Skip links

قصة : منقذي الاسمر ج7

 2,663 عدد مشاهداات

🌷 منقذی الأسمر 🌷

✍بقلم الهاویة___________ندی العمر

❤مساااعدة……كوثر اجرعام

الجزء…..°•°• 126 °•°•

♤♡♤♡ بعد مروور ایام وبالضبط بمدینه الناظوور ♤♡♤♡♤

سهیله …”معنقاها باید واید لوخرا طالقااها لریح وکتنهد براحه “..ناری شحال توحشت هاد البلاصه …
سوسن….تاهی توحشاات لیلک بزااف…مرحبا بیک وسطنا من جدید…
سهیله….”عنقااتها”….هادشی بفضلک نتی…”شافت فیه “…وبفضلک تانتا …عمری ننسی وقفتکم معایا…بحیث جلست مع لوالیده دیالک لی مسخیتش بیها وعاد تحملتی عنااء سفرر وجیتی تال مراکش باش تجیبنی هناا…
مرااد…”بتاسم لیهاا”…هذاا وااجب انا اول معیطات لیا سوسن وگالت لیا بلی ختهاا فی مراکش محنسره وخاصها فین تبات مترددتش للحظه…
سهیله….”بتاسمت لیهم بزوج ” ..ربی یخلیکم…
سوسن….”عتاادلات فی الجلسه “…..یالله قوولی العایله شنی عندک…؟؟ واش وقع شی مشکل بینک وبین عبد الرحمان…مقلتیلی والو فی تلیفوون….
سهیله …”تنهداات”….شنو غنگوولیک صاافی وصل لوقت لی وقفت فیه علی رجلیا وولیت بخیر وکان خاصنی نرجع…
سوسن….وهو خلاک تمشی لعجب 🤨
سهیله….”دورات عینیها لجهه لوخرا “…هربت لیه…وزایدون شکون هو لی یخلینی ولا میخلینیش ..
سوسن….”ضربات فخااضهاا”…اواااعدی…ایما لحبیبه کیفاش هربتی لیه…عند بالک بلی مغیجبرکش…کوراه فی لقصر کیقلب علیک…
سهیله…”خنزرات فیها”…اجی مگلتی لبا ولبنی والو…
سوسن…”بزعف”…درت کیف قولتیلی تاحد مساقشی لخبار…وزایدون شنی غنقوولم راه مراد کیعونها وملی یسقسیونی شکون هاد مرااد…🙁
سهیله…”بغات تشد فیهم “…امم عصاافیر الحب مخبین علی ناس …وعایشسن فی عالم بوحدهم
مراد….هی اختی لی باغا تخبی اما انا من دابا نمشی عند باها…
سوسن… “بخوف”…لاء لاء…فین غتمشی وشنو غتقوولی ..حگا اشریف انا نوبیو دبنتک وبغیت نتزوج بیهاا…اواعدی دقمی ومقدرشی ینطق بیهاا….
سهیله….”بداات تضحک”…ایوا مزیان مصائب قوم عند قوم فواائد متمشیش اخویا دابا خلی تا نرتب اموری ونعاون راسی ونبان لبارون عاد تقدم باش نعاونکم علیه…
سوسن… فشنی کتفکر .شنو غتعمل دابا…
سهیله….افآفات”…والله معرف اختی الحاجه الوحیده لی خاصانی دابا…بلاصه نسکن فیهاا وخدمه نعاون بیها راسی وصافی…
سوسن….بغیت نفهم حاجه وحده …علاش خلیتی تما وجیتی وهربانه وباغا تخدمی من لفوق شنی زعمه مغادیش یجبرک….”هما کیدویو ومراد ملهی فی تلیفوون “.
سهیله….”تعصبات”…یلقاانی ومن بعد دیک ساع غنکون بخدمتی ممحتاجاهش لیه وزایدون کیف قلتلیک لا فی تلیفون ولا دابا…داک سید الله یکثر خیرو عونی بزاااف بزاااف وجا الوقت لی یشووف فیه راسو مغادیش نبقی مقرده حداه ونکون عاله علیه …کی کتگولو لیها ..صواب تابت والمحبه تکوون…
سوسن….”عوجات فمها” ….لعکس لعکس ..المحبه تابثه وصواب یکون…
سهیله….ایوا بقای انا نهضر ونتینا هازا گووما وتصحح من ورایا…
مرااد….”حس بالعیا سیغتو جای صایگ وعاد وصلو”…مزال لوقت لی تدویو فیه دابا یالله نتحرکو شنو نبقاو جالسین فی هاد لقهاوی…
سهیله….”کتآسف” ….سمحلی بزااف اخویا غنزید نصدعک وصلنی لشی اووطییل قریب عاد سیر…
سوسن….”شدات قلبها”…ایما علی غتجلسی فی لوطیل 😟
مراد….”بشهامه باغی غیر یفرح سوسن وسلام “…..ابدا واش تجلس فیه….انا دویت مع واحد البنت عائلتنا وفی نفس الوقت صدیقه دیالی..
سوسن…”خنزراات ” …صدییقتک…😡😡
مراد….”ضحک “….کندوی علی امیینه…
سوسن….”عاد بردات “…اه قول هایداک…
مراد…”رجع شاف فی سهیله ” …مهم راه کنت کندوی معاها ، وقلت لیها بلی کتجینی من هائله بنت خالتی وخاصها فی تجلس بینما قادات امورها.. ورحبات بیک عندهاا راها عایشه راسهاا..
سهیله….زعمه منتقلش علیها…
مراد…”جمع لوقفه” …غتهزک علی ظهرها نوضی یالله راه غیر خفت ختک تغیر وتصدق متیریه فینا بزووج اما جلسی فی دار انا گالس غا راسی ..
سوسن….احم احم…
سهیله….” هازات صاکها”…اللهم لبنت مقادا علی تحنحین ختی 🤣🤣
“رکبوو سیارا ونطاالقو لاقامات فین کتسکن امیینه “…

🌷 منقذی الأسمر 🌷

✍بقلم الهاویة___________ندی العمر

❤مساااعدة……كوثر اجرعام

الجزء…..°•°• 127°•°•

فی مدینه اخری..بالضبط بقصر لبارون القصر لی غممات علیه اجوااء الحزن والعصبیه….والحرکه ولات فیه شبه منعدمه….
کانت واقفه لبنی علی خدامه لی بدلوها فور خرووج تیلیلا من دار وطلاق البارون منهاا…
لبنی….”کتخدم بلا وعی مبقاات راشقه لیها علی حتی حاجه “…مکن لی ابنتی الله یرضی علیک شویه دلمح…
الخدامه….”عطاتو لیها”….کون غیر خلیتینی الاله نکمل ومشی دنعس…
لبنی…”تنهدات”…جنابی طابو بنعااس…خای الله لما خلینی هنا نتلف وندوز الوقت….
“بقات حداها لخدامه طیب لغدا ولبنی کدیر حریشاات تا سمعات غوات لبارون خرجات کتجری “..
لباارون….”ولا عصبیه علی غیر العاده الشخصیه الهادئه والحنینه ختافات ولا کیغوت علی ابسط الاشیااء ویهرس علی اسخفهاا”…..شووف هاد الجرده کیف ولاتت …مفهمتشی یانا کنخلصووکم باش تجلس وتعمل لیا رجل علی رجل وتکمی ….اسیدی دیر خدمتک ولا مشی الله یعرضک سلامه..
الجاردینیی…..”کان عاد کمل ..جرده مزبووره ومسقیه…وعرف راسو غا جا فی طریق لبارون بغی یبرد عصابو فیه وصافی”….میکون غا خاطرک اسیدی سمح لی…
لبنی….”کتشووف من ورا لباب خووهاا لی ولات حالتوو کتصعاب علیها بزااف ….شویه بان لیها داخل ستقبلاتو بتنهیده”…علی سلامتک اخای…شعندک رجعتی بکری ..
لبارون….”کیدوی ومکمل علی طریقوو “….شنی غنتشااور معااک البنی الا بغیت نجی لداری ولا شنووو…”قالها بالغوات ووقف تلفت لیها”..
لبنی….شعندک اخای…ولیتی لی لقیتی قدامک تصووط فیه ..راه الله یحسن لعوان کلنا مدمرین وقلووبنا محاس بیها غا ربی لحبیب…
لباروون….”مبغاش یتزااید فی الهضره لیصدق مخصر خاطرها”…فاینیا سوسن…؟
لبنی….”تمات راجعه لکوزینه بنثره”…منعرف عیط لیلا….
” کملات علی طریقهه وهو طلع لبیتوو…تلاح علی کرسی وایدیه کیحلو صدااف القمیجه حاس براسو مخنووق ومزموووت وکلشی مجموع علیه وفوق راسو…محلتو لخدمه لی ترونات..ولا حیاتی لی تقلبات…ولا لصحتو لی تسااست وذبلات….فی الاخییر کمی علی هموو گاارو لعلوو یمحیه ومن بالو یلهیه

{فی مکاان اخر وبمدینه اخراا….. }

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•••
کلاکصوونا علی لعساس هاد الاخیر لی مبقاش قاد یعطیه لوجه…دخل لفیلا بلاصه یالله غیخطی خطوتو الاولی وهی توقف علیه ..
نیینا….”شوق عمااها وعند باب دارو رماها “….فااین غبرتی علیا ااسمر فیین ؟؟
عبد الرحمان….”لاح صاک من ایدو فی ارض بنفااخه ولعندها ضار بشووفاتو لی کانو کیناار “….ونتی مال قح*** واصیا علیا ولا ولی امری..لدیلمک لوالیده ومکانتش تسولنی لافین غبرت ولا زمرت “شدها من ایدها مزیر علیها تا بدات تاوه “…ونتی شفتک سریتی لیا مع دم….واش مکتفهمییییش تقودی بعدی منییییییی 😡😡…
نینا….”مطلقها تاا حسات بروحها غتزهق “…انا ..اناا غییر شفتک علیا غبرتی ولا بقیتی جیتی وما سولتی وقلت نشووف مالک طولتی لغییبه جایا لربعیام مبنتی …😔
عبد الرحمان….”دفعها لبرا “….وااااقودی مبغیتش نفوت فیک شی دقه ….رانی شاد راسی علیک بزز وعهدی لنفسی انی عمری نتقاوا علی نسی ماباغییش نخلفو..داکشی علاش سیری دگی ملی ترشق لیا تلقاینی قدامک.. ..”سد فی وجهاا لباب وطلع لبیتو یتنثر ویصووط لاح صاکو فوق ناموسیه ودخل خدا دوش ملی سالا لبس لبسو ریااضی وهبط لاصال یدرب لکن فی طریقو وقف علیه اخر واحد توقعو یجی عندو بنفسو لداروو

🌷 منقذی الأسمر 🌷

✍بقلم الهاویة___________ندی العمر

❤مساااعدة……كوثر اجرعام

الجزء…..°•°• 128°•°•

البوص….”معصب علی لخر “…..فین کنتی فین….زبلتیها وخرجتی عرفتی شحال خسرت تاع لفلوس 😡😡
عبد الرحمان….”مشی جلس فوق طبله وکیشووف فیه “…کمل کمل انا کنسمع
البووص…..”جر لکرسی وجلس “…..فین کان عقلک فیین علاش خسرتی….
عبد الرحمان….”وقف وجر کلسی اخور لاخو “….اسیی انا ماشی روبو وعقلی ماشی دیما غیکون معایا…”بدا یضرب علی راسوو”….شفتی هاد راس عندو لی شااغلو کثر من هاد لخرا دیالک..
البوص…..کیگولو رابح من لمرا ولخاسر من مرا…شنو غتبقی تقلب علیها ومخلی خدمه لی کدخل لیک فلووس…وداخلین علی بطووله مفشکله….صافی مشات الله یهنیها..
عبد الرحماان….”بتهدید”…هیییه جمع فمک انا لی کنعرف لی یصلاح لیا مزیان خلیک بعید علی حیااتی کتسمع…
البووص….هادشی کنقوولو لیه علی ود مصلاحتک…عندنا بطوله کبیره برا لبلاد ومعتاامد علیک غا نتااا ومحتاج قوتک وعقلک وراسک وکلکم معاایا کتفهم …
“دار عندو وشاف فيه حتا خلاه يشك فراسو قدر يوهمو بانو شوفاتو قرطاس يقدر باي لحظة يقضي عليه …”
عبد الرحمان…”نطق وقال ”
..واسمعنی مزیان ” کیدوی ویخبط علی طبله “.. انا حالیا معارفش راسي من رجلي ..ومنقدرش نركز فتاحاجة حتا نلقاها وطول ماهي بعيدة وغابرة انا مخربق حاس براسي خلفت الوعد والوعد عندي دين ….نوفيه نوفيه …
البووص….”تعصب کیشووف راسو علی محک “…واسي هدا راه ماشي مسؤولية. بان ليا بحال لطحتي على زنافرك وصلیتی بلا وضو
عبد الرحمان….”عاود خنز فيه وقاليه “..اش تتخور هاديك بحال اختي ولوكان ما……”حبس ومسح على وجهو وبقا شاد بيديه على فمو تيسوط تيفكر فيها…..شویه عاود زفر ونطق ….”اخر كلام عندي باش نلخص لیک ومنبقاش نزیگزاگی معاک ..لقاها ليا نكمل معاك ونمشی تااال اخر دینا… بغينتي مرحبا مبغيتيش نتا تعرف لي صلاح ليك ….حیت کیف عرفتی هادشی کامل وبلی کنقلب وانو مشاات وکیف کتوصلک صغییره ولکبیره…اکید میصعابش علیک تعرفهاا فین انا عاارف یدیک واصله وعینیک کاینین فگاع لبلایص داکشی علاش بین لیاا وکون فشکل ..ونکون معاک
البووص…”جمع الوقفه “..اوك عطيني شهراين …شارك فهاد البطولة ليغادي تكون فسنغفورة سير درب هاد الشهر الجاي ولي موراه اتبدا لبطولة ربح وكمل …وملی تجی اتلقا خبارها عندك فالمطار ….اش قلتي؟؟
“عبد الرحمان فكر ورد بنفس النبرة جاوب”
عبد الرحمان…دير فبالك اخر ماتش معاك هو ديال الفوز فالبطولة ….يعني غادي نسمح فالخرا كامل ونكمل حياتي ونزییدک دير حسابك كل ماتش وتمنو والفوز راه معروف قيمتو …. الله يهنيك
“هبط لاصال وخلاه واقف ورااه کیشووف “….

🌷 منقذی الأسمر 🌷

✍بقلم الهاویة___________ندی العمر

❤مساااعدة……كوثر اجرعام

الجزء…..°•°• 129 °•°•

#في_______المساء

🌻 سهیله 🌻

كانت سهيلة جالسة كتخمم وعقلها نتاااقل عند درغام … لكن زاطمة على قلبها …هاد الاخیر لی صعييب صعييب نتحكمووو فيه كييف بغييينا… لوكان كنقدروو نتحكمووو فقلبنا كون شحال من وحدة بخییر وعلی خییر… سمعات امينة جايا بصينية دأثاي وكتبسم … ناضت قادات ليها طبلة وجلسات ….
أميينة…. “هزات منديل حطاتو على يدين البريق وكبات اثاي ومداتو لیهاا “…هاکی من ورا لعشی کیخص المزاج یتقاد بهاد الکویس..
سهيلة … “خذاتو من عندها كتشووفیه وتفکراات شاامه ولکاس لی کانت کتمد لیهاا للحظه کانت غتخویه لکن تحکمات فرااسهاا مؤمنه انو ربی معاها وتاحاجه مغتصیبها ” . “…عدبتک معایاا شکرا بزااف عنری ننسی لیک هاد المعروف
أميينة…. “هزات حاجب فيها” مالكم منين دخلتي وانتي ومراد وانتوما تشکرو لی سمعکم یسحاابلیه معرت شنو درت..
سهيلة … “قاطعاتها “….باش تحلی لیا باب دارک…وتجلسینی معاک وتشاارکی معایا طعاامک راک درتی ووفیتی وکلمه شکرا قلیله فی حقک…
أميينة… عادي انتي صاحبه سوسن ودیک البنت کنعزهاا…وعاد نتی من عائلتو دمرااد لی خییروو ساابق علييييا بزاف عاونی فالوقت لي كنت واقفة ومسدودین فی وجهی لبیبان … وأقل حاجة ندييرها هي رجع ليه واخا غير شوية من لی دار على قبلي
سهيلة … “تبسمات” شكرا ختي أميينة …
أميينة… العفو احبيبة هزي كاسك شربييييه غايبرد وطعمووو غايمشي …
سهيلة … “داقتو”…الله يعطيييك صحة
أمينة … بصحتک..😍😍
سهيلة … “دوراات وجهاا فی الشقه لی کانت راقیه ومرتبه بطریقه جمییله…وفزاویه منهاا معزوولین مانکااه علیهم فساااتین “……خدمه ولا هواایه .”شیرات لیهاا علی مکان فین کتشووف “…
أميينة… “جغمات من الكأس”….فی واحد الوقت کانت غا هواایه مکنتش مدخلاها لراس کحرفه….اما دابا بديت واحد کولیکسیون خفييفه خدامه علیهاا..عاد وإنشاء الله ناويه نحل محل فی موول غیحل هناا قریبب ..
سهيلة … “بدهشه”….برافو لیک..یعنی اول تصامیم لیک هما هادو
أميينة … وی ازيين هادي اول مرة وأول تجربة ليا فهاد العالم الازیااء … يعني عاد بديييت شوية بشوية
سهيلة … “رمقات لحوایج لي معلقيييين و مستفييين عجبووها وطولات شووفة عاد هضراات “.. واش كتخيييطي ولا كديري غير تصمييييم بووحدو …
أميينة … انا مصصمة وفی نفس الوقت کنخیط ..وعندي هواية من صغر ديال هادشي وکنت نتمنی نعرض شی مجموعه بسمیتی
سهيلة … .علاش لا إنشاء الله توفقی وتنجحی وتکون هادی بدایتک…حيت الإنسان لي كيكون عندو عزيييمة وإيمان كيوصل دغيا لداكشي لي باغي “حنات راسها بحزن “..صرااحة حتى انا تمنیت نکون بحاالک عندی شی هواایه لی نتلاها فیها ومنبقااش غير جالسة بغیت نخدم ونشغل راسی بشی حاجه
أميينة…. “حکات حاجبهاا “..علاش لخدمة صعييبة رااكي من دابا الا بغیتی تخدمی مزالک صغییره
سهيلة …. ” رفعات حواجبهاا “…. انا معنديييش شي نييفوووو عالي لي نخدم بيييييه دغيا ونتقبل…
أميينة …. غير قلبي متفقدييش الأمل بزاااف د نااس معندهم لا نييفو لا والو وخدامييين على راسهم متمليييش ومتیآسیش العزیمه هی کلشی
سهيلة …. وي انشاء الله صراحة محتاجة الخدمة ضرووري
أميينة…. “تأملات فييها مزيان عاد نطقاات”… سهيلة وقفي “شافت فييها باستغراااب ووقفات”..صرااحة فوومتك غزاالة وطوولتك ديال العارضااات “سولاتها كتشوف فييها”…واش تقبلي تخدمي معايا كموديييل غادي تلبسي لبسات ديالي ونزیدک دیال محجباات .. ناخد ليک تصااور ونخلصك علیهم بما لقيييتي خدمة حسين من هادي…
سهيلة … “سكتات دقائق عاد هضرات”..ولكن انا عمري جربت هادشي معندي عليييه حتى فكرة …
أميينة … “طمناتها بعيينيها “…. عادي حتى حاجة مسااهلة غادي تكوون غير كامييرا كتصوورك فقط هانتي غذا نديييييك معايا وشووفي داكشي كيف داير …یعنی تعرفی علی المجال عن قرب…
سهیله ….”حرکاات راسهاا بالایجااب “…واخا علاش لا…

بتاسمو لبعض وهكا كملو لیلتهم کیتعاودو ویتعرفو علی بعض وحده تسقسی ولوخرا تجاوب…
سهیله تعرفات علی امیینه وبانهاا یتیمه الاب والام …..فی حین کتافات سهیله تخبرها انو ظرووف خاصه هی لی جبراتها تنتاقل من مراکش

🌷 منقذی الأسمر 🌷

✍بقلم الهاویة___________ندی العمر

❤مساااعدة……كوثر اجرعام

الجزء…..°•°• 130 °•°•

🌻 الذرغاام 🌻

نرجعوو لعبد الرحمان وبالضبط لوقت لی کمل حدیتوو مع البووص وخلاه واقف منشوور وهبط لاصال کیگمگم…
“واخا اسي بغيتي غي اللعب هو لي لعبوه …..”
بدل حوايجو و بقا تيشوف فالمراية لي قدامو شحال ورجع بیه الوقت لور وتفكر نهار كان تيتريني وسهيلة حضياه من الدروج وتتضحك غير راسها..
🔙
عبد الرحمان… “حصلها “….هبطي الحاجه هبطی راه شفتک…
سهیله …” هبطات وهيا حشمانة من الحصلة لي حصلات ،دارت يديها فجيابها وبقات تتدور وتستكشف وتسول وتجاوب غير بوحدها على المتريال ديالوو ولاش تيصلاح وكيفاش تيخدم …..”……وهادی لاش کتلییق 🙄
عبد الرحمان….”فرعات ليه مخو بقوة الأسئلة، ..وعيا بالاجوبة ناض وهو مكمش عويناتو وقاصدها “….کتصلاح لتهراش راس بناادم…🤨….”وقف عليها وشاف مطول ..هزات عينيها فيه مع ابتسامتها لي تتدير فاش تتحصل ”
سهیله…..مالك سليتي، صافي عيتي اطلع 😑
“طبعا مجوبهاش هبط حتا لمستوى ديالها وزاد قرب حداها حتا وترها …وهزها على كتافو وطلع بيها فالدروج خرج بيها لجردة ونيشان لابسين لاحها فيه وتم راجع بحال ايلاموقع والو”…..تبردی لیک شویه علاما سالیت …
“سد عليه الباب و رجع كمل تمارينو…..”
°•°•°•°•..
“ترن.. ترن ..ترن.. كان رنات تلفونو لي رجعوه من بحر دكريات سهيلة الي ولات هايجة عليه ومعرف منين يضبط راسو وسطهم ..
عبد الرحمان…”جاوب”… الو ..
_الو فين العشير
عبد الرحمان…هنا امدرا كين شي ولاوالو..؟؟
_عندي ليك خبار…باليل نتلاقو فالبليصة و هاك لي عندي ..صافي ؟؟
عبد الرحمان…اوك اليلة انا معاك لوي عنقك خليني نكمل سيري ديالي ….
“حط تلفونو وبدا تيتريني وهو مخنزر و عاقد غوباشتو…
سالا وطلع دوش ولبس عليه تأنق كيف عادتو هز ريحتو رشها ..وسرح تاني فديك الليلة هو سهيلة وتفكرها منين ترفعات معاه وقالت ليه ريحت تتحمقني وتتمشي ليا مع عروقي …حط البارفان شاف راسو مرة أخرى فالمراية و وخرج ،،،ركب فالسيارة ومشى….
موسيقى صاخبة وشباب تيشطح وشي تيتمايل والاضواء تتشع و وبنات تتراقص وتنشط دخل مروان نيشان تيسلم على صحابو لي كان خدام معاههم وتيعانقو حتا سمع صوت دكرى
دکری….” سلمات علیه “..ميمو على سلامتنا منين تفكرتينا ااو من دفنوه مزاروه….مالك اخاي معانا ولا مبقيناش عاجبينك 🙁
مروان…”سلم عليها ودرعا بيديه وهو تيخنزو فواحد القمقوم مكانش تيحملو”….حاشا الزين والله غير تمارة والسفر راك عارفة الدرغام فين ما كان خاصني نكون معاه و زيادة على هو متيتيقش فحد و خاص ديما نحضيي ليه جنابو …
دكرى… بعدا منساش الخير ولاد الناس قلال بحالو .،،
مروان…وياه غير تهز فكر فيا وهزني معاه …اجي كيف بقات الوليدة نسيت مسولتكش ؟
دكرى…حمد الله راك عارف باقا كيف هيا،الحمدالله على كلشيي ..”دارت شافت شاف دیالها کیشووف فیها “… نخليك داك القرد تيحنزز وانامقادة على مشاكيل وباقا باغاخدمتي راك عارف الأحوال. ..منبعد ونجي عندك.،..
مرواان….اوك سيري الله يسهل ..”قالها وتبسم وتفكرر اول نهار ليها فالمحل وكيف كانت خايفة و متوترة والقرد ديال عادل تيضور بيها وتيتعنب عليها وكيفاش لقاها تتبكي وهيا خايفة يجرييو عليها ايلا مدارتش زوين معااه ”
《هئ هئ هئ
_مالك اختي ياك لباس؟
_والو سمح ليا بغيت ندوز
_وغير قولي مالك واش شيحد غوت عليك ولا داك القرد دعادل تزلل عليك حيث هو قعيدتو تيدير هكاك مع البنات الجداد..
_انا خويا بغا غيرنخدم ونمشي بحالي هو كالس تيخسر الهدرة معايا وتي… “تنهدات وكملات” انا عندي مسؤولية وكن ماكنت ملزومة منجيش لهاد الحفرة
ربي شاهد مي تشلالات وهيا لي كانت هازاني وبغاني نقرا ونكون بحال خوالي .،ولكن الله غالب نهار شديت الباك مسكينة دارت كسيدة و الكروسة لي تتسترزق الله بيها مشات ….صرفو علينا خواليي حتا عياو والاخر قالو لي خاصك تخدمي….قلبت وطبت كلشي خاصني الديبلوم ولا الخبرة وانا معنديش حتا شفت إعلان ديالكم طالبين نادلات بنات وجيت ..
_شوفي فيا انا غدي نهدر معاه ولي قاصك ولا هدر معاك اجي عندي ..اوك
_”ضحكات ودميعات فعينيها”.. اوك انا دكرى وانتا ؟
_مروان خوك مروان يلاه غسلي وجهك وخرجي …تخدمي. …》

°•°•°•°•°•°•°•°
تحطات يد على كتفو
عبد الرحمان… وفين ساهي العشير!؟
مروان….”ضار عندو وناض سلم عليه “.. عبدالرحمان انتا هنا ؟؟ والو اخاي غير تفكرت شي حوايج …شنو نمشيو لبلاصتنا .؟!.
غمزو عبدو و زادو بزوج

#اشمن_خبار_جایب_لیه😦😦

🌷 منقذی الأسمر 🌷

✍بقلم الهاویة___________ندی العمر

❤مساااعدة……كوثر اجرعام

الجزء…..°•°• 131 °•°•

غمزو عبدو وزادو بزووج جلسوو فی بلیصتهم …شافهم السيرفور وتقدم جهتهم
_ مرحبا سي درغام تفضل
عبد الرحمان ….سميتي عبد الرحمان ،وواقيلة فايت خدمنا وكلسنا جميع يعني نسا شي حاجة دالشهرة والعشرة متتهون غير على ولد القح….
_يحفظك اخاي عبد الرحمان شنو تشربو …
مروان….انا budweiser
عبد الرحمان…”دار رجل علی رجل “…. jake Daniel بلا تلج
سبرفور….هيا الاولى
عبد الرحمان …”شاف فی مروان ” ارا معندك ..”نتابه لیه ساهی وهو ینغزوو ” …والحاج فين مشيتي ….
مروان….”عینو علیها “…غير هنا تنشوف هاد دكرى مسكينة قلال بحالها …كون كانت شي وحدة كن الزهو والنشاط ولالة ومالي والخيل التشالي وهانية
عبد الرحمان…”ضربو لگرفاادتو “..ياك زيد اش باقيي خر ….وبان ليا انتا لي وليتي غير تهتهت وتشعر وقريب القلوبة يخرجو من عينيك …جمع كرك الخرا وطلق خوي المزيودة …
مروان…احم واخا غير هو المزيودة هيا لي غادي تخبط بيها كتلة الفاسده لي جاية جهتنا ….”قالهاوهو تينعت فنينا لي جاية وتتهز وتحط وكلشي باين ..”
نینا…”تحنات علی عبد الرحمان وصدرها سبقها هو لول “…هاي اسمر دیالی…
عبد الرحمان….”بعدها بایدیه “…وعليكم السلام والتيساع
نینا….”غوبشت “…مالك معايا ،…شفتك مقلق مني شنو درت ليك ؟ 😔
عبد الرحمان….”صاط باعلی صووت وبدا یغوت باش تسمعو مزیان “…وديري يدك فترمتك وعيطي شاليني ….فرقي جرتي وخوي ساحتي لانصدق ضاربك واخر يامي مشاد مع جلاخة ماشي حتا مرى …..صباح زعمه هضرنا لاش جای تانی تعصبی دیلمی…شی نهار نفوت فیک شی دقه …
نینا…هانية ضرب الحبيب بحال اكل الزبيب ….”ضحكات بمياعة” …..
عبد الرحمان…الزبيب هو لي غادي نوكل لجد مك باقي خضر ايلا متهزيتيش من حدايا .”دفعها بيدو حتا تكربعات وجات طايحة “….
نینا….”بصووت مقحبن “…اييي
عبد الرحمان….”غادی لعندها بتهدید..”…وسيري بحالك دابا
“ناضت قافزة وتتجري قبل ميخلطها …اما هو دار بحال ايلا مدار والو رجع جلس تيسول مروان لي كان حابس الضحكة غير بزز …
عبد الرحمان…مالك القلا……غير طلقها
مروان…..ههههههههه فشلتيني الساط هرستي ليها عياقتها وفرشتيها مع الارض…
عبد الرحمان….”حل زرایر قمیجتو “…ولصقة اصاحبي ….”حرک ایدیه بمعنی “…مهم شنو لقيتي
مروان….”تقاد فی الجلسه ” بون…سهيلة كاينة غير فالمغرب وقبل كانت غير فمراكش عند واحد السيدة ام واحد الاستاد فجهة العرصة …الاستاد خدام فی ناظوور کیقری فی الجامعه والله واعلم یمکن هو وسوسن مرافقين بعضياتهم ..،.مهم کانت مع مو ودابا مشاات معاه ناظوور…
عبد الرحمان….”تعصب “..كيفاش كانت معاه ودبا مشات معاه واش تتسط عليا ولا اش ؟؟اش بينهم حتا تمشي معاه وتكلس معاه وفين عرفاتو ،،،وكيفاش تلاقاتو 😡
مروان ….غير بشوية انا طلبتي مني نقلب قلبت و قلت لي كاين …رانی کلفت رجال کانو مراقبین سوسن وشاافوها جالسه فی کافی کتسنی فشی حد تا تمات نازله سهیله مع هاد خاینه…ومن وراها داها لشی دار هو وسوسن نزلو وهی بقات..ودیک دار تاع شی وحده اسمهاا امیینه شی حاجه… وعاد قلبت علی سجل دیال خونا ولقیت بلی عندو مو هنا…جیت فین کتسکن زرقالاف خلات لعساس یگر لیا بلی سهیله کانت جالسه مع لمراا وهی مت دری وجا داها….
عبد الرحمان . ..”کیحک ذقنو ” ….ایااااااااااااه ..
مرواان……تسنی بلاتی سمع هادی واعرة
عبد الرحمان…..”کفض کمایمو “….زيد كرهني فدين موك ….زيد اش باقي ؟؟
مروان…. الباقي والواعر هو البوص ..عارف فين كاينة وموصي عليها لي قابلها ومبغاش يقولها ليك حتا تربح الماتشات ….حيث خايف تمشي ومتكملش للبطولة
عبد الرحمان….”رفع حواجبوو “…ياك اسي…..ايه واش باقي ؟
لباقي هو انو رجال لی نتا کلفتی یقلبو علیها راک عارف شکوون جایبهم لیک لبوص کانو کیگوولو لیک لی بغی هوو ماشی لی باغی نتااا..

🌷🌷 تتمه الجزء 🌷🌷

عبد اارحمان. .. “ضربو لرجلیه ضریبات خفاف “…واخا مزیاااان …..خلي دابا ديك خينا حاضيها وحتا نسالي ونرجع عاد نشوف معاها …..سكت وعاود نطق …خبارها وتصاورها يوصلوني صباح وعشية وياويلك يامروان تقيصها شي حاجة ولا يقرب ليها شي زلال ندفنو ونعلق موك حداه …متافقين
مرواان…اوك صافي ميكون غير خاطرك…اجی ولبوص اش دیر معااه….
عبد الرحمان….”خدا شرابو لی نزلو لیه سیرفوور “….هاداک انا محتاجو دابا کثر منی دیک البطووله غتکون الختام معاه…مهم خاصنی فلووسهاا ولفلووس لی عندی نستثمرهم فشی حاجه شنو درتی لیا فاش وصیتک…
مروان…..کتقصد لکلووب…”حرک لیه راسو بالایجاب “…ایوا اسیدی لقینااه کیف بغییتی خاصک غاا تشووفو وتوافق علیه ،..باش نسینیو مع سید ومنها ندخلو لیه لعماال راه کبیر وغیطلب وقت ….
عبد الرحمان….”عض فکو من لداخل “…مهن غدا نمشیو نقضییو لغرض…وغنکلفک تشووف لیا تا شیخاجه فی ناظوور شوف البورصه شی حاجه نازله اسهم ولا شی لعبه باغی نستثمر فدیک لمدینه .
مرواان….”شقلب عینیه “…طاح حبک علیها فجآه ولا کیبفاش….
عبد الرحمان …..”جرو من لکول “…غنطیح قح**…من دوزیام ایطااج الا مدرایش اش قلت لیک هااا ؟؟
مروان….وااا غاا ضاحکیین…”بدا یبتاسم تا طلق منو ”
عبد الرحمان…”افاف “…شرب شرب…وسکتناا
نزل عبد الرحمان على كاسو دقة وحده وبقا ساهي فبنادم تيتركل وتيشطح ….وبالو کان معااه وحالف فیهاا لبقاات

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 132 ••••••°•°•°•°•°

صبح یوم جدید ناضت سهيلة مشات فیه مع أميينة … شافت مکان العمل وطریقه لی کیتصورو بیها العارضاات..لحسن حضهاا جات نيشان مع عرض بروفا … عجبها داكشي يعني خاص غير بنادم يكوون كيتقن الحاجة وعندو رغبه فیهاا..أما داكشي بديهي بلا قيااس….رفع الرآس للاعلی…ابتساامه خفیفه…نظراات معبره…شکون میعرفش لیهم.. فقط علیک تزول الخوف والحشمة باش تکون إنسان ناجح فحياتك .. شافتها امييينة كتبتاسم وهي تقوولها ….
أميينة … لمهم ها انتي شفتي بعينيك ماشی شی حاجه لی مستحیله ..فكري مزيان ورضي عليا والى بغيتي مرحبا انا موافقة نعاونك ….
سهيلة … “بدا یدخل لیها لکلام لراس “..اوك انشاء الله
خرجو من داك الجو ديال العرض دخلات سهيلة لقسم لي كيبدلوو فييه ودارت نمرة د سوسن غير جاوبتها دخلات معاها فالموضووع نيشان وعودات لیها کلشی
سهيلة …. “کتمشی وتجی “..عرفتي راني تالفة داکشی علاش عیطت بغيييت نستاشرك.. شنو بالك فاقترااح امييينة راك عارفة انا محتاجة ضرووري الخدمة وانا عجبني لإقترااح جاني مناسب وزوين
سوسن…. “عضات شفایفها”…بالحق عبد اارحمان شنی غتعمل فیه
سهيلة … “صاطت نفس كتحاول تنسااه “انا مسوقييييش فيه وزايدوون خرجت من حياتوووو دابا غانشووف حياتي هو عاوني والله يجازيه بيخیر متبقایش کل مره تگولی لیا عبد الرحمان…ولا قدوور ..
سوسن….”مصدومه من رد الفعل “…اجی شعندک العایله معاه…واش دابزتوو کیفاش یخلیک تجی هنا بسهوله کلامک مدخلیشی لراسی ..
سهيلة …”بنرفزه” …سوسن متحکریش علیا ومتندمینیش حیت قصدتک نتی دون ناس…قلت لیک لی کاین وسدی هاد الموضوع
سوسن…..علاش کتزبل فی کلام قصدتک ولا زمرتک نتینا راک ختی وصحیبتی…وبزز منی نعااونک واخا الاله ماباقیشی نجبد لیک اسمو گاع غیر رتاح..
سهيلة … “تنهدات”…دابا مزیاان..سمعینی محتاجاک تعاونینی فی واحد لحاجه..
سوسن….”طرطقت وذنیها “..اما هی 👂🏻
سهیله…. خليت وراقيا فالقصر..راک عارفه طریقه باش خرجت منو … كل شي بقی فلبيت انا واقفة عليهم ومحتاجاهم واش ممكن تجيبيهم ليا .. حیت الا بغيت نخدم ضرووري خاص الهوية وانا معندي تا ورقة كتببث هويتي کلشی بقی تماا…
سوسن….وعلاش متجیشی لحسیمه راه مکایناشی طریق بزااف…ومنها نیت تشووف باا عرفتی حالتو کتقطع القلب اختی…توحشلک بززاف
سهیله….”ضااغطه علی سنانها”….تا انا توحشتو وبغیت نشووفو ونعنقوو بالحق…دابا منقدشی نمشی حیت تم ساهل یلقاانی عبدو….”قالتها بعفویه ودغیا تدارکات “…بغیت نگول عبد الرحمان….مهم نتی دیری کیف قلتلک وان شااء الله غیر شی ایاام ونمشی عند باا …وخای اله ملی تکونی حداک هاد مره دوزی ابیل وخلینی نسمع صووتو …
سوسن….”عزات علیها”…واخا اختی ..یالله نخلیک دابا خلیت لعواول بوحدیتهم کیقرااو وعاملین فوضی ملی نجیب لیک شنی خصک غنعیط لیک ..
سهیله…..لهلا یخطیک علیا…”قطعات معاها وطلعات لیها تصویره شانتی فی تلیفون باستهاا ودمعو عینیها “…شکون یگول غنفرقک بالخق انا متاکده غیتهلی فیه عاد تینا عجبک تما مکاین لاش نکرفصک معایا اللهم غیر انا نتکرفص….” بدات تحرک ایدیها قباله عینیها کتدیر لهوی باش ینشفو دموعهاا ووراها خرجاات جلسات فوق کرسی متبعه ادق تفاصییل العارضاات وکتسجلهم فی دماغهاا

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 133 ••••••°•°•°•°•°

#في____مكان_____اخر

بالضبط فواحد دار صغيرة ….کتکون من الغرف لي بسيطة وعلی قدهاا وهی کتالی جوج بيووووت وصالون صغير وحمام ومطبخ ….ضمن غرفهاا كان واحد شخص جالس فوق سرير رامي لعكااز لي كان يتوسد علیه … وقف وتمشى بشوية لجهة سرجم كيشووف بضييق وغل … ناس غادة جاية وصوت الكلاكصوون كيفرع رااس…. وسبحان مبدل الأحوان من عييشة الأغنياء لعييشة لفقراااء…. كانت طوموبيل لفاخرة يجلس علييها…. وغير غرفتوو كانت قد هاد دار كاملة لي عايش فيها … والخدم والحشم داير بيه…یآامر وینهی کیف بغی…وها هو دابا كيقاصي فصمت بالزلط.. حتى من فرااشوو كيضرو فضهرو… هادشي كامل جامعة فقلبوو ونهار على نهار نار الحقد والإنتقام كیکبر وکیقتلو … سمع صوت دقان تلفت بانت لييه الأم ديالووو داخلة فرحانة وكتبتاااسم….

تیلیلا … “عنقاتو وغاطيير بالفرحة”…اربی الخبیب حمد وشکر لیک…لی خلیتینی نشووف بنی واقف من جدید علی رجلوو…کیف نتینا بخیر یااک …حمد لله فرحت لیلک ابنی
يووونس…. “معصب رد بقسوة وغل كبيير ساكن قلبو” عاااااام الوالييدة…. عاام ضاااااع كامل من حياااتي… عام الواليدة وانا كنحس براااااسي إنسااااااان عااجز… إنسااان بلى قييمة … بلى هبة تا من طوالييييط كانووو کنت عاجز ندخل لیها… لبااسي يلبسووهملي.. ضيعوووووني حتى فهييبتي كررجل قاادر… عاااام كولو الولييييدة شنو دررت فيه غير قوليلي ؟؟؟ ….هااء کنت شااد رکنه یااک لا نخرج کی ناس لا نضحک بحالهم…”شااف فييها عينیه عامرين حقد ورجع هضر بتهديد وكيتوعد بأشد أنتقاام “.. لكن والله تم والله منسمح فحقي… وغاندفعهمممممم ثمن غاالي دهاااد العااام…… لكل واحد أذااني وكان السببب فلي وقع لي غنرد لیه صاع صاعین
الأم …. “هضرات بصووت شرانی کثر منو “….وانا دیما غتجبرنی مشبراک من یدک ومعااک …بالحق تینا مزاال مرییط ..
يونس…. “قاطعها مكشكش وجهوو رجع حمر وعيينيه كيبرييو بالدمووع”…اهه مرییض حیت مخدیتش حقي…حقي لی بیدي قاومت باش نرجع نديه الواليدة بديي غاناخدو…. وأول واحد باش غانبدى داك البااارون
الأم…… شنی غتعمل ..؟؟ مخاصکشی تغلط
يونس…. “تنفس حييت تخنق وهو يغووت وكمل كيهضر بناار الحقد لي عمى لووو عينيه ” ديك البااارون الوااليدة حياااتي كاملة …. فنیتها على قبلو درت المستحييل عليه وأكتر …. ونهار عرفني ماشي ولدووووووو….. رماني لشااريييع بحال الجرثوومة لي مكتسوى والو…. محس بحتى شي تأنيييب او قال انا ربيييتووووو … ولا اي ذنب شعر بييه لاحني بحال خنشة دزبل… وتهنى مني بسهوولة ….وغنجی تا التالی ونغلط ..
الأم …. ” حسات بتآنیب ضمیر “…سماحلي ابنیي سماحلي خای الله. انا لي عملت کلشی.. أنا لي كان عليا من الأول نقولیک شکونتینا … ومنخبعش علييك .. حييت فكلتى الحالات الحقييقة فتالي كتبااان… وكيبان المكشووف… كل شي مني سماحلي ابني 😟😟
يونس …. “طبطب على كثفها”… لا الولييدة معليش و متحمليش المسؤوولية لراسك… حييت كل شي غادي يدفع الثمن فالنهاية “سكت مهلة كيشووف فطرييق وعيينيه نار كتحرق بالسم “… وبینهم عبد الرحمان .. “كمل كيشووف بعييد”.. انا ليييك بالمرصاااااد اسي عبد الرحمان غادفع ثمن مدووبل انت والباارون…الا نتا خلیتینی عاجز عام انا غنهنیک من نیا اعواام “ضحك بالشر” ونتا انووح ..غتحسر علیه ونتا داخل الحبس…حیت كاع ضوسيااتك عندي.. تسنااوني قريب انجي لقي عليكم السلام …. وغادی نحرمک من وپسلطة لي واخد بفلووس الأبرياء …ومنسااش سبابی فی هادشی کنضن جاا لوقت لی تعرف الشرطه انها لاجئه دخلات بطریقه غیر شرعیه …
“جمع نفس كتحرق وطلقها سخوونة فسرجم حتى ضبب زاااج…. عاد صااط بسخط وكمل كيتوعد لكل واحد فييهم بشر… وعينييه الحقد والغل والكره عماااااااه… ودخل فدواامة انتقااام مستحييل يخرج من منها…. حيت بكل بساطة دخلات لفكرة ومستحييل تخرج من عقلووووووو حتى يكمل انتقاموووووو عاد يبررد دييك العافية لي كتحرقوووو كل نهار..

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 134 ••••••°•°•°•°•°

صعييب الإنسان یوااجه البعد ، سفر، هجره ، والاصعب تکوون بزز منو…..
علاش ؟ تاره کتکون بسباب ضرووف قاسية وصعييبة …وتاره اخری کیخرجوو بحثاا غن ذااتهم نفسهم کیاانهم…
عبد الرحمان مكان مهتم لتاحاجة من هادشي … كان باغي يلعببب لأخر مرة فقط ….أخر معركة ليييه وطبعا ماشي بلى مقابل … غاياخد الحصة لي يستاهل ولي يستحقها… رغم أنه مباغييش فی دااخلو يمشي …لبلاد تانیه هی مافیهاش…واخا لمده قلیله ولکن بنسبه لیه غتکون طوییله ….قرب وقت السفر وتوالت أيام لي كانت بالنسبة لييه صعييبة … كييف ولا .. وهو طوول الوقت كيفكر فييها كيفكر بتبسيمتها… فشقاوتها فكاع تفاصيل صغيرة والكبيرة ديالها … وكأنها باقة عايشة معاه .. لدرجة كيشووفها حتى فالخلفييية دالمراايا.. زااادت نفسووو ضيااقت كتر وهي بعييدة علييه .. بحال الى نفس كاملة داتها وخلاتووو كيمووت شوية بشوية … وفعلا ذوقاتو من نفس الكأس لي ذوقووولها وبلى ميحس… او يشعر برااسوووو شنو هادشي لي جديييييد فيييه… ولا علاش گاع کیحس بیه .. حيييت بنسبه لیه عبد الرحمان شخص باارد الإحساس …دیک الشخصیه المتکبره الصعیبه …لا کتعرف لا تحب ولا مستااعده تتحب….
جا الوقت فيين يغاذر ويمشي لمدة شهرييين خرج من لفييلا كيتووعد بلي هاد البعد قريب يرجع ذكرى.. ركب فسيارتوو ونيييشان شد طريييق المطاار… كسيرااا بسرعة .. وريييح كيطيير شعروو لووور ومنيم عوييناتووو لي بحال صقر … وحاجة وحدة كتكرر وتعاود فرااسوو
مداق شفايفها ولقطات من الليلة لي دازت بيناتهم ومنظر ديق النقيطات ديال الدم دعذريتها لي نال شرف افتتاحها تبسم وسط همو وهو تيتفكر كيف قدر انو يطلق دوي اهاتها وهيا تتهتف باسمو …تفكر انها الوحيدة لي تتعيطلو عبدو ومتيتقلقش تفكر سؤالها على احوالو ولفطور لي وجدات ليه…تنهد وهو تيقول علاش مشییتی وعلاش بسهووله فیا سمحتی …تنهد وهو تیمسح دمعه وحیده ویتیمه ….تعجب ليها معرفها دمعة فراق ولا حزن ولا اخيرا قلبو حن ورق وبدا يدق باسم سهيلة…..
فجهة اخرى كانت سهيلة شادة الحديث مع سوسن لي تتسولها على احوالها كيف صبحات وقتاش اتبدا الخدمة …هاد الخيرة لي ولات عندها عادة توقف جنب الشرجم وتشرب قهوتها وهيا تتحدت مع سوسن محساات براسهاا تاا غلبها شوقهاا لیه الشئ لی خلاها تعاود علیه وتشارک معاها تفاصيل العام والشهورة لي دازو مع عبدو بحلاوتهم ومرتهم بشقاهم وفرحتهم وكيف اكتسبات ثقتها فنفسها وقوة شخصيتها لي ولات تتفرضها وشعارها انا ومن بعدي الطوفان ….. حتا وقفات وبدات تتمتم منين سولاتها من جدید …” وشنو وقع تا خلاک تخلیه وتبعدی علیه “…وکیف دیما صحکات علی راسها وعلیها بجواب قالت فیه بانها ولات قادة براسها وكفاية انها كانت عالة عليه مدة طويلة وضروري خاصها تخوي الساحة باش ياخد راحتو فدارو ويشوف حياتو ….جوابها كان عقيم بالنسبة لسوسن ومكفاهاش ومقنعهاش ….وزادت اكدات ليها بانها حاسة بيها متغيرة بزاف وبحال ايلا تتغطي وتتخبي حالتها ولها عليه بقناع اللامبالاه وانو كان شخص بحالو بحال بزاف دازو وغادي يدوزو فحياتها وعادييييي جدا سالات مكالمتها ورجعات تتفكر اخر حوار بيناتهم وكيف حطم كبريائها وهز ابراج انوثها.. هزم الجيش العرمرم ديال عواطفها من حب وعشق وهيام ….تفكرات كيف صنف ليلتهم بانها غلط وخاصو يتصلح ..واعتابر لحظاتهم رجس من عمل الشيطان وذنب لازم يكفر عليه بزواجهم ….الشيء لي جعلها تصوط وتأفأف وطمن نفسها وقلبها بانو ماضي او غادي يولي ماضي يوم ما …
تحركات جهة الباب وعازمة انها تكمل لي بدات وانها ترسم مسيرتها وتحبك خيوط نجاحها وتنسج تفاصيل تألقها وعلاش لا تخيط مسار تتويجها .

#شنو_زعمه_ذرغاام_یکون_بدا_یبغییها

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 135 ••••••°•°•°•°•°
🌹بعد مرور ایام ،بالضبط شهرین متتالیین 🌹

جو مضغوط ومشغول بالمول ، الكل تيتفقد اللمسات الاخيرة… وجميع المحالات عندها اليوم الاطلالة االاولى بمافيهم محل “بروج الأناقة” .هاد الاخير لي تشهر مؤخرا بستايلات المحجبات ولباس العرائس بيد مية فالمية مغربية …ولكان ليه حصة الاسد من الظهور فالافتتاح وتعريف فالمول الجديد …..
جالسة تیقادو لیها المكياج ف الغرفة الخاصة بيها ودلك تحت طلب منها انها تتجهز فموضع خاص….
منى….سوريانا الله يرحم ببابك حيد ديك السبنية باش نعرف نعدل ليك مزيان هيا حيشاني مخلتنيشي نخدم مرتاحة 😟
سوريانا….”تآفافاات بنرفزه “….اففففف شحال من مرة تنقولك غطا راسي متقربش ليه بغيتي تصایبی مرحبا مبغيتيشي نوض انا كاع …
منى…لاء لاء لاء مقداشي على صداع مع الباطرونة غير كلس انا انشوف كيف نعمل لها ..
سوريانا ….”تتخنزر فيها “…وانتا مالك مع شعري شني عندك معاه …غير قولی الصراحة انا تنعرفك هبيلة ولي گالولك تدیریه بهنانة …..گولی گول متخافیش؟
منى…”بتوثر “..لاء اه لاء مماليش ومقالوليش واصلا متيقتهومش ومنعرف خليني يرحم ببابك…😔
سوريانا …ها لي قولنا ايو خلاص گوولی
منى …يرحم ببابك ويماك كاع متقولش اش غادي نعاود ليلك …امال كنت تنعدل لهم المكياج النهار لي فايت وقالت قدام العايلات لي خدامين معنا …بلي انتينا قرعا و عاملة البيروكا …وتتغطي شعرك قدامهم ومباغاشي لي شوفك باش ميعايروكشي بيه…..وصافي ولكن انا بقيت نفكر ومتقتشي بيها وحق ربي ..وقلت نتاكد باش نحشمها ومنخليهاشي تبقى ضحك فيك لعباد ..وصافي هادا مكان
سوريانا ….”ضحك حتا تغمضو عينيها و بانو سراير وجها غزالين وفتانين “…ايو الالة قولها غير بردي انا مشي قرعة …ویجي الوقت ونوريها صلعتي كيف عاملة …وحيث انتي بهلولة وبهنانة غادي نوريك شعري غير حيث عارفه بلی انا عزيزة عليك وتتشكريني فغيبتي ….بلاتي شبر عليا هاد الفطا وزول هادي علييا….
“وقفات وحيدات البوني لي تتدير الوقت دلمكياج ،وحيدات المقبط لي كان جامع شعرها دارت عند منى لي بقات حالة فمها من الصدمة وتتشوف حتا نغزتها سوريانا وهيا تتجمع شعرها “..اش عندك صلي علی الحبيب رسول الله اماالک شتيش ها علاش متنعریهش قدام البشار…وتهنا دابا ..
منى….اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. …غزال وطويل ولونو زوين تبارك الله. ..ههههه غادي يحماقو نهار يشوفوه ههههههه صافي رد البوني ردو ردو…
سوريانا …..الله يستر یاربی كملي شني خاصك صافي كمل خدمتك….
“تکات علی المخده لی دایره لیها علی لکرسی ورجعات غمظات عينها ومشات بالضبط نهار المصحة فاش دخل ولقا شعرها عريان وحييح عليهم، نهار دخلات لكوزينة وخصايل خارجين ليها وجا دخلهم وهو تيشرب الما خلاها حالة فمها فيه ،..تفكرات نهار نعسو بزوج وكيف كان مبهوط فطول شعرها ومتعجب فلونو مفتونن بشكلو .وهو تيشمو وتيلوحو على كتافو وغطا بيه صدرو ،،،..تنهدات وسط عاصفة الدكريات لي ملازماها ربعه وعشرین ساعه علی ربعه وعشرین….وممخليهاش تنفس ولا تهز الراس …
اوه ماشاء الله …
“كان صوت المصصمة وهيا تتشوف سوريانا كملات مكياجها ولبسات اول لبسة لي غادي تفتاتح العرض بيها ….”
_سوریاانا…..شكراً بزاف….اوف تنحس براسي متوترة ودايقة نفسي وقلبي تيضرب بزاف اوف
امیینه….”بکلمات تشجیعیه “…عادي هاد الشي ..كل مرة غادي تحس ولكن غير الدخل بوديوم عيش دورك ونساي النااس وشوفی فی بلاصه وحده باش متوضرییش…
سهیله… .. انشاء الله وقتاش انبداو …..
امینه….مبقاشي بزاف تنتسناو غير صاحب المول يجي ونبداو من بعد ميدور يشوف المحلات ويدشن معايا وتالي العرض فالاخير حفل الكوكتيل لي غادي يكون خاص بالمدعوين….فالباطو ديالو لي غادي يكون سياحي حتاهو …..
سهیله…..اوك يعني باقي عندنا الوقت
امیینه….ماشي بزايف راه قريب يوصل یالله کملی وانا نمشی نصرب دوره ونشووف لبنات لوخریین

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 136 ••••••°•°•°•°•°

《مطار العروي بالناظور 》

مروان …”واقف فی باب المطار وکیدوی فی تلیفوون “…اوك الوقت لي غادي نقربو نعلمك ،..قطع قطع هاهو جاي !!

“جاي بمشية كلها رجولة تلفون فيديه ونظارات رايبن ،كالعادة أنيق …سوميج بالابيض كول شينوى… و الكمايم مكفظين سرول كري وموكسان بيض… وريحتو لي متيبدلهاش Tom Ford تقدم جهة مروان تسالمو وتعانقوا ….
مروان …العشير فين توحشناك اصاحبي ،ومبروك عليك الفوز اسي درغام…
عبد الرحمان …”طوا نظاراتو ودارهم فی جیب القمیجه “…الله يبارك فيك اخاي يحفظك ؟…قولیا وقتاش الافتتاح
مروان …ليوم نيت تنتسناوك غير انتا ها البروكرام كيف غادي يكون وسوريانا كاينة ف العرض کیف خبرتک وسيفطت لها دعوة باش تكون فالحفل …یعنی الخطه مقاده …
عبدو ….”سبقو “…اوكي مشينا…
“خرجو من المطار لسيارة ونطالقو لمول مباشرة، کان کلشی تالف….شی یغوت هنا وشی یقاد لهیه….حيد نتا من تم.. اجي سير ليه کلشی وااجد… ..”…کانو هادو اوامر مدیر لمول لی مقاداه تا بلاصه…فجآه جا شی حد دوا فی وذنییه…
_صافی واخا…اجی نتا محمد سير علم صحاب المحلات مول الشي وصل وغادي يبدا الجولة دابا …..
“فنفس الوقت عبدو وصل هو مروان نزل من سيارتو الفاخرة مرسيديس بينز وقف هز راسو فالواجهة ديال المول لي مكتوب عليها لبنى مول ولي سماه على اسم ام لي رباتو تبسم و تقدم تيسلم على مدير المول والجهاز الاداري لي تعجبو من صغر سنو وجمال شكلو وهيبة حضورو ..بعد السلام بداو الجولة لي انطالقات بالطابق التحت الارضي ودازو على جميع محلات وطوابق الاخرى وهو تيفرق ابتسامتو الصفراء و سلام لكاع الناس لي خدامين تم حتا وصلو لطاج التاني وهو لي مخصص كلو لبروج الاناقة ،،ضحك وهو تيشوف فالبوسطيرات ديال سهيلة وهيا تتعرض ملابس المحجبات ووقف عند وحدة لابسة فيها تجين وشوميز وفوقهم عباية من نفس اللون وضاحكة وعينها مغمضة غمزاتها باينين….حقق فيها وتفكر نهار كانت فرحانة وتتضحك بالفوز ديالو وعاود تفكر ردةفعلها منين عنق نينا هز راسو فمروان و تمشا داخل الرواق تيقلب بعينيه عليها وتيدور وسط تصاورها .،،حتا قرب ليه مروان وقال
_ راه مكيناش هنا فقاعة العرض تيتسناوك باش یبداو
_عبد الرحمان…. اوك يلاه نهبطو ….
“مشاو لقاعة العرض ودخل كلس مكان لمخصص ليه وعلى جنبو الايمن مروان وليسر لمدير جات المصممة سلمات عليه ورحبات بيه مشات تعطي الانطلاقة دیفیلی…
فهاد الوقت سهيلة دارة اللمسات الاخيرة وخرجات تتستعد دخل لبوديوم طفاو الاضواء على الحضور وبقا غير ديال ممر العرض طلقو موسيقى وطلعات سوريانا بخطوات حرصة واتقة فنفسها وهازة راسها لفوق ومركزة فنقطة وحدة تتمشى وهيا تستعرض جمال ديك اللباس محتاشم وطويل والانيق فنفس الوقت حسات بشيحاجة فشكل قلبها تيضرب و عينيها تتقلب على شي حاحة معرفاتش شنو هيا وقفات وسط الممر منين شمات ريحتو ورجعات تمشات….

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 137 ••••••°•°•°•°•°

وقفات وسط الممر منین شمات ریحتو ..ورجعات تمشات بكل بأنوثة وساست من راسها شي حاجة تفكرها بيه وتوترها وقالت غير الوحش لي دارها …..كملات ورجعات دخلات بحالها وهيا مخربقة وتالفة …
اما سي عبد الرحمان باقي مدخلش لراسو بأنو هادي لي كانت قدامو راها سهيلة لي ولات لهو ليتينفسو… المصل لي تيقويه زادت زيانت وانوثها زادت طغات واكيد شخصيتها زادت تحربات …ضحك على راسو وفين تلات بيه مع الغرام و العشق . …ورجع عقد غووباشتو ملی کیفکر بلی طلقت زینهاا وخلات الکل یتفرج فیهاا…قرب يكمل العرض وهو یرجع یسهی فليلتهم كيف دازت وتيدقق فتفاصيل السنة لي عاشت معاه فيها حتا تينغزو مروان وعلمو بدخولها مرة تانية ولكن هاد المرة غير ….داخله بثوب خلاب لباس العروس الطويل وضاير عليها وهيا تتقدم بشوية وهازة فيدها بوكي ورد وطرحة وراها …کانت کتخطوی على موسيقى بارك الله لكما وبارك عليكما ….سهيلة تخيلات فاخر لممر اتلقا عبد الرحمان تيتسناها و هو تيضحك ضحکه لی قلیل فین شافتها منو….تبسمات وتقدمات لقدام المنصة وقفات قدام طيفو …..وعودت رجعات وهيا مبتاسمة وقالت ” انتمنى ونتسنى”.. …..كملات وقفات فی اخر المنصه تتسنى المصممة تدخل والحضور تيصفق ودخلات وشعلو الضو وتقدمات سوريانا والمصممة تيسلمو وعلى الناس وفرحانين وضحكة الصافية خارجة من القلب اعتراف بالفرح بالنجاح.. غادين وتيسلمو حتا وقفو قدام عبد الرحمان ….اوباااااا…..لي بدورو تيصفق ومعلی حوااجبو لفووق ومركز فسهيلة لي مع دورات وجها مع لقاتو قدامها تعجبات وخرجات عينيها حتا نطقات… سهیله…….هاااااا 😳😳😳 ” اخر حاجه کانت توقعها ولا تکون لیها علی لبال “..
“عاود نفضات راسها يمين لشمال بحال تتقول ليه ميمكنش تكون قدامي ….”….واقيلة تنحلم ياربي نكون تنحلم یاربی “کطلب فی سرها ومغمضه عینیهاا “..
قرب حتال حداهه وجرهه من خصرها لعندو ودوا فی وذنیها حتی حس بیها رتاعشات
عبد الرحمان…..”بصوت رجوولی خشن لی زعزع کیاانهاا وتسلل لاورده قلبهاا “…. ايه الالة هو هادا قدامك متتحلميش ….”طلقها وتقابل معاها وهو کیضحك بانتصاار انو لقاها حتا بانو سنيناتو لي مستفين كثر من وعدي وزاد كملهم منين بيضهم ….سهات فيه واول مرة تتشوفو تيضحك من قلبو وتتشوف سنانو ….
عاقت براسها من بعد ماشافتو صغر عينيه وهو تيشوف فيها ويديه فالجياب ديالو …
تبسمات خارج عن ارادتهاا.. وعاود شدات فالمصممة ورجعو دخلو بحالهم
ديك الساعة دار عند مروان
عبد الرحمان…. “بتهدید “…طرطق عینیک ..تمشي هاه ولاهاه نعلق موك فالدخلة ديال الناظور حضي معاها راها تتطير وتغفلك هنا علمتك ….ها وذنی منک
مروان….واصحبی حضیناها شهرین جات علی دابا.. كون هاني ،حاضيها والحفلة غادي تجي ليها متخممش وراک رجال ..
عبد الرحمان….”ضرب علی کتفو”.. يلاه هنا مشيت ندوش ونبدل ليل نتلاقاو لهيه تهلا …
خرج وهو تيتمشى وتيفكر فسهيلة ونظرة التعجب على وجها منين شافتو…ركب طموبيلتو ومشا….
سهيلة لي غير دخلات لبلاصتها سدات الباب ولصقات عليه تتفكر فيه توحشاتو وشفتو وتراتها ونوضات عليها الراكد وحيات روح الغرام فيها …تفكرات بوساتو وتفكرات منين طمنها كلشي يدوز بخير تفكرات منين قاليها انتي ديالي ….
رجعات راسها بسيف من مواج الدكريات ..ورجعات تتفكر تهرب ومنين الدوز وفين تمشي بقات غادة مجيا فداك البيت حتا داخت استغفرات الله و قررات تواجهو والحفل اتمشي ليه اصلا مابينها وبينو والو علاش غادي تهرب ياك هو بحال خوها ايو عادي …هادشي لي كانت تتفكر فيه بصوت عالي حتا فيقاتها منى ..
_بسم الله عليك مالك شني عندك وليتي تهدر بوحدك يلطيف …..هااا ضربتك بالعين ناري اوعدي غادا تسطا
سهیله….”حاطا ایدها علی قلبها وکتنهج “…اشمن عين ولا رجل شوف اجي عوننیي نحيد هاد الشي عليا ..باش نرتاح وليل وجدینی لحفلة خاصني نكون هيا هاديك ….

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 138 ••••••°•°•°•°•°

من بعد مابدلات عليها وحيدات عليها مكياج مشات هيا ومنى للورشة تختار اش غادي تلبس ومن تماك ترتاح فدار حتا توصل لوقيتة دلحفل ارتاحو وخدات سهيلة زهوراتها وهيا تطل من الشرجم على الحديقة ديال الاقامة لي كرات فيها مؤخرا بوحدها وجا فبالها عبدو منين ضحك وبانو سنيناتو …وملامح وجهو لي زادو قصاحو وزيانو وبان ليها حتا اتار ضربة فيديه منين كان تيصفق ..عرفات راسها حبو تمكن منها وعشقو تملكها …ولكن تفكرات معاملتو ليها ووعدات قلبها وهيا تطبطب عليه تنساه وتعامل معاه عادي كيفو كيف غيرو ….
دخلات عند منى لي تنشرات وسرحات غنمها وعجولها فالاخرة وبدات تتشخر
سهيله…”كتحرك فيها “…منى امنى ايوا نوض خلاص يلاه نوجدو راه قرب الحال ونتي شوفتي شحال اكدو علينا منتعطلوش نوض خيلاه العايلة نوض ….”متقلدها بشمالية “..
ناضت لالة غزالي مقلوبة ومتلفة الرويضها
منى…-فين انا وفين غادين وشكون نتينا ؟
سهيله….”في حالة ذهول “..اويلي لبنت فقدات داكرة “.. نوض انا سوريانا نوض..
منى..”كتاوب “..اه واخا صافي هنا نوضت..
“مشات غسلات وجها وجات عند سهيلة لي جلسات مقابلة مع المرايا وخلات بهبني تصايب ليها وجها …
دارت ليها مكياج خفيف برز عويناتها الكبار وركزات على خط بقلم ازرق تحت شفارها وعكر نود هزات راسها فالمراية وهيا راضية تمام على راسها …شافت فمنى وقالت
سهيله…”قرصاتها من حناكها ” كتفهميني بزاف ..وخا بهلولة لكن يديك يقطرو الشهد يلاه انا نلبس بينما وجدتي راسك ..
مشات لبيتها ..لبسات سروال بوفون بلو مارين وقميجة بيضاء وكول في وتتسد اللور زادت فوقهم فيست ايفازي فلون السروال ومزينة بستراس على الكتاف و الظهر.. صيبات الفولار ودخلاتو وسط القميجة ولبسات سباط عالي مزين حتا هو بالازرق والبيج …جات غزالة وانيقة دقات على منى لي حتا هي جات زوينة بكسوة دونتيل كحلة وتحت الركبة لبسات معاها طالون حمر ومكياج خفيف شعر مجموع ديل حصان بتاسمو بزوج لبعضهم خرجو لعند الشيفور ديال المحل لي سيفطاتو ليهم المصممة امينة
ركبو معاه ومشاو فاتجاه مرينا …….وصلو ولقاو الفريق كامل تيتسناهم باش يدخلو كلهم باسم 🌻بروج الاناقة🌻 تسالمو وتبادلو الاعجاب بلباسهم وتقدمات المصممة لعند سهيلة وجراتها باش يدخلو ،…
استقبلوهم المضيفات وقدمو لهم المشروبات. .كلشي عجبو اليخت وعجبو شكل ديالو ،…
سهيلة قربات لواحد الاسم محفور فاليخت قاصتو بيدها بحال ايلا تتفكرو وتطمان عليه ….ابتاسمات تاني ونطقاتو سفينة نوح… اه يانوح وشحال توحشتك اه غيبتك ومدارت فيا قلبات حياتي سفاها على علاها
تلفتات ورجعات لحفل وعينيها تيقلبو عليه بدون شعور حتا جراتها لمصممة وقالت ليها اجي نعرفك على شي ناس بتاسمات ليها ومشاو فتجاه طابلة فيها مروان ..عبد الرحمان.. و مدير المول هو و مرتو وشي ناس خرين عندهم محلات فالمول سلمات عليهم وقدمات ليهم الموديل ديالها ..
اميينة….”بابتساامة على وجها “..سي عبد الرحمان تنقدم ليك الانسة سوريانا العارضة الرئيسية ديالنا ….
بتاسم وتمشى جهتها ..
عبد الرحمام…”بصوت غليض وثقيل “..انسة سوريانا مرحبا ….تفضلي اانسة گلسي معانا..” غمز مروان لي بدل البلاصة وزرعها حداه كمل الهدرة مع الكروب لي معاه ومرة مرة تيلوح الهضرة لسهيلة الانسة يا الانسة نسولو الانسة والانسة سهيلة ربي لي عالم بيها باغا طرطق وتتبسم غير بزز حتا لوحد الوقيتة بغات تنوض جرها غير بالفن بلا ميشوفهم حد ورجعها حداه وهمس ليها”
عبد الرحمان….”تحت سنانو “.. متحاوليیییش بربی الا حرت فشی واحد …لحد الان مبغیتش ندیر واالو تاا نفرزک …داکشی علاش ثبتی 😡

❤❤ تتمه الجزء ❤❤

” زفرات بجهد وكلسات تتصوط دارت عندها المصممة وسولاتها مالها حدها قالت ليها عيات وبغات تمشي تنعس
بقات تتاكد عليها تبقا غيريقطعو الكاطو تمشي …. و فعلا ديك الشي ليكان كلسات سهيلة وجبدات تلفونها تتهدر مع سوسن لی مقدرات تجی طمنات على حوال الدار حتا بان لبها عبد الرحمان ناض غفلاتو وناضت حتا هيا باغا تسلت حتا لقات اليخت تحرك شوية على المرسى عاود شتفات بيديها ورجليها ومشات تتقلب على منى لقاتها دخلات طول وعرض فالبوفي ودازت على الاخضر واليابس …حرتاتو مخلات فيه لا طايب ولامحروق ضحكات سهيلة على منظرها ومشات عندها
سهیله…. اوعدك مخليتيلهم والو يا البقرة كلشي كليتيه اويلي طاحونة نتينا ..
منی…مدات ليها طبيسل خود كول مالك كول متحشمش كول
سهیله….”بنفی حرکات راسها “…لا كول غير نتينا اختي باركا كول بصحتك ،،،،،
“خلاتها وتقدمات جهة المقدمة داليخت وجلسات على كرسي هزاز وهيا تتشوف فالسما ونجومها مشا بيها لاخر ليلة ليها مع البارون لي كان عزيز عليه قبل مابنعس يسهر هو معاها يناقش ويهضر ويشكي عليها همو ..تنهدات ودعات ربي يشافيه ويكحل عينها بشوفتو ….
سوريانا سوریانا ..کان صوت منى تتعيط ليها تجي باش يقطعو الكاطو و يتصورو صورة جماعية …نزلات عندهم قطعو الكاطو وبغاو يتصورو وقفات على يمين لمصممة لي جات بينها وبين عبد الرحمان حتا تيقولها مروان ترجع على ليسر ديالو وسهيلة على اليمين سهيلة لي بغات طرطق حيت عوتاني اتقرب ليه ضحك هو بينو وبين نفسو وحط یديه على خصرها وقربها كتر ليه ملقات مدير من غير تبتاسم لصورة وسي عبد الرحمان خدام تيطلع يدو ويهبطها مع جنابها …محد كلشي ملهي مع التصاور متهنات حتا قالهم المصور صافي دفعات يديه وخنزرات فيه
ومشات جهة الحمام تغسل يدها ليقصها فيها صوص شوكولا ….دخلات تتنكر وتسب وتعاير وجها قرب يطرطق
فهاد الوقت الذرغاام سيفط مروان باش يتبعها ويسد عليها الباب وداکشی لی کان
سلات وبغات تحل الباب لقاتو مبلوكي بدات تتعافر معاه وتجابد والو تتغوت ربي لي خلقها والو حتا وحد مسمعها ……خوا اليخت
الفريق ديالها سحاب ليهم مشات قبل منهم
عبد الرحمان اكد على مروان يخوي اليخت بلي فيه وميبقا حتا حد منغيرو هو وسهيلة وبالفعل داکشی لی وقع

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 139 ••••••°•°•°•°•°

خوا الیخت وبقااو ابطالنا لی دو راس فی راس سهیله کانت لتحت ضرب فی الباب برجلیهه ویدیها وتغوت…
سهیله…اوف حلو الباب فينكم منى اوعدي ..”شوية حسات باليخت تيتحرك …”.. اويلي واقيلة غادين يرجع فبلاصتو ياربي عليك يامولانا يرجعوه وتماك ندق على العساس …..مفراسهاش بلي سي عبد الرحمان خوا اليخت وتحرك بيه داخل لبحر باش يصطادها وميخلي ليها فين تهرب دخل بدل عليه حوايجو لي جاب معاه فصاك السيد معول يفضي حسابو معاها ..
شوية حبس وسكت المحرك وخلاه وسط الماء المرسى بعيدة وتتبان غبر اضواء قلیله
فرحات وبدات تدق بجهد وتعيط سهیله….حلو لي الباب عفاكم حلو انا هنا الباب مسدود عليا حلووووو
” بدات دق وتركل فالباب حتا عيات حيدات سباطها وربعات يدها وكلسات فوق الطواليط تتفكر وتبلاني كيف تهرس ديك الشرجم وتتقلب على شي حاجة قاصحة تعاونها حتا بان ليها طالون سباطها نقزات هزاتو ويلاه غادي تبدا تهرس بيه الزاجة سمعات الساقطة ديال الباب تحلات دارت تتسنا تشوف واش غادي يتحل بقات قارمة حتا عيات ومشات جهة الباب دفعاتو بيديها وهو يتحل فرحات وخرجات راسها تطل مبان ليها حد زعمات وخرجات كاملة وتتشوف يمين وشمال حتا بان ليها صاحب دعوتها متكي على واحد العمود وشاد روج فيديه وتيشرب حققات فيه مزيان وفهمات البلان بعد مشافتو مبدل واليخت خاوي وقفات ربعات يديها تتخنزر فيه وتتقرب عندو ..
سهیله…”مخنزره “…علاش سديتي الدفة عليا
حدو جغم من كاسو وقال
عبد الرحمان… بغيت “وهز ليها كتافو ”
سهیله…كيفاش بغيت اش بيني وبينك تسدو عليا وعلاش حصرتيني هنا شني باغي عندي اش عندك معايا ….
عبد الرحمان….”کیحک فی لحیتو ومقوس عینیه ” ..علاش حصرتك باش نتفهمو على الهروب ههدی وحده …شنو عندي معاك عندي معاك شلا وبزاف وهادشي غادة تعرفيه منين نكلسو ونهدرو سهیله ….”حطات ایدها علی خصرها “…شنو نكلسو و نهضرو من الفوق.. هااء ضحكتيني اش بيني وبينك نكلس معاك ولاش غادي نشرك الهضرة انا ویاک.. يا احنا خوت وخلي الاحترام بيناتنا وردني لمرسى نمشي بحالي ….
عبد الرحمان…”بنرفزه “….اولا کیبان لیا غنفوت فیک شی دقه نخلیک تالفه .. تانيا متحلمیش تمشي حتا نهضر معاك بغيتي بالخاطر مرحبا تفضلي وكلسي بغيتي بزز حتی هو کاین .. حطي مسعوتك الارض وسمعي اش عندي ليك …”غمزها وحرك راسو” اش قلتي الغزال …؟؟
سهیله….”وجهه غیطرطق بالعصااب “…اولا سميتي سوريانا ماشي لغزال تانيا هدر معايا بادب وحيد ديك الزبل لي تتشرب فيه تالتا والاهم يكفي لي سمعتو منك هادي شحال ..هدرتك باقا فودني تتعاود وبيني وبينك باغاها تبقا باش منعاودش نفس الغلط ….الزواج بيك هو لي متحلمش بيه غلطنا ايه ومنبعد شني وقع عادي انتا كمل حياتك وانا بديت تنشوف حياتي
..وغير تهنا عمري منطلب منك تعوضني ولا تشفق عليا …..الدنيا علماتني ورباتني ما مرة مازوج وعرفاتني الدوام لله سبحانه يعني غير تهنا من جهتي خيبات الامل ولاتخصصي ومحتارفة فيه من موت ولديا حتا ….ليلة ليدقت فيها حلاوة الروح وصبحت على مرورة الواقع يعني عادي متهزش همي …وقيلة فهمتي شنو بغيت نقول ليك 🤗….الله يرحم بابك خليني نمشي انا وفرت ليك الكلام وسبقتو ليك بلا متدور وتقاد فالهضرة
عبد الرحمان….” هز کاس قوه حاطو تما “..ساليتي هضرة كملتي تخربيقك تسنای نشرب غير قهوة باش نصحصح ليك مزيان “تکا علیه دقی وحده “.. سمعني اش….
-سهیله…..”بالغواات “…مغاداش نسمع وهربت ليك باش منسمع هدرتك لي كنت نموت ونسمعها … رجعني دابا ولا نرجع بوحديتي .!!
-عبد الرحمان…ايلا قديتي تمشاي فوق الما سيري انتي معروفة بالمواهب الضايعة تنقاز و تنعسي بنادم وتجري وتخرجي وزيد وزيد…
-سهیله …. عبدو رجعني من هنا واش تتفهم هضرتي رجعني ابنادم ورجعني ….بدات تتغوت جهلات
-عبد الرحمان….”جلس ولاح ایدیه علی لکرسی ودار رجل علی رجل “…عرفتي شنو رجعي منين وليتي عارضة ساهل تولي سباحة …..
-سهیله …واخا هيا الاولى انا نوريك تمات غادة فجهة الحافة دارت شافت فيه حدو حرك ليها راسو ودار ليها زعما الاشارة تفضلي …وناض قالب الدورة يدخل ..حتا سمع بشاخ فالماء
ختنا ليمكانتش من العاكزين دارتها ليه على قد فمو وتلاحت والمصيبة متتعرفش تعوم بقات تتبقبق فالماء وتخبط بدين ورجلين ولافيست ولات فوق راسها زيفها هبط على عينيها وحالتها حالة
عبد الرحمان دار بشوية وتيطلب الله متكونش هيا لي تلاحت و فالماء ساعا تصدم منين ملقهاش وبانت ليه تتكشكش وسط لبحر …بدا يسب ويعرق ليها لاح الکاس حيد التيشورت وتلاح يجبدها …درع حتا وصل جهتها قربها ليه وحيد ليها لافيست على راسها هيا غير شافتو شدات فيه شدة العما فالظلمة ار اف اى اف. كنت غادي نغرق شبرني شبرني متنعرفش نعوم شبر شبر …” کتعلق فیه خایفه ”

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 140 ••••••°•°•°•°•°

عبد الرحمان…الله ينعلم جد مك تطيري تطيري كن غرقتي دابا “بغات تهضر خنزر فیها ” شدي فكتفي وسكتي سكتي ينعل دين ….
سهيلة كرمات معاودش دوات شبرات فيه وهيا تترعد طلعها ليخت حطها وبدا يستراح ويرد نفس اما ختنا فلله تلاحت تتنهج وترعد من للبرد والخلعة ديال الما ….دار شافيها بغا ينكدو ليها لقاها حالتها
عبد الرحمان….”بامر “…نوضي بدلي عليك واجي نهضرو ومن بعد انوصلك حتا لدارك..تكعدي
“سهيلة مجاوباتش ناضت لاحت الفيست ومشات شادة فدرعانها هبطات لتحت لقات بيت بفراشوا وفيه دوش حيدات حويجها ودخلات تحت الدوش رجعات فيها الروح وسخنات داتها خرجات من تحت الرشاشة لبسات بينوار بيض معلق تماك وهزات فوطة تتنشف شعرها طويل لي محنها
سي عبدو بدل عليه وصايب زوج كيسان ديال القهوة وبقا يتسنا فيها طلع عندو ومصمم يقنعها ويتزوجو ویدیها فوق راسهاا.. …بقا غادي جاي يفكر حتا شاف فالساعة لقاها تعطلات وقرر يهبط عندها
فديك الوقت بطلتنا سالات تنشاف شعرها وحشمات تطلع عندو بالبينوار شدات حويجها عصراتهم ونشراتهم على البيبان حتا ينشفو وعاد طلع عندو تخشات فالفراش وغطات داتها يلاه غادي تقاد فلفراش حتا سمعاتو تيهدر
عبد الرحمان…واش مخلياني تنتسنا فيك وانتي غادة تنعسي واش نتي شوية لاباس
سهیله….لابس حمد الله وانتا ☺
-عبد الرحمان…تگعدی نهضر معاك الشريفة تكعدي 😠😠
-سهیله…اف هنا اش باغي .”..تقدات فالكلسة وغطات صدرها جرات فوطة حداها وغطات شعرها بيه شنو بغيتي
-عبد الرحمان….حيدي الفوطة على شعرك راها فازكة ونوضي كلسي اونفص معايا نهدر معاك مقاد ….
سهیله …”عوجات فمهاا “. هضر من تمام وماشي سوقك فالفوطة فازكة ولا ناشفة
-عبد الرحمان…”بدا یفقد صبرو “…شوفي مغاديش نعاود معاك الهضرة تهزي كلسي هنا “شير ليها بيديه قدامو”.. وبلا متافافي حيث غادي نلصق ليك وجهك مع الحيط …..
ناضت ودازت قدامو مد يدو يحيد ليها الفوطة تجارات هي وياه حتا جبدها بزز عندو وجات طايحة عليه حلات فمها من الصدمة وبدات تتركل تنوض زيرها وشاف ليها فعينيها وهو تيضحك
عبد الرحمان… مالك غير بشوية عليك …..ختنا دابت تاني مرة منين شافت سنيناتو وضحكتو لي سلبوها ودوخوها
فاقت من الدوخة وناضت عليه وقالت
سهیله…..دوي شني خاصك ؟
-عبد الرحمان…انتي لي خاصاني …خاصنی نهضر معااک
-سهیله……هانا کنسمع
-عبد الرحمان….خاصنا نتزوجو..
سهیله….”عوجات فمها “…وعلاش خاصنا نتزوجوو…مزال باغی تکفر غلطک…غیر تهنی کاین لی یتزوج بیا وقابل علیا کیف مانا…
عببد الرحمان ….”شدها من فکها وزیر علیه “…حشمت نهرس لیک لدیلملتک سناانک حیت مزال تحتاجیهم…..وعمر ولد لمرا میفکر یجی عندک حیت غنحییه قبل هاد لهضره دخلیها هناا…’ضغط علی جنب راسها ”
سهیله…..”حاطا ایدها علی قلبها زعمه دهشه وهی غرضها تستفزو ” …..لتکون کتبغیینی….
عبد الرحمان …..”خدا ایدو کیمررهه علی ظهرها ببطئ “…دکشی مکیهمکش نبغی ولا منبغییش ومکاین لاش تحلمی تسمعیه…حیت انا ماشی من نووع لی کیشعر..وفین ما یدور یگولیک نتی کدا وکدا ولا نتي دوايا انتي شفايا عمرني متصورت راسي تنشعر ولا تنتعنب على بنت ….
-سهیله….”تملصات منو وقفات جهة الباب وركزات الشوفة فيه” …وتا انا غا تهنی وبلاما تعیی راسک لا تعبر ولا تشعر…حیث هههههه اخر حاجة طيح فبالك اني نقبل ولا نفكر مزال فيك وفحبک.. هاد القلب نحرق مو قبل لايحرقني ….غير تهنا نسيتك ومن الاحسن نساني ….حنا كنا وغادي نبقاو خوت ياك هادي هضرتك
-عبد الرحمان….كانت هضرتي البارح وحنا ولاد اليوم ياك “تيهضر وتيقرب ليها الشي لي خلاها التوتر وترد شعرها وراو ودنيها حتا قرب حداها وجرها حتا لصقات عليه عاود غمزها وتحنا جهة ودنها ..”.مال موك راسك قاصح ” وباسها ورا ودنها بلا متحس بركات على صدرو ضحك وعرف راسو باقي متلف ليها الحروف
هبط بلسانو مع عنقها وحكم يديه بزوج على خصرها علاها ليه كثر باش يحكمها
سهيلة غمضات عينيها ومشات عند لي خلقها تلفات وبردو عليها رجليها وفشلو حدها شدات فدرعانو وتاوهات ،لثاني مرة استسلمات ليه بلاموجب شرع عاشت معاه اللحظة ونطقات عبدو

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 141 ••••••°•°•°•°•°
لثانی مره استسلمات لیه بلا موجل شرع عاشت معاه اللحظخ ونطقاات عبدو …
-عبد الرحمان…”کان تایه وهایم “…عوينات عبدو روح عبدو طوفتيني عليك حمقتيني فيك …. ” كمل وهو تيحل ليها حزام البينوار وهو داخل معاها فبوسة فرنسية الطراز لوات يديها على عنقو وهيا تتنفس ليه وسط فمو الشي لي زعمو عليها كثر هزها عندو وزاد بيها جهة الفراش تكاها وتكا عليها تيبوس ويعاود ويديه دايعة فداتها تستكشف وتفقد واش باقي رزقو فين خلاه هبط بشفايفو لعنقها تيبوس ويطبع هابط حتا وصل لسدرها لي تيجننو يمص ويعض ويجبد خلا سهيلة تاوه وتجبد وتنين بقا هابط مع كرشها يلحس ويدور حتا وصل لفنيكيش كيف سماه وقف تيشوف فيها وهيا محلولة قدامو ومغمضة عينها من الشهوة عاقت بيه وناضت تتقلب باش تغطى حتا حبسها ورجع تكا عليها ونطق” … خليني نشبع منك توحشتك بزاف
طايتك هبلاتني لونك حمقني ..” هبط تاني لجهة ودنيها يبوس ويلعق عارف ساروتها ….سهيلة تاوهات من جديد طلقات معاه زعمات وهزات راسو عندها وعيوناتها دايبين فيه سهات فشفيفو وقربات ليهم وجراتهم عندها بحال شي واحد كان فصحرى ولقا الماء تجر وتمص وتبنن واخا معرفاش مهم متبعا هواها ومبردا غدايدها فيه تتعاتب وتلوم بديك البوسة …هو مخليها على خاطرها ومشى معاها فنفس الریتم حتا ولات تاوه و هو يزأر …طلعو النيفو وبدا بشوية تيحل ليها رجليها حتا تمكن منها من بعد متعرى قرب لمتاع ديالو لمغارتها …
عبد الرحمان…”بهمس”… صبري معايا ..!!..السيدة مكيناش هنا وصلات لسمی
محسات تبدا يدخلو تماك بدات تلوى وتبغي ترجع اللور لکن الدرغاام كان حاكمها وشادها …
عبددالرحمان… شو ووو ياك قتليك صبري عادي تقصحي حيت تسديتي صبري اسهيلة.. کتافات حركات ليه راسها باه ودميعات فطراف عينيها
شدات فدرعانو وبركات عليه زادت فورصات وطلقات حلوقها منين دفعو فدقة ودخلو حس بها وعنقها عندو وهو تيقول ويعاود”.. سمحليا سمحليا …
سهیله…اه اييي تقصحت لحمي حسيت بيه تمزق عفاك اعبدو بركا الله يخليك عوتاني انتضر
-عبد الرحمان….سمعي ليا صافي مغاديش تقصحي مزال ..
.هبط تاني يمطمط فيها حتا نسات راسها وتحلات تاني …بقا يحرث ويديه ويجيبو فيها حتا بلغو القمة بزوج وجابوه قد قد هبط عليها وبقا ينهج
ضار شافيها ونطق ..
عبد الرحمان….ونتي منين موحشاني مالك مطوفاني و مشحفاني وراك ..
سهیله….”عقداتهم “زول مني لهيه علاش بستيني وفسختي ليا حوايجي …
-عبد الرحماان….”علاا حاجبو فیها “…ياك الالة انا لي فسخت ليك الحوايج …وشكون كان جار ليا فومي عندو دوي وناض جهتها تيجر ويعنكش فيها …
سهیله..”کتموت بالضحک “..ارسا وهدا الباسل اوففف وصافي هههه عفاك بركا ععععهه يرحم يماك عهههه صافي انا لعريتك غير بركا من الهران …
-عبد الرحمان…دابا وليتي تطلبي …هه نوضي طرفي المساءل واجي نهضرو …
“سهيلة مقدراتش تحرك وهو عرفها حشمات منو تلفت لجناب الفراش بان ليه الكالسون ديالو جرو برجليه ولبسو وقاليها ايطلع لطواليط الفوق مبغاش يحرجها كثر
فعلا داک الشي لي كان طلع هو وهيا دخلات طرفات حالتها وهيا تتفكر كيف متقدرش تسيطر على حالها وهيا حداه ..كملات وخرجات مع حلات الباب تبهطات منين لقاتو مكسل فوق الفراش وتيلعب بالتلفون ….
سمعها لاح تلفون وداخ تاني منين شاف االشعر طايح على الكتاف شير ليها تجي حداه مبغاتش فالاول ولكن منين خنزر جات تتجري يلاه اتكلس فالجنب جرها عندو وطلعها فوقو …سهيلة حمارت وصفارت …
هو مات عليها بالضحك وهيا محيلتها ليه ولا لبينوار لي تيتحل منين فرقات رجليها

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 142 ••••••°•°•°•°•°

هو مات علیها بالضحک وهی محیلتهاا لیه ولا لبینوار لی تیتحل لیهاا
عبد الرحمان….”کیتمعن الشووف فی وجها المختفی وسط شعرها..وایدیه کتلوی خصله من شعرها بین صباعو “….علااش هربتی
سهیله….”علی اثر سؤالو هزات راسها شافت فیه عاضه قنانفها ” ….نتا بغیتی تزوج بیا صحه …
عبد الرحمان…”علی جواجبو فیها وایدیه کیدوزو طلوع ونزوول علی ظهرها شیء لی کیخلیها مره مره تبورش “…ونتی شنو لی مبغییتیش زوااج ولا طریقه زوااج….
سهیله….”حطات ایدیها علی حنکها کتخمم “…فصراحه مبغیتش نتزوج دابا …مزال باغا نخدم ونبرز راسی ونکونو…نضوور لعالم ونشوف ونتشوف ونتشااف…
عبد الرحمان….”هی کتدوی وهو کیحرک راسو طلوع ونزول بمعنی ایوا سیری علی الله …تا وقف عند کلمه نشوف ونتشوف وما جورهما..وایدیها لی کانت کتسارا فی ظهرهاا ثبتاات “….مبغبیتش نتزوج…”عیب کلامها ورجع شاف فیها “…اسمعنینی الاله الزواج هو لی غیکون والخدمه نسایها انا مراتی ماشی مونیکه یبقااو ییشووفو فیها لبیاادق ویحلیو عینیهم بیها..بوحدی عندی الحق نشووف هادشی…”دوا وعینیه دارو دوره علی جسمهاا “…
سهیله….” بتلقاائیا دوات “…ایوا عرفتی شنو اللهم نبقی هاکدا…باش نیت مرتک میشووفوهاش الناس
عبد الرحمان…”دفعهاا جات جالسه وهو عتادل فی الجلسه …رجل حطها الارص ولوخرا کان طاویه فوق سریر …خنزر فیها ودوا “…شفتک عجبک لحراام واقیله.. سمعینی ابنت ناس…زواج هو لی غیکون غیر نخرجو من هنا دیریکت عند العدول لوراق واجدین….مغادیش نبقاو واقعین الغلاط باراکا غیر غلطة المره الاولی مزال کیآنب فیاا ضميري
سهیله…..”جمعات شعرها وگفضات ایدها بنرفزه “…..ایوا سمعنی مزیان انا مبغتش رااجل یتزوج بیا باش یصحح غلط ولا يريح ضميرو وراه دیجا قلتها لیک وانا غنعاودها ونعاودهاا باغا رااجل میتزوج بیا تا یکون هادا…”حطات ایدها علی قلبو “..کیدق وینبض غیر لیا…راجل لی یبغینی ویموت علیاا ویدیر مستحیل باش یشووف الفرحه فی عینیا …
عبد اارحمان….”بانبهار “….بحالاش اختی هاد المستحیل….
سهیله…”وقفات علی رکابیها “….ساهله الا قلت لیه نخدم یگول امر وطاعه…..وعاد الا بغی یطلب منی زواج طریقتو خاصها هی بوحدها تخلینی نوافق ونگول اه
عبد الرحمان……”جرها من ایدها جات طایحه علیه وهي تنثر منو “…. ناقصه تگولی فی عشا وسط البحر
والخاتم یجبدو من وسط الحلوی…ویکتب لیک تزوجی بیا فی سماا وداک الحزااق….
سهیله…”خنزرات فیه “….ایوا اه علاش لا ماالهاا…🙄
عبد الرحمان….”جمع لوقفه ولبس کلاکیطو “…ایوا لباطو هانتی فیه ولبحر هانتی وسطو وشی لاخور تخیلیه….”تابغی یخرج ورجع لیهاا حط صبعو علی راسها “…وداک نخدم ولا نزمر غیر بقای تحلمی حیت الحلم متعه لی معندهم عقل بحالک …”تم غادی وکیهضر “…یالله جمعی شطایطک …”باستهزاء “..قالیک یقولیا کنبغیک وشمع الورد …”بالغوات هضر “…الحب عندی انا افعاااال ابنتی افعااااال “خبط علیها لباب ومشی ”
سهیله….”هزات مخده عضاتها وزفات علیها بیه “…ایوا اسیدی اعبد الرحمان ….حق ربی لحبیب منتزوج بیک تا تگول لیا کنبغیک وکنموت علیک ..وعلاش لا ترکع علی رجلیک ودابا تشووف

#الحب_عندو_افعاال😅😅

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 143 ••••••°•°•°•°•°

بقات مخشیه فی بیتها من بعد مسوورتاتو اما هو طلع لفووق شعل گارو وبدا یکمی وملی سالا داتو عینیه تاا…
سهیله….” طالعه ببینوارهاا لقاتو مغمض عینیه وبلعانی قفزاتو…”….وااااااااااااااع …
عبد الرحمان..” ناض قافز علی شکل وضعیه هجووم ..دور وجهو مخنزر بانت لیه ضامه شی حوایج فی ایدهاا ..حرک راسو “….اماالناا عااجبک صووتک مافی خبارکش بلی عوره….
سهیله….”عوجات فمهاا “…ومافیخبارکش بلی اختطااف انثی جمیله جرییمه…
عبد الرحمان….”رجع دار ایدیه تحت راسوو ودور وجهوو “…جمیله ندوزهاا….واختطااف ولابسه بینواار وکتسارای بیه منسمحش بیهاا ولا …کیبان لیا دیتی علی راسک تختاطفی….مولفه لا 😡😡
سهیله….”کرزات علی سنانهاا “…هنننن….طالعه غا نشر حوایجی باش نلبسهم….مغاداش نرجع لداری وهو علیا ساردین…
عبد الرحمان….”باستفزاز “…یاکما ندیر لیک حبل…اووبس نسیت معندی منین نجیبو وزایدون ماشی مشکیل حنا مطولین هنا ودیک ساع غیکونو هما هادوکک ناشفین
سهیله….”دارت ایدها علی وسطها “…..کیفاش مطولین ارجعنی منین هزیتینی…حرک لیا هاد الخرشاشه وتحرک… غیکونو تخلعو علیا
عبد الرحمان….”دار راسو تنکرا “…شکون هادو بسلامه…
سهیله….”ورکات علیها ودوات وهی تضحک “…نااس لی کیبغییونی وکیعرفو شنو هو الحب والهیام والعشق و…و…و…”هی کتدوی وهو کیتاوب حیت عارف هادا غیر تنوعیر منهاا…مافیخبارهاش بلی ضووسیها کان کیوصلو اول باول وکانت خطواتها کتجیه قبل متکملهم “…
عبد الرحمان….”وقف ومشی تال وجها وهضر “…ایوا یآسفنی نگولیک بلی غنخلعووهم شویه…کیف کتشووفی باطو واقف حیت سالا لیه “باستهزاء” لیصوونص…
سهیله…..”خرجات عینیهاا”…اوااااعدی …شنی غنبقاو فعرض لبخر مغنخرجووش….تال امتی
عبد الرحمان…..”هز کاس لما تکی علیه شربو “….تا یحن الله ….ستغلی الوقت ودیری شی حاجه ولا عرفتی شنو سیری دیری لینا مناکلو یاک کنتی کتوجدی لیا فطوور وکتبغینی ناکل من ایدیک …
سهیله…”عطاتو بالضهر “…کنا وکنتوو…
عبد الرحمان…..”بابتسامه جنب “…دابا شنو ولیت من لماضی…”کیهضر قدام عینیها قاصد یتلفها…
سهیله….تماما..
عبد الرحمان…..ومغتقبلیش تزوجی بیاا…
سهیله….لا….
عبد الرحمان…..”لاح تیشوورط ووقف فی حافه”…هی نتاحر حسن لیا….”قبل میخلیلیها لفرصه تجاوب…تلاح حتی نزل لقاع وبقی یضرع حتی مشی لجهه الاخری لی مفیهااش هی…اما سیده مشاکل…قربات من الحافه وعینیها فی الما کتشووف وکتگول هنا یطلع دابا یطلع هنا یطلع دابا یطلع…تا تخلعات وبدات تعیط علیه….”…عبد الرحمااان….ا عبد الرحماااااان…اویلی هادا فین مشی…اربی لیکون ماات…عبد اارحماان ….هء ….یخخ علی نهار واا عبد الرحمااان …
عبد الرحمان….”طلع من جهه لوخرا وتمشی بلا حس تال لعندها وشدها من ایدیها وزعزعها بحال غیلوحها وهی تدور خایفه یسحابلیها شی حد محسات تا تعلقاات بیه…”
عبد الرحمان…..راه قلت لیک خاطینی داکشی تاع افلام والقصص غا حسیت راسی غنشعل هبطت بردت قبل منبردک….
سهیله….😳
عبد الرحمان….”ساس علیها شعرو تا عمرات ماا وباسها فی حنکهاا “….یالله تحرکی وجدی لینا مناگلوو ولا نخلی مک هناااا نطلع لقی کلشی موجود…”ضربها لمؤخرتها ” يالله
سهيله…..😳😳
” بقات شحال واقفة تابته كتشووف غير ظهرو لعربض قدامها ختى متلاش بان عاد قصدات بلهلا یطریه لیها لکوزینه ”

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 144 ••••••°•°•°•°•°

بقات مصدومة من الشحطة لي عطاها لترمتها وتهضر غير بوحدها ..والله ايلا ضربني وكملها سيري صايبي العشاء..
هبطات وهيا تتنكر وتحك فمساسطها دخلات لکوزینه معرفات باش تبدا دوزات نص سااعه غا مع جلایلها وفی لخر طلعات لفوق تقلب علیه
سهیله…. عبدو عبدو عبدو… “لقاتو مكسل فواحد الفوتوي تيهدر فالتلفون ..دارت يديها على جناب البينوار “….
_سهیله….”هزات ایدیها لفوق وکمامها مدلین “… انا لبسا هد البينوار منقدرشي نتحرك بيه خاصني نبدل وحوايجي فازكين شني نعمل …؟؟
“هو سها فيها وطريقة باش تتهدر خلا سید تيهدر معاه داوی بوحدو ..
_.. الو .سی عبد الرحمان کتسمعنی
_عبد الرحمان……وي معاك كمل “وفنفس الوقت مد ايدو ليها اجي حدايا جوباتو بالاشارة الا الا الا وهيا تتحرك صباعها .خنزر فيها ومد ايدو تاني زعما تجي ولا نجي دلات شنايفها وحركات راسها بلا زعما حكار ،عاود دار ليها اشارة وعفاك غير اجي … خبطات رجليها ويديها بقات تتقرب ليه ومحملاش راسها هو تيضحك وتيجاول الاخر”….
عبد الرحمان… ايه ايو اه فهمت “مد ايدو لعندها وجرها حداه جات مايلة على جنو زاد خشاها فيه و هو تيبوس راسها وتيلعب فدراعها تا ذابت حطات يديها على سدرو لي عريان وبقات تتشوف فيديه وتعاود تشوفو تيضحك ليها وهو تيهدر بقات تتلعب بصباعها فوق صدرو وهو تشغل مع الاخر وتيهدر على شي اراضي بغا يخدهم . بقات ساقلة وتتلعب حتا لحمق دعقلها قال ليها”
سهيله…”جمعاتها معاه بقرصه من ريوس بزولتو وضحكات بشر ودورات عينيها وهيا خاشية راسها بين كتافها وتتخيل ردة فعلو ..لولة محسش بيها .وزادتو التانية حتى كغوت بجهد “…
عبد الرحمان…”خنزر فيها “…الله اينعل …لحمق ديال باك يالقردة “تلفون تلاح فالماء …وهي بعدات عليه منشورة فالارض وتضحك …القلب غادي يسكت ليها …”
-سهيله….هههههههه .واع واووو هههههنه
-عبد اارحمان ….”تعصب “…تضحكي بلاتي نوريك الضحك ديال الصح
“هزها ودلاها من اليخت لما وهيا تضحك شوية ولات تزاوك وترغب
سهيلة.. يرحب بابك عفااااك عبدو عفاك ياك انا عزيزة عليك يااك ناري غنطييح وااشبرني مزياان خاي الله…
– عبد الرحمان ….شنو نلوح مك دابا دوي هدري
-سهيلة….لا عفاك والله منعاود
-عبد الرحمان….لا غير عاودي …”هبطها حتا قربها لما “…
-سهيلة “قلبها قرب يسكت ” ..وااااع عفاك الله يخليك
-عبد الرحمان “باستفزاز “…يلاه شكون انا
-سهيلة…..اويلي انتا عبدو مالك نسيتي…
-عبد الرحمان….وبلا تبهلى…شكون انا ؟؟..”.كيهضر وهو زايد يقربها كثر من الما..”.شنو تنجيك…
-سهيلة……نتا منقذي يالله عتقني تاني….😟😟
-عبد الرحمان….يلاه بسلامة “طلق رجل وحدة”
-سهيلة…صافي صافي نتا لحبيب دقلبي والعمر وكلشي ديالي يرحم باباك غير نزلني احبيبي عفاك
-عبد الرحمان…”طلعها وقلبها عندو ..”.ناري راسك ياختي قاصح وديال التهراس سهيلة…..”بخو ف عنقاتو .”…متبقاش تلعب معايا هكاك ….
عبد الرحمان….”خشاها فيه وزير عليها “…صافي .اجي نقلبو متلبسي …”جرها معاه وهبطو لبيت لتحت جبد صاك لي جاب معاه يلاه بغا يزولو ليها حبساتو …خنزر فيها دلات تاني شلاقمها حيدات يديها لبسها تيشورت ديالو وكالسون ..وباسها فحناكها ودفعها قدامو” صايبي ليا مناكل فيا الجوع
“حركات راسها باه ومشات لكوزينة تتجبد شنو عندها تماك بدات تتصاوب وتقاد دارت ليه باط بلاصوص بلونش وقطعات ديسير حطات كلشي عيطات ليه جا وكلس جرها تاني حداه وخشاها فيه وبداو ياكلو …مرة يبوس مرة يلوح يديه مرة يوكلها سالاو وطرفو ديك البلاصة هيا دخلات لدوش وهو مشا تكا فوق الفراش خرجات لقاتو مكسل …
سهيلة….نوض بغيت النعس
-عبد الرحمان….نعسي شكون حبسك
-سهيلة…انتا لي حابسني نوض طلع لفوق ونعس
عبد الرحمان…بغيتي تنعسي هنا جي مبغيتيش راه والله لانضت طلعي اختي لفوق ونعسي …ونصيحة ليل هدا والبحر وخوتنا غي تيدور تمشي تعفطي على شي واحد فيهم يعطبك وتكملي لي باقي ليك ..انا بعدا تنخاف منهم …سيري سيري ولا اجي حدايا ونعسي مالها جات على نعاس
“مداتهاش فيه هزات لغطا وطلعات لتيراس تتنكر وتهدر تجبدات فوق الفوطي وتغطات بقات تقلب وتدور وتشقلب حتا عيات ناضت هبطات تتسحت تشوفو واش نعس هو حس بيها ودار راسو ناعس قربات حداه والله ايلا نعس وخلاني فلعرى والله العظيم
رجعات بحالها وطلعات تتنكر وتلوم فنفسها على قصوحية راسها ….كن غير نعست حداه يخ …تكمدات وغمضات عينيها ..شوية ولات تتخيل ديك الشي لي قال ليها ….

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 145 ••••••°•°•°•°•°

هو هز غطا بيض وطلع بشوية بلا متحس بيه حتا دار وراها وبدا يحرك الفوطي بيها ….السيدة قلبها بغا يسكت ليها مقداتش طلع النفس ولاتهبطها تخلعات وقربات تبول بالخلعة …
هو غير مزايد فيه وهيا تتقفقف هزات لغطا شوية على عينيها بان ليها غير ايزار بيض تيتحرك .. صافي كملات بالت والخرية جاية فالطريق بدات تتبكي وتهرنن وتعيط عليه …ديك ساع كان دبر ونفذ وهبط كيتعنگر
عبد الرحمان….”في خاطرو “…..مافيها باس نتبرهشوو شوية…. ..”رجع بلاصتو كان شيء لم يكن وتيتسنط ليها غادي تسطا بالتعياط وتهرنين خربق شعرو وطلع زعما تيزرب ساد عين وحال عين بحال ايلا فايق مخلوع …..
عبد الرحمان….مالك سهيلة مالك هيا غير سمعاتو ناضت ملوية فالايزار تمشي عندو تكركبات فيه جات على الارض مفرشخا …صافي كملات عقلها ايخرج بالبكا وتعياط
سهيلة….”لقلب عندها هشيش ” .وا عبدو هنهنهن عبدوا عتقني خلعوني ودفعوني بغاو يهرسووني… ….
“هزها وحيد ليها لغطى تفقد لتكون فيها شي ضربة زركه لقاا كلشي هاداك …اما عي لصقات فيه كيف الكرادة حلفات لطلقات تيجرها والو تتبكي وتزيد تخشا هبطها معاه وحطها فالفراش شداتفيه بحال ديك القرد منين يشوف مو …
_عبد الرحمان…وغير صبري نغطيك وبلاتي اسهيلة …
_ الله يرضي عليك غير ندخل الطواليط …..
_سهيلة….والله منتفرق معاك بغيتي نعواج هماك دفعوني الفوق ودابا يبغيو يزحفوني والله منفرقك فين غادي انا معاك نتا سبابي حبستيني هنا نتا …”تبكي وتعاتب وتقرص وتعض وهو تيضحك على تسطيتها…شاف حتا عيا عنقها خشاها فيه …حطها فوقو وطلق ليها شعرها وبدا يماصي ليها شعرها ويقرا ليها القران باش تهدن حتا داتها عينها ……طل عليها باسها فراسها وخطاها وغفا موراها …..

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 146 ••••••°•°•°•°•°

🌷 اصبحنا واصبح الملك لله 🌷
فاق عبد الرحمان قبل من سهيله وتحرك بالباطو غادي هارج تا طلعات عي كانت لابسة حوايجها لي نشفوو وعاقدة غووبلشتها قد سطل ….
عبد الرحماان….اجي نتي ضربيني گااع لبارح عاد كنتي تزقزقي فيك غا تخراج لعينين…
سهيله….”معصبة وكتدوي بزربه “…شوووف الله يرحم جدك رجعني لداري مالي على حالتي كنت غنموت بالخلعة اش بغيتي عندي باغي تقتلني بالفن….
عبد الرحمان….”شافيها ورجع دور راسو هلاها داوية حيت كان باقي ممصطبحش خاف يلووحها ويرجع بلا بيهااا..اما عي بقات دودودودودو…تاا عيات ومشات ريحات مكونة موقفات تا بان ليها راسها وصلوو لمرسى بلا كلام تمات خارجه وهو يوقفها..
عبد الرحمان….على فيين الحاجه ؟؟
سهيلة….نمشي بحالي 😡😡
عبد الرحمان….”كيشير “…شتي تفووتي لهيه تشووفي شي حاجه متعجبكش…داكشي علاش تركتي هنا تا نجيب حوايجو ونخرجو بزووج …
” تنهدات ودار كيف قاليهاا…تا هز باكطاجو عاد خرجو…رکبو سیارتوو لی کانت تماا ونطاالقوو وکان الصمت سید الموقف تا کسراتو سؤالهاا…
سهیله….”طلعات حاجبها”…باش عرفتی طریق دااری اسیی…
عبد الرحمان….”کیطنز علیهاا “….اوووه سااهله یااک نتی ولیتی عارضه ومشهوره ایوا حاجه طبیعیه نعرف العنوان
سهیله …..”عوجات سیفتها”….هیهیهی..خد بعقلی حلاوه یا خویااا…
عبد الرحمان…”قرصها من فمها “…یخوی لمک ضرااس
سهیله….”کتحک شفتها”….شنو مغتقوولش فین کتعرف عنوان داری..
عبد الرحمان ….دااری تانتی ولیتی بداارک وکطولیهااا
سهیله …”بالغوااات”…عبد الرحماااااااااااااااااااان
عبد الرحمان….”مکمل سیاقتو ومرکز مع طریق”…نعام العمرر….
سهیله……کنتی حااط شی حد کیتبعنی یااک ….ویجیبلک خباری ..
عبد الرحمان…..”حک لخیتو لخفیف ورجع خرج ایدو من شرجم ” …مکلخه ابنتی مکلخه….الا کنت عرفت اشمن قرینه وجایحه نتي فیهاا ساهلة نعرف تا فین کتسکنی واش کتاکلی ومعامن مراافگه….رااه الذرغااام هاادا الاله بنتی لیا مزال غالطه فیااا…
سهیله……اربی لحبیب نتا هو ذرغام متشرفین…”ضحکت جنب “…کسیری کسیری طلقنی تابعنی شلا قالک مزال غالطه فیا….”قالتها بینها وبین راسهاا….وتا هو کسیرا ودارها لیها علی قد فمهاا غیر لی خلاه لیها بلیل غیکملو بنهار حبس فیها نفس ..قلب لیها معدتها خلاها کتشوف نجوم ..
عبد الرحمان….”فرانا حدا عمارتهاا “….یکما نعطیک لماا…
سهیله ..”کتشهد فی خاطرها”…اعطینی تیسااع کتفهم تیساااااااااع….”بغات تحل لباب وهی تشدها دوخه کانت غطیح تا وقفها بایدو “…
عبد الرحمان……ریحی الارض….”حید السمطه ودار لعندهاا نزلهاا “.. شویه دابا تعالی نهزک ….
سهیله….”ستاعدت نفسها شویه “…مشکیتش علیک …وانا بخیر وحسن منک
عبد الرحمان….”دار راسو غیضرب حتی تفافات “…یاه علی جواب تا صواب متکسابیه هادی هی شکرا حیت وصلتتینی ولا طلع شرب قهوه وشوف دار
سهیله…..”بابتسامه مزیفه”…مکندخلش رجال لداری…
عبد الرحمان….”هز حواجبو بزووج “….متاکده…
سهیله…..بحال کیف کنشووفک قدامی…
عبد الرحمان….اوک یالله غبری من قدامی طلعی ومتمشی فین بلا خباری…”عطاها بظهرو ورکب طونوبیلتو وهی بقات کتشووف فیه کتستوعب کلامو لی قال…یالله غترد علیه وهو یدیر لیها اشاره کتهدید باش طلع…
تآفافات وطلعات لشقتها لی کانت فی عمااره متوسطه…اما عبد الرحمان بقی جالس داخل سیارتو تا کمی گارو عاد بدا یدیماری یالله غبنطالق وهی تبان لیه سیاره وقفات وراه حقق من مرایا العاکسه وهی تبان لیه سوسن ومراد اصحابها… شحال کانت متمنی هاد اللحظه ودابا جاتوو …ستنی علیهم تا طلعو وهو ینزل خبط لباب وتبعهم…
#سهیله

سمعات الجرس شافت من لعین عاد حلات…
سهیله……”بفرحه”….اهلااا…عاش من شاافکم
مراد….”مد ایدو سلم علیهاا “…..واا نتی لی تشغلتی…
سوسن….”بعد مسلمات”…فینک اصحبتی من لبارح وانا نعیط….
سهیله….تلیفوونی کان طافی دخلو حیدو من لباب بعدا…”دارت تسدو تا حبسااتها رجل شافتها تاعمن وهی تجمد….
عبد الرحمان…..”دفع لباب بایدووو تاا تصمع صداااه ودخل بثقااله وکیشووف فی مراااد “……علی اساااس رجاااال مکیدخلووش عندک لدار…”مشی حداه وجرو من لکول دلافییست “…وهادا شنووو محسووب علیکم….
سوسن….” دقاات قلبها تسارعو “..ع ب د…الرحماان …
سهیله…..”بدات ضور فی عینیهاا “…🙄🙄

#زغرتی_یاللی_نتی_مش_غرمانه_حاگاا..

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 146 ••••••°•°•°•°•°
عبد الرحمان…”دفع لباب بایدو تا تسمع صداه ودخل بثقاله وکیشوف فی مراد “…علی اساس رجال مکیدخلووش عندک لدار…”مشی حداه وجروو من لکول دلافییست “…وهادا شنو محسووب علییکم….
سوسن…”دقات قلبها تسارعو “…ع ب د الرحمان…
سهیله…”بدات ضور فی عینیها”…🙄🙄
مرااد….”مرضااش من شده لی دایر لیه وهو یحید لیه ایدو “…اش هاد الجرآه کامله جای داخل متهجم علینا وحاط ایدک علیا من لفووق ….
عبد الرحمان….”قاطعووو ” ….اووووووووه شکون کیدوی علی لجرآه….هاد الکلام انا لی خاصنی نوجهو لیک اسی “…ضربو لصدرو “اش مدخلک وسط هاد زوج بناات هااا “…
مراد…”دفعوو “…وشکون نتااا واش دخلک ..؟؟
عبد الرحمان…..”حک نیفو ویالله غیهز ایدو وقفات قبالتوو سهیله شویه ویزرق لیها لعین حبس فی اخر لحظه “….یلعن دی*** حیدی ملتک من قدامی حساابک هو لخر دابا خلینی نگوولیه شکووون انا…
سهیله …”کتجر فیه هی وسوسن “…صافی الله یعطیک ستر سید مقصدش.”کتغمز سوسن باش تهضر ”
سوسن….”تلاحت علیه عتقاتو الشیء لی نکراا مراد “…شحال توحشتک ..فین غبرتی علینا ومکتسولش…
عبد الرحمان….”مهبط ایدو وکیتنفس بجهد “……حولک سبتی ودرتی مبغیتی هاا ملقیتیش لی یحکمک بالحق هانا قدامک نعاود لمک ترابی من اول وجدید…
مرااااد….”تعصب “….واخا نعرف شکوون هاداااا…
عبد الرحمااان….هییه متعلیش صوووتک وخرج قود علینا من هنااا…
سوسن….”تفرشات تفرشات اللهم ترطب “…هء هانتا هادا عبد الرحمان لعایل د عمتی وبحاال خاي…”کتمشی لحدا مراد “…وهادا مرااد الصدیق دیالی….وب “تکوانسات وعضات قنوفتهاا ” ..
عبد الرحمان….”باستهزاء شاف فی مراد “…شتی فی عادات هاد القنت وحسب تربیه باها …کون کان عندی سلاح نقتلها ومنحش ونتبعک لیهاا..
سهیله….”مشات شداتو من ایدو وجراتو بزز لتیساع “…..ناری اعبد الرحمان الا کنتی کتعزنی تهدن سید الله یعمرها سلعه ومشفت منو غیر لخیر عونی بزااف و
عبد الرحمان….”زیر لیها علی فمها “…شفتی منو غا نتی اما انا لا ..لی كنعرف کون ما هو مکنتش غتجی لمراکش…
سهیله….”دوات بشویه “….علاش ؟؟
عبد الرحمان….امم زعمه معارفاش بلی داک عند مو جلستی شی ایام درتی لیا فیها تمویه وداک لحزااق والاخت لی خدماتک کتجيه یعنی هاداک راه هو عدوی…

#التتمة
سهیله….”کتلحون علیه “…اشمن عدو الله یهدیک عرفتی اعبد الرحمان وتفلط فی سید بالخایب عمری مندوي معاک کتسمع “هزات صبعها قدام وجهو “….عمریییی اعبد الرحمان واخا یطرا لی یطراا….
عبد الرحمان….”عضها من صبعها تا غوتت”…غا حشمت اماا نطیرو لیک ولگن محتاجو باش تسینی العقد..
“فی الوقت لی کانو هما کیتناقشو کانت سوسن کتهدن فی مراد لی دار من حبه قبه سیغتوو علی تعنیقه سوسن لعبد الرحمان ”
مراد….اسمعینی راه ماشی خووک غیر بحالو دونک ایدک ولا مدیتیها لیه بزااف
سوسن….”کتلوی زیفها بتوثر علی ایدها “….خای الله متحکرش وهو راه کابر معایا وصغاار منی…
مراد…”جلس حاط ایدو علی رجلیه کیخمم “….
سوسن …”جلسات حداه فی الفوتوی “….شنی دابا غتبقی مقلق 😟😟
مرااد….کیخصنی نخطبک ابنت نااس ممسلکنیش هاد الشی…لیوم تلاقیت معا ولد عمتک غدا مع باک میمکنش لنعرضک ولا نتعرض لهاد الموقف مره تاتیه…
سوسن……..میکون غا لی حبیتی واصافی….
“تگعدی من تم ” کانت الکلمه لی نطقها عبد الرحمان وهو جای وحداه سهیله….سوسن دارت کیف قال لیها جلسات فی جهه لوخرا وحداها تکونات سهیله وهو کیتغامزو بالعینین وهو جلس مقابل مع مراد..
..مراد….” بادر بالکلام “…کنضن وقع سووء تفااهم بیناتنا….بزووجنا مکنعرفو بعض وهادا سبب فیه سوسن…حیت فی کل مره کنگولیها بغیت ندخل لدار من لباب هی کتراوغ وکتحجج بالدار والمشااکل تاا وقع لی وقع لیووم وقدر الله وجات هنااا داکشی علاش وبما انک بمثابه خوها انا کنطلبهاا منک قدامهاا…
عبد الرحمان….”کان دایر رجل علی ختهاا “….بمثابتی خووها عنگولیک عندهاا باها هو یعطیک کلمتو بعد کلمتهااا ووقت هادشی ماشی دابا..وتا الا بغیتی تخطب راه غتجی بالاصوول وکنضن عارفهم وانا معلیا غنگولیک الا وافقو انو نهار تحی تبکی منک ولا تشکی راه متکفینیش فیک ناظوور …
سهیله….”قلبات الهضره ‘ …صافی نساو شنی کتعاود امراد
“عبد الرحمان….کحکح تا تکمشاات ونسات الکلام والحروف ولات کطلب یخرچ هاد نهار وطرح بسلام”…

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 147 ••••••°•°•°•°•°

بردات الاجوااء وتبادلو اطراف الحدیث..سهيلة بقات مزروعة حدا عبد الرحمان مقدراتش تحرك تتبغي تنوض حدو يشوف فيها تتكرم بلاصتها ….سوسن بقات معجبة منها كيفاش متبته وتتسمع ليه لكلام ….صونا تلفون عبد الرحمان ناض يهدر فالبالكو …
-سهيلة ..ايو نوض نعدل لكم شي حاجة تشربو …هاربة من نضرات سوسن لي كلهم شك فيها ..
-سوسن… ايه مرحبا بلاتي نوض نهووز معاك و هيا تتحرك فراسها زعما احياني عليك زيد قدامي ايو خلاص …
دخلو لكوزينة وسهيلة تتهرب من نظراتها وتطلب الله متسولهاش
سوسن ..شوف فيا العایله …..(سهيلة دارت وعينيها تيلعبو)شنی بيناتكم علاش غير تيشوف فيك تتيبس بلاصتك شني عندكم ؟
-سهیله اش غادي يكون عادي احترام بيناتنا تنحشم منو ديك الشي علاش ….
-سوسن ايه احترام تگلس حداه ويغوت حيث داخل ليك غريب لدار ايه حتا هادا نظر ….لمهم انا انمشي با توحشتو هاد لیام تشغلت فی خیدمه مکنرجااعشی بکری ومشفتوشی یا اما کنعس بکری ولا هو کیجی معطل…وقاتلي عمتي راه منوض فيهم العافية وغير تيشخط وينخط فيهم ….ايو نمشي نطمن قلبي عليه .
-سهیله….”تنهدات “..حتا انا انمشي معاك نشوفو توحشتو ….اه ياسوسن شحال توحشتو .
انمشي نشوفو صافي قررت صبر عليا نشوف مع الخدمة ونمشي معاك ….مع هاد الهدرة عبدو داخل عندهم …
-عبد الرحمان…فين باغا تمشي بسلامة …
-سهیله….نشوف البارون ..
-عبد الرحمان…ايه ومعامن تشاوتي اشريفة
-سهیله….”کتضحک بزز “..ويل الشيطان معامن انتشور
-عبد الرحمان….”کیخنزر “..ومنعرف الالة نسولوك انتي ….معليك حكام متتفكري فحد”تيهدر وهوتيقرب ليها وتيحرك يد ويد فجيب …و سوسن غير تتشوف فيهم وتتقلب عينها بيناتهم وكيف تيترادو منين تيسولها وتجاوبو حسات راسها بحال لجنة تحكيم ولا عاصرة فمبارة التنس ها ها يمين وشمال ..
-عبد الرحمان…شريفة معندك فين تزعزعي ….ومغادة حتا لقنت ويلا جاب الله بغيتي تمشي لشي بلاصة رجلي على رجلك …فهمتي. سيري تركني وصايبي ليا شي كاس دلقهوة راسي مفركع لبارح تبرزطة فنعاسي وم…..صافي واخا انا نعدلو ونجيبو غير سير ..”وهيا تدفعو وتبسم بضحكة صفراء لسوسن لي هازة حاجب ومهبطة حاجب زعما اممم ”
-هاهو غادي ..”دارلعند سوسن البرهوشة تانتي غادي تزوجي بالحق منفوتهاش لیک تامری مع هادی علیاا جر ليها مناخرها و داها معاه بلعاني حيث عرف سهيلة تحرجات.
خرجها معنقها ووکیخنزر فی مراد زعمه شووف
صيبات سهيلة القهوة وحطاتها لبهن شربوها ومها کیدویو نقزات تتسول
سهیله.. وقتاش اتمشي ا سوسن؟؟

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 148 ••••••°•°•°•°•°

سهیله…..وقتاش اتمشی اسوسن تشووف بااا
…….

-سوسن ….”شافت فی ساعه “…فی لعشیه ان شاء الله جیت ناظوور نقضی شی شغال ونشری شی حاجه خاصانی لمدرسه ایوا وندوز لمدرسه عاد نمشی لدار ..
-عبد الرحمان…”کیشرب فی قهوتو ویتبنن “…وعليه ملی تقضی شنو تابعک صونی نمشیو معاک …ياك اسهيلة
-سهیله….”بارتباک “…ام ان اه واخا نمشيو ..نزيدكم قهيوة ..
سوسن….”عایقه بیهم “..لاء مخصنیشی کب غیر لیلک نتینا لی کیبانلی خاصک قهیوه باش تصحصح …
شربو قهوتهم وعبد الرحمان عاصر عليهم حتا يخرجو مخلاهمش على راحتهم ….حتا نطق مراد وقال خاصو يمشي يوصلها باش تاخد اش خاصهاا…
عبد الرحمان….”جمع الوقفه “…بلاما نعذبووک انا نمشی معاها ..”بتحذیر”…ومنهنا تا تخطبو منبغیش دیک دخل وخرج “خنزر فی سوسن “..مفهوووووم…
سوسن….”حادره راسهاا “…واخا اخای ..یالله انا سبقتک لتاحت…
“هبط مراد وراه سوسن لی غادا وتطلب فیه یصرط هضره عبد الرحمان اما هاد الاخییر کان یووصی فی سهیله…
عبد الرحمان….”لوا لیها ایدها ودارها وراها “…سبتی ابنتی سبتی…بالعلالی کدخلی لیا رجاله مبقی علیک حکاام…
سهیله…”عوجات فمها “….من شحال هادی سبت ومبقیتش نحشم بلاما نحتاج نفکرک…
عبد الرحمان…”زیر علیها وجرها لعندو کیضرب علی حنکها بایدوو “….قد مبقی هاد لسان نقطعو لیک حیت کینقط غا سم “کیدوی ومقرب منها انفاسو کیضربو فیها خلاوها مرخیه طلقها علی غفله شویه وطیح ” …سدی علیک لباب تا نجیو تفکری دیری شی حاجه ماهیاش تلقایتی قدام وجهک
سهیله….”بینها وبین نفسها “..الله یصبرنی یااربی …
عبد الرحمان…”تا بغی بسد لباب وشافیها “…قلتی شی حاجه…
سهیله….”بابتساامه مزیفه “…قلت تمشی وتجی بسلامه انا کنتسناک علی نار ….🤗
” بتاسم جنب علی لستهزائها ونزل لتحت لقی مراد عاد تحرک رکب طونوبیلتو ورکبات خداه سوسن وقلبهاا کیضرب فی لمیه وزیاده عارفاه غیبدا یعاتب فیهاا وکون کان تعرف بمجیتو تدیر لاسئلتو حسااب ”
عبد الرحمان….”کسیره وبقی ساکت شحال عاد دوا “….زعمه متوقعتش منک نتی بالضبط هادشی وانا احتراما لیک وحیت کبر منی مبغیتش نعاتبک حدااه خلیت تنکونو بزووج…
سوسن….”دار لعندو جالسه علی جنبهاا “….شنو کنتی متوقع منی…
عبد الرحمان…..دیری بحساب تقالید والعادات اولا بحساب عائلتک وتربیتک
سوسن….”عطات الحریه للسانها “…ایوا سمااعنی مزیاان اخای …شتی یانا کنعرف مزیانا العادات دیالنا وتا تقالید بالحق شکون فیکم عرفنی هاا ؟؟دیما یانا مولات لعقل لکتعمل حساب صغیر والکبیر لکن شکون حس بیا وفهمنی …تا واحد فیکم مسقسی ولا قال دیک لعایله کیخصها تعیش وتشووف راسهاا…ولا میمکنشی “بدات تبکی “…حیت یونس العایل کان هو الکل …بحال انا ماشی منکم ..ونتینا نهار مشیتی وخلیتی کلشی واش سقسیتی فیاا ..کیف عامله ولا شنی کنعمل …اکید لاء حیت عندک حیااتک ومشاکیلی وانا لازمنی نبقی فی دار ونواجه هاد العادات وتقالید …سمااعنی مزیاان یمکن اول مره غادی نواجهک بالحق “حطات ایدها علی عنقها “…فاضت بیا اخاای فااضت…ومراد واحد الانساان لی نهار کحالت دوونیا فی وجهی ونهار کنت غنطیح هو شبر فیاا ووقفنی علی رجلی من جدید…جبرت فیه یما وباا وحبیبی …سمحلی انا بغیت نعیش وکنضن هادشی من حقی..
عبد الرحمان….”من دیما کیحتارمهاا وتا دابا بکلامها لقی بلی کلو صحیح وبلی فرطو فیها بزاف “…ملقیت منگول ..لکن خاصک تعرفی بلی نهار مشیت راه کان عندی سبب ماشی ساهل یجی واحد ویگولیک نتا ولد لحرام وراک عایش غا فی کذبه…”بغات تجبد معاه الهضره وهو یسکتها “…متگولی والو…تا دابا انا غنوقف معاک تا نجمعک بهاد السید وغنوقف ضد شماته تاع خووک…
سوسن….”ضحکات باعلی صووتها “….ایما نتینا معارفشی شنو وقع ایوا اسیدی یونس ماشی ولد با یعنی ماشی خای هو ولد ختها دتیلیلا وجابتو الدار کادبه علی لبارون…
عبد الرحمان…”تعجب من لخبار حیت بالفعل هو من نهار خرج عمرو سول علی اخبارهم ولا شنوو جرا معاهم…” ….وانا کنگول علاش گتسری فی دموو المروه الکیدار لی حطوو…
سوسن….مغتسقسیشی علی یمااک…
عبد اارحمان …”حط ایدو علی حنکو وحنحن “……فین باغا تمشی بالضبط باش نمشیو دیریکت..
سوسن…”عرفاتو کیتهرب من لجواب نعتات لیه طریق ومشات خدات لی خاصها ورجعو ”

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 149 ••••••°•°•°•°•°

#سهيلة

غیر خرجو بالغداید والارتباک خرجات دار کامله ونکساتها ورجعاتها وملی تعیا كتگلس الارض تفكر فهاد الوحلة كيف تسلك راسها منها هزات تلفون تتعيط ليه يلاه صونا وهو یجاوب
عبد الرحمان… مالک توحشتینی…
سهیله….”محساتش براسها تا نطقاتها “….تفو حداک سوسن الخرااا…
عبد الرحماان…..”تعصب “…. قطعي قطعی انا جای لملتک نشتف على ريتك معیطه باش دفلی واقله نتی تحلو لیک العینین الا مسدیتهم لمک بشی کروشی نخلیه عوره رانی ماشی راجل..
سهیله….”ولات تطلب وتزااوگ”… راک عصبتینی واش سوسن حداک ونتا کتهضر هاکداک وزیدون انا عیطت نگولیک رااه رااه …”ملقات متگول وهی تبووحط “….غیر معاش غتجیو حیت بقیت بووحدی…وباش نوجد راسی
عبد الرحمان…وتخافي متحشمي هاحنا فی طریق راجعین مزال شی حاجه الاله
-سهیله…لا والو بسلامة
-عبد الرحمان…بسلامة وراه باقي انتفاهمو على تفو وشلا حواایج …
سهیله….”تنهدت “…اوف صافي ..لاحت التلفون وهي تتعيب هدرتو بعدها دخلات دوشات وجدات لغداا كيف وحطاتو سمعات الدقان عرفاتهم جاو دارت زيفها ومشاات تحل الباب
غير حلاتو دخلات سوسن هی لوله تلاحت علی فوطوی وهو تم جای خاشی ایدیه فی جیابو وانسه مشااکل کدور فی عینیهاا…
عبد الرحماان…. “مداهاش فیها نخلهاا مشی دیریکت جهة الكوزينة تيحط شي حوايج جابهم .سدات الباب وبقات مصدومة تتشوف تصرفو یمکن الهدوء ما قبل العاصفه..
تحركات جهه الطبله من بعد مسربات لغدا علی حقو وطریقو تغداو فی جو ساکت من طرفها هی اما هو کیدوی مع سوسن ومعتابرها بحالا مکایناش..
تعصبات وناضت لبیتهاا وهو بقی تا کمل ماکلتو وخلا سوسن تجمع طبله ومشا قاصدها..
عبد الرحمان…”غیر جا ودخل لقاها ودموع فی عینیهاا سد الباب وتقدم لعندهاا “….مااااالک ؟؟
سهیله….”مسحاتهم دمیعاتها وناصت کتنثر “…وااالووو
عبد الرحمان….”جرهاا “…وااقیله دویت..؟؟
سهیله….ممالیش اخویا سیر خرج کمل هضرتک انا راه جماد مکنبانش..
عبد الرحمان….ونتی کندوی معاک قدام سوسن کتصفاری وتولی فیک المووت
سهیله….شنو بغیتیها تعرف لی بیناتنا…
عبد الرحمان….”کیتسطی علیها “…علی شنو بیناتنا….
سهیله…..والو واالو “بدات تبکی “…دابا خرج خلینی نبدل باش نمشیو…
عبد الرحمان….”خرج نفس سخوونه وقرب منها “….مسحی دمووعک …
سهیله….ماشی شغلک…
عبد الرحمان….”زاد فی صوت “…..مسحی دمووووووعک…وهضری گولی مالک ولا نحلف بلی مغتمشیش وراه متعتبیهاش ….
سهیله….”بدات تنخصص “…انا خایفه نواجه باا شنو غنگولیه موخشاه وباغت نشوفو وفی نفس الوقت مخلووعه…
عبد الرحمان….”ضمها عندو “…انا معااک وغنواجهووه بزووج ومعندو میدیر لیک ماالک شایطه…
سهیله….یدیر لی یدیر من حقو وکیبقی باا
عبد الرحمان….”عض فکو من لداخل “….معندو میدیر ودابا غسلی وجهک وبدلی حنا کنتسناو…
“خرج عبد الرحمان وهی وجدات راسها دارت ماکیاج خفیف ولاحت علیها شال وخرجات لعندهم…
سهیله….”حادره راسها “….انا واجده…
سوسن….یالله مشیو غادی نوصلو معطلین…
عبد الرحمان….”شاف فی سهیله…”…شوفی فیا .. “هزات راسها وهو یتم حای مقرب منها وهی کتخرج فی عینیها وتعص علی شفایفها تا قرب منها ودخل لیها شعر کان خارج من زیفهاا “….هادی مالهاا خارجه مسکینه..
سهیله….هاا راه…
عبد الرحمان….”خنزر فیها “…تحرکی قدامی….!!

🌻 منقذی الأسمر 🌻
✍بقلم الهاویه …….🌷ندی العمر 🌷
❤ومسااعده ……🌼کوثر اجرعام🌼
°•°•°•°•°••••••• الجزء 150 ••••••°•°•°•°•°

خرجات وتبعها هو سد الباب جا يخطو لقا السيدة غادة وقف و دار يدو على فمو تيشوف فيها حتا عيا نطق ..
عبد الرحمان…بسبس بس .دارت عندو تتشوف
سهیله …. مالك ؟
عبد الرحمان… مالك غادا سبقاني .. واش غير صايكة حانية ديك طنطون ديال راسك ودوزي تبتي حدايا ونتي تطيريي ….
سهیله…وا غير قلت نهبط منخليش سوسن تستنا !
-عبد الرحمتن…هبطي هبطي قبل متنزلي على كرشك تحبو دردبي
-سهیله ….يلاه حطات رجليها ويرجعها حداه
_عبد اارحمان.. تبتي الله ينعل جد مك
-سهیله..ياه حمقتيني دابا واش نهبط ولا نبقا متبقاشي تلعب بيا …
-عبد الرحمان…ودوزي شدي فيديا وهبطي معايا ماشي سابقاني الزمر واش متتفهميش…
-سهیله…..اويلي نشد فيك وسوسن لتحت وزيدون اش بيناتنا حتا نشد فيك اخاي …
عبد الرحمان…”کتحرک راسها “…ياربي تصبرني ياربي ..واخا الالة منبعد ونقولك شنو بيناتنا منين نشدك ثاني بدايا دوري فعينيك …
-سهیله…ويلاه يلاه راه تاتسنانا سوسن
” هبطو بزوج وصلو لتحت لقاو سوسن واقفه حدا طونوبیل لی من نوع range rover velar کانت تتدوی فی تلیفون…سهیله تمات غادا باش ترکب اللور حتا وقفها عبدو وتم جار جارها حداه. ومخلي شکوک سوسن کیزیدو یتاکدو
دخلها وهيا غير تتسوط ركب ورکبات سوسن وديمارا طریق کامله وسهیله مشابکه صباعها وطرطق فیهم وجها تزنک وولات حمره …
عبد الرحمان…”دار شاف فیها “….ماالک ؟؟
سهیله….”طلقات لکلیمه ” ..والو غیر صهدت …
عبد الرحمان …”کیتفحصها بعینیه “…نفسی علیک زیف زاج فیمی مکاین لی یشوفک…
سهیله….”حاطا ایدها علی قلبها کتحس بسخفه “…لا صافی غا خلیه.. ….
وهما غادين حتا بدات تدیر لیه اشاره بایدها…
سهیله….وقف وقف اعبد الرحمان دخت…نقص من السرعة ودخلت لباحه استراحه لی من زهرهم کانت قبالتهم…يوقفو فباحة الاستراحة …وقفو ا وهبط وتبعاتو سوسن ..
سوسن…”تتسول ” ياك مدختي ؟؟
-عبد الرحمان…”قرب منها حلیها شویه زیف وحط ایدو علی جبهتها “…واش نرجعو بحالناا…نجیب لیک شی حاجه
سهیله…”کتدوی بصعووبه “….لاء لا مبغیت واالو غیضربنی البرد…
شعل گارو ودوا مع سوسن وزاد…
عبد الرحمان….انا ناخد شی حاجه ونرجع عینیک علیهاا
خداوشنو بغا ورجع وهو تبانلیه سهيلة
عبد الرحمان….لا لا نتی حالک معجبنیش انا غنرجع ندیک طبیب
سهیله…”شدات فی ایدو “…لا عفاک اعبد الرحمان غیر کمل طریقک
عبد الرحمان…”بالغوات “…حیت مشفتیش حالتک کیف دایره ..تال منبعد ورجعی نتی اهم دابا…
سوسن …ختي لحبيبة مالک اش قلب حالک ؟
-سهیله….”بکذب “…والو راك عارفة.حالتي كيف تتولي فالطريق
قرب عبد الرحمان ومد الليمون لسوسن شداتو وخدا القرعة ديال الما حلها وكب على يدو وبدا يدوز ليها على وجها
عبد الرحمان….”بملامح قاصحه “.. داکشی لی فی بالک متخافیش منو انا معاك ومنفووتکش…”مد لبها لقرعه “.. شربي شوية دلما
.سوسن بقات غير حالة فمها وتتشوف وتتقول واش هدا عبد الرحمان …زادت تاكدات انو بيناتهم شي حاجة خرجات من سهوتها منين خدا من عندها عبدو الليمون ودارو لسهيلة فمها وهو حاط يدو على ظهرها وتيطبطب عليها …رجعات فيها الروح شوية وعاود شدو الطريق …طول الطريق وهو مركز معاها مرة یشد يدها مرة يسولها مرة يدور ويبتاسم ليها محایر لا فی سوسن ولا فی سهیله لی کتعمز فیه ..دخلو لقصر …سبقات سوسن هبطات يلاه حطات رجليها فالارض تحل الباب وخارج البارون وحداه لبنى
لبارون…”تبسم منین شاف سوسن وضحک ونطقات لبنی
لبنی….اهلا غراله عمتها لخدمه خداتک علینا ولا یجیبک عا نعاس معرت اش جاک جیتی بکری…” داک الوقت کان هبط عبد الرحمان من طونوبیل وسهیله من جهه الاخری شافهم کل من لبارون…شی کیشووف شی لبارون نظراتو کانو حاملین معانی العتاب واللون …لبنی نطراات الشوق والحب …عبد الرحمان کانو خاالیین اما سهیله کاانو نظرااتها نظراات حنیین واشتیاق لضمه من صدرو لی تحرمات منهااا

🌹کم اتمنی یا ابی ان احضنک بشده لدرجه لا استطیع ان امیز ضربات قلبی عن صرباتگ …ولا انفاسی عن انفاسک…ابتعدت عند کثییرا یاا أبي وکم کاان مؤلم ابتعاادی عنک 🌹

#بونوی
#یااتری_کیفاش_غیکونو_ردود_الافعال

Leave a comment