Skip links

قصة : منقذي الاسمر ج8

 2,789 عدد مشاهداات

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 151 ••••••°•°•°•°•°

لبنی….عبد الرحمان بني .”.بغات تمشي عندو وشدها نوح ..”….خلینی اخای یرحم باباک
البارون…..”کیشووف فیهم بنظرات قاصحه “…
سهیله…..”کانت خوفانة وحشمانة …تقدمات جهة نوح يلاه غادي تلاح على يدو تبوسها وهو یخطفها لیهه ودفعهاا “…رجع فحاالک…رجااااع مناین جییتی…
عبد الرحمان….”کان مربع ایدو وکیشووف فیه بعینین شرانیین “….
سهیله…..”تعرضات لیه “….معندی فین نمشی انا رجعت لیک مره اخری اباا توحشتک بزااف
الباروون…..”مخلاهاش تکملهاا هز ایدو تال سمی وجمع معاها بتسرفيقة تموت ومتنساهاش دارت ١٠٠ فبلاصتها ..وطاحت الارض.عبد الرحمان طار جهتها هزها وتلفت لعند الباردن شاااعل…
عبد الرحمان…..”جمع ایدو علی شگل قبظه للحظه کان غیضربو کون ما ایدیها لی کانت کتجر فیه “….متحطش علیهاا اییدک کتسمع متقییییسهاااااش هادا هو جزاائها شادة الطريق تشوفك .. بالحق کنت متوقعها من واحد بحاااالک
-سهیله….”وقفات بینو وبین البارون “…خليه خليه يضرب ويعاود ايلا كان نارو تبرد خليه “عطاتو حنکهاا “…هاااک ها وجهی الا کان عتاابک لیاا غیخلیک تشووف فیاا انا مستعده لییه….”بداات تبکی وکتنخصص قربات الوجهو وشدات فیه “…
توحشتک انوح..هء توحشت نسمع صووتک ونتا کتغوت علیا ولا ونتا کتعاتب فیاا…توحشت نقاشاتی معااک وتوصییتک لیااا هء هء ….کلشی فیک توحشتوو بزر منی بعدت بزز ولکن قلبی کان کیتقطع بزااف هء دوی گول شی حاجه عفاک متبقاش ساکت..”کتشووف فیه بعیوون عامره دموع “.. با انا سهيلة بنتك صافی قلبک کفر وکحال جهتی
-لبارون…”ضاغط علی رووحو “…معندي بنات سهيلة دفنتها عام مشی قلب على باک فين خليتيه
“هاد الهدرة خلات سهيلة تدخل فحالة هستريا”
سهیله….کتغوت وتضرب فراسها وتعلق فی البارون “….لااا نتا هو باا یااک نتا قلتیها لیا بفمک قلتی لی انا بمثابه باک لی مات شنو صافی بغیتی تخلی علیا دابا….هء هء انااا مزاال محتاجک ابا انا وصلت الوقت لی نتحامی بیک هء هء ”
عبد الرحمان….”بقی شحال کارز علی ایدیه مبغاش یقرب لیها خلاهاا وهو غا کیسب ویلعن غیر باانت لیه خرجات عن طووعها وبدات تفقد السیطره علی رالسها تخلع مشی قرب منها دافع الباروون “….بعد لهیه بعاااد “شد سهیله معنقها عندو کیطبطب علیها ویهدن فیهاا ” ….شوووت سهیله سکتی ولا ندیک وعمرک ترجعی مزااال
سهیله….”معاقلاش علی رااسهاا ” ….قووولو ااعبد الرحمان شنو عانیت اناا قوولیه اش جرا لی فی هاد العام قوولیه 😭😭

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 152 ••••••°•°•°•°•°

کولیه شنو جرالی فی هاد العام ..علاش مسولتش فیه گوولیه بلی مت وحییت علاش بغی ینکرنی هء هء ویتخلی علیا من جدید هء هء
عبد الرحمان….”شد وجههاا بین ایدو “…مغنگوولش لیه مکیهمش لی وقع لیک وممحتاجات تشرحی لشی حد ولی بغی یتخلی یتخلی انا معااک کتسمعیی ومنفرطش فیک واخا نعرف نمووت ..ودابا یالله نمشیو من هنا….”تم غادی بیها وهی کتغوت وترکل “….لاااا منمشیش شرح لیه اعبد الرحمان شرح لییه الا کنت عزیزه علیک خلیه یسمح لیا هء هء هء ابااااا سمااحلی اباا سمااحلی….”کل مکتبعد منو وغواتها کان کیزید وکتزید معاه عصبیه الدرغام لی وکتضاعف ..والبارون کان قلبو کیتقطع انا لبنی کانت کتبکی وکتطلب فیه یشد بایدها…..و سوسن تصدمات وبقات غا ساکته وکتبکی…
لبنی….نوح شووف حاله البنت هاا لعار مشی عندها اخاای هء هء قطعاتلی قلبی….
لباارون….”مزیر علی ایدیه وعینیه مدمعین وهو کیشووفهاا غیرکبها فی طونوبیل وایدیها ماداهم لیه وکتشیر لیه بیهاا…محس براسو تا تم غاادی قااصدهاا..
لبارون…..”کیف کان غیحل عبدو لباب سدو لیه وحط ایدو علی سهیله لی غیر تحسساتها وشمات ریحتوو تخشاات فیه معنقااه وشاده فیه بایدیهااا وکتبکی …وهو کیطبطب علیهاا وایدو کیدوزها
لباروون…..صافی ابنتی مساامحک مساامحک…
عبد الرحمان…” ضرب رویضه طونوبیلتو ساخط علی الوضع “…..اما سهیله رتاحت نسبیا وهی فی حضن باها وصوت بکاها ولا کیتلاشی تدریجیاا ”
سهیله….توحشتک ابا توحشتک..توحشت رییحتک “شماتها وتنهدات باریحیه ومن وراها فقداات الوعی ..صراخ البارون ومناداتو باسم سهیله خلی عبد الرحمان لی کان عاطیهی بضهرو یشوف فیها ویتصعق بالمنظر لی قدامو…
عبد الرحمان….”مشی بجرا وکیغوت”…کنقسم فمی بالله وتوقع لیها شی حااجه منرحمکش انوووح کتسمع منرحمکش…”حید لیه ایدیه وهزهاا بغی یدخلها لطونوبیل وهی تعرض لیه سوسن ”
سوسن…..دخل ندار ونعیطو لطببب لفاین غادی
عبد الرحمان….”خنزر فیها “…..طلقی منی …
لبارون….”حید لیه کوتطاکت من طونوبیل ” …مغتخرجش من هنا غطلع لدار هادی راه بنتی شنی کتخربق نتینااا…
عبد الرحماان….هیییه متخلیتیش نغلط فیک رانی مراعی لشییب لمغطی شعررک اما میعجبک حااال …ودابا دوور تق** “حبس فمی فی اخر اللحظه وزیر علی سنانو ”
لبنی …”کتدوی ومتردده” …دخوول لدار ابنی ونعیطو لطبیب “بعیوون ترجی ..”
لبارون….”کیغوت علی عساس “…مشی عیط علی طبیب قولو یجی نقصر فییساااع
عبد الرحمان….”ضغط علی راسو وتخطاهم ودخلها طلعها ننیشان لبیت سوسن حطهاه فیه وبقی حداها تا جا طبیب ”
طبیب….ممکن تخرجو نکشف علیهاا
عبد الرحمان….”بقی جالس متزعزعش مدار لا بحساب لبارون لا والو “…سمعتوه شنو گال ایوا خرجو…
البارون….انا باها نبقی ونتا لی غتخرج…
عبد الرحمان….”وقف وتم عادی عندو بثقاله “….عاود عااود شنو گلتی…
سوسن….”تعرضاتلیه ودوات بالهمس”…سمااعنی مهما یکون لی بینکم بزووج متخلیش باا یعرفو سهیله مغتبغیشی هادشی وغتقلق علیه….”رجع علی طریقو وخرج برااا خابط لحیط و
خرجات حداه لبنی کتشووف فی ایدیه لی محسات براسها تا شداتها لیه بخوف ”
لبنی….عبد الرحمااان ایدک کتنزف ابنی…
عبد الرحمان….”نثر ایدو وهز صبعو قدامها “….فیقی من الکدوب انا مولدکش کتفهمی مولدکش ….”خلاها وهبط الجرده جلس فوق الکرسی مشعل گاروو

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 153 ••••••°•°•°•°•°

خلاها وهبط الجرده جلس فووق الکرسی مشعل گااروو تا حس بشی حد جلس حدااه عرفها هی مهزش فیها لعین حدو لاح الگارو وطفاه برجلیه
لبنی…..”کتهضر بصووت غالبو البکی “…الام مااشی هی دیما لی کتهز فی الکرش تسع شهر اعبد الرحمان. ..الام هی لی کتربی وکتهزک ونتی فی لفه…الام هی لی کتسهر علیک لیالی ترضع وتقابل..وملی تمرط تجری بیک وتدیک لطببب…الام هی لی کتکون معاک فی اول خطوااتک….یعنی نتییناا بنی واخا متکونش بن کرشی فرااک کبدتی وانا لی ربیتک وهزیتک بهاد الایدین علاش کتعدب فیا هایدا اعبد الرحمان حراام علیک هء هء…
عبد الرحمان….”مجوبهااش خلاها وطلع لغرفه تلاقی بطبیب لی خبرو بحاله سهیله و بلی غیر ارهااق وتوثر لی اارو لیها هاکدا وانوخاصها تبعد علی ضغط خدا من عندو روشیتا عطاها لعساس یتسخر لیه وهو رجع طلع لعندها لبیت لقی حداها لبارون وهی حاطه راسهاا علی صدرو معنقااه…رجع علی طریقو تم ناازل وهو یلمح لبنی طاالعه قربات لدرجه لخره وهی تضبب لیها الرؤيه بسباب دموعها وتعكلت كون ما ايدو لي شدااتها…کانت غطیح
عبد الرحماان…”بخووف “…الواااليدة عندااااااااااااك !!
لبنی….”عنقااتو “…..هء هء توحشتک اعبد الرحمان توحشتک…
عبد الرحمان….’بدون میتکلم داها لبیتها وهی شاده فیه شده العمی فی الضلمه وصلها بغی یخرج وهی تشدو من ایدو “…مکنتشی بغییت نگوولیک بلی ماشی ولدی علی ودک نتینا مبغییتکشی تحس بنقص ولو مره وحده…بغیتک تعتابرنی یماااک کیفی یانا معتاابرک بنی واخا محملتشی بیک واخا مولدتک بالحق نتینا بنی اعبد الرحمان…هء هء 😭😭 بنی لی سخی بیا وکحل قلبو جیهتی وخلانی بوااحدی….لهاد درجه مکنتیشی کتبغینی یااک دابا نمووت اعبد الرحمان ودیک سااع
عبد الرحمان….”حط ایدو علی فمها مقااطعه وعینیه معصوورین ودمعه علی وشک انها تنزل “…..مدخلیش لیا شی فشی کتبغیننی ولا کتکرهنی….مااشی سااهل علیا لی سمعتوو واانی نعرف راسی ولد لحراام البنی ..
لبنی…..”بالغواات”…لااء لاء نتینا مااشی ولد لحراام کتسمع نتینا ولدی انا ولدی…هزیتک کیف دزادتی یعنی ولدی….اهء اهء ….
عبد الرحماان….”دمووعهاا حطمووه خدا ایدو ومسحهم لیها وباس علی راسهاا ‘….سمعی الوالیده قدماا قصحت قلبی علییک وزعفت علیه لکن کنضعف قدام دمووعک….نتوماا بزووج لی دموووعکم کیکتفوو لیا ایدی کتسمعیی یالله مسحیهم وسکتی…
لبنی…”معنقااه “…واعدنی متبعدشی علیاا ومتمشیش وتخلینی من جدید …
عبد الرحمان…..کنوااعد هاد المره رجلک علی رجلی الواالیده سواء بغیتی ولا مبغیتیش صحه ندیک معایا…
لبنی….”تعلقات فیه “…لاء لاء نمشی معاک صافی بغیت نکمل لی بقی لیه من ایامی بجنبک
عبد اارحمان….”عنقهاا وباس علی راسهاا مطول القبله مااسح دمعه من عینیه نزلات ‘…الله ینجیک امییمتی “قالها بینو وبین نفسوو …
” خرج من عند لبنی لی کانت غطیر بالفرحه ولی نزلات کتجری توجد لعشی علی شرفهم…هو مشی لبیت سوسن یقلب علی سهیله مبانتش لیه…رفع حوااجبوو وتم نازل یقلب علیها وهو یسمع صوت تقرقیب جای من بیتها لی کانت جالسه فیه فی لقصر …بلاما یدق غا جاا وتم داخل مدرم….کانت کتبدل یالله نزلات تریکو دلبیجاما ….
سهیله…..”خرجات فیه عینیهاا “….واااش مکتعرفش دق ولا ماالک کوون کنت عریاانه..
عبد الرحمان….”خلاها کتدوی ومشی ریح “….صافی کنت جای نشووفیک کی بقیتی بالحق من لسانک باین العربوون…
سهیله….سیر خرج خلینی نعس …
عبد الرحمان…”خنزر فیها “…شفتک بحالا غتباتی هنااا ولا کیتهیآ لیا الحاجه…
سهیله….”باستهزااء “…هااء وباینه غنباات وغنجلس هنا بمره گاع علاه فین بقی لی نمشی…
عبد الرحماان…”تم نایض جهتها محدو کیقرب وهی کتبعد تا جلسات علی ناموسیه وتکی علیهاا مکالیها بایدوو “….کتلوی درااعی
سهیله…”عضات علی قنانفهاا”….وبجهد گاع جیت لدارنا دابا معندک مدیر غوته وحده یجی باا تال لبیت
عبد الرحمان……”ضحک باعلی صووتو “….اووه خلعتینی…”ضربها لراسها”…عیطی علیه نشووف نشدک من ایدک ونخرجک قداامو ونقد تا ندیر حاجه اخره …
سهیله….”خرجات عینیها”…بحالاش…
عبد الرحمان…”دار ایدو علی حنکها ذوبها بلمسااتو السااحره ….وبقی مقرب منهاا مخسات غا بشفایفو علیییهااا کیقلب فیهاا بشویه ..غمضات عینیها ومشاات معااه مفیقووها غا ایدیه الباردین لی تحطو علی ظهرهاا ….
سهیله …”دفعاتو وناضت کتمسح بفمهاا “….اخر مره تبووسنی کتسمع….یاک مکتبغینیش ایوا متبووسنییش عمری شفت واحد کیبووس وحده مکتعنیلو تا حاجه…
عبد الرحمان……عادی جدا شنو فیهاا واش بضروره خاصنی نکن کنبغیک لا بغییت نبووسک راه درناا مکثر وبلاما نبغییک …وعاد نینا کنت کنبووسها ومکنبغیهاش
سهیله….”ضرباتو بمخده تجننات “…خرج علیااا …
عبد الرحمان….”تقاد فی ناموسیه ودار ایدو ورا راسو “….شی فنیده درااس الله یخلییک…
“بغات تلاح علیه بقجه وهی تسمع صوت خطوات لبارون لی جای کیضحک وکیقرب من غرفتهاا ”
سهیله….ناااری باا عتق اعبد الرحمان خرج دابا یحصلناا….
عبد الرحمان…”حل عین وسد لوخرا”…دااکشیی لی بغیییییت

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 154 ••••••°•°•°•°•°
سهیله…ناری باا عتق اعبد الرحمان خرج دابا یحصلنا…
عبد الرحمان…”حل عین وسد لوخرا ” ….داکشی لی بغیییت ..
“بقات معاقره معاه والبارون ورا لباب محدو کیقرب ”
لبارون…”کیدوی فی تلیفون “..لا غير قضي انتا وجيب لي الخبار وعنداك یمشی یشووفک شی واحو هههههه ضروري يلاه مشي خليني نشوف بنتي الليوم جات لعندي …”قطع التلفون ودق فبابها”…سهيلة يكما نعستي …
سهیله….”ولات تزقزق “…لا ابا عاين تنبدل ….
البارون….واخا …
سهیله…”مشات عند عبدو تطلب وتزاوگ “..خيلاه اعبد الرحمان لما نوض تخبا ليوم نوح يسكت ليه القلب “حرك راسو بلا وطلع عينيه کیسووف فی سقف شویه شتفیها ودوا بجهد “…
عبد الرحمان…بشرط بوسيني وعنقيني
سهیله….”قربات تنذب “…اوعديي بشوية
“هدر بخفيف وقال”
عبد الرحمان… عرفتي اجي نديرو شي واحد حسن …انا انتخبا فالحمام وقوليه ادوشي وترتاحي على ميوجد لعشا …ياويلك تخرجي شي حاجة اخرى والله حتا نفرشك ….
سهیله….صافي غير دخل عفاك ….دفعاتو بعد ما ناض وردات باب الحمام وتمات غادة مخطوفة لباب لقات نوح كالس فكانابي طويل انوفاص مع البيت ديالها ومشغول تيقلب الكاميرات جهت الديبوات
-سهیله….با هنا مالك
_البارون…لا والو غير كنت تنطل على ديك ولاد الحرام شني تيعملو حيت عملت الكاميرات مبقيتشي نتيق بالمرة فكحل الراس ….بلحق هانتينا رجعتي نتكا عليك وتهزي لي راسي …
“سهيلة بقات مبهوضة وغير تدور فعينيها وتعمل براسها اه وتتفكر فداك المسخوط لي عطاها الله وخاصها تنعس معاه وخايفة تفرش”
لبارون…شني عندك بنتي لي صفره …
-سهیله..غير العيا دالطريق ولبارح بقوة الفرحة منعستش”الله يمسخك بقوة …استغفر الله”….حيث انشوفك ..انمشي نعمل دوشا ونرتاح شويش على ميوجد لعشا ….
-لبارون…ايو نوض انا نمشي نكلس مع عمتك بانتلي قبيلة تتبكي
سهیله….”بتاسمت لیه “…واخا ابا باست يديه وناضت بقات واقفة تتشوف فيه هابط وسهات فيه وكيف المرض هدو دوزات عينيها على القصر وتفكرات دكرياتها فكل قنت تفگرات تيليلا وبنها يونس تفكرات شغب والفعايل لي تدير مع سوسن وتفكرات اول نهار خرج باها منو يداوا وخرجوها منو وحتا نهار تلاقات مع شامة وكيف تاقت فيها سولات راسها فين غادي تكون مشات واش طرا ليها وباش سلات حريرتها مع يونس …
فاقت من بحر الدكريات ورجعات تتجري لبيت تسدو ليدخل شي حد وتفرش سدات الباب وضورات الساروت تفجاءت بالبيت مظلم والغزال واقف تينشف شعروا ..
عبد الرحمان….انباتو هنا ..؟؟.وطلقي راسك.. زاد جهة الناموسية وتكا على كرشو …زين اجي ديري لي شي مساج.. “بالکاد سمعت صوتو “..
-سهیله….اوعدي واش نتا حمق ونوض باركا من الهبال
-عبد الرحمان….”هز رایو شافیها “..اجي قبل منصدق بايت ليك هنا وقلبي كيف تفكيها اجي اجي متحشميش…
-سهیله….😣😣😣اويليي وحدي” وهيا غادة تتغبن !!”
-“وقف ووقفها وحید لها حوايجها خلاها غير بالدوبياس وطلق لها الشعر يلاه طلع وكلسي فوق ضهري وماسي لياكتافي …اوك
-سهیله….حركات راسها بواخا وهيا معبسة زعما اش عند ميت ميدير قدام حفار قبرو …
بدات تتماصي ليه كتافو مرة تقرص مرة تجنن تبغي تعظ والواعرة جمعات بونيا وكلسات تتزدح فكتافو وظهرو زاد جعرها منين تيقول الله الله يرضي عليك زيدي لتحت لفوق بغات تاكل جنابها كملها وجملها ليها منين قاليها وقفي وتمشاي ليا على ظهري وقفات وبقات تتمشي وتوضع خطيوات فداك الظهر عريض ومفرق وكل لحمة معزولة لحظة سهات فيه وفتفاصيل جسمو وتبسمات ….سدات عينيها وتخيلاتو تيبغيها وعايش الرومنسية معاها …فهاد الوقت حسبيها رها سارحة ثاني خلاها حتا وصلات لتحت ديال ظهرو وتقلب محسات براسها غير جات كالسة فوق علي بابا …
سهیله….اه خلعتيني اعبدو …قيس قلبي كنتي غادي توقفو ..
-عبد الرحمان….ونتي ازين لي وقفتي سي علي بابا “بغمزة” كندير معاه ؟؟
“سهيلة تزنكات وحشمات ودرقات وجها عاود خطفها عندو وخشاها تحتو وبدا مسيرة الف بوسة وبوسه ..”وسيرو خليهم غير مرة راس فراس..”
كيف عادتو يطلقها سخفانة ومسهوتة جرها عندو وخشاها فيه بعد مسرح الجعاب وقاد ليها لعظام …ولات تتطلب وتزاوك فيه عيانة وخايفة تحصل معاه ….حطات يديها تحت فمها جمعاهم بحال الدري الصغير وتتلوم راسها انها تتستسلم ليه بكل سهولة وخضوعها ليه اجباري ماشي لخاطرها قلبها حاكمها وشهوة معاه ظاغية …كيف لا وهيا داقت على كفو شهد الرغبة ودرسات على يدو حروف النكاح ….

🌹 تتمه الجزء 🌹
رجعات من سهوتها فاش حركها ..ونوضها معاه دوش حشمات وتعذرات بالنعاس عاق بيها معاودش سولها هزها عندو هكاك ربنا خلقتنا عنقها. لاو ليها رجليها على خصرو وشعرها طبعا مغطي ظهرها وتيعكلو فالمشية حتا شدها بيد وجمعو عندو بيد ودارو ليها فوق كتفها ليسر حيث عارف غادي يبغي يبوس ليمن …دخلها لدوش حطها وشاف ثوتر فعينيها زفر وهز ليها راسها ..
-عبد الرحمان…مالك مموالفش ليك تسكتي …
– سهیله….والو غير بغيت نرتاح شوية عيت طريق وعاد ….وهيا تنحاول تشتت نظر ديالها …
-عبد الرحمان….”قاطعها”…نوضي نوضي اجي وقفي ندوش ليك ونعسي منين يوجد لعشا نجي نفيقك
-سهیله….لا لامتفیقني منفيقك غير خليني ….وغير دوش انا غادي ندوش بعدك .
-عبد الرحمان…ونوضي حتا يوصل لعشا ويحن الله اجي اجي…
“تمات جاية بزز طلق عليها الرشاشة وخدا شمبوان وبدا يغسل الشعر خربقو وشنتفو بدات تتغوت قسماتو على زوج وغسلو كل طرف بوحدو ااسلاه دار ليها صابون مع قبلات وعضيضات و طبعا مصيصات ….شللات وخرجات خلاتو يدوش ..
من بعد لبسات بيجامة من لقدام دياولها تخشات ففراشها غفات و هيا معنقا وسادة كان متكي عليها وفيها ريحتو …
خرج جا يسولها لقاها دخلات السطاج التاني فنعاس ..تبسم لبس حوايجو وتم خارج وصل حدا الباب شافيها ورجع باسها وغنج فيها وشبع بوسان عاد حل الباب بشوية وتسلت وخرج

#سهیله_کدیر_قضیه_عینی_فیه_ویخ_منو__

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 155 ••••••°•°•°•°•°
دازو سویعات قلال ووصل وقت لعشی لی وجداتو لبنی بحب وفرحه….قادات طبله علی حقها وطریقهاا وعبد الرحمان جالس مونسهاا وکیشبع راسو بشووفتهاا حتی کملات کلشی…
لبنی….یالله مشی تجلس ابنی انا نطلع نفیق سهیله یمکن ناعسه ونکلم لوخرین…
عبد الرحمان….”لی فی راسو فی راسو “….غا رتاح الوالیده انا طالع تم نیت نجیب تلیفونی ونفیقها….”مستناهاش تجاوب عطاها بظهرو وزاد خلاها معجبه وکدور فی عینیها اما هو طلع نیشان لغرفتهاا کیسمع لهضره عرف معاها شی حد دق ودخل…کانت سوسن لی تما ”
عبد الرحمان….نزلوو تعشااو ..!!
سوسن….”جمعات الوقفه “…ایما جانی جووع انا نازله “مشات وخلاتهم …
عبد الرحمان….”قرب حداها وحط ایدو علی وجهاا وهی تبعدو “….شویه دااباا کی کتحسی…
سهیله…..کنحس بقلبی غیسکت ها لعار الا ما بعد مقداش علی شی شووهه ..
عبد الرحمان….”خنزر فیها “…اشمن شووهه ولا خرا عرفتی شنو انا دابا فی لعشی ندوی ممع هاد البارون ونتزوجو باش نیت ترتاحی…ونرتاح معاک
سهیله….”وقفات علی رکابیها کترجاه “..لاااء متقولو والو انا مقاداش علی اسئلتو ونظراتو .کیفاش وقتاش
عبد الرحمان….خلینی انا ندوی نتی غسکتی !!
سهیله…..لا اعبد الرجمان قلت لیک لا هی لا متضعطش علیاا….اصلا قبیله بقی علیا فین دوزتو لعام واش درتو وفین کنتو ساکنین تلفت لیه الهضره..
عبد الرحمان….”بتحذیر “….شووفی متگوولی لیهم والو مکاین لاش یعرفو شنو جرا لیک …مشیناا المراکش وصافی متجبدی لا مصحه لا زمر…لا علاج
سهیله…..وعلااش ؟؟
عبد الرحمان…..هاکداک صافی نسای داک لعام کانو مکاینش مکاین لاش تعودیه وتگولیه …یکفی تعلمتی من خطئو
سهیله…..”سمعات صوت لبنی “…صافی نزل نتعشاو سبقنی انا جایا…
“تحرک عبد الرحمان وهی تبعاتو …جلسو فی طبله کیتعشااو ویتبادلو اطراف الحدیث حتی نطق البارون “….
البارون….شحال فرحت بیک ابنتی والله ایلا الخدمه ولات علیا بوحدی مبقیتشی عارف لفاین نعطی الراس .
سهیله….”کضحک”…ایوا شفتی قیمتی بالحق انا رجعت ونهز علیک لحمل…
“علی اثر و
کلامها لاح لی فی ایدو وهز کاس مزیر علیه وکیشووف فی ملامح وجها واش کضحک ولا کتدوی بالمعقوول لقاها کتاکل وکانها متاکده ملی قالتوو…
عبد الرحمان….”وصلات بیه الحد وتعصب “….داویا بصح زعمه …. سهیله…..”هزات عینها فیه “…معایا ؟؟
عبد الرحمان….شوفی نتی سمعتک بحالا نیت ناویه تخدمی فی لحشیش الاله مولاتی ….
سهیله….”قلبها ولا یضرب “…هاااا اه انا غیر باا..
لبارون…..”خنزر فیه “…علاش شنی فیها الا خدمات هی اصلا کانت خدامه معایا دابا غیر غترجع لموطعها وصافی….
عبد الرحمان…..اممم وسولها بعدا واش مزال باغا ترجع ولا لا راه عاام بعدات یمکن دارت عقلهاا…
لبارون….شنی کتخربق نتیناا علاش لی مترجعشی وواخا غبرات عام علاش شنوو غب یکون وقع لها فیه لی یخلیها مترجعشی لخیدمه…
عبد الرحمان….مکاین لاش تعرف…
لبارون….”خبط الفورشیط”…دوی مزیان…
سوسن….الله یهدیکم ماشی وقت هاد الکلام دابا
سهیله….صافی ابا خای الله تهدن…
البارون…..اشمن تهدن ولا زبل قولیلی دابا شنی واقع …
عبد الرحمان…..”کحرک لیها راسو بمعنی لاا “…
سهیله….”تلفات ومعرفات شنو دیر وفی الاخیر قررات تگول لیه کلشی من اول تال اخر…من ادمان تال للعلاج مرورا ببیع عبد الرحمان لی وراه ولی قدامو
علی ودها هی کتهضر وهو کارز علی سنانو تا سالات وخلات الکل حال فمی ممتیقش
.سهیله…”مسحات دمووعها “….یعنی کون ما عبد الرحمان علم الله حالتی..هو ابا عندو فضل وخیرو عمرنی ننساو ..
البارون….”کیضرب ایدو علی طبله “….اواعدی علی یونس الکلب الحبوانی لاخور..گاع هادشی عدلو لیک …”بقی یسب ویعایر وفی الاخیر عنق بنتو و شاف فی الذرغام “….شکر قلیل فی حقک اولدی..نتینا ضحیتی بمستقبلک علی ود بنتی..وتا انا مغادیش نساک وغنعوضک طلب لی بغیتیها فلوس ولا مشروع بحال لی کان عندک کشگر لیک واخا نتا منا وفینا بالخق ضروری منجازیگ…وغیکون قلیل فی حقک
عبد الرحمان….”شرب کاس الما وحطو بهدوء وقال ” ..اولا انا عمرني طلبت نتعوض على خير درتو كيف قلتي” وجه نظراتو لسهيلة”… خير عمرك تنساه حتا انا نقولك دير الخير ونساه وعمرك ترجى يرجع ليك حيث غادي تكون قليل العفة وعديم الرجولة …….كن بغيت الخلاص كن كملت فلي بديت فيه والحباب كثار ..مسح فمو وناض سيادنا بصحتكم …اه نسيت ديك الشي باش تعطيني تمن المشروع ولا منعرف قري بيه البراهش لعل وعسا دي فيهم الاجر ويشوف فيك لي خلقك “بغمزة” ….زاد وخلا شي تيشوف فشي تبعاتو مو تستفسر منو …

#معجبنیش_تصرفها_بتاتا

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 156 ••••••°•°•°•°•°
…طلع لبيت وكانت طالعة ليه نيت كون بقى تماا يخشي ليها راسها فشي مااعون…برد اعصاابو غا في لگارو تاا مبقاش کیبان وسط البیت بالدخاان …
عبد الرحمان…”هز تلیفونو ودور نمره مروان “….فییینکک ؟؟
مرواان……عااایش لحیااااة …
عبد الرحمان…..وااسمعنی شغنقوولیک قبل منحرمک منهااا …
مروان….”طرطق وذنیه”…..اسمع
عبد الرحمان….” مسح علی راسو ودوا “…..وجد راسک من هنا لشی سوایع نلقااک فی اوطیل فین کنت گالس فی ناظور باش نرجعوو بحالناا !!
مرواان….”خرج عینیه”….واایلی صافی قنعتیها دغیااا…
عبد الرحمان…”بعد تلیفون ونفخ “…غدیر لی گلت لیک بلا قوه الهضره ولفهاامه ولا کنقسم برلی خلقنیتا نجی نریب لمک سنانک…
مروان ….”عرف القضیه حامضه سکت مدواش ”
عبد الرحمان…..یالله وزع لی معاک ودیر لی قلت لیک
“قطع علیه ولاح تلیفون دخل لحمام غسل وجهو ووجد راسو وهو یسمع دقان فی لباب
عبد الرحمان….”خارج کیمسح وجهو بالفووطه “…
دخل
لبنی…”دخلات ومشات دیریکت حلات الشرجم “…شنی هاد الحاله ابنی …زول علیه داک الهم غیزیک فی صحتک…
عبد الرحمان….”باس لمو راسها”….ولدک ورزی خلووق امیمتی…
لبنی…”ضرباتو لکتفو”…الله ینجییک متقوولشی هایداا…
عبد الرحماان…”عنقها ودار راسو علی راسها”…واخا الوالیده مهم انا غنمشی عندی شی خدمه
لبنی….”شافت فیه “…ویانا مغنمشیشی معااک …
عبد اارحماان…”جلس فی ناموسیه کیحزم فی سبردیلتو “…نقاد اموورو ورجع ندیک ولا نصیفط لبک الوالیده واخا….
لبنی…”بترجی “…..وظل هنایا لیله کابنه ااظلمه وغتسووگ بلیل…
عبد الرحمان…”باقی حادر راسو “….خلینی علی راحتی اا مااا
لبنی……”مبغاتش تزید تضغط علیه “واخا خاطرک فوق کلشی…ومتصورش قداش مفتاخره بیک طوول عمرک رااجل …
عبد الرحمان….. “جمع الوقفه ومشی لباب بلاما یعلق “…یالله تهلی لیا فی راسک….
“خرج کسمعها من وراه کتگووا حتی نتا رد لبال لرووحک ابنی…نزل دیریکت مصدش جهتهم فی جالسین وصل لسیارتو بغی یحلها وملقااش سوارت
عبد الرحمان……”تفکر سوارت بلی بقاو عند نوح “…تفوو یخخ……”مشی لعند لعساس وحط ایدی علی کتافو “…سیر گول لداک لبارون گالیک الذرغاام عطیه السوارت …
_غتمشی اسیدی..
عبد الرحمان…..سیر الله یرضی علیه سییر “خنزر فیه”
“دار کیف گالیه ولکن مجابش هو سوارت جابتهم سهیله لقاتو متکی وحاط رجل علی طونوبیل ولوخری فی الارض
واش بصح اتمشي دابا علاش مقلتيهاش ليلي
عبد الرحمان….”نثر لیها سوارت وحل لباب مداواهاش “…
سهیله….”حطات ایدها علی ایدو منعااه میدیماریش “….رااه کندوی معاک علاش
عبد الرحماان….”هز راسو فیها “….لاش بغیتی فی هاد سااعه
سهیله…..علاش مقلتیلیش بلی غتمشی…
عبد الرحمان….بصفتك اش انقوليك ولا نعاود ليك يا الالة؟؟ نتي بلانيتي وحددتي طريقك بلا متشاوري معايا ولاش جايا تسولي فيا فین غادی ولا مزعطر ..
سهیله….شنو عملت تاني وغير با هدر ..وانت ورت بخاطرو واش بنت لیک وافقت
-عبد اارحمان….هدر ولا زمر ماشی سوقي عاد هادشی مافیهش درت لیه خاطرو شوفي ابنت الناس اعدا حاجة عندي نشري بنادم ونتاقتل عليه وهو يبيعني ولا يبدقني غلطة معاك وبغيت نصلح غلطي مخليت مدرت قلبت حتا شبعت ،دخت على ملقيتك تبعتك فالارض وفالما درت معاك الخاطر وبسيف شاد طريق على ودك وخايف عليك تنفكر ليك فالكبيرة والصغيرة ونتي طامعة فالرومنسية وناسية الرجولة …..الوقت لی جای ندوی مع لکتسمیه باک ونطلبک لزواج طلعتی باغا تخدمی معاه وزایداها معاودالیه وانا حدرتک…علاش هادشی شنو باغی تخلصی دینک تا نتی …ایوا ابنت نااس عتابریه هاداک دین لی علیک تقضی
سهیله….”محسباتوش غیتقلق “….علاش حسبتیها هاکداا ..
عبد الرحمان….حیت انا هاكا وانبقا هاكا ومن اليوم غتشوفيني ومغاديش تلقايني حداك باغة غير الوسخ رجعي ليه …الله یهنیه…”دفعهاا وکسیارا تا بعد عاد سد الباب مخلیها من وراه حاطا ایدها علی فمها ودموعهاا کیدوزو …

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 157 ••••••°•°•°•°•°
سهیله تصرفها بنسبه لیها کان عادی ابدا متوقعاتش ولو بنسبه قلیله انوو یتقلق ویمشی ویخلیها لسبیبین اما انو میقدرش علی فراقها کیف شافت من مطاردتو لیها هاد لایام ولا لعدم معرفتهاا الحقیقیه لعبد الرحماان وشخصییتو کیف دایره…واحد فحاالو کلمتو مگیبغیهاش تعاود زوج المرات ولا تعارض….کرامتو عمرها مطیح وعمرو یرضی انها طیح ولاو علی حساب راسو وراحتو النفسیه …وهادشی لی دارت سهیله من افشااء شنو طرا فی داک لعام لعائله ولا تلمیحها انها غترجع تخدم مع لبارون حسسو انو صفر علی شمااال وانو زاید ناقص .. وهادشی لی یموت ومیرضهاش داکشی علاش مترددتش لحظه انو یمشی ویخلیها وراه کتبکی وممتیقاش
سهیله….”بقات شحال تبکی تا تفشات وفی لخر طلعات لبیتها دیریکت کملات لی بقی تا سمعات لباب تحل ودخلات سوسن “…
سوسن……”قربات حداها “شنی مشی ؟؟؟
سهیله….”تلاحت علیهاا عنقااتها” ….سمح فیا ومشی …”دخل فی بکاء هستیری تا شداتها سوسن من ایدها ونزلو الجرده یدردشو “..
سوسن….”کتمسح علی راسها “..تشو غتعاودلی شنو بینکم…
سهیله….”مسحات دمووعها وتقادات مققره تخوی قلبهاا لکن حافظات علی سر لیالیهم الحمراء بینها وبینوو “….اش غنگول واش غنخلی ” تنهداات”….انا وولیت کنبغیییه اسوسن منکدبش علیک عبد الرحمان هو داک طوق نجا لی رجع لیا حیااتی من جدید …تعلقت فیه وفی رجولیتو عشقت شهامتو وحتی صرامتوو …الا کان بعید علیا کنتوحشو دغیا اما الا کان حدایا مکنسخاش بیه ….هاد العام داز معاه حلو وبزااف حاما علیا کان معایا راجل ونصف من جمیع نواحی لی طلبتها کیلبیهالی…حتی لقیت راسی تعلقت فیه وولیت کنعشقو ونموت فیه
سوسن….”بتاسمات” ….ایوا وهو ..
سهیله….”بدات تبکی من جدید “…هادا هو مشکیلنااا هو مکتعرفیش شنو تحت راسو افعالو کیقوولو کیبادلنی نفس الشعوور اما اقواالو کیگووولو لعکس ….واناا معارفه نصدق افعالو ولا ندیر بحساب هضرتو …اهء اهء ولکن ولفتو بزااف منگولیکش هاد شهرین لی بعدت علیه حسیت بنقص کبیر
سوسن….”بدات تسکت فیها “…متبکیشی دابا انا لی فهمت هو تقلق من شی حاجه فی العشا ..
سهیله…اه تقلق حیث قلت لیکم بلی کنت نتعالج وهو لی صرف علیا وتانی ملی سمعنی غنرجع نخدم مع لبارون حیت کان باغینا نتزوجو…هادشی لی فهمت منو ملی دیت سوارت
سوسن….”حطات ایدها علی فمها”..ودیک ساع قولیلو اه نتزوجو شنی عندک الحمقه..
سهیله….ومگالیش کنبغییک اصحبتی راه زعمه من صباح وانا نعاود لیک
سوسن….ایوا حووفیک تستاهل علی هاد الراس القاصح لی عندک…واش فی نظرک خاصو یگکلیک کنبغیک باش تکملی الصوره لی راسمه نتی فی بالک…راه عبد اارحمان هاکداک دایر الا کانت یماه لی رباتو زوج مرات لی یمکن قالها کنبغیک اخر مره ملی کان باقی مینووغ تجی یقوولها لیک نتینا دابا هو هاکدا عامل اصاحییبتی …
سهیله….دابا شنو ضیعتوو مغیرجعشی …
سوسن….ان شااء الله یکون لعکس
” بدات تانی تبکی وهی رجعات تسکت فیها من جدید ….غافلین علی واحد الاعین لی کانت مقابلاهم من بعید ….
یوونس…”کان هو وخالو لی جای صایگ بیه “…..اهااااه ولد لحرام ولات عندو رانج من بعد مکان مکحط وانااا لی کان سیگاری ساوی طونوبیل لی کانت عندو..دابا ولیت نکمی غا دیطاای…
_ولا کیتقاتل خارج المغرب اولد ختی..وعاد دار مول فی ناظوور وشلاا حوایج اخره…هادشی لی عرفت
یونس….”کیبتاسم بخبث”….طول عمرو کیحلم بزااف…بالحق معلیش دابا جا وقت لحسااب وهو غنخلیه تالی یتبرع شویه فی عزو قبل میتحرم منو … ونبداا بهاادیک “شیر لسهیله “…وبباها لی کتباها بیه..محدها جات جات عندو…نضرب نیت عصفوورین بحجر واحد …
_معلللللللم

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 158 ••••••°•°•°•°•°

🌹بعد مرور ايام …🌹
سهيلة راجعة من جلسة تصوير لقصر البارون لي فرض عليها تجلس معاهم وترجع تخطط معاه فالخدمة ….داخلة مسخسخة ومعندها كانة تلاقات مع وحدة من البنات لي خدامين فالقصر ..سولاتها على باها عرفات منها انو خرج يتلقا شي حد طلبات تصايب ليها زهورات …حتا وصلات نص طريق تفكرات فعايل شامة
سهیله…..صافی انهبط راسي نصاوب
“دخلات لبيتها ودورات عينيها لعل وعسا يكون جا وفاجئها توحشاتو بزاف مشات نيشان لبلاصة فين كانو بزوج وحطات راسها وغمضات عينيها تتفكر لحظاتو معاها و معاملتو ليها جاتها البكية عاود ناضت كلسات وتتحلف كيف كل مرة من نهار مشا متعاودش تفكر فيه ولكن ماشي لخاطرها الشوق غلاب ….والحب معشش فالگاشوش …ناضت دوشات و لبسات عليها حتا بغات تخرج مع باب بيتها وتفكرات فاش تيقولها تغطي راسها رجعات غطات شعرها على امل انو يجي على غفلة …هبطات ومشات لكوزينة تصايب كاس دزهورات ….طار ليها ولات دارت حليب بالشوكولا وهزات الموج ديالها ومشات جهة الشراجم لي تيطلو على الحديقة وتتطل وتشرب ..سهات ورجعات بيها لوقت نهار الافتتاح وكيف سد عليها وحتا كيف غار عليها من مراد وحتا كيف عاشرها اخر مرة وهو خايف عليها ومنين دوش ليها وخربق ليها شعرها ضحكات منين تفكرات هم ….
سوسن ….”داخلة شافتها تضحك بوحدها مشات عندها”… لاحول ولاقوة الابالله العظيم واش نتينا تسطيتي اوعدي يام
نا نلقاك باكيا وحدك ولا تتضحك وحدك شني عندك ….قولي ولا انا غادي نقول لبا راك تسطيتي ..
.”بغات ضحکها”…اجي يكما تستعملي شي حاجة ويلي ويلي ويلي الملعوقا غير قول تتشم “السيدة شحفات والانسة مشاكل باقا ساهيا …حتا ضربات سوسن فخاضها وتتندب عاد فاقت”
سهیله…مالك علاش تتندب شني عندك
-سوسن…شني عندي انا شني عندي والو والو ضربات سوسن يد فيد ومشات تتقول الله يستر الله يستر
“سهيلة اكتفات تهز كتافها وترجع تفكر فالهدرة الاخرة لي قال ليها وكيف خلاها ومشا …
دخل البارون وكالس هو وشي ناس معاه فالجردة عيط على واحد من المساعدين ديالو جابليه شي وراق من الداخل وعاود مشا سلا معاهم وطلب قهوتو المعطرة يجيبوها ليه …سول على سهيلة وقالهم يعيطو ليها تجي بغا يتشاور معاها …
هابطة وعكزانة باغا غير تكلس بوحدها كل مرة تشوف التلفون ..هابطة وتتسوط وصلات عندو وباست راسو ويدو …
بقاو يهدرو على الخدمة وجبد معاها الهدرة على هادوك ليكان بغا يتعاون معاهم يونس …
لبارون….ليوم جاو عندي وطلب مني نعاونهم ونسرد ليهم السلعة واقفين عليها …انا مبغيتش هادي ستة شهور تيطلبو واليوم جابو وراق الاراضي ديالهم رهينة عندي حتا يفكو مشكلتهم حرت معرفت مندير …شني بان ليك نتينا ؟؟؟
-سهیله… انا تنقول هم جنس غدار ولكن انتا شاد عليهم واخد حقهم عندك …شبر منعدهم الوراق وخود شيك ضمانة ونهار يردو الدين ياخدو وراقهم وشيكهم …ولكنن
“قاطعهم واحد من المساعدين” _سي نوح شي ناس من ولاية الامن ..ودائرة الهجرة بغاو يشوفوك انت ولالة سهيلة …
“شافوا فبعضياتهم وعطاهم الادن يدخلوهم ..”
_سلام عليكم
_البارون وعليكم السلام
_سي نوح عارف مخصنيش نوصلو لعندك ولكن الدق هاد المرة صحيح وفيه قضية دلهجرة …..انت وبنتك مطلوبين فالولاية كاينة شكاية بيك تستر على مهاجرة دون اوراق وتشكيل خلية تهريب ….شوف شنو غادي دير و مشي معانا …
_شني؟؟؟
سهيلة كلسات على وقفتها وبقات حالة فمها ….اما نوح باقي مفهمش او مبغاش يتفهم الهدرة ..
البارون…..شنو دتخور انتينا هادي بنتي واينا خلية وايانتهريب كتسطيتي ولا تلفتي
-سي نوح غير بشوية عليك امشي معانا وغادي تفهم ..
-لبارون… واخا سبقني وانا نتبعكم
-سمحلي ولكن خاصك تمشي معنا انتا وبنتك
-لبارون….واخا نبدلو ونعيط لمحامي وانمشو معاكم
” نوض سهيلة وتم غادي بيها وکیوصی “…شوف جمع راسك وعرف شني تقول ….
“هزات راسها باه وطلعات تبدل، تنشر الخبر فالقصر وهبطات سوسن ولبني مخلوعين تالفين لقاوهم واقفين يتسناو سهيلة لي بدلات ولبسات وهيا تحاول تبث راسها هبطا فالدروج وهيا تتشوف فنظرة باها قاسية وناشفه تتخفي خوفها وثوترها تعرضو ليها لبنى و سوسن يعنقو ويبكو هدناتهم
سهیله….”خایفه کثر منهم “…متخافوش غير غمامةودوز انا نمشی مع با نشووفو شنو واقع ونرجعو
“تتقول هاد الهدرة هيا عارفة راه العكس وتقدر مترجعش وكاع الترحل …تبسمات شافت فباها شدات فيديه خرجو وركبو فسيارة البارون ومشاو فاتجاه الولاية الامن”

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 159 ••••••°•°•°•°•°
#في_ولاية_الأمن

دخل لباارون مفاهم والو لولاية مع البوليس وفجنبو سهيلة عاضة على صباعها بكترة الخووف كطلب الله ميكوون والو… تقدم لبوليسي زاد مع واحد الكولوار طوييل ودخل لواحد البيرو جلس كيشووف فيهم واقفين عاد نطق ….

البوليس…. “متکی علی الکزسی وکیلعب بایدو “…تفضل سي لباروون جلس
البارون …”معصب “حنا ممجینشی نجلسو ! تکلم شنی واقع معندیشی لوقت !
البوليس… “ضحك وناض وقف هز ملف فيديه” عارفك مجيتيش تجلس “حط الملف فوووق البيرو” انت اسي لباارون متهم بقضية تزوير وتهريب “طول فيه شوفة كيقرأ تضااريس وجهوو بتمعن” اشنووو
كتقووول فالمنسوب ليك ؟؟
البارون ..”لون وجهوووو تخطف ” شنی هاد تزویر عاود وضح لی کلامک مزیان …مفهمتشی مناین جبتی هاد کذووب
البوليس …. كنقول الصح والواقع لي نكرتيه كاااع الأدلة موجهة ليك كيبالي مفهمتيش نزيد نشرح ليك ماشي مشكيل كنظن عاقل على دار لي تحرقات فكتامة ولي بنفوذ ديالك قدرتي تزور وتلف انو العائله عندهم بنت وبلی تبنیتیها “شاف فسهيلة لي غاتبول بالخلعة” وهما فی الاصل معندهمش لولاد … مغربیه…”طول فیه شوووفه “.. كاع دلائل ضدك وسيدة لي زورتي وراقيها ورجعتيها مغربية وهي فالأصل سورية واغلبیه عارفین هادشی… “ضرب يديه على البيرو” سي لبااارن انت متهم بالتزوير جنسية طفلة وتهريبها من وطنها … غادي تدخل تحت التحقيق وسيدة غادي ترحل لبلدها
سهيلة … “خرجووو عينيها بالخلعة” ك كيفاش هادشي شنو كتقوول انت معندك حتى دلييل على هادشي …
البوليس …”قهقه ضاحك وهز الملف فوجها كيورييها” عندي دلائل على هادشي وصحيح مئة فالمئة وکاینین ناس لي شهدو بالحقييقة
لبارون….”حضر راسو عرف الدقه الصحیحه “…..
سهيلة … “تلقات صدمة لجمات ليها لسان بدات ترعد بالخووف وهضراات بصعووبة ومآلمه “… ااه انا سووورية ..”بدات تبکی وتمسح “…ولكن المغرب تاهو بلادی وداري عمري حسيت اني لاجئة فييه بالعكس هاذ الوطن هو کلشی لیا ومنقدش نبعد علييه حيت ولا فالدم لي كيجري فعروقي …..
البوليس …. هاذي قضية قانونية وحنا كنهضرو فإيطار القانوون وانتي عارفة مزيان الغلط لي دار البارون
سهيلة…. عفااك غير دير بلاصتك فبلاصتو واش كاين شي إنسان لي يشووف طفلة صغيرة كتبكي حداه ويبقى واقف كيتفرج فييها هو دار غير الخير فقط وانا غنبقی حیاتی کامله نشکرو علیه
البوليس…. “کیضرب بستیلو علی طبله ” هادي كتبقى مسألة إنسانية خارجة نطاق قانوون الخاص … سي لباروون متهم بالتهرييب والتزوير وكل شي ضدو حتى من شهود كيأكدو صحة هاد الكلام “شاف فييه” سي البارون شنو كتقوول فالشهوود لي شافووك وشهدو ضدك والبنت عتاارفاات شنو كتقول فهادشي واش مزال باغی تنکر
البارون …. “تنهد “….کلشی صح 😞
البوليس….”قوس حجبانو ” ..ایوا وشنو كنتي كدير تما اشمن مصلحة كانت عندك تم وکیفاش تدخلی البنت اکید بطریقه غیر قانونیه..
البارون …. “مبغاش يزيد يهضر” شيء عادي كان عندي اجتماع مهم تما …وشی لاخور مکیهم ونزیدک تا حاجه مغنعاود نگولها بغیتونی نعتارف انا عتارفت یالله دیرو لازم
البوليس … اممم واخا ماشی مشکیل ایامنا طویله…دابا غادي تبقى تحت التحقيق حتى يكمل لمدة 3 أيام ومن تم دوز لوكييل الملك اما السيدة ملی یوصل وقت الطیاره …غادي ترحل من المغرب لوطنها الأصلي وفی هاد الوقت غتبقای معانا فی المرکز …معززه مکرمه “عیط علی لبولیسی لی دخل “… تفضل معاه اسی الباروون ….
سهیله. ..”ناضت من الکرسی کتبکی “….باا لاء متمشیشی ابااا عفاک…هء هء …متفرقووناش هوو دار فیا غا لخیر واش لخیر ناس ولاو کیتعاقبو علیه …
البارون….”شاف فييها بنضرة مكسوورة وكلها حزن ونطق بصعووبة “..عنداك تخافي معندك فين تمشي غادي تبقاي هنا فالمغرب ديالك وفجنب الأب ديالك ” تبسم ومشى خلاها دموعها هابطين ..کیف بغات تبعو جاا بولیسی تانی نزلهاا لتحت تااا یکمل تحقیق عاد تمشی لسجن علاما یوصل وقت الترحیل

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 160 ••••••°•°•°•°•°

الحاله الصحیه تاع البارون تآزماات فی دوک الیومین الوقت الشیء لی خلا الشرطه لی کیعرفوه تما وکیحترمووه یدیرو بحساابو ویخلیوه فی مکتب تحقیق علاما یتعرض علی وکیل
اما سهیله….کانت طوول الوقت کتبکی وحالتهاا النفسیه والجسدیه تدهورات….وماشی عا هما لی کانو کیعانیو فی بلاصه اخری کان کل من سوسن ولبنی معارفینش کیفاش یتصرفوو وهاد الاخبار نزلات علیهم بحال صاعقه لی تلفاتهم…
لبنی….”کتنذب “اويلي وحدي خاي مريط ومعندوشي صحة لكوميسريات یبقی فیهن..اوعدي شني نعملو ..سوسن عتقني قولي شنو نعملو …؟؟
سوسن…”هازه تلیفونها تالفه تا من مراد مقدات تگولیه والو خوف من انو یتصرف ویتعرف شکون “…عمتي نمشيو عندهم …زوبير وجد الطاموبيل نمشيو نتبعوهم عتق سربي
– لبنی…اوعدي شني تتقول انتا واش حمقتي شوفتی باک لبارح شنی عمل لینا لویل قالیک منمشیدشی لدوک لواطع … سوسن…ويتقلق شنی غنبقاو مکتفین هایدا….
لبنی …”هزات تلیفونها’…ستنی ستنی انا عندی مندیر…

#عند_عبد_الرحمان
کان هو ومروان لي تيتواو مع محامي موكلينو مالين الارض بالبيع
مروان….شوف ديك الثمن لي طلبتي راه ماشي معقول اصلا الارض فيها مشاكيل يعني هما يتهناو منها وحنا عاد اندخل فالمشاكيل مع الدولة…
-سي مروان انتا عارف الموقع هو لي مغليها ومالي الارض باغين يبيعو …غير قضي ومن الاحسن تاخدها انتا …
-عبد الرحمان….” دایر گارو فی فمو حاط ایدو علی ظهرو ” ..واشريف يكما يصحاب ليك احنا برانين ؟؟
-لا اسي عبد الرحمان حاشا
-عبد الرحمان……وهيا ايلا قضيتي معانا غراض …وتوكلتي على ربي …”قالها وساط بالدخان ديال الكارو من فمو وهو تيشوف فداك الارض” …لمهم لي عندنا قلناه فكر وتشاور معاهم ويكون خير ….مروان مشينا ..!!.
-مروان….مشينا
“حل الباب ديل الطومبيل وركب ولاح الكونطاكك لمروان يسوق انطالقو فاتجاه الحسيمة راجعين ساهي تيفكر وتيخطط فالمشروع الجديد و شحال ديال الوقت خاصو باش يكمل صونا تلفون مروان …
_الو وي سي دحمان معاك
-سي مروان الفيلا لي وصيتيني عليها كاينة ايل بغيتي دوز تشوفها ..
-ايه واخا مهم انا عاد جاي من مراكش ….ملی نوصل ندوزو عندك نمشيو نشوفوها ….
-مرحبا وعليه..
“دار عند عبد الرحمان لقاه غمض عينيه يرتاح شغلو الكليمة وهبط الكوسان وشدالطريق مخليه يرتاح
فاتو مراكش ب 40 كيلومتر صونا تلفون عبدو مرة وزوج وثلاتة عاد جاوب مروان
الو …
لبنی….الو عبد الرحمان ابني
مروان….لا خالتي انا مروان مساعد ديالو
-لبنی….خيلاه ابني كلمو ليا انا مزاوكا قولو بغاتك يماك ضروري
– مروان….واخا قطعي هاهو يعيط دابا
لبنی….واخا
“قطع معاها وقف على جنب الطريق وفيق عبدو لي كان مسخسخ وعيان …
مرواان….عبدالرحمان .. عبد الرحمان
-عبد اارحمان….”حاط ایدو علی جبهتو ” ..اممم نعام مالك الاخرى يلاه نعست
-مروان….وراه عرفت غا صحصح معايا الواليدة عيطات وبانت ليا مخلوعة وبغاتک تهدر معاها
-عبد اارحمان….”رفع حاجبو “…شنو ؟؟.مخلوعة ياكما الموصيبة دارت شي كارثة ولا طاري ليها شي بلان تاني تنعرف دين مها متكلسس بلا مشاكيل یلعن **
“خدا تلیفونو ودوز خط مو ”
-عبد الرحمان….الووو وي مالك ياك لباس شنو عندك …
–لبنی…عتقني ابني عتقني خاي نوح وسهيلة شبرهم البوليس قالك مهاجر ولا تهريب مفهمتشي ودابا تلتيام وباقي مطلقوهمشي
-شنو شنو تتكولي مفهمت حتا لعبة ..اجي سوسن حداك عطها ليا …
-لبنی….واخا هاك
-عبد الرحمان….الو سوسن شنو طاري اش کاین…
-سوسن….جاو البوليس دلولاية وطلبو من با وسهيلة يمشيو معاهم ….
شي حد حط شكاية بلي نوح مهرب سهيلة وبلي الوراق لي عندها مزورين …اليوم تلات ايام باش شبروهم ومعندناشي حتا خبار
-عبد الرحمان….”ضرب قدامو بسخط ” .وعاد دابا کتقوولوها شنو انا مت ولا کیفاش
سوسن….وا سماعنی اعبد الرحمان حنا قلنا موضوع بسبط ساعا هادشی بانلی مشبر ومحامی دبا کیقوولنا خاص لوکیل یشوفهم وهادی ودیک مفهمتشی حتا حاجه.. …
عبد الرحمان…”دار لمروان اشاره بایدیه باش یدیر دومی توور “….ومعرفتوش شكون قدم بيهم ……
سوسن….انا سمعت شی تنقنیقه قالهالی واحد من خدامة لی مع با…شاك فيونس ورباعتو ….
عبد الرحمان ..”تعصب “…واخا قطعي ومنهنا اليل انا عندكم ونشوفو هاد يونس لي سخن عليه كرو…..
“قالها محاسش براسو ”
عبد اارحمان….دیریکت لفیلا نهز شی ورااق وشوف لینا شی رحله فی طیاره طونوبیل غتعطلناا…
مروان….”شاف فیه “…یاک لاباس….؟؟ واش قضیه حامضه تال هاد درجه
عبد الرحمان….”صاط باعلی صوتو ” …..انفوا نعطیهم لوراق لی عندی دیک ساع غتخرج منها ومن لفوق اعتذاار .وداک زاامل البولیسی لی حبسهم غنحاسبو مزیاان وغنوریه کیفاش یدیر خدمتو ….وااکسیری اشریف ونتا کتماوت علیاااا
“عفطه وحده وماهی الا دقایق وصل لفیلا خدا اش بغی ومشاو المطار حیت رحلتهم کانت قربات شدو طیااره وبعد بضع ساعات وصلو لناظووور فی ساعات متاخره….

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 161 ••••••°•°•°•°•°

وصل کل من عبد الرحمان ومروان قبل میصبح صبااح بوقت قلیل…..لقی سیاره لی طلب کتسناه فی مطاار رکب فیها وانطالقو دیریکت لمرکز شرطه…
عبد الرحمان….” حل باب سیاره ونزل مخلیه محلول دخلت دیریکت لعند شرطی کان تم “….بغییت نشووف شاف دیالکم…!!
-شکون هو واش الشاف یاسین …
عبد الرحمان…”دور وجهو لعند مروان “……فکرنی فسمیتووو !!
مروان….”هز تلیفونو قرا المسااج “…..یاسین عزاالي …
-هو هداك شاف دیال هنا ولكن مكيجيش داابا….
عبد الرحمان….”واصلة فيه لحد “…يعرف غاا يكمد عباد الله ويخليهم محبووسين بلا موجب شرع…وهو نااااااعس ليا مختر في دارو “بدا يغوت تا جرو مروان “….
مروان….وكاااالم اصااحبي لاش هاد البلبله….
عبد الرحماان……”خنزر فيه “…طلق مني قاود راه نريب ديلمو هادشي ماشي غير غنروبلهاا…
“بقى جارو وكيهدن فيه تا خرجو براا جلس عبد الرحمان في کرسی القیاده ورجلين في شانطي
مروان….انا نمشي نجيب ليك شي دكه
عبد الرحمان….”كيصووط “..عيط معااك لحبابنااا !!😡
مرواان….كوون هااني
مشى مروان جاب ليه قهوة وجا ”
مرواان ….”مدها ليه “….هاك هاك تقااد ليك دمااغ …وراه عیطت..
عبد الرحمان… “شدها حطها في للارض وجبد گارو من جيبو شعلو وبدا يسف ويجغم من قهوتو…كانو عينيه حمريين وباين عليه لعياا”….شحاال سااعة …؟؟
مروان….”تا هو كيشرب “…قريب ستة شوية يبانو ليك جاايين….
عبد الرحمان…..”لاح طفيا في الارض ونزل على كاسو دلقهوى وكيحرك رجليه بعصبيه بقى على داك الحال تا عمرات دنيا وتحركات القضية وكثر الغادي وجاي في المركز…جمع وقفتو قاد حوايجو وخبط باب طوموبيل برجليه ودخل نيشاان وهاد المرة كان شرطي اخووور لي شاد نهار “…..دخلني عند ياسين…
-كاين لتحت كيشرب قهوتو…
عبد الرحمان….’بتاسم بخبث “…بيروه فاين هو.؟
-شير ليه عليه “….هو هادا…
عبد الرحمان….”تخطاه وحل لباب ودخل جلس فوق الكرسي ودااير رجل على ختها ” سير كلموو…
-اش هاد زعامة اشريف راه ممنوع ..
عبد الرحمان…”بشووفات حاده “…ممزعزعش من هناا كلمووو يجي يدير خدمتوو….”يالله غيجاوبو شرطي وهو يدخل “..
ياسين….”جاي مگرفض “..شكوون هذا لي غيوريني امتی ندیر خدمتي…؟؟
هبد الرحمان….”طلع فيها شوفه من رجليه تال راسو عبرو مزييان “…هادا ليقداامك…
ياسين….”بانبهار “…اوووه واثق من نفسك…”جا تال حدا عبد الرحمان وبغى يجرو من ايدو يوقفو وهو ينثرها ليه…”..وتگعد اسي ملي نكون كنهضر…
عبد الرحمان…”وقف ومشى حتال ناحية وجهوو مقرب راسو ليه “….صووووووتك ميعلاش كتفهم..وعینیک دخلهم 😠
ياسين….وااش عارف معامن كدوي…
عبد الرحمان…”رجع جلس في بلاصتو وحيد نظاظرو من لافيست حطهم هما ولبريكة وگارو فوق المكتب ونطق بثقاله “….كندوي مع شبه محقق ..لي مداايرش خدمتو على اتم وجه ….
ياسين…”مشى لكرسيه جلس فيه “…كيبان ليا محرشينك عليا مزياان باش تجي وتگول شبه محقق یعنی راه عندک علیا شی معلومات لی یمکن معارفهمش علی راسی….
عبد الرحمان….”قوس حجبانو “…سوریاانا خولي باشمن تهمه ممکن نعرف جاالسه هنا لمده ما ازید عن ثلت ایام..
یاسین….” کیحاول یذکر الاسم “…معندنا تا وحده بهاد الاسم…. عبد اارحمان…..یعنی عندی الحق نگولیک شبه محقق…”علی صووتو “…وسهیله الانصااری ….؟؟
یاسین……”بتاسم بجنب “…ومن لول عطینی الاسم لحقیقی… عبد الرحمان….”قرب یتصاب بضجر “…هو لی عطیتک اسي مكنتفلاوش هناا

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 162 ••••••°•°•°•°•°

عبد الرحمان…”جبد من ورا ظهرو وراق وحطهم بنثره “…قرا قرااا !!
“خداهم المحقق کیقرا ویعاود وممتیقش …لاکارط قراها کثر من مره..جواز السفر..الجنسیه …کلشی…تصدم…..
یاسین…..ولکن المعلومات لی عندی..
عبدالرحماان….”بالغوات”….
خاطئه ا “باستهزاء “…المحقق…ممکن نعرف فیناهیا هاد الخدمه لی داوی لیا علیها…کیفاش تحبس سیده عندکم هنا بدون متعرف صح من الخطآ….کون بحتثی شویه ومدیرتیش فیها وااعر مغنوصلووش لهاد شی..
یاسین….بحالاش هادشی…
عبد الرحمان…”بتهدید “…لی غتشووف دابا..انا غنقدم فیک بلاغ انک حبستی الخطیبه دیالی بلا قانون او ادله کافیه شهاده واحد طایح علی مخو جاا فتاها علیک خدیتیها بعین اعتبار…ونزیدک هادشی غا باقی مشفتها اماا الا لقیتی فی حاله نفسیه ماشی تال تم کنحلف لیک بلی نهایتک العملیه علی ایدی….
“صونا تلیفون دالمکتب لی جاوب علیه المحقق وتلف من وراه ”
-…مکنتش عارف اشاف…کنعتاذر سیادتکم…واخا کون هانی…صافی…”کیدوی حادر راسو وعبد الرحمان کیرمقو بنظراات مخیفه سالا اتصال دیالو نادی علی ضابط لی جاا علی وجه سرعه ”
– کلم لینا انسه سهیله الانصاری…جیبها لبیرو عندی…
ملی اوامرو ورجع شاف فی عبد الرحمان داوی ومحاملش راسو “…کنعتااذر علی هاد سوء التفاهم..
عبد الرحمان….اعتذاارک ممقبوولش…”سکتو متلاش هضر ….قاطع صمتهم صوت الباب لی تحل ودخل الشرطی ووراه سهیله…لی کانو عینیها منفووخین بالبکی وهالات سودا تشکلو تحتهم من شده تعب داخله خایفه لترحل..
سهیله….”بصووت غالب علیه لبکی “…شنو وصل لوقت صافی غتفرقوونی علی ناس لی کنبغی حراام علیکم….
عبد الرحمان….”وقف فی بلاصتو کان حادر راسو “……شووووووووت متبکییییش
سهیله….”حسات بنغزه فی قلبها ملی سمعات صوتو “…..عبد اارحمان….”مشات کتجری تلاحت علیه “…هء هء علاش خلیتینی علاش…شفتی اش جرالی بغاو یبعدوونی علیک هء هء… “مکمشه فیه وکترعد وتبکی ”
عبد الرحمان…..”هز ایدو حطهاا علی رااسهاا وطرطق فی یاسین عینیه “…… غندمک مزیااااااااان وهضرتنا مزال مسالات….”تم غادی مخرجها وهی تفکر لبارون “….
سهیله…..وباااا فااینو شنو مغیخرجش….
یاسین…….احم تا هو غنخلیو سبیل دیالو…
سهیله….هی دابا…”کترجی عبد الرحمان بعینیها”
عفااک کیخصنی باا یمشی معانا نستنااوه…
عبد اارحمان….”کتفی بسکات وامر المحقق بعبنیه وهو فهمو وعطز اوامر یعیطو لیه…
یاسین…”کیدوی باحترام “…هاهو اانسه غیجی وکنتمنی تسامحیناا علی هاد سووء لی وقع…
سهیله….”مجوباتوش “….
ماهی الا دقایق قلیله وکان منظم لیهم البارون….لی کان کثر من عبد الرحمان
لبارون….” کیف دخل مد لیه عبدو الوراق لیگول شی حاجه ماهیاش عرفو مقاد لیها المسائل “….تشووو عقاال علیا عنحاسبک بجهد…انا لی طول عمری خدمت هاد المدینه .بصغیرها وکبیرهاا…تجی نتینا ترقیتی غیر باارح تجرجرنی انا وبنتی ….
یاسین…ولکن….
البارون…..”بتهدید “….تسالات الهضره….
“خرج عبد الرحمان…ووراه کانت سهیله لی معنقی باها ….لقی مرواان کیتسنااه براا بعیون مبتسمه….

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 163 ••••••°•°•°•°•°
تحرك هو ومروان…اما سهيلة .. كانت لاصقة فالباروون… وشادة فييييه كتدوي معاه …
سهيلة ….. كيف نتييينا ابا شفتك عيان… مقادش تمشي ياك نتينا على الخير ؟
البارون…. “حط يديه على يديها وجهوو عليييه تعابير الأرق “… بيخير ابنتي متخافيشي انا على خير خاصني غير نرتاح شوية
قبل متجاوبووو مشااو عينييييها نيشان لواحد لقنت كتشووف فنقطة غامقة وعينييها كيدوورووو ممتيقاش عينيها ولا شنو كتشووف واش بصح شنو كتشووف..
سهيلة….”بينها وبين نفسهاا”… لا لا أكيد كنتخيل..” من فكرة لفكرة كتراودها فتفكيرها السارح … حتى غوتات فاش اكدوو لييها عيينيها مزيان شكون شخص “.
سهيلة ….”كانت كتهترف “… لا لا لا ميمكنش لا لا مستحييل ميمكنش تكون ..
عبد الرحمان ….”سمع غواتها وطار عندها ” مالكي سهيلة مالك “كيشوف فين كتشووف مالقى والو وهو يدور عندها معصب”.. الخرى هضري مالك شنو كاين هضري
سهيلة …. “حطات يديها على جبهتها وكترعد “.. لا لا لا ميمكنش لا
هادو هما الكلمات تالييييين لي نطقات بييهم قبل ماطييييح مغمى عليييها … نزل عندها ماعرف باش تبلى … هزها عندو بحال طفل صغير كيضرب على وجها بخفة…. ويعيط بسميتها… ولا رد كانت مغيبة … هز يديها ليسرية عندووو … كيقلب ضغط ديالها … هزها بحال ريشة عندووو وغوت على مروان لي واقف جامد مصدوووم….
عبد الرحمان…. مروان تحرررررررك حل ليا طونوبيل….
البارون….”بالخلعه مقدتش يتحرك كانت حالتوووو حالة”….
مروان….”دار كيف گالیه عبد الرحمان….”…سیر نتا انا ندي سید یرتااح…
لبارون….لا خاصنی نمشی نشووف بنتي..شني عندها…
عبد الرحمان.. “باوامر “…دیر کیف گلت لیک باین علیه عیان انا غنمشی طبیب…
قبل ماينطق لباروون لي دم مبقاش فوجهووو…طلع عبد الرحمان وكيووصي فمروان .. حطها فالمقعد تالي…. وكسيررا طاير المستشفى …وهو فی طریق كان تلیفونو کیصونی…..
سوسن…الو عبد اارحمان…شنی عملتی خرج با وسهیله..
عبد اارحمان…خرجو خرجو وسهیله عیاات انا غادی بیها سبیطاار
سوسن….ایما لحبیبه اشمن سلیطار انا ماجا….
عبد اارحمان….انا غنصیفط لیک موقع… صیفطو لیها.. بالخلعة خرجات طايرة….وصل المستشفى… وهزها فيدييه داخل بييها طاير…. كيف شافووه لفرمليات جابووو الباياص …. حطها ودخلووها عند دكتوور… اما هو وقف حدى الباب كيمشي ويجي… وكيتفكر وجها لي لونو صفار…. جمع يديه فوق راسووو مرتابك …. ومعارف راسوووو باش تبلى….جمع نفس وزفر بيييها سخوونة … وها هو دكتوور خرج …. كي شافوو وقف عينيه حومر …
عبد الرحمان … شنو عندها ياك لباس ..؟؟
دكتوور…. شنو كتجيييك سيدة لي لداخل واش مراتك
عبد الرحمان …”خرج فيه عينيه”.. ايييه مراتي وشنو عندها طاقنی..
دكتور….”طبع ابتسامة على فمو”.. مبروووك عليييكم المدام حاملة وكيتسناكم مولوود جديييد
وقف عبد الرحمان عينيه خارجييين وكتردد فوذنيييه كلمة “المدام حاملة ” ….

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 164 ••••••°•°•°•°•°

وقف عبد الرحمان عینیه خارجیین وکتردد فی وذنیه…”المدام حامله “….حط ایدیه علی ذقنو کیحک لحیتوو…ماعارف یفرح ولا یقرح …ملامحو وتصرفاتو کانت باارده….خرج لجرده براا ودار اکثر حاجه ولا کیعرف لیها الاونه الاخیره الا وهی یشعل گارو ویدوز بیه ای حاجه ماهیاش…بقا شحاال قاد مزااجوو وتسناها تا تفیق عاد مشی لعندها لغرفخ…دخل کانت بدات تحرک وتحقق بعینیها فین هی…
سهیله…”حاطه ایدها علی قلبها “…فاااین انا ؟؟…”دورات وجها وهو یبان لیها عبد الرحمان جالس علی الکرسی وایدیه علی رکابیه “…شنو وقع لیا علاش انا هناا..
عبد الرحمان….”تقاد فی الجلسه “…عییتی شویه وجبناک…
سهیله….”حطات ایدها علی راسها کتمرر بصبیعاتها علیه وهی تفکر اخر حاجه شافتها قبل متفقد الوعی “….لااا لااا میمکنش تکون هی…میمکنش…
عبد الرحمان….”جر لکرسی تال عندها “….شکون هادی لی مخلیا حالتک هاکداا..؟؟
سهیله….”بتوثر “….انا شفت شاامه البنت لی تافقت مع یونس ضدی وکانت کتعطینی لادرووگ شفت بحاالها فی المرکز…
عبد الرحمان….”هز حواجبو “…کیفااش واش متاکده…؟؟
سهیله…..”حرکات راسها”..معرفتش والله…مبقیت فاهمه والو فینو باا…
عبد اارحمان…عیاان صیفطو مع مروان یرتاح ..مخلیتوش یجی
سهیله….”بغات تحید سیرووم “…یالله نمشیو صافی ولیت مزیان..
عبد الرحمان….”حید لیها ایدها “…هیییه هداای وجلسی بعقلک اش کدیری؟؟ …ماشی نتی لی کتگولی ولیت مزیان یجی طبیب یشووفک وعلی اساس هضرتو نتصرفو
سهیله…”عوجات فمها “…وامتی غیجی….؟؟
“بغی یجاوبها وهما یسمعو دقان فی لباب “…
-کیف ولات المریطه دیالناا..
سهیله…کنحس براسی مزیاان غا خلینی نخرج…
-اووه دغیا سخیتی بینا…”کان کیدوی معاها وکیفحص فی عینیها ویسمع لدقات قلبها…اما عبد الرحمان تسوخر اللور وتکی علی لحیط واضع ایدیه فی جیابو
-صافی کلشی هو هادااک بالحق قبل متخرجی من سبیطار غنصیفطک لقسم اخور تعاینک طبیبه ونطمنو کثر علی ضیف دیالکم…
سهیله….”بعدم فهم “…کیفااش…!!
-شنو مقالیک زوج دیالک واالو …؟
سهیله….”خرجات عینیها”…زوج دیالی 😳
-مهم الاله مبروک علیک رااه غتولی ام…
سهیله….”بلعات ریقها مقداتش تنطق مزال “…کیی فااش ام اناا حامله
-تماما مهم نخلیکم تقاسمو الفرحه “مشی لعند عبدو “…قسم النسااء والتولید کاین فی طابق لفووق الا بغیتو تشوفو لبیبی…عارفک متحمس
“خرج طبیب وطلقات سهیله العنان لدمووعهاا ”
سهیله….هء هء …صافی قفاارت علیا تشوهت انا تشوهت..کیفاش حامله اویلی میمکنش..سمعتیه اش قال…. عبد الرحمان محدنا کاینین هنایا تعالا نزولو منقدرش ندخل بیه لدار کیفاش نشوف فیهم والله حتی نفضح راسی یاک غنزلوو
عبد اارحمان “باستهزااء “…تحیدییه….”خنزر فیها “…علاااش بسلامه معندووو اب ولا بنت لیک نکرتوو…یکماا دختی ولا شویه هرب لیک الاله…
سهیله….”بانفعال”…واش کتفهم لی حنا فیه ولا لا …هادا لی فکرشی رااااه ولد لحراااا…
“تحل لباب ودخلات سوسن مع الکلمه الخری ”
لحراااااااااام…
سوسن….😳😳
سهیله…..”صفارت ملی بانت لیها سوسن …”…صافی تفضحت ..”قالتها بینها وبین نفسهاا “..
عبد اارحمان….”کیتکلم بحده مسووقوش لا سوسن کاینه ولا انها باقا معرفات ولا عرفات…لی هامو یجاوبها ویسمعها کلام علی اش گاالت مشی حداها ودوا وهو رافع صبعو قدام وجها “…..الا کنتی نتی حاااسباه ولد الحرام ومبغااهش…اناااا نهزو بسنانی ونفدیه بدمی ومغادیش نتخلا علیه سمعتی …لی فی کرشک ولدی من لحمی ومغنلوحوش…بغیت بالخاطر ولا بالغصب…نتی ختاری لی یسلکک….
“شاف فی سوسن “…ردی لیها عقلها لدمااغها قبل منردو بطریقتی…”رجع شاف فی سهیله “…ونهار نسمع تگولی ولد الحراام متلومی غا راسک “مشی فی اتجاه الباب خبطو وخرج مخلیهاا من وراه کتبکی ”
سوسن….خاي الله قولي لي لي سمعت ماشي صحيح
سهيله….” بصوت متقطع ” ….انا سباب اناا…ودابا جا الوقت لی نجنی فیه شنو زرعت.😭..
سوسن…”حطات صاکها وجلسات حداها “…دابا عودیلی بتفصیل….واش نتی وعبد الرحمان…عملتو شی علاقه….
سهیله….”هزات کاس لما شرباتو عاد جوبات “…علاقات ماشی غیر وحده…
سوسن….”قصحات معاها الهضره “….ایوا سمااحلی نقوولک معندک علاش تبکی دابا ….کلشی منک وهاد لعایل لی فکرشک معمل والو ..
سهیله….فهمینی اسوسن میمکنش نخلیه ونتی غتعونینی
سوسن….”خرجات عینیها “…بصاح یاک باشباه یصفیها لینا بزوج بینا والله میعقل علیک تینا راه مکتعرفشی یمکن عبد الرحمان مزیان هو مکیتخلاشی علی حقو مبالو بنو لاء اختی مشی شرب عقلک العایله وعرف شنی کتقول راک بدیتی کتخرف…
سهیله…” نترات داکشی لی فی ایدها ” …شنو دابا مبغیتیش ایوا وهانا غنوریک شنو غندیر…
“طلعات فوق ناموسیه وبدات کتنقز وسوسن کتشد فیها ”
سوسن ….اربی واش حماقتی لاء لاء نتینا کیبان لی لعقل مشا لیک…”بقات معاها مضاربه تا جلستها الارض ودموعها شلال تخشات فی سوسن وبدات تبکی ”

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 165 ••••••°•°•°•°•°

سهیله….”کتفک زیف علی راسها “..اویلی اسوسن الخبر لی ممکن تسمعو ای وحده وتفرح لیه فی دنیا انا قهرنی….انا مقاداش نجیب ولد نعدبو معایا فی هاد دنیاا باراکا غا لی شفت انا هو شنو ذنبو
سوسن…”کتهدن فیها “…شنی کتخربقی الحمقه علاه هو معندوشی بااه …واش یسحابلیک عبد الرحمان غیتخلی علیکم…تینا مسمعتیش کیف کان عامل ملی سمع شنو جرا لیک وبلی بقیتی عند بولیس…کان غیقتلناا حیث مقلنا لیه والو …شنو بغیتیه دابا یتخلی علیک ونتی حامله ببنو شوف فیاا…فکر بالعقل صافی تینا کتبغیه وتاهو باینه من تصرفاتو بلی کیبغیک تزوجت ورتاحو جمیع…
سهیله….شنو دابا انا نتزوج بیه حیث حامله بولدو 😧
سوسن…..”سخفات معاها بالهضره “…..الا متزوجتیش بیه نتی غیتروج بیه هو…
سهیله….”بدات تبکی من جدید “….صافی کلشی تخرب کلشی…
“بقات تهدن فیها بالهضره تا رن تلیفونها هزاتو لقاتو عبد الرحمان ”
عبد الرحمان….انا کنتسناکم برا خرجو !!
سوسن….واخا حنا مجیین اخای…”قطعات علیه ودارت لعندها “…یالله نمشیوو..
“عوناتها تا لبساات وخرجو لقاوه واقف حدا لباب….
عبد الرحمان…”جاب لیها کرسی متحرک جلسها فیه بنفاخ “….یالله نطلعو نشووفو طبیبه لی غتبعی معاها…
سهیله…”باغا تجلطو “…مبغیتش ومغنشووف حد دینی لدار…
عبد الرحمان…”شاف فی سوسن “….سمعتی تانتی شی تخرشیش ولا غا کیتهئ لیا…؟؟
سوسن…” باغها تسل شوکه بلا دم “…خلیها لیوم تمشی دار ترتاح…وغدا نعطیک واحد طبیبه مختصه … دیااول هنا ماشی شی حاجه منصکش بیهم
سهیله….مغادا لا لیوم لا غدا…
عبد الرحمان…”جرها غادی مخرجها لبرا ” …یصبح ویفتح نشوفو شکون غیمشی کلمتو….”وصل لبرا…وبغی یهزها وهی توقف ”
سهیله….”بالغوات”…رانی برجلی ممشلاش…مالک 😡😡
عبد الرحمان….”جمع ایدیه علی شکل قبضه “👊…شوفی اصگعه شووفی ناری کنقسم برب الکعبه الا قد مبقیتی شی نهاار دوقیها کیف دایره…….”آمر سوسن “…جري ل ..”تا کان غیعایر وهو یسد فمو مشی لسیارتو رکبها ووصلات علیه سوسن وسهیله هاد الاخیره لی فضلات ترکب اللور کیف طلعات تکات علی کتف سوسن وغمضات عینیها محسات براسها تا کانو وصلو
عبد الرحمان…”بقی فی سیاره منزلش “….الورقه لی شاغلاک قریب نسنیوها ودیک سااع نحاسبک مزیان سمعتی …
سهیله….”کیف خلات فمها تجوبو وهو یسکتها “…
عبد الرحماان….دردبی 😡

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 166 ••••••°•°•°•°•°

كالس فواحد القنت فقهوة روبيو لمحشرة بعد مكان متقدو لا ريد هاوس ولا تروبيكانا …تيسف فواحد الكارو ويعاود ويحقق مزيان فالقماقم لي كان يضل يسب فيهم ويستعبدهم عندو ولاو مشاركين المجلس والواعرة ولتيسلم عليهم ويضحك معاهم …رشف من كاسو ديال القهوة لي ولا غير تلصيقة تيريق بيها …حتا جا عندو وجه نحس کی مسمیه …
-یونس…شني عندك الزبل جاي كيف الرعدة …رعبتيني وقفتي لي النفس ..
-والو جبت ليك خبار جداد من بلاصتهم لعندك
-یونس…دوي خلاص شني واقع
– مشيت لولاية نجيب لاكارط لي ضاعة حتا تتنتلاقا بنوح وبنتو وبولدها دلبنى خارجين والادارة دلامن كلها تبعاهم وتبسم و تسلم عليهم ….شویه طاحت البنت وهزها ولد لبنی کیجری بیها…مهم منين سولت واحد الكربان قالي راه خرجهم ليوم لقاو شي حد كادب عليهم ..
-یونس…”بسخط”.الله یلعن *** تجيب خبار كيف وجهك ينعل يماك ……
“شاف فی الفراغ “..واخا اسي نوح نشوفو التالي شنو تعمل فيه ..ونتا اشی الوااعر جات نوبتک وانت عارف باشمن طریقه غنوصل لیک “ضحک بخبث وعیط علی رگارسون ” ..روبيو جيبلي شي كاس دلما شحفني هاد القرد..
#عند_عبد_الرحمان
منبعد منزلات سهیلهدهی وسوسن خلاها تا طلعات ونزل من سیارتو شاف مو ومشی لبیتها رجع مطمان عليها من بعید وهبط تيفكر فهاد لحريرة لي خاصا تجمع ويضغط علیها تواافق.. ….غادي حتا بان ليه البارون تيهدر فتلفون تقدم جهتو وكلس تيتسناه حتا سلا هدرتو
عبد الرحمان…”بلاما یشووف فیه “…کی ولیتی شویه..
البارون …باحسن حال وبفصلک ابنی فكیتی قضية کبیره وعملتی مع سهیله شی حوایج مقدتش ندیرهم معاها یانا..
عبد الرحمان …”حرک راسو “…هانية وديك الشي علاش بغيت نهدر معاك
لبارون….”باذان صاغیه”….کنسمع
عبد الرحمان….نتا وانا وكلشي عارف شي مهار كان غادي نطيحو فهاد الشي …ولكن حمد الله قدر ولطف انو وراقها مصايبن …المهم هيا خاصها نتاكدو انو ميعاودش يطرا ليها كيف اليوم ….ديك الشي علاش خاصنا نلقاو حل نهائي
-البارون….وشني الحل ليقلتيه انا معاك منبغيشي بنتي ضيع مني
عبد الرحمان…..”شاف فیه ونطقهاا “….نتزوج بیه اااا

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 167 ••••••°•°•°•°•°

البارون…وشنی لحل لجبرتیه…انا معاک فیه منبغیش بنتی ضیع منی …
عبد الرحمان…”شاف فیه ونطقهاا”…نتزوج بیهاا ….
البارون…”ستغرب فی اول من کلامو “…کیفاش…؟؟ زوااج ؟؟ کیبان لی القضیه ماشی سااهله …
عبد الرحمان….”باستفهام “…وعلاش…
البارون…راه زواج هادا ماشی لعب وتا ایلا انا وافقت هی مغتوافقشی…
عبد الرحمان…”صاط”…سمعنی نگولیک هادشی لمصلحتنا کاملین سهیله کیف قدرت نحمیها عام غنحمیها تا دابا وتا دابا غیر سولها وعلی اساس هضرتها نبنیو کلامنا…وانا متاکد هی عتوافق حیت من مصلحتها ..
لبارون…ایه مقلتی عیب ابنی فی لعشی ندوی معاها…
” خرج عبد الرحمان یدیر اتصال مخلی لبارون کیفکر فی هضرتو لی بانت لیه مزیانه مکاینش محسن منو یحمیهاا …اما المعنیه فی الامر کانت ساده علیها فی بیت وکتخطط لحاجه اخری
سهیله ….”کتبوحط علی سوسن “…یاک انا ختک وعزیزه علییک
سوسن….”کتحرک راسها بنفی “…ختی اه وکنموت علیک بالحق منقدرشی نوافقک فی هادشی…اویلی نرجعو لمرکز باش نسولو علی شامه واش تینا بعقلک حق ربی الا بان لیا هاد الوحم هرب لیک لعقل..
سهیله…”بدات تضرب رجلیها مع الارض”…متفکرینیشی…تفوو نسای الولد والوحم دابا انا کنگولیک خاصنی نعرف واش لی شفت شامه ولا کیتهیئ لیا حطی راسک بلاصتی..وحده ضیعات لیک عام من حیاتک کون متعالجت کورانی حمقه شنو بغیتینی ننسی حقی…😟
سوسن…هانتی بالعقل نحسبوها تاخدی حقک انا معاک بالحق نقولوها لعبدو ومنتصرفوشی من راسنا…
سهیله ..”تخشات فی فراشها”…شوفی صافی نسای شنو قلت لیک دقیت علی عنوان خاطئ خاب ظنی فیک…
“عطاتها بظهرها وخلاتها تدوی راسها “…
سوسن….ایه واخا اخیتی غضب نتينا هادشي لي تعرف ليه انا خارجه بحالي
“تمات هابطة سوسن وفي طريقها تلاقات مع عبدو

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 168 ••••••°•°•°•°•°

عبد الرحمان…”غمزها وشیر لیها براسو لغرفتها “..فايقة ولا ناعسة ….
سوسن..علاین تنعس خلیتها متكية فالفراشها …..
“آومئ ليها براسو وكمل طريقوا لعندها …حل الباب ودخل بلا احم ولا دستور وطرق موراه بالساروت…..هيا غير تحل الباب لي كانت عاطياه بالظهر وشمات ريحتو عرفاتو وسدات عينها زعما ناعسة …..قرب جهتها وكلس اونفاص ليها فالفوطوي داير يدو على شفايفو تيشوف فيها كيفاش تمثل عليه النعاس …..
عبد الرحمان..”.عمر صدرو بالهوا وزفرووو عاد نطق”.. …حلي عينيك …..حلي عينيك مغاديش نعاودها معاك جوج مرات….
“ختنا تكعدات بلهلا يطريه ليها جات كالسة وومربعة يدها …بقا تيخنزر فيها الشي لي ربكها وخلاها تفتف …..”
سهیله…”کتبحلق فیه “..شنو بغيتي …….
عبد الرحمان…هدرت مع نوح على الزواج وهو وافق وبطبيعة الحال مقولتش ليه حاملة ……وانشاء الله هاد السيمانة نديرو العقد و من بعد ..نمشيو ياالحسيمة يامراكش انتي ختاريي …..وو
“باقي مكملش طارت عليه”
سهیله…. الا الا الا يعني هيا لاااا انا ممزوجاشي بيك عرفتي طير لسما وتنزل الارض مغادياشي نتزوج بيك …وعندك يصحاب ليك غادي تلوي ليا يدي بهاد الولد ولا بنت ابدااااااا متحلمش …عمرني نحني راسي ونتزوج بيك وهاد الكرش مغاداشي تكبر البيبي غادي نزلو سوا كرهتي ولا بغيتي …وباش تتحجج بيه وتستعذر بيه الا لا لا متحاولش تحطني قدام الامر الواقع ونزيدک شنو دنبو یزداد ولد الحرام وكلشي يعرف عملنا الحرام قبل منتزوجو…. فهم ا نا م ب ا غ ا ش ي ه ا د ا ل و ل د واش بزز …”عصباتو وندافع جهتها شدها من فكها وزير ….”
-عبد الرحمان…”عینیه بحال جمر “..اخر مرة تقولي ولد الحرام فهمتي نسمعك قلتيها مرة اخرا نهدم ليك فمك سمعتي ومتختابريش صبربي راه قليل وبزافففف “طلق وهو دافعها ترجع باللور .”…اكثر واحد عارف معنى ولد الحرام هو انت حیت مجرب احساس انك متعرف لاباك لا مك …وتعيش محطم ….ويستحيل واخا يبقا فيا غير عظم منخلي شي حد كيف ماكان جنسو ينعت ولدي بالحرامي … كيف ماكان ومن ماكان نقتلو واخا یکون ما بغی یکون.. .دخليها لراسك “وهو حاط صبعو على جبهتها”.. فهميها ودخليها هنا قبل مندخلها ليك صحة ….
-سهیله….”بعناد کثر “…واخا تقول لي قلتي مديرش الدريعة بالولد انا مباغاهش وممزوجاش بيك يالاه “تتهدر وحاطة يديها على جنابها…”
-عبد الرحمان…”رفع حواجبو “..ياك .واخا عندي ليك حل غندیرو زواج اتفاق تا انا غرضی ولا ماشی بیک بلی فکرشک ودابا انتزوجو وغادي نقابلك ونكون معاك فكل مراحل حملك حتا تولدي وتحطي ولدي ..تعطيني لیا نعطيك حريتك وولدی ليمباغاهش انا باغيه وميت عليه يكون هو با وهو مي وهو كل شي ليا ….وبربي لعاود شفتي ولا شميتووو ريحتووو ….هادي من جهة ويلا مبغيتيش ساهلة ماهلة .”بتهدید”..غادي نهبط عند نوح لي هو باك ونقوليه اش طرا بيناتنا من طقطق لسلام عليكم ..وكوني هانية وجهي مقزدر ومتنحشمش ومتنمركش نحطك بوجهك وديك الساعة فكيها معاه،فكري وردي عليا….”.طلع ونزل فيها وحل الباب وخرج تيسب ويعاير
اما السيدة مشاكل بقات مبلقا عينيها وتدور فيهم وتتخيل باها عرف لي طرا وتكمل منين يعرف الحبالة… تهزات منين وعات براسها وعرفاتوو حمق ومقطع الورقات ومفزكهم وشارب ماهم كاع …ويقدر يديرها دورات عينيها فالبيت وزربات تلبس وتهبط تشوف اش طاري …
هدنات راسها من بعد ملبسات وحلات بابها هابطة زعما مكاين والووو…تمشات جهة الجردة فين بان ليها باها وصاحب دعوتها زادت صفارت وخضارت خافت يكون فرشها مشات جهتهم و سلمات على باها وضحكات بزز مع عبدو…
خبرها باها بلي كاين وبلي هو باغيها لزواج ومغاديش تلقا حسن منو …عبد الرحمان غير تيسمع وتيشوف فيها عين طالعة وعين هابطة ……وسيدة مشاكل دايرة فيها الحشمة وحانية الراس ..
البارون…….شني قلتي ابنتي فهادشي

#شنو_توافق_زعمه

البارون…….شني قلتي ابنتي فهادشي
-سهیله…..”بلعات ریقها “….صراحه انا تفاجئت..”ضحک عبد الرحمان علی کلامها “…حیت کنت معتابراه بحال خویا…”زااد طرطق بالصحک تا دخل شک للبارون…بالحق .لي بغيتي ابا ونتا تعرف لي صلاح ليا …
-لبارون….لاء قولی لی قرارک نتينا واش موافقة ….
سهیله….”ببرود وکتشووف فی عبد الرحمان “..الا کان علی ود مصلاحتی…ايه موافقة …
عبد الرحمان…”جمع الوقفه “…تهلا الخاال نمشی نکمل شغالی ونوجد لوریقات ومن هنا لیومین نجی مع عدول …” تم غادی وهو یحس بسهیله ورااه جایا تسحب مداهاش فیها وکمل طریقو تا جات قدامو ”
سهیله… “هزات صبعهه فی وجهو “..میسحابش لیک اویتی یدی غا تا تاخد ولدک وبسلامه معندی مندیر لا بیک لا بیه…وحیت بااا کیهمنی وکتهمنی صحتو وافقت مفهووم…
عبد الرحمان….”قرب لوحها وهمها بلی غیبوسها حتی شافها ترخات وهو یوقف وهمس لیها “….تا انا مبقیتیش کتهمینی اختی “عطاها بظهرو “..دخلی لدااار لبرد برا مبغیتش ولدی یضربو البرد…
سهیله….شنو
عبد الرحمان….”حمر فیهااا”…طلعی ولا نطلعک صحه…
“عیبات فیه وتمات راجعه کتجر فی رجلیها دخلات لقصر وهو رکب طوموبیلتو وزاد…”

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 169 ••••••°•°•°•°•°

طلعات لغرفتها نیشاان مقاده تشووف فحد …خایفه یشووفو عینیها ویعرفو شنو مخبیه….شکون یگول سهیله البنت لی کتخدم عقلهاا قبل ومکدیر لحاجه حتی کتکون ضاربه لیها ملیون حسااب…تخلی عواطفها تحکم فیهاا ..جلسات مقابله مع لمرایا…تاره تقیس کرشهاا وتضحک ملی تفکر راسها حامله بقطعه من ذرغاام قلبهاا قطعه صغیره غتکون کتشبهوو….
وتاره خراا تلووح شاالهاا مخنووقه وتحرک راسها بنفی بلی هادشی کلو خطآ مبنی علی خطآ….
دخلات دوش تحید علیها عیاا لیومین لی دوزات فی الوالایه ….حضرات لباانوااغ وحطات فیه ای حاجه ممکن تخلیها کاالم….عاد تخشات وسطو مغمضه عینیهاا …تکات وستحلاتهاا وبقات تما تقاد افکاارها مره تلوم راسها ومره تبرر وتشفع لیه….
تاا سمعاات صووت لبنی کتغوت علیهاا…
سهیله… “بصووت عالي باش تسمعها”….ااا عمتی انا کندوش…
لبنی…”من ورا باب لحمام “….واخا الحبیبه دیالی..انا طلعت لیک عشیوتک کولها وتقوت راه عبد الرحمان عیط لیا یوصی ویعاود….
سهیله….”صرفقت راسها ملی سمعات الهضره “…ویلی الکلب الدحش لغوریلا لاخور باغی یسکانتینی . ..
لبنی….شنی کتقوول اسهیله مسمعتشی. .
سهیله….”خرجات من الحوض ولاحت علیها بینوااغ
وحلات لباب مخرجه راسها منو “…..وااش ولدک شویه لاباس.. لاش کیوصی علیااا
لبنی….العایله ومااشی غتزوجو خاصو یخاف علیک..
سهیله…..”خسرات سیفتها”…علاه هاداک عندو القلب باش یحس بالخووف …هاداک عندک راه قلبو کحل عرفتی شنو کحل بحال هادیک البرقووقه لی حاطه مع لعشی ..الا بغی یگولیک کنبغییک یگولیک بلاصتهاا فمک نریبو لیک ….کیعرف غیجندخ…
لبنی….”بقات غا مبرقه عینیها”……😳…..نتینا کتدوی علی عبد الرحمان….
سهیله….”تنهداات “…..للاسف اه….” دایره فیها متاثره “….شتی نهایتی ومصیری معامن ثلا…مع صاحب القلب الحدیدی….بقوه مکیهز لحدید قلبو ولا حدید…قااصح ،بارد اش درت فی حیاتی اش درت…😟
لبنی…”جرات لیها وذنیها”….العایله من صباح ونتینا کتزبل فیه وانا کنسمع فیک وساکته شنی عندک اسمعنی راک غتزوجی بسید رجال …نتی لایقه لیه وهو لایق لیک…ملی عیط لی وقالها لی وبلی دوا مع خاای فرحتی معطیتها الحد…حیت نتی عزیزه وهو عزیز بحالک…
سهیله….”حیدات لیها ایدها من وذنها ودوات بحال دراری صغار “….باینه اعمتو باینه ونتی من دابا جیتی من بنک علیا باغا تدیری معایا شغل دیال لحماوات…

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 170 ••••••°•°•°•°•°

لبنی…”ضربتها راسها وبدات تضحک “…مشی عمل عقلک اواعدی قالاک غتزوج والعقل معندهاشی…یالله لبس علیک حوایجک دابا تمرط
سهیله….”هزات ایدها الفوق باستسلام “….واخا احماتی…
لبنی…”شیرات لیها لماکله”…راه عشاک تعشی ورتاح…وسمعنی مزیاان وهاد لکلام خلیه مناگش فی وذنک…شوفتی انا کونت واکله همک نتینا وسوسن فی زواجکم….وکنت متمنیه نتینا تزوج ببنی حیت رااجل ولقمتو کیجیبهه بذرااع ومغیخصک معاه والو …متشووفشی طباعو لخایبه کنطن نتینا عاشرتیه سنه علی قدها وشفتی شی حوایج زوینه فیه وماشی غیر حیت بنی غنمدح لیو فیه لا انا غا کنوعیک…
سهیله….”حدرات راسها “…یکون غیر اعمتو..
لبنی…”باستهاا فی جبینها “…یرضی علیک ..یالله تقوت لیک شویش انا ماشاا…
“خرجات لبنی وتوجهات سهیله لبلاکار کتجبد حواایجهاا…ودمااغها کیعتود الهضره لی قالت لیهاا لبنی..ولی هی عارفاها ..حیت عاشتها وشافتها من رجولیه لشهامه لی ترجمهم معاها فی بزاف المواقف ….لکن یمکن واحد الجانب بغاتو فیه وملقاتو وهادا کیبقی طباع فیه یمکن تغیرو لیه ویمکن لاا
لبسات حواایجهاا وحطات قدامها بلاطو الماکله تکات علیه کلات وشبعات وکریشتها عمرات ایوا ملی سالات تخشات فی فراشها هازه تلیفونها تگول لیه تصبح علی خیر بطریقتها
سهیله….”دوزات رقمو وتکات علی وسااده دایره رجل علی رجل “….امم سید مگیجاوب علم الله فاینوو …”صونا وصونا یالله غتقطع وهی تسمع صووتو الرجوولی لکیرفعها معاه وکیتلفها علی اسمها والقبله
عبد الرحمان….”بصووت غالب علیه نعااس ” …..اش تمااا ؟؟
سهیله….”تگلبات علی کرشها وکتلعب برجلیها وکتدوی بثقاله “…..بغیت غنسولک باغی تقتلنی بالفقصه ولا شنوو ؟؟
عبد اارحمان….” ناض نص نوضه” ..هی مکرهتش نقتلک ونشرب من دمک لکن منقدش…
سهیله….”بدلع”…وعلاش بسلامه متسخاش بیاا…
عبد اارحمان…..”باستهزاء باغی یفقصها”.. نسخی بیک ونفووتک لهیه ؟؟
سهیله.. .”خرجات عینیها”….😳😳
عبد الرحمان….ولکن ایدی مطاوعنیش تا کتقرب لیک وکتحبس…
سهیله……هااء کون کانت وتحبس گاعما نوصلو لهاد شی..
عبد الرحمان….”توگض مزیاان “…من لخر شنو باغا فی هاد لیل لاش معیطه باش تعصبی دیلمی تانی تخلینی نخرج نقلب علی شی کارثه ..
سهیله….ونتا کیفاش توصی علیا ماماک ماشی باغی
تعصبنی ..شنو باغی تبین لیها شی حاجه…واش مکهمکش صوورتی تشوه کیهمک غا راسک…
عبد الرحمان…..دابا ولات لبنی مبقاتش عمتک…واسمعینی ابنت نااس…راسی متبووخ متزیدیش علیا بخرافاتک …ملاقیا مدیری معیطه تشعلینی…
سهیله….ماالک برییکه…
عبد الرحمان…..بووطه بووطه لی غنجی دابا ونفرگعها علیه….قودی علیااا….”قطع علیها وخلاها مبرقه عینیها ”
سهیله….ویلی واش عایرنی….🙄 والله حتی عیرنی…
“رجعات دوزات نمرتو ودیک ساع جوبها”…
عبد الرحمان…..”بالغوات”…ماباغاش تهمدی ایوا تسنینی هانا جایک…
“قطعاات علبگیه وتخشات فی لفراش هی وتلیفوونها عا کتسمع شی خطوه کتگول هو اما صاحب القلب الحدیدی…کان غاطس فی ساابع نوومه …

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 171 ••••••°•°•°•°•°

السهر جريمة..لا تدفع ثمنها إلا عند الاستيقاظ صباحآ…وهذا موقع لسهیله…لیله کامله وهی تقلب وتشقلب …هنا یجی دابا یجی وشی ماجا…حتی لقات لیل داز والفجر علاین یطلع عاد غمضااات…فی عمق نعاسهاا حساات بالما کیترش علی وجهاا…عند بالهاا کیتحلم ولا کیتهیآ لیهاا…رشه ولات رشات بزاف علی الحلم…”قالتها فی نفسها قبل متحل عینیهاا وتصدم بلی کتشووف “…
عبد الرحمان….”هاز کاس عامر ما فی ایدو وومره مره یکب شویه فی ویرش علیهاا حتی حلات عینیها ” …..علی سلامه..؟
سهیله …”کتمسح عینیها وتحقق فیه “…اویلی شکدیر هنا ؟؟ ومالک ترش علیا زمزم لیووم..
عبد الرحمان…کنسقی فی الغرس عندک مانع …
سهیله….”ناضت معبسه وکتگمگم” ….سبحنا هلی الله
عبد الرحمان….”حط کاس فوق الطبله”….هبطی وتبعینی غتلقاینا کنتسنی فی طوموبیل…
سهیله…”ربعات ایدیها”…علاش بسلامه فین غادیین
عبد الرحمان….”عطاها بضهرو وتم خارج “…طلقینی متعطلیش…
سهیله…” بدهشه وانبهار بقات حاله فمها”….اییه والله واثق من نفسو…ایوا بقی تسنی تم “…رجعات تکلکمات فی المانطه تا جاها صوتو فی وذنیها کیهدد ویخاصم وهی تنوض بلهلا یطریه لیه…دخلات لدوش وبدات کدیر روتینها الیومی من صلاه ولبس …تقادات وسکسفات علی لحاله رشات ریحه کانت عندهاا ودارت عکر خفیف وتمات نازله ..وفطریقها تلاقات بسوسن..
سوسن…”کتنهج”..عاد کنت ماجا عندک…؟؟
سهیله….شکاین 😞 “زعمه مقلقه منها ”
سوسن….قالیک عبد الرحمان طلق راسک
سهیله….”هزات یدیها لسما “…یارب صبرک یارب …واش جای مفیقنی علی صباح ومنزلی بلا فطوور اش بغی عندی
سوسن…راکم مااشیین غیر عند طبیبه تشووفو لبیبی..
سهیله.. “خرجات عینیها”..یاک ؟؟ واخا…
“نزلات کتزرب تا وصلات عندو کان واقف علی برا کیدوی فی تلیفون..بانت لیه وهو یطلع ودیمارا…”.
سهیله….”طلعات بنثره”…یالله دغیا قبل میشووفنا شی حد..!
عبد الرحمان…”دور وجهو شافیها “…یالله قطع تال من بعد ونهضرو “لاح تلیفونو “. …والا شافونا مالنا خاونین..
سهیله ..بحال داکشی ولیت نخرج نتسلت معاک کنحس براسی بحالا قاتله…وکلشی یسیق خباری..
عبد اارحمان….”طلع رجلو علی لومبریاج وتم عادی بشویه.. “فی خبار باک غنخرجو غا تهناای…
سهیله ……”عوجات فمها”…بصااح ایوا مزیاان…”بقات ساکته شحال وهی ترجع تشووف فیه”…شعندک عادی کتزحف مالک توضر لیک سووگان..
عبد الرحمان ….”کان حاط ایدوعلی ذقنو “…معانا ولد صغیر میمکنش لیا نسرع…
سهیله…”دورات راسها قافزه لور تشوف “…اویلی فیناهو..😳.
عبد اارحمان….”مد ایدو حطها علی کرشهاا وبقی مرکز مع سیاقع “…هنااا کاین…
” حسات بالوجع فکرشهاا وبشعور زوین وایدو محطوطه علیهاا …مکرهاتش تشابک صبعانها وتخشیهم وسط صباعو بالحق داک الکبریااء لی فیها لاعب لعبتو “….
سهیله……” حیدات لیه ایدو “…فیا جووع مهبطنی بلا فطور وقالیک خایف..
عبد اارحمان….”دار لیها اشاره بایدو بمعتی سکتی “….غا هانینا انا راه حافظک وقاریک…”مد ایدو کرشی لور وجبد بلاستیکا…لی کان فیکا عصییر برتقاال…مع حلویات مشکله…”…ها لفطوور الاله شی حاجه اخری…
سهیله…”خداتو من عندو وحطاتو قدامها “…حالیا لا ملی نتفکر نگولیک…
“خدات شنو جاب لیها وتکات علیهاا کامل بقات لیها بتیبان دشوکولا وحده وهی تمدها لیه ” …خوود تاکل…
عبد اارحمان…”رفع حواجبو “…غا بصحه سبقتک..
سهیله…ایوا لهلا…”قالتها منفخه وکلاتها ساد الصمت حتی وصلو لعیاده دیال طبیبه نسائیه دلاتو علیها سوسن…نزلو وتقدمو الاستقبال…
عبد الرحمان….”دایر ایدو فی جیابو وکیدور راسو یتفحص لبلاصه..”…عندنا واحد الموعد لیووم…؟؟
– مدام عبد الرحمان الذرغام یااک..؟؟
سهیله …..🤔
عبد الرحمان……تماما…
– دقیقه تخرج السیده لی عندها ودخلو….
“مشاو جلسو وسهیله منبهره وکتحقق فی تصاور لی بیبی لمعلقین عینیها کدور بین هادا وداک وعبدو غا مراقبهاا حتی وصل وقت دخولهم ..دخلو عند طبیبه لی سولاتها فی الاول اسئله عادیه ..
– اول حماله لیک علی ما اظن…
سهیله….تا تاکدی بعدا واش بصح حامله …حیت کنحس براسی عادی “باستفهام”…یاک الحامل کتصبح خاطرها مروعه وفیها دوخه …ومریضه..ایوا انا العکس صحیحه فصیحه…وخاطری هو هاداک باغا کلشی ومکنعاف حتی حاجه….بان لیا طبیب لول غالط..
عبد اارحمان….”بتاسم جنب “….ونسیتی حاجه مهمه مقلتیهاش لدکتوره…
سهیله….اما هی .؟؟
عبد الرحمان…….مبقاش عندک العقل هرب لیک

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 172 ••••••°•°•°•°•°

عبد اارحمان….مبقاش عندک العقل هرب لیک….”بدات تضحک الطبیبه علی کلامو ”
-مهم باش نتاکدو تفضلی معایا ندیرو تلفازه…
“مشااو لقاع الفحص … تکات وذهنات طبیبه بشی حاجه علی کرشهاا وبدات تدوز بواحد الاله….
– ایوا الاله بصح کاین حمل…وهاهو ولدک کاین هناا…
سهیله…”تگعدات کتشوف فیه “..فینو مبانش لیاا..
– هو فین کاین دیک النقطه تاع ضوو..
سهیله….اویلی صغیر بزااف.. واش متاکده لتکون شی حاجه واحله لیا فی کرشی…🙄
عبد الرحمان…”متبع مع دکتوره وعینو علی شاشه ..”
-تسمعو صووت دقات قلبو
عبد الرحمان….”نطق هو لول “….ممکن زعمه…
– ممکن جداا …”برونشات الاله وعطاتها لیه…خداها فی ایدو وکیسمع دقاات وسهیله مقربه راسها تاهی کتصنط…
عبد الرحمان…” ملامحو کانو عکس عینیه لی کیبریو بالفرحه “….شحاال عندو دابا…
– شهر
سهیله….”شافت فیه “…سولها واش ولد ولا بنت راه حسین بیک باغی تنطقهاا…
– ههه حالیا منقدوش نعرفو لکن فی شهر رابع ممکن…”عطاتها باش تمسخ وتوجهات للبیرو..وخلاتهم راس فراس”
عبد الرحمان…” دایر ایدو وراه “….کنجمع لیک دکل مره کتقودی مهم ضواسا معایا…سبحان الله متبتاش عزیز علیک صداع…
سهیله…”قادات حوایجها وناضت “….ایوا مرحبا بیک فی الجحیم هادشی غتولی تشووفو صباح وعشیه حیت لی بغی لعسل…”دارت لیه اشاره علی کرشها “…کیصبر لقریص نحل “…بدات دور علی راسها..وهربات مشات لعند طبیبه …
” کملو معاینتهم وضربات لیها موعد اخر کل زوج سیمانات ..عاد خرجو فی طریق صونا لعبد الرحمان تلیفون کان شی شغال کیخصوو یقضییهم..
عبد الرحمان…”کیدوی بلاما یبین “…شنو دویتی معاها ..ایوا شگالت لیک…مزیان رضی سیر انا جای لعندک
سهیله ….شکون هادی ؟؟
عبد الرحمان….ضرتک…
سهیله….مکنضحکش…
عبد الرحمان….بقات لیک غه لغییره ..غا تهنای نتی مکفیه وموفیه حالیا معندی مندیر بوحده اخرا واخا…”وقف طوموبیل..
سهیله….وعلاش وقفتی…
عبد اللرحمان….”تنهد”…حیت وصلتی یاله نزلی نمشی نخدم علی ولادی…
“تمات نازله وهو یوقفها”
عبد الرحمان….بلاتی بلاتی
سهیله….”بحرکه مفاجئه دارت لعندو حاله فمها “….هاااا …”سکتها بقبله لی کانت خفیفه….
عبد اارحمان…”دار نظاظرو “…یالله نزلی…
سهیله….” کانت موسعها عینیها وحاله فمها “…ها اه صافی واخا بسلامه…”نزلات وجها مزنگ ..مشات لقصر کتجری اما هو متحرک تا تاکد بلی دخلات

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 173 ••••••°•°•°•°•°
دازت يومين وهيا غير الدار والجردة منع عليها تخرج ولا تعتب برى القصر وحلف بحلوفو حتا يفرشها ويحطها بفاعيلها قدام كلشي …..كلسات وغير تتلوى وتتشوى باغا تخرج وتمشي تاكد من ديك الشي لي شافت فولاية الامن …..تتفكر وتخطط وتهز حاجب و وتعوج شفايف من هنا و تقظم ضفران وتدفل من هنا ….حتا بان ليها قمر زمانها داخل من بوابة القصر ….حسات بصدرها تحل وقلبها تيضرب 180 درجة …بقات متبعا ليه العين حتا دخل جهة الباركينغ ….بقات تتشوف كيفاش سطاصيونا وكيف حيد نظراتو وماصا عينيه وجبهتو …..فهات فيه منين نزل من الطموبيل ولابس شورط تجين من ليكوبر و تيشورت وسبادري فالكرونا …بقات تتطلع وتهبط فيه باعجاب …..
دور عينيه فالجردة وقشعها حالة فمها فيه عرفها طايحة على قمقومها ومعاندا معاه حل الكوفر وهبط صاك صغير وجوايات …..وحدر راسو ودخل لقصر …هزات شنايفها وميقات
سهیله… “نطقات”.. الله يستر بنادم حاس براسو..” رجعات تتتفكر فمخططها وكيفاش تسلت وتمشي تخرج ….حتا عاود تفكرات عبودي وعبود كيف تتدلعو …عاود بدات فسبان فيه وتقشار” . يخ كيف داير ،يخ حاس براسو ، امم سبرديلة كرونا وتيشورط كرونا امم معروض شني عندو يلطيف … نشدو نغززو بسناني ونعض و نقرص ووو….
-عبد اارحمان…..”دایر ید علی ید “…ايه زيدي شنو باقي غادي ديري
“مدام مشاكل تحولات لتمثال جامد ضورات راسها جهتو لقاتو متكي على شجرة ومربع يديه وتيتسنط ليها شنو تتقول ….وتيحرك ليها راسو من الفوق لتحت ”
عبد الرحمان…زيدي شنو باقي اديري مزال مسمعتش الغزال ….
سهیله….”بتریگیل”…كنت تنقول زعما توحشتك ونعنقك ونعضك و نزير عليك بالوحش 😕😕😕..
-عبد الرحمان..ايه مرحبا هنا حداك عضي ووقرصي نتفي بالوحش .”.قالها وتيقرب ليها تيهضر وتيحرك يديه على شفايفو سهيلة تفافات ولات غير تفافي وتقلب فعويناتها حتا حسر مع الطابلة ديال الرخام ” اممم اهه زعما ….
《عبد الرحمان نتا هنا ابني شفتهم دخلو صاك ديالك وعرفتك جيتي 》
“تلفت عند لبنى وخلا السيدة مشاكل تتنفس الصعداء من قربو ليها ..جر مو عندو وخشاها فيه وباس راسها وكلسها حداه وهي تحت يده بحال هو لي باها …
عبدالرحمان…”مضیق عویناتو لی ضازبه فیهم شمس وعطاتهم لون بحال لقهوه “…لبنى كيفاش قوالبك غاديا وتتزياني شنو سر الفنون …
لبنی..”عاجبها لحال “…الله يهديك يا بني باركا متضحك عليا “عنقاتو من صدرو حتا حسات بسنسلة لي داير فعنقو حفرات ليها فحنكها ..”.اياو شني هادشي قصحني فخدي ….جبداتها تتقلب فيها حتا تصدمات وطلعات عينيها فيه بصدمة ودموع غرغرو ..کانت سنسله لی کتضم صورتها وصوورتو “…
عبد الرحمان…..”.مد صباعو لطراف عبنيها تيمسح ليها”.. وشتي ها لي مبغيتش دموعك جمر تيحرقوني و لبنى الله يرضي عليك …الوالیده..
-لبنی…عبد الرحمان انتا ابني وحبيبي وعمري وراس مالي عمرك تخليني مزال نحماق ولا نمشي فيها الله يرضي عليك ..انا لی مکیتسمی باک لی سباب فراقنا جریت علیه وعنری نسمح لیه..
عبد اارحمان….”عاود باس ليها راسها وقال “…ايلا تفرقات الارض مع السما نفرقك انا انتي راك نور عويناتي …..”ضرب الفكد فلالة غزالي لقاها ساهية فيهم وتتبكي مع لبنى متآثره شداتو الضحكة..”
عبد اارحمان…”شير ليها تجي عندو …”…اجی تا نتی اجی “فاقت من القلبة وناضت تتجري

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 174 ••••••°•°•°•°•°

ناضت تتجری هربات منو..طلعات لبيتها وكلسات مخبعة فيها خافت تمشي تزبل شي عملة ويفرشها قدام كلشي عارفاخ یدیرها ویفوتهه لدیک جیه…شعلات تلفازة وتكات فوق فراشها تتفرج تتقلب من هنا لهنا شافت كورنيشو فالتلفازة وتشهاتو عيطات لوحدة من الخدامة طلعو ليها ….رجعات تكات مبلقة عينيها فالفيلم حتا تحل بابها ودخل صاحب عملتها هاز طبيسل فيه الكورنيشو مدو ليها خداتو وهيا تتحنزز فالتلفازة ….
عبد اارحمان…”نطق “..بصحتك ازين …
سهیله….”عضات وقالت بلا متدیها فصاحب صوت “… الله يعطيك الصح…”تفیکسات کترجع ذاکره “…انتا تاني شنو تتعمل عندي مشي سیر بحالک !…”عبسات وجها اما هو كلس قدامها وتتيشوف فيها بقات تتشوف فيه وتتعجب حتا لوات فمها ….”
-عبد اارحمان…مالك مخنزره منخافووش… ، مهم الوراق واجدين نهار السبت نكتبو العقد ..هنا علمتك …تبقاي حتا الاخر لحظة وتقولي معلمتونيش …وكوني هانية باقي عند كلمتي تولدي الله يهنيك والله يعاوني مع ولدي “ناض وقف ودار يديه فجيبو”.. …ايلا بغيتي شي حاجة ولا تشهيتي شي حاجة قوليها ليا ولا لسوسن الله يهنيك …”خلاه مبلقة وخرج تبعاتو لقاتو غادي جهة بيتو غير دخل تباعتو لقاتو تيحيد التيشورت لاحها على الفوتوي ودار عندها “..شنو باقا باغا تزيدي شي حاجة فالاتفاق …
سهیله…افف بغيت نقولك بغيت نخرج انا وسوسن ناخد شي حاجة خاصيني ونتقدا لي خاصني ….
عبد الرحمان…”افاف ومشا جهة فراشو تلاح فيه بعد منصل سبرديلتو .وتكا تيشوف فيها”… وشنو هادشي لي خاصك قولي ونجيبهم
-سهیله….خاصني شي مسائل دلعايلات شني خصك بيهم …
-عبد الرحمان…امم على انتي عایله….واخا سيري غدا انتي وسوسن وخودي شنو خاصك …وياويلك وسواد ليلك ديري هاه ولاهاه هنا هدرت متنسايش راك هازة ولدي …”بآمر”….خرجي وسدي داك الباب ..”تفلب على كرشو وخلاها بلاكة بقات تتشوف فيه خبطات برجليها وزدحات الباب
هبطات تتقلب على سوسن باش تخرج هيا وياها تافقو يلبسو وخرجو هبطو بزوج لابسين تلقاتهم لبنى وسولاتهم جاوبتها سهيلة بلي عبد الرحمان جاب وراق العقد يعني غادي نمشي معاه وخاصني شي حوايج …”
-لبنی…واخا يالحبية مشي مشي…
“خرجو بزوج وتقدات شي حاجات دارت بيهم غير السبة تنفد ديك الشي لي فراسها بدات تتفكر كيف دير تقرب جهة الولاية ديال الامن حتا تفكرات شي حاجة وتبسمات خبث ”
-سهیله…سوسن خيلاه مشي معايا لعند بريمو لي عندو لاكلاص بحالا لبداني الوحم وتشهيتو من عندو ..یالله معايا یالله.
سوسن..يلاه نوض نشوفو وحمك فين غادي يخرجنا ركبو مع الشيفور ونعتاتلو وصلهم …وصلو وعملات راسها ملهف عليه باش متخليش سوسن تشك دخلو وكلسو لداخل طلبات لكلاص..وتتاكل وتتشوف من الزاج فالولاية حتا وقفات ”

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 175 ••••••°•°•°•°•°

تتاكل وتتشوف من الزاج فالولاية حتا وقفات
سهیله… حبی انا غنمشی طوالیط.. …
سوسن…”تکات علی الکرسی “…صافی مشی !!
تضرگات وبدات تتطل على سوسن غير بانت ليها صونا تلفونها وضحكات عرفاتها اتهدر مع مراد …استغلات الفرصة وخرجات غير بشوية موراها بحكم انو سوسن كانت عاطيا الباب بالظهر …خرجات وبدات تتزرب قربات لمدخل الولاية وبدات تتقاد المشية تمات داخلة نيشان عند البوليسي لي فاستقبال
سهیله…”کانت متوثره “…عفااک بغیت نسوول علی وااحد البنت کنعرفها جابواا هنایا شکون یقدر یعونی…
– طابق الاول اول باب علی یدک لیسر…
“.طلعات بزربه ودقات فواحد البيرو لقات بزاف ديال الناس واقفين قدامها تخطاتهم وتقدمات عند البوليسي قدمات راسها ليه على انها بنت البارون”
سهیله…”دوات بثقه باش یتیقها “.. بغیت نبلغ وااحد الخدامه کانت عندنا وخرجات معرفناش فین مشات وخفنا غتجرا لیها شی حاجه..
– عطینی اسماا..
سهیله….”تفکرات بلی معرفاش کنیتها “..مهم اسما شامه ولکن عندی مواصفاتها “وصفاتها لیه وامرها تسناه خرج وعاود دخل عندها وجاب ملف المتهمه لی شاک فیها وکان اسم ديلاها شامة الزرادي مرافق بالصورة والافعال المنسوبة ليها حطهم قدامها علات عینیها وبرگات مزیان وتاکدات بلی لی عینیها مخانوهاش وبلی فعلا نفسها شامه لی شافت ..
– هادی هی لی عنا متهمه فیشی جرائم شوفی واش هی ؟؟
سهیله….”حرکات راسها بنفی “…لاء ماشی هی…”تحججات بتلیفون “…الوو وی انا جایا صافی……”شافت فیه ” …شکرا بزاف راه جات لدار ..
-العفو مرحبا..
“ضحكات وشكراتو وخرجات من عندو فاتجاه الكلاصري ….لقات سوسن تتقلب جهة الطوليطات ..”
سوسن…”بخوف”..اواعدی فاین کونتی..؟؟
سهیله …”بتبوخیط حطات ایدها علی قلبها ” داقت نفسی وخرجت جهة الباب نشم لهوا مبغیتش نبرزطک حیت سمعتک کتدوی مع مراد..
سوسن…”کتفحص فیها “…ودابا شنو کتحسی برلسک مزیانه..
سهیله…اه اه حمد لله یالله نمشیو
“طمانات عليها سوسن وخرجو بحالهم راجعين ”
رجعو بزوجات مع شيفور ولالة خيتي تعلو محياها نظرة التقة فالنفس والاصرار باش تزيد تقلب وتقصد شامة هبطو بزوج ودخلو لقصر …شافو جهة الصالون رومي لی کان بفوتي بيض وطابل دزاج لي داير عليها سي عبودي رجليه وتاني يديه ورا راسو غير شافتو ولاحظات تخنزيراتو عرفات راسها قفراتها او بمعنى اصح قوداتها …قربو جهتو وسوسن مفراسها ميتعاود ولالة غزالي معرفات مالو من غير انها حافظة شوفاتو ولات تفكر يكما شي حد شافها وقالها ليه .مهم حطو ساشيات سهيلة بغات تسلت حتا عيط لها …
عبد اارحمان…”دایر ایدو وراه “….شنو قلتليك قبيلة …؟؟

#یتبع

Leave a comment