نقاب مع علی وجهه “….متنکره گاااع
سهیله…”کتزحف بلور مبعده منو “…بعد منی..لاش جای لهنا لاش…
عبد الرحمان…”شنق علیهه وقفها “…لاش جاای…، بغیتی دخلی لهاد الوسخ المسخه هاااا ؟؟…بغیتی تولی تحت رحمه لی سوا ولی میسوااش…عارفاا هادا فین غادی بیک ولا ماعارفاش ..
سهیله ..”کتبکی “…عااارفه عااارفه !!..ومااشی شغلک دیها فی راسک کتسمع ..ودابا طلقنی خلینی نمشی بحالی…نبعد من هاد زبل کاامل طلاااااااق 😠😠
عبد الرحمان…”تم جارها غادی مرجعها لطونوبیل ” ..انا غنوریک طلقنی خلینی…نتی مزاالک غالطه واقیله…”هو جارها وهی کتنثر وتجبد تاا دار خنزر فیها ”
عبد الرحمان…تسکتی متسکتیش..نبرد فی دیلملتک هادشی کاامل وسدی فمک وخلینی نرجعک لداارکم بلا زبل تاع والو…
“عرفات راسها الا عاندات مغتصور والو..مشاو بلاصه طونوبیل لقا زوج من رجال رضوان کیتسناوه ..خبروه بلی داو یونس یتعالج ورجالو کاینین تحت القبضه دیالهم تا یوصل نوح …رکب هو ویاها ..وعفط عفطه وحده وموقف تال لقصر ..مدخلها جارهاا .لقاو سوسن واقفه علی اعصابهها غیر شافت سهیله…تلاحت تعنق فیها وتبکی ”
سوسن…لفاین مشیتی اختی لفاین خلعتینی علیک ؟؟
#
#الیوم_نهایه_الفصل_1

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 62 ●°

رکب هو ویاها وعفط عفطه وحده موقف تال لقصر…مدخلها جارها لقاو سوسن واقفه علی اعصاابهاا غیر شافت سهیله..تلاحت علیهاا تعنق فیهه وتبکی ”
سوسن…لفاین مشیتی اختی لفااین..خلعتینی علیک ؟؟
سهیله…”دوات بشویه “..قریتی الورقه ..؟؟
عبد الرحمان..”غوت تا قفزهاا “…اه قریناها الاله وکون ماهیا موحال یطیح علیا بلی نتی مع داک شمااته …
سوسن…”شافت فی سهیله وشدتها من کتافها “..یونس عاود یااک..؟؟شنو عمل لیک ..هضار اسهیله..؟؟
سهیله…”غیر حادره راسهه وسااکته “…😔😔
سوسن…هو یاک انا متاکده..بالحق سمااعنی هادی اخر مره غیعمل معاک هایدا..الا کنتی نتینا عاجبک هادشی حنا معجبناشی…غیجی باا غیعرف کلشی کتسمع !!
سهیله…”قطعتها”…وایاک تقولی لیه شی حاجه…مبغیتوش یعرف..
عبد الرحمان…الاااااااله واش عاجبک هادشی…ولا شنو الا کنتی مرتاحه فیه قولیهه وخلینا نرجعو لور مکاین لاش تخلعی قوم ربی لعالمین علی ودک ونتی کیبان لیا معلابالکش
سهیله…”تعصبات وجاهه انهیاار “….اه عاحبنی ومن دیما عاجبنی…عاجبنی فی طلعه ونزله داک یونس یتحرش بیا ..عاجبنی یلعب بیا کیف بغی مره بدینا شمال مره یرجعنی یمین وانا عبد المآمور لیه…عاااجبنی اسیدی یجری علیا من دار وینزلنی مع رجال نخدم….
عبد الرحمان…” خبط لحیط بایدی مرات متکرره “…ولااااااا ساکته لیه
سهیله….”غوتات”…شکون انا وشکون هو….فینما نبغی نهضر ولا نقوول اااااااااااااه کیدلنی وکیفکرنی بلی کون ما هما کورانی فی زنقه ولا مطاوعتوش غیبلغ بلی انا هاربه وداک تخربیق ویخلینی نرجع بلادی نموت وسط دمار …”بدات کتبکی “…فین انا وفین هو هاا غا قولو لیا اهء اهء 😭😭…شنو بغیتونی ندیر لیه شنوووو…انا منقدش علیه …انا بوحدی وهو فیه بزااف
عبد الرحمان..”کیمسح علی شعرو معصب”…جیت عندک وقلت لیک قوولی ماالک الا مخبیه شی حاجه قولیها غنوقف معاک …مغنخلیهش یتعرض لیک من جدید..غنکون معاک ولکن نتی “ضربها لراسها ضربات خفاف “…مقصحه راسک مقصحاااه
سوسن…وعلاش مسمعتیشی الهضره اسهیله علاش 😯
سهیله ….حییت هددنی قالیا نقتلو… .بغا یقتلک….هو لی کان سبابک تا تلقاو لینا دوک رباعه شنو بغیتینی نکون انانیه نفکر فی راسی ومنفکرش فی غیری….هااا ؟؟
عبد الرحمان…”ضرب واحد لفاز تا تشتت “…الرعوااااانی لااخور….علااااش مخلونیش نقتلوو علااااااش ….
” تم داخل مصطفی حیط یرجعو لاخور شافهم مجمعین جاا وسطهم ”
مصطفی…صبااح لخیر هاد الجمهور کلو کیتسنا فیا…غا واحد واحد کلشی غیتصور .
عبد الرحمان…😡😡😡😡…بقیتی لینا غا نتا زید قدامی ..
“کیف بغی یطلعو لبیتو وهی تم هابطه تیلیلا ”
تیلیلا…الله یااخد فیک الحق الله یاخد فیک الحق..”شنقات علیه وهو کتفی انو یدیر ایدو ورا ضهرو مشابکها ومخلیها دیر مبغات “…شنو عمل لیک بنی تا تصیفطو لسبیطار..شنو عمل لیک علاش تعدیتی علیه
عبد الرحمان ..”هز حاجبو “…سالیتی هاا !!..ایوا ولدک هو لی کیتعدی متعدا علیه حد..وعندک زهر خلیتو لیک حی اما فی عوض متبعیه سبیطار نخلیک کتبکی علیه فی مقبره کتسمعی ولا لا 😡😡
تیلیلا….”هزات صبعها قدام وجهو”…تا یجی بااه وغیدفعک ثمن هاد الفعله لی عملتی کتسمعنی
عبد الرحمان…”عطاهه بظهر “..باااه ..هاء .عرفتی ولدک شنو کان غیدیر کان غیبیع بااه…ولدک کیلعب ورا باه…
تیلیلا…”الهضره فقداتها سیطره “…یدیر لی بغا…فلوسو هادو ورزقو هادا وباه هادا .. ونتینا دیها غیر فراسک ومشی قلب علی بااک ومک فااینوما عاد اجی هضر علی سیادک الا کان ولدی باه غاضب علیه…غیر یبرد وغیرجع یضمو…اما تینا راک عایش وسط کذبه کتسمع لا لبنی مک..ولا هاد سکایری بااک نتینا غیر ابن لحراااام
“کلامهاا خلا کلشی حال فمو شی کیشووف فی شی ”

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 63

《ترجيت فيك مرسا لبحر معاناتي وتوسلت فيك بر الامان لضعفي و احتياجاتي …فبالله عليك يا #منقذي.. فك اسر عذابي وآلامی… منحني بصيص فرح ونسيني كل القرح.. ومليني علی ضفاف حبک سعاده ومرح 》
🌹🌹🌹🌹
“کلامهاا خلا کلشی حال فمو شی کیشووف فی شی ”
عبد الرحمان…” شدها من ایدها ‘…اش قلتی…واش هادشی صحیح…ولا کتفلای هضری..
تیلیلا…”شافت فی مصطفی “..هاهو عندک سولو…هو یقولیک…”تمات غادا وهی ترجع تشوف فی سهیله..ونتینا نبغی رجع ملقاکشی فی ها دار ولا نقتلک
لاحت قنبوله وخرجات…خلات الکل شاعله فیه نارهاا..سوسن وسهیله حاطین ایدهم علی فمهم وکیشووفو فی عبد الرحمان…لی کانو عینین خالین من المعانی حاضی الملقب بباه کیتسناه یبرر ولا یکذب کلام تیلیلا…لکن لی صدمو کثر رده فعلو
مصطفی….”عادی طالع وکیردد کلامو “…طلعتی مکلخ معقتیش قبل
“بقی شحال کیستوعب الهضره وکیحرک فی راسو وفی الاخیر لقی بلی الوحیده لی غتجاوبو علی هاد سؤال هي لبنى…هز تلیفون ودوز نمرتها
لبنی…”جوبات خایفه “..شنی لقیتو سهیله..حنا فی مطار هاحنا ماجین…
عبد الرحمان….” کیغوت بحال الاسد الجریح “….لبنىىىىىىىىىىىى
البنی…😥..ماااالک
عبد الرحمان….. وااااااااااش نتي لي ولدااااااااااااااني
لبنى ….”حسات بدم جمد لیهه…نفس تقطعات منها….”…اش هاد لکلام..انا یمااک شنی کتخربق…
عبد الرحمان…”کارز علی سنانو ومعصب لاقصی درجه “…لاول مره کونی صریحه فی حیااتک وقولی لحقیقه ..انا عرفت کلشی فمتحاولیش تنکری….واااش نتی لی والدانی ولا لا….جاوبی بی اه ولا ..لا
لبنی…”بقات کتبکی وصوتهه کیتقطع “..😭😭😭😭
عبد الرحمان….”کیضرب فی طبله “…جوبی البنی جوبیییییییی
لبنی……لاااا. …. ولکن
“تیط تیط تیط…قطع علیهه تلیفوون مخلاهاش تکمل ….دارو فی جیبو و طلع نیشان لبیتو….جمع شنو خاصو وتم نازل
سوسن…”وقفات قدامو “…شنو کتعمل اعبد الرحمان…وقف تسناها یرحم ولدیک
عبد الرحمان…”باستهزاء وکیطلع نفس وینزلها بزربه”….واالیدیک شکون فیهم ؟؟…
سهیله….”کتبکی”….خای الله بقی متخلیناش بوحدنا….لفین غتمشی یاک قلتی بلی عتوقف معایا…نتا هاکدا زدتی غرقتینی وغتخلینی لیوونس..اهء اهء …

” حتی وصل لباب وهو یرجع و نیشان عند سهیله….شدها من ایدهااا”
عبد اارحمان…”کرز علیها “…مغادیش نبقی ومغادیش نتخلی علیک…؟؟…وهادشی لی نتی فیه غنقدک منو….” جرها وراه ومشااو هو متکلمش وهی معارضاتش..ودعات سوسن بعینیها…وتبعاتو مخلیه قدرها معاه هو لی یتحکم فی مصیرهاا …مخلیااه یکوون بعد الان حماایتهااا ومنقذهاااا
👇👇
#منقذی_الاسمر
#نهایه_الفصل_1

اترك تعليقا