Skip links

قصة : منقذي الاسمر ج5

 2,812 عدد مشاهداات

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 76 ●°

اضاء نور یوم جديد ..علی لیله كلا وكي كان مدوزها …كاين لي دوزهاا فرحان ….وكاين لي دوزها قرحان ….وبين هادا ودااك كااين واحد لي دوزها کیدور بین الطرقاان …مکان هامو لا نعاس لا راحه …لا ماکله لا شراب…همو الوحید یکون معاها ویوقف فی جنبها وکون لقی کیف یدیر کان یحس بالالم بدل منهاا …
رجع لدار بعد مبدات طلع شمس هزهاا بطریقه باش هبطهاا کانت ناعسه هاد المره دخلها لبیتهاا وهو مشا دیریکت لحمام یصحصح ویفیق حیت تابعو نهار طوییل وعمیق…خرج لاوی علیه فوطه ، توجه لبیتو بدل حوایجو ..لبس سیرفیت وسبادری…قاد شعروو وخباه فی کاسکیط عاد خرج…هاد المره مشی لکوزینه یوجد لیها لفطوور…لی کیعرف لیه دارو ونزلو فوق طبله عاد توجه لبیتها یفیق فیها لقاها حاله عینیها وکتشووف فی سقف
عبد الرحمان…”قرب منهاا “…احم صباح لخیییر …
سهیله…….لا رد …”باقا علی نفس الوضع “..
عبد اارحمان….”مشا جهه الشرجم حلو یدخل ضو والهوا “…..امم هاگداا مزیااان
سهیله…”درگات وجها بی مخدمه وبدات تدوی تحت منهاا “…لا لا زول زول …عمالی عینی..ووجعنی فی راسی….
عبد الرحمان….”حید علیها مخدمه ووقف قبالتها مدرگ ضو بضهرو العریض ” …نووضی تفطری غنخرجوو ؟؟
سهیله….”بدات تهرب “…لا لا یرحم بااک مبغیتش نخرج خلینی هنااا غا سیر وخلینی بوحدی
عبد اارحمان….”عرف لکلام مغیفیدش هزهاا بین ایدیه بایزارهاا وداها لحمام “…..هانتی دخلی غسلی انا کنتسناک…
سهیله…”مقاداش توقف “..مقادراشی ..
عبد الرحمان…..”دخل شادها من ظهرهاا فتح لما وبدا کیهز بشویه وکیدوز علی وجهاا..ملی سالا فسح لیها بالفووطه وهادشی کامل دارو وهو متکیها علی خیط ومکالیها بایدو لطیح ملی سالا رجعها لبیت حط لیها حواایجهاا فوق ناموسیه “…هانتی حااولی تلبسیهم واخا انا براا…
سهیله…”رجعات تکات هلی ناموسیه راسها کان ثقیل ومهازهااش “….علاه فین غنمشییو …غنرجعوو بحاالناا ؟؟
عبد الرحمان……”مبغاش یکذب علیها باش متفقدتش ثقتها فیه …”…لا غندیک لعند طبیب
سهیله….”بخوف ناصت کتحاول تخبی فی قنات لبیت ” …خاای الله متدینیش …عفاک انا کیخلعنی طبیب …
عبد الرحمان…”مشی لعندها شدها من ایدها ورجع جلس هو ویاها فوق ناموسیه وهی مزال کترکل “. .سمعینی .واااا غا سمعینی….متخافیش انا معااک وطبیب غیعطیک غیر شی حاجه باش راسک میبقاش یدرک صافی …
سهیله….”بقات شحال کتشووف فیه وکتبکی فی صمت “…. 😢😢
عبد الرحمان…” مزیر علی لیدها “.. ..سکوت علامه الرضی نفهم یااک …ایوا یالله نبغی نرجع عندک لقاک لابسه کلما مشینا بکری نجویو بکری…
“خرج من عندهاا ..هز تلیفونو خدا موعد من المرکز..ولقی طبیب وصااهم علیها…بعدها دخل لقاها وجدات کیف وصاها وبقی من جدید معاها بالحیله تا کلات شی حاجه عاد توجهو لمکان لی غیکوون هو سبب تغییر بزاف الحواج

❤❤ تتمه الجزء ❤❤❤
وقف سیارتو قدام المرکز….منظرو من برا کان زوین ونقی لکن جوااتو کان ضام نااس داخلهم وخارجهم مصاب کون کان بحال شکلو……حل باب سیارتوو ومشی لجهتها باش ینزلهاا لکن بدا یعید کلام لی گالولیها فی دار من اول وجدید
عبد اارحمان…”حیث عیاا میحااول معاها صبرو نفذ ..وتا الارق والارهاق لاعب دور کبیر..لخاطر باش یسایس سالا ” ….سهیلللللللله راک ماشی دریه صغیره یالله نزلییییییییییی
سهیله…”معودتهااش معاه خرجات من طونوبیل وتمات غادا سابقااه کتخطی خطوه القداام…وکترجع زووج اللور …دارت عندو کتشووف فیه مستنیه منو ولو غیر طمئنینه من عینیه “….😔😟😟
عبد اارحمان….”خدا ایدو وسط ایدهاا وزیر علیهاا وکیشووف قدامو “….انااا متاکد بسباب هاد لبلاصه غترجعی کیف کنتی ، غترجع سهیله لوله لی شفتها اول مره ولی کنت کنشووف وهی صغیره ..دیک لبنت القویه الشجااعه …شنو متوحشتیهاش ؟؟ متوحشتیش تشووفیها فی المرایا ؟؟…
سهیله…”تنهداات وحرکات راسها بالایجاب ودوات بصوتت خاافت بزااف “…تو حشتهاا…😔😔
عبد اارحمان…”وقفها وتقابل معاها ” ….ایوا هنا فین غترجعیهاا خصک غیر تشجعی واخا …
سهیله….😊😊…
“فی ظروف اخری کلامو کان غیکون بحال شهد علی قلبهاا…بالحق فی هاد الوضع لی هی فیه ای کلمه کدخل لیها من جهه وکتخرج من تانیه..شجاعه والقوه لی کیدوی علیها تلاشات ومااتت فیهاا…اما سهیله لقدیمه دفناات وتردمات مع حجر شاام واخا بعیده منوو….

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 77 ●°

غادی مدخلها او بالاحری جاارها کی بنتو صغیره …وصل الاستقبال دلوه علی طبیب لی غیدخل عندو وحیت مرکز خاص والفلوس کدیرو طریق فی البحر…متسنی لا دقیقه لا عشره…..غا دق وسمع الرد …
عبد الرحمان…”جلس قدام طبیب المختص بهاد الحالات وسهیله جالسه قدامو فی جهه لوخرا “….مهم کیبان لیا دیجا عود لیک دکتوور **…سباب زیارتناا…
الطبیب…”کیشووف فی سهیله “…وی..واش هادی هی الحااله …
عبد الرحمان….”خنزر فیه “…سمییتهااااا سهیلللللله 😠😠
الدکتور…”نتباه لشنو قال ورجع شافیه “….هاد الرد الفعل کنت کنتسناها منهاا…ساعه صدرات من الشخص الخطآ….موسیوو غیر کنحااول نختابر لمریضه اوک
عبد الرحمااان…”دار رجل علی ختها وبقی مترقبو رافع حاجبو لسما “….تفضل
دکتوور….”دق فی لبیرو بستیلو “…شنو سمییتکک ؟؟
سهیله…”شافت فی عبد الرحمان ورجعات شافت فیه “….قااالیک سمییتی…راانی مااشی مصطیه ولا فااقده ذااکره ..🤨.
طبیب….”بانبهاار “….براافو الا کان هاکدا ….وعارفا راسک وواعیا مزیاان بغیتک نتی تشرحی لیا حاالتک واش وصلک لهنااا ..
سهیله …”بنرفزه “…لی وصلنی لهناااا مکیهمش…مهم وصلت لواحد بلاصه خلاتنی نشووف دنیا کحله خلاتنی نکره نفسی ورااسی….معرفتش لاش کنعاود لیک هادشی..واش نتا محلل نفسی ولا شنوو ؟؟…یااک نتا طبیب…”خبطاات طبله ” …وبسبابک مغنبقااش نعانی من هادشی لی فی رااسی….”خرجات فیه عینیها ” ….ایواا عتقنیی….عتقنی راه وصلت لمرحله قربت نهز حجره باش نقسم هادا “شیرات لراسها “…علی زووج غیر باش نتفک من صدااع والالم….”مسحات نیفها لی کیسیل ولی طیبااتو “….سمعتیی ودغیا باش نرجعو فحالنا محملتش هاد لبلاصه…🙁
دکتوور…”صوونا فی تلیفون علی ممرضه کاینه برا “…وی وجدی لی غرفه غندیر شی فحوصات …
عبد الرحمان…”تسناه تا قطع وشافیه “…دیااولاش ؟؟
دکتور…”ناض من لبیرو وتوجه لجهه اخره فی نفس مکتب هو وعبد اارحمان مخلین مسامعها بعید علی الهضره لی غتقاال ..” …منکذبش علیک انا غیر من خلال هاد شویه لی شفت دابا…غتکون نسبه مخدر ماشی بالهینه….لانو وصلات لمرحله قریبه من فقدان العقل..ولات منیرفیا …ومتوثره
عبد الرحمان…”رفع حواحبو باستفهام “…بالحق وجع راس راه مبقاش فیها بزاف مره مره کیضرهاا
دکتوور…”حرک راسو بنفی “…بالعکس…غیر ولفاات داک الالم دات علیه حیت معندهاش حل اخور..ولکن جسمها ممتقبلش هادشی وتا عقلهاا غیبدا یخرج عن طووعو مردیتیش لبال لمشکل لی ولا عندها دیال سیلان الانف واحمرار…کل هادشی علامات والمرحله لی جایا قاصحها وبزااف .
عبد الرحمان…من هادشی کامل شنو المعمول…؟؟
دکتور….ندیرو بعدا فحوصات وعلیهم غنبنی کلامی. .
‘وبالفعل توجهو لغرفه فین دارو الفحووصات ..لی فی مده قلیله خرجو و عرفو شحال نسبه المخدر فی دم واشمن مرحله واصله…”
دکتور…”ستقبل هاد المره غبر عبد الرحمان اما سهیله بقات فی غرفه اخره مع ممرضه “….مهم مرحله لی فیهاا مااشی وااعره وماشی سااهله…غیر لی وااعر…هو نوع المخدر…السیده کانت کتعاطی الغبره ..وهاد نوع کیتطلب وقت کثیییر وصعیب فی العلاج
عبد الرحمان…”عض فکو من لداخل “…شحال گااع
دکتور…نگولو عاام ونتمناو یکون قل…مهم الاهم انو نبداو دابا منتسماوش تا دقیقه..
عبد الرحمان….غتجلس هناا..
دکتور…اکید نزل لتحت عطیهم بیاناتها ودابا نتکلم معاهم یوجدو لیها غرفه
عبد اارحماان…”بدا بحرک فی ایدیه “……هنا فین بقات وراقی لا دیاولی لا تاوعها مکینینش…شعلات لعافیه فی دار ومشی کلشی…والوقت لی غنعاود نطلع فیه کلشی من جدید جا متزامن مع اکتشافی انها مریضه..مهم نتا دیر خدمتک وانا نعاود نوجدهم ملی یکملو یکونو عندک
دکتور…….ماشی مشکلل..مهم نتا عطیهم غیر اسم ولقب واسمک تا نتا وواش نتا لی غتزورهاا؟؟ وخلص التکالیف ..وشی لاخور تال من بعد
“دار عبد اارحمان کیف قالیه…نزل خلص لیهاا تسبیق یومین حیت فلوسهم هما لی عندو حالیا علاما یجیوه فلوس دار…..وبعدهامشا مع المرافقه یشووف شامبر لی غتجلس فیه…کانت غرفه بیاض فی بیاض …سقفهاا عالی .. فیها ناموسیه.ومرحاض بلاستیکی صغیر … کتفتاقد لتلفازه .. ولمرایا او لای اداه حاده لی یقدر لمریض یادی ییها راسو…
ملی تفقد کلشی بعینیه مشی لبلاصه فین خلاها فیها..لقی عقلها غیخرج
سهیله…” تنفسات الصعداء ملی شافتو “…تعطلتی فین کنتی..؟؟ .مهم صافی یالله نمشیو
عبد الرحمان…”شدها من ایدها وغادی بیها “…اجی قبل بغیت نوریک لبلاصه هنا شوفی واش زویینه..
سهیله…”تابعاه وکتردد “..نونو… باینه مزویناش..اشلا هاد القنت محملتوش شووف شحال خایب…مافیه میتشااف
“بقی غادی معاها مسایرها تا وصلها لغرفتها…بقات کتشوف فی للبیت وخحقق ورجعات عینیها لعینیه..’..شنو هادا
عبد اارحمان…زوین واش عجبک انا عجبنی غنبقی هنا سیری نتی الا بغیتی لدار “باغی یجرب رده فعلها واش غترفض الغرفه عینها او انه هو مفیهاش
سهیله….” بقات کتشوف “…الا عجبک غیعجبنی والا بقیتی غنبقی معاک منقدش نخلیک بوحدک ..کیف نتا متقدش تخلیتی یاکا…واا یالله نمشیو 😔…” شویه من ذکائ لی بقی عندهاا خلاها تبدا تفکر فشنو غیطرا وتحاول تلعب لیه علی الوثر الحساس ”
🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 78 ●°

سهیله…”بقات تشووف فیه ” الا عجبک غیعجبنی والا بقیتی غنبقی معاگ منقدش نخلیک بووحدک …کیف نتا متقدش تخلینی یااکا…ایوا یالله نمشییو..😔
عبد الرحمان…”دار یدیه فی جیبو وشاف لفووق شحال عاد رجع شاف فی عینیهاا ” …انا لی غنمشی نتی لااا “تنهد “…فففف
سهیله…”کتبلع فی ریقهاا “….کی…کیفااااااش…؟؟😟
عبد اارحمان…”کیقاد فی شالهاا ویمسح علی وجها”…یاک قلتلیک خاصک تعاالجی…وترجعی کی کنتی..
سهیله…”قاطعااتو “…اه اه قلتیها لیا..وانا وافقت وهانا جیت معااک لعند طبیب واخا مکنحملش سببطارات علی ودک جیت .
عبد اارحمان…”کحب ورجع دوا ” ..احم وطبیب قالیا کیخصک تجلسی هناا شی ایاام تا یتاکد انک ولیتی شویه وباش میبقااش دارک راسک
سهیله ..”بداو دمووع یشقوو طریقهم “…لا لا لا…صافی غیر خلی راسی یضرنی اصلا ولفت…”کتجر فیه وهو تابت متزعزعش کیخیب امالها “…اهء اهء .راه قلت لیک .اعبد الرحماان ولفت ولفت..ولفت علی هاد صداع…غیر خلینی نمشی معاااک….”نهااارت ودمووع ولاو شلال “……عفاااااک عفاااک اعبد الرحمااان..علااش وااقف جاامد هااکدا….علاش مکتجااوبش..نتا مغتخلینیش یااک 😟
عبد الرحمان…”ضاغط علی نفسو”…بزز منی غندیرها بزز منی غیر علی قبل راسک غنخلیک…
سهیله….”بالغواات ومشات تجری لباب “….لااااااااااااااااا متخلیینییییش…متخلیینییشو شووف شووف..هاد بیت خااااایب بیتی لهییه زوییین وفیه تلفاازه وفیییه شرجم….هادا خایب…
عبد الرحمان…”غادی معاها هلی قد عقلها ” ..نتی اصلا مکیعجبکش ضو انا جبتک لهاد لبیت غترتاحی فیه
سهیله….”لاحت زیف من علی راسهاا “…شکون قالها لیک مغنرتااااااحش هناااا وزایدون کیعجبنی کیعجبنی الصو ….وغنبقی کل نهار نحل الشرجم مع صبااح ونشووفیه واخا یضرنی فی عینی… 😢
عبد الرحمان…”قرب یضعاف.بدا کیدق فی لباب علی ممرضه باش دخل ” …متزیدیش علی ما بیاا کنترجااک اسهیله سمعی لکلام…
سهیله…”شافت لباب تحل ودخلات لبنت ومعاها زوج ولاد لی وقفهم عبد الرحمان قبل میدخلو “….مااال هادو اش باغین منی .
عبد الرحماان…”کیقاد لیها شالها فوق راسها “..متبقایش تحیدیه غیشووفو شعرک…!!
سهیله …🙁🙁ودینی معاک ومیشووفوش راه غیخلیوک تا تمشی ویشوفوه غیحگرو علیا کیف حگر علیا یونس . “تلاحت علیه عنقااتو”….نتااا حماایتی اعبد الرحمان معاااک مکنخااف من تا واحد… متخلینیش… غادینی منبقااش نغوت ومنبقااش نخرج لزنقه غیر متخلینیش اهء اهء 😭😭…عبد اارحمان دوی علاش مکتهضرش…اهء اهء دوی اعبد الرحمان علاش غتخلینی علاش…عرفت راسی مکنخلیکش تنعس بغواتی…بالحق شوف شوف ” .کتشووف لیه فی عینیه هی کتبکی وهو کان کثر منها بقی لیه غا دموع ینزلو اما عینیه کانو عایمین فی ما مالح ” ….شووف انآ غنولی نکتم صووتی باش متسمعووش .والله ماتسمعوو..والله منغوت اهء اهء واخا نکوون کنتآلم ..متسمعووش
عبد اارحمان…’مسح عینیه بطراف صباعو وبعدها علیه مدور وجهو مقادش یشووف فیهاا، خرج لعند ممرضه وعند لی معاها “……باللتی هی احسن هدنوها …باللتی هی احسن… غدا نجی منلقاهاش کتشکی اطلاقاا ولا کتبکی ونتی “علی ممرضه “…کونی معاها شعرهاا میبان قدام حد..مفهووم تهلاو فیها تهلاو فیهاا..😠.”معرف یهدد ولا یتوسل کاان غواتها ونجدتها بیه خربقووه باغی غیر یکمل کلامو ویهرب من تم…غیر حاول یخطی خطوه فی لباب حس بایدیها کیشدو فی حوایجو…”…..متمشیییییییییییییییییییییییییش….غیعذبوونی غیعذبووونیی..متمشیییش…غنتخنق بلا بییییییییییییک ” زول ایدها من علی لباسو وتم غادی بخطوااات مسریعینن…باغی یهرب لکن صووتهااا وکلامهاا مزال ملاحقینووو ”
سهیله….”طایحه الارض وکتغوت “….کنخاااااااااااااااف بووحدی اعبد الرحماااان کنخاااااااااااف ….کنخاااااااااااااااف خلیییک حدااایااا و متخلینییییییش… الرحمااان…یاااک قلتی لیاااا مغنخلیییییکش…علاااااااش اعبد الرحماااان علااش تخلیتی علیاااااااا علااااااش…..ااااااااااااااااه “صرخه حزن ” اااااااااااه ..”صرخه الم ”
ااااااااااااااااااااااااااااااه….”صرخه قلب اضاع امه …قلب یشعر بالحرمان من کل شیء …من الدفئ …ومن الامان….والحنااان والسعاااده …

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 79 ●°

سهیله من ورا خروج عبد الرحمان خلاها محطمه ومنهااره…اما حالتو هو مکتفرقش علیهاا ..غیز دمووع لی منزلووش لیه …لکن کانت شاداه خنقه من لداخل کانو برکان وقرب ینفاجر ….خرج برا المرکز….ورکب طونوبیلتو مدیماری باقصی سرعه طریق ولات کتباان لیه زووج…صورتهاا ضببات لیه عینیه…اماا صووتهاا حتل مسامعوو ومخلاهش یسمع اشارات تنبیه من عند باقی سیارات….
معارف یحمل راسو ذنب انو خلاهاا..ولا یقنع نفسو باللی هادشی افضل لیهاا….لاول مره تلف ومعرف میدییر…کون کان شخص لی خلا لهیه رااجل غیکون اهون بکثیر بنسبه لیه …حیت هذا هو لکلام لی کان کیردد وهو علی طریق…علااش هی بالضبط علااش ؟؟..😡😡….ااااه یاربی عطینی القوه والصبر باش نوقف معاها کثر…🙏🏻
وقف طونوبیلتو علی جنب ومرجع تحرک حتی کمی زووج گوارو یحاولو یریحووه ویتبتو لیه عقلو لی تزعزع من بلاصتو….وبعدها رجع دیریکت لدار هز وکاله وخرج صیفطهاا لسمسار وبدا من جدید رحله البحث عن عمل…
صاله تدریب لی قصدهاا یلقااها عامره ومکتافیه بالمدربین لی فیها رجلیه حافو وطابو…وملی عیا مشی جلس فی قهوه یعید ترتیب حساباتو…
عبد الرحمان…”کیدوی بینو وبین نفسوو “….ضروری خاصک تخدم فشی حاجه اعبد الرحمان..فلوس کیتنقصوو ومصاریف کیدزادو…عاد کرا دار وزید وزید…..”.
تفکیر فی هاد شی مرضو ومکان بی ایدو غیر یرجع لدار یدتاح حیت کان عیان کلی شی حاجه خفیفه باش یقد یوقف ومن وراها تلاح معقل علی راسو تا صبح الحاال….اول حاجه دارها بعدما لبس وغسل…نزل قاصد سوبر مارشی حمل بلاستیکات من شوکولا وبسکویت وکل ما تشتهی نفس…عاد مشی لعندها باش یصبح ویطمن علیهاا…دخل لعند طبیب لمکلف بالحاله ولی تلقی لیه بخبر مجلش لعبد الرحمان علی لگانه
الطبیب ..”شابک ایدیه بزوج وکیشووف فیه “…من احسن الزیارات فی هاد الفتره مکاین لاش اموسیوو غیر حتی تولف
عبد الرحمان…”طرطق عنقو ورجع شافیه بتمعن “…کتقوول شی حااجه مستحییله…عرفتی شحاال ضارب تاع مساافه باش نجی عندها..ولبارح حالتها کانت حاله ضروری نا نشووفها کی صبحات اش کنخربق تا ؟؟
طبیب …صدقنی زیارتک فی وقت الحالی منافعه بوالو..هی دابا تحت تآثیر المهدن…غدخل عندها غتلقاها یا اما ناعسه ولا فی عالم تانی…خلی دوز هاد الیومین علاما دوا یبدا بخدم فی داتها..ونبطلو نعطیوها مهدئات ودیک ساع شووفها هاکدا افضل لیک ولیها
عبد الرحمان…”جمع الوقفه “…واخا کلامک غیمشی ولکن بغیت نشوفها دابا ضروری واخا من لبعد
“رافقو طبیب تال شامبر فین کاینه وبالفعل حلو لیه لباب وشافها من وراه کانت جثه هامده مواطیه مع سریر معارفه لا شنو طاری حداها ولا اش واقع…بقی شحال کیتالم وکیتآسف علی حالتهاا فی خااطروو….تنهد تنهیده وعیط علی الممرضه لمرافقه لیها عطاها شنو جاب وخدا من عندها نمره تلیفون ومتحرک من تماا حتی غرقها توصیاات

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 80 ●°

دوز لعشیه فی زنقه ودوران وقصدان المحلات علی خدمه کیف ماکان نوعهااا وفی الاخیر قرر یدخل یتعشی فشی سناک من تما حتی یصبح ویفتح…وداکشی لی کان من ورا لعشی جبد اخر ورقه نقذیه قرفیه لقاها فی جیبو خلص بیهاا..وصرف لی رد علیه خدا بیه دخان وطلع لدارو ینعس علی امل یوم احسن
ناض راسو قبل متفیقو الغیفیی حیت لیل کامل کان کینعس ویفیق….مغمض وماناعس …باش یفیق ویتوگض .خدا لیه دوش وبدل حوایجو الریاضیین….ونزل یقصد المرکز من جدید..کلام طبیب ما دخلش لیه راسو..عارف حاجه وحده انه خاصو یمشی یشووفهاا واخا غیر من ورا لباب..لکن یا خسااره ملی طلع لطونوبیلتو لقی وقود مقادی …وفلوس باش غیدیرو مبقاوش..وکیقوولوها ملی کتجی الحاجه کتجی بمره…
عبد الرحمان…”کیضرب فی الفولون بعصبیه “……فاک فاک فااااااک….ااااعععع “صدرو کان کیطلع وینزل بعصبیه بقی شحال کیحاول یهدن فی راسو بلا جدوی….”….نتاا لی کنتی خاصنی تسالی فی هاد الوقت…الله یلعن بو **
خبط باب طونوبیل ومشی لقهوه لی ولا یریح فیها…خدا قهوه وجبد یکمی گارو یعدل بیه لمزاج وفی نفس الوقت کیعطی لسمساار…”
افیییییین اخوونا فیین واش نسیتینی ولاا شنو…🤨
سمساار….”کیضحک”….تنسااک الموووت العشره…راه کونفیرمیت مع سید یوماین وانا عندک باش تسارینی مرااکش
عبد الرحمان ..” باستهزااء “…بقی لیا غا نتسارا…سمعنی کثر من یومین مطولش….محتااج فلووس وملی نگوول محتاج عرفنی مزیر وواصله معایا لعظم…داکشی علاش جیب لیا رزقی وقوولیه راه بایعینها لیک غا بلاش نتا لی مصاخینش علیک فلوسک
سمساار…یاکما محتاج شی حاجه ندیبانیک ؟؟ هانیه غا گول خیرک ساابق !!
عبد الرحمان….”نفس مکایرضاش واخا یعرف یبقی بجووع “…لا لا اخویا الله یحفضک تاوکان تجیب لیا فلوسی واخا یالله تهلی فی راسک…
“قطع معاه وخلص قهوتو وتم خارج قاصد صاحبو مروان یضبر لیه فشی حاجه یخدم فیها هاد الیومین ..وهو فی طریقوو شاف کامیوو محمل کراسا وطوابل صف قدام واحد القهوه …ومول محل کیقلب علی شکون یعونی یدخل معااه
عبد الرحمان…”بقی شحال کیشووف وتفکر اول ایاماتو لی کان کیهز فیها مع بنادم یا رمله یا ااتاث ای حاجه وهادشی وقع فی هاد المدینه بالضبط…مترددش لحظه انو یمشی یعاونو مقابل یضبر علیه حیت کان باغی ولا بد لفلووس وای حاجه غتجی بعرق کتافو قابل علیهاا ”
عبد الرحمان …” ضرب علی کتافو “….لعمیم تبغینی نعاون ؟؟
صاحب القهوی…..ایه اولدی جابک الله ..
عبد الرحمان….”بتاسم لیه ” …هی اللوله…
” نصل تجاکیط دیالو وعطاها لیه یشدها وبدا یهز ویدخل…الا کانو ناس کیهزو کرسی واحد هو هز ربعه فقپی دقه…زوج طوابل فی دقه…بقی غادی جای وفی وکل مره کیمشی فیها کترجع بیه ذاکرتو اللور ملی کان شاب وعاد قال بسم الله فی الحیاه ..واخا کانت لبنی فی داک الوقت ممخصصاه من تا شی حاجه لاکن نفسو الحاره مکانتش کتقبل طبیعتو خایبه .هادشی لی خلاه …خرج خدم فاش مکان بعد علی حسیمه و تجلوق فی لمدون….بات فی شواانط مع لبنایااا وقطاطعیاا..حتی حقق شنو وصل لیه وباش کان کیحلم
…هادشی کامل منساهش و تصور قدامو فی هاد اللحظه ..وحس براسو بلی غیبدا من جدید رحلتو وغیزکب علی نفس السفینه ولی موصلاتو لعبد الرحمان تاع داباغیر بمشق الانفس وتحارب مع بزاف دیال عقبات…حقدو فی هاد الاثناء تزااااد وقلبو کحوولیتوو کتراات…ومکمل شنو فی ایدو تا گاع عضلاتو واعصاابو تشنجو..مسح عرق بیدو من جبینو..وخداا اش صور فی هاد البریکول واخا قلیل بالحق اللهم هو ولا بلاش…تشکر راجل ومشی لعند مروان لدارو ..صرب مسافه ساعه دیال طریق علی رجلیه لکن محسش بیها کانت بنسبه لیه کی دقایق قلیله وصل لفین ساکن ..دق علیه وبقی واقف من ورا لباب حتی کیسمع صووتهااا ”
حسناااء…”بصووت مقحبن وکطرطق فی طالون “…..میییییروووووو جیتی 👡👡

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 81 ●°

حسنااء…..”جایا طرطق بطالون وکتدوی بصوت مقحبن “…مییییروووو جیتی 👡👡
عبد الرحمان…”سمع کلامها وتم راجع من طریق بالحق حلات لباب وشاافتوو “….علی نهاااار کی دایر..😠 “نطقهاا معصب ”
حسنااء…”تکات علی لحیط ووقفات معوجه “…. یاختی سمر لعمر.😍😍..رجعتی توحشنااک “عضات علی قنوفتها”
عبد اارحمان….”طلع فیها ونزل “…..مراکش مافیهش لبحر اختی یکما تهیآ لیک ولا شی حاجه
حسناء….”طلقات ضحکه تاع شیخات لافار “……عسل ونبی عسل…دخل مالک واقف
عبد الرحمان….”غمزها”…غلط فی لعنوان یسحابلی دار صاحبی…”تم نازل وهی توقفو من ایدیه “….
حسنااء….مشا یجیب غا لخبز باش نتغداو ویرجع دخل بینما رجع ..
عبد الرحمان…”نثر ایدو منها باشمئزاز “…..تعاودیها میعجبک حاال ” غادی راجع منین جا وهو یتلاقا بیه فی درووج ”
مروان…”تلاح علیه عنقوو ” …لعشییییر فین بلادک اخویا خرجتی فی نص لیل..بلاما نشووفک حشوومه اش درت لیک
عبد اارحمان….دار لیک جالسین فی غرزه اللهم نقلب سته تسعوود
مروان….”غادی جارو “….زید زید منبقاوش واقفین فی دروج
عبد الرحمان….بلااش کاینه دیک ختنا لفوق ونتا عارفنی..مهم جیت عندک بغیتک فشی بلان
مروان….”جارو بزز “…وغا طلع…ندویو لفوق بربی تا تجی معایا
“دار لیه خاطرو دخلو لدار ..حلف لکلا معاهم خلاههم تا سالاو ومدوا تا قالیه یصدر ختنا لی جالسه وتشووف فیه شوفات ماهوماش ”
مرواان……وهاهی مشات اش کاین ؟؟
عبد الرحمان…دبر لیا فشی خدمه معاک فی نایت وااقف علیهاا
مروان…”کیخمم “….صبر علیا نعیط لباطرون ..عندی معاه وحیت نتا صاحبی وخویا غنطلبو علیک..”هز تلیفونو وعیط لیه ”
مروان….الو وی شاف کی راک…بغیتک اخویا لعزیز …لا لا هانیه غیر واحد دری بحال لخوادری جا لمراکش وواقف علی شی خدمه فاش مکان ….اه کیفاش …اه اه یلیق صافی نگولها لیه یحفظاک …”قطع ورجع طبطب علی رجل عبد الرحمان “…راک مزهاار اخویا
عبد الرحمان…”باستهزااء”….بزااف گاع ….تا زهری دیلموو کافر یهوودی صهیووونی یلعن اصلو وکتقوولی مزهاار 🤨
مروان…”تکرشخخ بالضحک “…معلینا مهم واقفین علی واحد سیکیریتی فی لباب تاع نایت دری لی مولف یکون تم معطووب فی رجلو ونتا لی تلیق لهادشی ..
عبد الرحمان ..”تآفاف “…دایزه ماشی مشکیل امتی نبدا ؟؟
مروان .”رفع حواجبو “…لیله تمشی معایا
عبد الرحمان….”جمع الوقفه “…مشاات نمشی لدار نبدل وتلیفون بیناتنا
“بالفعل مشی لدارو ملی وصل لوقت تافق مع مروان فین غیتلاقاو وقصدو نایت…خدمه مکانتش بالحاجه صعیبه علی عبد الرحمان…قد مکان صخب وداکشی لی تما هو لی صعییب یولف علیه بالحق کلشی ولف مع الوقت …دخل تافق مع باطرون وعطاه یونیفوورم لبسو وبداا فی خدمتووو …یوقف لی ماشی وجهو وجه دیک بلاصه…ویدخل فی ای مشکل ولا صرااع…ولا کان شی حد محیح یخرجوو براا……کان واقف کیف جدار مخنزر وعینیه کیقولو کلشی کانهم مراضینش علی لبلاصه لی فیها….وفی هاد الوقت کانو عینین اخرین وبالضبط فی مدینه الحسیمه علاین یغبرو بقوه نفاخ علی اثر بکاها علیه

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 82 ●°

🌸 مدینه الحسیمه 🌸
فی مسااء نفس اللیله ..مسااء یحتویه الظلاام …مسااء یآتی ببرائته وعنفوانه وهموومه….مسااء قلووبه کسااها الشجن…وغیر حاالهاا الزمن..واضناها الرحییل والفرااق …لکن ظلت عالقه بمن تحب …لان مشااعرهااا اکستهاا الاشتیااق …
اشتیااق لم یعهد من قبل …!!
اشتیااق لإبن….وفلذة كبد ….!!
تشتااق له في دقيقه كل تانية ….وفي ساعه كل دقيقه …وفي اليوم كل سااعة….
ولازالت لم تتعود على لوعه هذا الاشتيااق .

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°••°•

ايدهاا ملياانة تصااورو …من اول مكان لحمه ملوي في كتانه بيضة حتى كبر… من نهار شاف قداامو متلفت ليهااا وهي مدوزة وقتهاا بشريط حيااتهم….كل تصويرة تهزها في ايدهاا كتسترجع دكرى دياالهاا معاه ….
لبنى….”هزاات اول صوورة ليه كان مزاال عاد بدى كيحل عينيه لي كانو مكحلينهم ليه ومطراسين ليه حوااجبو…بتااسمات تلقاائیا کأنهاا اول مره تشووفهاا “….فی هاد صووره ابنی کانت ثالت لیله ندرعک ونیمک فی حضنی ونشم ریحتک اااااااه ….” لاحت عینیها لصوره مخشیه بین تصاور کانت هازاه فیها ورفعاه فی سماا وکضحک “….وفی هادی کنت فرحانه حیت اول مره نسمع من دقمک کلمه ماما…هاد الکلمه لی کنت غنتحرم انی نسمعهاا حیااتی کاامله بالحق تیینا عیطلی بیهاا وربی کیشهد اننی عزیتک وکنت لیک ام وکون کانت یماک الله یرحمهاا متبغیکش بحالی…”بدات کتبکی بصووت مسموع “…علاش اعبد الرحماان مسمعتیلیشي علااش….
“هازة صورتو وهو كبير وكتحااسب فيها كانو قدامهاا “….علااش حكمتي عليا بالعااطل…..كون قلت ليك من لول شني كاين كنتي غتحس بنفسك نااقص وهادشي لي مبغيتش…بغييت نخليك مرتاح ونخليك تشووف الفووق ونحميك من نااس لي كون عرفو بوجوودك كاانوو غيأديوك….اناا اناا غيير نفدت وصايا ديمااك هء هء هء…علاش بعدتي عليا وحرمتيني من شووفتك علااش.؟؟…”هزات تليفوونها وحلات واتسااب كتصيفط ليه تسجيلات واخا عارفااه مغيقراهمش وبلي حيدو لكن كانت محتاجه تهون على نفسهاا ”
انا عاارفة ابني انك تقصحتي من هاد الاخبار…وانك غتلووم نفسك على لي كيجراالك….وعلاش معشتيشي مع يماك وباك بحال گااع ناس….ووعاارفه انو کدوور فی عقلک بزااف الاسئله لی ملقیتی لیهاا جواب..وکتقوول علاش انااا ؟؟…بالحق لی نبغی نقوولولک انو یمااک بغاتک قبل متولد وبسباب حبها وصاتني انی نخبی هاد الحقیقه خوفانا من شر البشر علیک ….سااامحنی ابنی معندی منعمل هذا هو #قدرک
تکمشاات فی بلاصتها کتحاول تنعس یالله غتبدا تدیها عینیها وهی تسمع صوت صراخ مجهد لی عرفات اصحاابو لم لا ونفس الاسطوانه کتعاود علی مسامعها کل لیله من یوم لواقعه حطات علیها وسادا ومتسوقاات لحد فی حین سوسن کانت لتحت وسط منهم .خایفه علی باها من شی انتکااسه سیغتو انو حالتو صحیه لتدهورات وانو رجع یکمی من جدید

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 83 ●°

کیف عادتها عاد دخلات من مصحه لی فیها ولدهاا…ونفس کلام تاع کل لیوم کتعودو لیه “…..
تیلیلا….”بعتااب “…فهاامنی غیر حاجه…واش هاداک لی مرمی فی سبیطار ولدک ولا عدو دیاالک….کل نهار کنقوول هنا یمشی یشوفو هنا یلعن شیطان ونتینا عاد مزااید فیه
البارون….”لاح علیها سبسی لی رجع لیه بسباب هاد المشااکیل “…بعااااد منی لهیه…تبختینی نتی وهاد بنک مرا بحالک خاص میکونش عندهاا لوجه لی تشووف بیه من ورا زبایل لی عملهم سی ابنک فهمتی ولا نعاود نشرحهم لیک مزیااان 😡
تیلیلا……واخا هایداک کیبقی ابنک لوحید ایما لعایل غدا عندو عملیه ونتینا مزالک کتفتش ورا وحده مدتهاشی فیک ..شبرات فی اید لی وصلو لهاد الحاله ، نااسیه گاع شنی عملتی لیها وبلی خطرتی بنفسک وحریتک علی ودها . .هادشی کامل مدارتلیه حسااب ..
لبارون…”قاطعهاا بصووت علی منهاا “…..ووولدک شنی عمل اهاد لمراا اه..؟؟..ماشی تاهو مشی حط ایدو فی اید عدو دیالی لی من دیما کنوصیه میشووفشی فیه …بالحق هو تعدا هادشی ومشا یخدم معاه گاع فی الغبررره…من غیرر شلا خدامی اخرین دارهم باسمی ورباح دارهم فی جیبو……ودابا قوول لداک خووک وعایله دزبل لی عندک تنفعکم کتفهاام…
تیللیلا….”کتبلع فی ریقهاا “….شنی..شنی کتقوول مال عایله دیالی ..شنی جابها لهضره
لبارون…..”طلع حاجبوو “…قوول لخاک رانی مدوز فیهاد شی کثر منک وسنان دیالی طیحتهم فی هاد لعجب….شحال زن علیا نخدم مع دیلر…ملی معبرتووش مشی لیوونس …”هز صبعو قدام وجهاا “….غنحاسبکم علی هادشی واحد واحد….والا کنت مخلیک فی هاد دار..غیر تا یصح ولدک ودیک سااع نشووف شنی غنعمل…😡
تیلیلا…”عرفات سووق حامی وهی تبدا ترطب مشی تحنات علی رکابیها وشدات فی ایدو ونترها منها “…دابا هادشی کامل مکیهمش لی کیهم هو ولدنا..لی کبرناه بزوج بینا تا ولا راجل…غیضیع منا انووح….یونس غدا غیعمل عملیه لدقمو..ولایدیه وهو محتاجک معاه کثر منی….خای الله ممشی تشووفو باش یرتااح کیسقسینی علیک فی کل مره….ولدک هاداک لی مغتعودشی تخلفو الا مشی 😔😔
” حدرات راسهاا کتمسکن اما لبارون بقی ساکت شحال متحرک تا جات لعندو سوسن ”
سوسن….”شدات فیه “…مشی معایا ابا ترتاح…راک مزال عیاان ….”داتو معاها لبیتوو مخلیا تیلیلا غتاکل جناابهاا….طلعات لبیت ولدهاا لی ولات کتبات فیه بدلات حواایجهاا ونعساات علی امل یوم یکون حسن من سابقیه

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 84 ●°

♤♤ اصبحنا وآصبح الملک لله ♤♤

《کیقوولو نااس لوالا ایدک منک واخا مجداامه….والا تمعنا فهاد المثله غنفهمو ان ولدک ولا بنتک ..باک ولا مک..خووک وختک ..سواء خیبین ولا زینیین کیبقاو من لحمک ودمک ..قدما حاولتی تقسی علیهم فی الاخیر کتغلبک عاطفتک وحنانک لیهم ….وکیتغلب قلبک علی عقلک…وهادا مطرا لبارون….هاد الاخیر لی بات علی طول لیلو وهو یتقلب فی مکانو…ذکری تدیه ولوخری تجییه……تا صبح علیه لحال وقرر یمشی عندو لمصحه ویطمن علیه، یکون بجنبوو واخا زاعف منوو.حیت کیبقی ولدو….وکیسری دمو فی عروقو …وشهد علی نمو دیالو من کاان دری صغیر تاا کبر وولا راجل قدو فی طوول…
شوقو وخوفو قاادو لیه علی وجه السرعه کیف بان ضو لکن صطدم بخبر لی ابدا متوقعو ولاکان لیه فی البال 》

لبارون…”بعد موصل لبارون دخل عند ولدو لی کانو کیوجدوه العملیه..قرب منوو کیف غیبدا یتکلم معاه حبسو بایدو “….لکلام ماشی وقتو دابا .رتااح ✋
قال کلامو وخرج برا الغرف مخلیهم ینقلوه لقاعه العملیه وفی طریقهم کانت وصلات تیلیلا…و عائلتهاا ..{خوها جعفر…ام دیالها …وعبد الواحد صاحب یونس وخدام عند لبارون }…”
تیلیلا….”تابعه ولدهاا شادا لیه فی ایدو وخوها فی جهه الاخری”….غتصح الحبیب دیالی وترجع کیف کنتو…متخافشی حنا معاک وباک تاهو جا شوفتیه….”حرک لیها راسوو حیت مقاد یتکلم ودخلوه ..”
تیلیلا…”مشات حدا نووح بغات تشد فیه وهو یقمعهاا “…الا شوووفتینی هناایااا غیر علی ودو هو…کیبقی ولدی سمعتینی …”خنزر فیهاا وزاد
شد قنت مبعد علیهم و مکیشووف فیهم ولا حاملهم…حتی جا حداه عبد الواحد بقاو کیدویو علی خدمه…..اوهی جلسات حدا مهاا وخوها واقف عند راسهاا

“بعد سااعه 🕘 خرج طبیب لعندهم مدعووق ”
…..کیخصناا دم….وزمرتو معندنااش هنااا
لبارون….”بالغوات”….وشنی کتعدلو فی هاد الکلینیکا لی قد سخط الا مکانشی فیها دم..هاا ولا کتعرفو غیرر تشبرو لفلووس ؟؟😡😡
تیلیلا….دابا ماشی وقت هاد الهضره یعتقوو العایل…
لبارون…”بعدها لجنب وجر طبیب “…..اناا باه ..بالحق مریط میمکنلیشی نتبرع ..انا غنعیط لختو تجی دابا….
“قال کلامو وخلا تیلیلا غا کتبحلق فی مها وخوها وسنانها کیترااقصوو…جرات خوهاا ومشاات بعید…اما نوح خرج برا یدوی مع بنتو وهو داخل لمحهم کیوشوشو مشا من وراهم بدون مینتابهوو ومن حسن نیتوو سمع الحواار لی غیخلییه یخرج من دار غفلوون ومن خدعه کثر من تلاتین عاام
تیلیلا….”جرا جعفر القنت وکترعد “…اواعدی لاش قال غیعیط لبنتو تبرع …صافی کلشی غیتفضح…غیعرف بلی یونس ماشی ولدو
لبارون…”فی حاله صدمه ” ..😳😳😳😳😡😡
جعفر…”کیهدن فیها “….تهدن اختی یرحم والدیک نتی لی غتفضحنا…راه عادی یلقاو معندهمش نفس الفصیله مالک مکلخه
تیلیلا….”کتآفآف “….معرت معرت….سمعنی دابا تصردلی شی واحد ولا عیطلی لختک تجیب واحد فی ولادهاا یتبرعوو لیوونس ..کیبقاو خوتو ..وعندهم نفس دم..
جعفر….واخا یالله دخل انا نعیط
تیلیلا…”متوثره “…اوک .مزیاان ومشی بقی حدا باب تلقی لیهاا وقوا له تسد دقماا وتوزن الهضره لنتفضحو ویصدق نوح مریب علینا دوونیا کتفهم….
جعفر…..میکون غا خاطرک…
“خرج برا وهی مشات لعند مهاا..اما نووح بقی شحاال کیستوعب الهضره والکلام لی سمع ….وکیحااول یتیق واش لی سمعو صحیح ولا عندو کیتهیآ لیه

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 85 ●°

《فی نفس الزماان غیر هاد المره غنغیرو المکان من الحسیمه…للمدینه الحمراءفین کاینین ابطاالناااا وبالضبط فی شقه لی کاری عبد اارحمان…..》

نااعس علی کرشو مجبد فی ناموسیه لی مقاداه….کل اید صادا لجیه…خاشی راسو تحت الوسااده..محااسش لا بدنیا ولا بتلیفون لمحطوط عند راسوو کیصوونی ویسکت ویرجع یصوونی….مفاق وعاق تاااا قطع الحس…هزوو ولقات نمره صاحبو سمساار….دار نص نوضه حال عین وساد ختهاا حاط مرفق علی ناموسیه ولوخرا کیمسح بیهاا علی شعرو وکیتااوب بقی شحال کیستوعب ویستعقل عاد رجع عیط لیه …
سمساار….واافین اصااحبی..جبتیینی تال مرااکش ومکتجااوبش فی تلیفوون
عبد الرحمان…”کیشووف فی ساعه لی معلقه فی الحیط “…مدیش علیا العشیر کنت خدام لیل عاد نعست شی ساعتین دابا فیینک نتا ؟؟🤨
سمساار…..انا بقیت فی بلاصتی فین حطنی لکار فی محطه جالس تما انا وامانتک
عبد الرحمان…..”وقف “….دخل لشی قهیوه علی حساابی …شویه ونوقف علیک
سمساار….وعلیه العشییر….
“من ورا اتصال لاح عبد الرحماان تلیفوون ودخل لحمام خدا لیه دوش خفیف باش ینووض ..بدل حواایجوو وخرج مسافه طریق وکاان فی محطه عیط لیه وعرف اشمن قهوه جالس ومشی لعندو ”
سمسار….”وقف سلم علیه بالعنااق “…واافین اصحبی….والله ایلا دخت علیک هاد صبااح
عبد الرحمان….”شیر لگارسوون وهز کاس قهوه تاع صاحبو بایدو وگال لیه بالاشاره بحالو عاد دوا معاه “….اودی بدیت واحد الخدمه لبارح بلیل داگشی علاش طحت کاو …ونتا ملی عارف راسک جاای لیوم علمنی…!!
سمساار….”باغی یتریگل معاه “….بغیت نجیک علی غفله منها نفااجئک ومنها نعرف اش جابک لهنا مناش هارب ..؟؟
عبد الرحماان….”باستهزااء”…قاااتل کینیدی ؟؟
سمساار….دیرها وتگد بیهااا 🤣..حول جوقه رجال کل نهار بمشیو ویجیو علیک …
عبد الرحمان….”شعل گارو 🚬”…یشدو البرد دابا الا بغی یتشد لیهم
سمساار…..معندهم میصورو..مهم رزقک هاهو جبتو لیک کیف قلتی نتکواناو فشی قنت ولا نطلعو طونوبیل ونعطیه لیک لیصدقو تابعینا شفاره ..
عبد الرحمان….”رفع حوااجبو “….نتا بهاد الفوورمه وکتخااف اصااحبی قالیک شفاره …طلق طلق وجبد الفلوس اراهم ولی دوا یرعف… حنا بیادق هنااا 😡
سمسار…..الهیبه الهیبه کون کانت بنادم …”جبد الفلوس عطاهم لیه ” ها رزقک
خداهم عبد الرحمان وحسبهم لقاهم کاملین هز نص بریکه ومدها لیه “..
عبد الرحمان….هادی خلاوتک وبزاایده گااع….حیت تستااهل 👍👍
سمساار…”بفرحه “…یحفظک رااک صاحبی وراه حنا عشره….مبیناتناش
عبد الرحمان…”جمع الوقفه “….دابا نخلیک الفلوس لی کنت واقف علیهم ومآجل شحال من حاجه هاهما جااو ..سیر نتا دور لیک فی مدینه شویه وتساارا نقضی شی غرض خارج لمدینه وفی لیل نعرض علیک فین خدام تشرب شی کاس الله یعفو علییک 🤲
سمسار…”طبطب علی کتفوو “…معلییکش ..هادی هی صحبه ولا حید بالاک…یالله نتقاشعو نمشی دابا عند واحد لعشیر نرتااح وبیناتنا تلیفون..
عبد الرحمان…”هز جوا لی فیه لفلوس بین ایدیه وتم خارج “…یالله تهلی…
“خرج رکب طونوبیلتوو وتحرک نیشاان لدارو خبی نص فی فلوس وهز لی غیلزمووه وهبط رکب طونکبیلتو مشی سطاسیوون دار مازووت تقدا لسهیله اش کتبغی ومشااا دیریکت لمصحه

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 86 ●°

بعد موصل المصحه اول حاجه دارهاا هی مشا الاستقبال خلص ازید من خمس اشهرر دقه وحده وخدا علیهم توصییل عاد طلع عند طبیب یستفسرو علی حالتهاا ولی بدا علیه بنفس لکلام دیال مره سابقه انو میشووفهاش ویخلیها تآقلم …
عبد الرحماان…”حل تجاکیطو وجلس نص جلسه فوق کرسی دایر ایدو علی فمو وکیحرک رجلیه بعصبیه مخلیه تا کمل “…سالیتی عرضتی کلیماتک…”وقف “…انا غادی نشووفهاا وهاد الهضره اخر مره نسمعهاا…”خنزر فیه “…شفتی هادیک مراتی ووقت لی بغیت نشووفها غنجی عندهاا وهاد تخربیق دیالک مکیدخلش لراسی لی کنعرف خاصنی نکون فی جنبهاا ونقد گااع نجی نولی نبات قداام لمصحه ونشووفها وقت لی بغیت یعنی بلاما تبقی تعیی فی الحجره ….”رمی علی طبیب کلامو وخلاه غا کیبرق فی عوینااتو ومشاا دیریکت لغرفتهااا یطمن علیهاا حیت کتبقی مسؤووليتوو…ومعندهاش غيرو يطل عليها…ولا یسال علیهاا
عبد الرحمان…” دفع داك الباب بجهد وضور وجهو ليكان تيخنزر فديك الممرضة لي بدات تقفقف اول مشافتوو غير كمل شووفه وهو يبس فبلاصتوا الصدمة ،الدهشة، والتلفة… شاف وركز فيها مزيان و نطق “…الله واكبر …👏👏….هادی هی متخلی شعرها یبان لحد “دار قالب سیفتو فی الممرضه “..نتی.؟؟..”باقی مکمل کلامو حلات لباب وخرجت طایره…حرک راسو بلا حول ولا قوه الا بالله وتقدم جيهتها وفمو محلول فيها کانت کحورية من حور العين تمددات على جنبها الشي لي خلا قوامها الفن والمنحوت يبان وكثر الشي منين لبسوها ديك البيجاما ديال المرضى لي زادت الطين بلة وخلات الفتنة تولي فتون،روضة من رياض الجنة ابدع الخالق سبحانه فتشكيلها وناسق الوانها وتضاريس جسمها . ايديها ليمنية على الطول تحت راسها وعينها بان شكلهم كيف شي حوتة وفيهم واحد النظرة تايهة وهايمة فالحيط لي قدامها تتخيلو وتتشكلو فخيالها كيف بغات بفعل المهدءات والادوية لي خدات، انف منكاد وصغيور توسط وجها واحتل عرشوا، فيم ماشاء الله ليصورو .شعرها طويل طول قامتها ومحطوط حداها تتخللو خيوط دهبية خفيفة ورفيعة تقولو زربية ومخدومة بالدق والصقلي الحر وزواقو المعلم والسفايف … من بعد مكمل الفحص التقني ليدار ليها بعينيه تنهد وتمشى جيهتها جلس قفازي على ركابيه وتقابل معاها ونطق
عبد الرحمان….”کیشووف فی عینیهاا نیشااان “..سهيلة ساف؟
“دورات وجها بشوية وهزات عينها فيه بشويش وعجز بحال لا شادهم ليها شي حد …بمجرد حققات فيه عاود سولها ”
واش لباس ،باش تتحسي …؟
هاد المره طولات فيه الشوفة ومدات يديها لحناكو وتحسسات لحيتو وطلعات صباعها لجهة عينو كانها تتفكر ملامحو بتاسمات وعينها تيحملو الف سؤال وسؤال …العتاب واللوم حيث خلاها ومشا ،ودموع تيبريوا وتيعبرو على فرحتها بشوفتو ….نطقات وقالت بحب وشوق ولهفه
سهیله….”بصووت شبه مسمووع ” عبدو جيتي کون عارفااک مغاتخلاش علییا …😊
” قد متعصب من اسمو لی نطقااتو مصغر …الا انوو تفاعلها معااه وانهاا عقلات علیه خلااه یفرح ویجاوب بدون شعوور
عبد الرحماان….”مزال کیشووف فیهاا “…وعمری نتخلی علیک

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 87 ●°

قد متعصب من اسمو لي قصراتو ليه ونطقات ديك عبدو تبسم وتقدم نحوها …
عبد الرحمان… هاني وفيت بوعدي وجيت وباقي عند كلمتي عمرمني نتخلى عليك ،
سهیله….”ضحكات وحاولات تنوض وتعكز فشلو عليها يديها ورجعات طاحت فبلاصتها ،ولكن قصوحية راسها خلاتها تعاود مرة اخرى ولكن عاود فشلات حتا طلع ليها الدم وزفرات بصوت مسموع”…. اوووف واش يديا مبقاوش دياولي ..”هزات يديها فوق کتشوف فيهم وتتقربهم حتال حدا عينيها وترجعهم فنفس الوقت تتكلم مع عبدرحمان وتتسولو”… واش هادو يديا ياك عقلتي عليهم ؟ واقيلا خلاوني حتا نعست وبدلوهم ؟😟
عبد الرحمان… “بقا تيشوف فيها بنظرة شفقة وخدا يديها وجمعهم عند يديه وقاليها”… باقين هما هما غير كلسي اجي اوب..” عاونها تكلس وتدهش من شعرها لي كان مليوح عليها بطريقة عشوائية ومخربقة بلاضافة لعويناتها لي تتحرك بطريقة طفولية يمين وشمال …استرجع وعيو وزفر “…..شوفي جبت ليك شي حاجة تاكليها حلي فمك…
” خدا سندويتش لي جاب ليها ومدو لفمها بقوة الدوا لي عطاوها تحنات على السندويتش تعض اختل توازنها و مالت ليسر وكانت غادا تجي راكعة بلا وضوء شدها قبل متوصل الارض وردها بلاصتها ،..تنهد وبدا تيقطع ليها دغمة بدغمة وتيمد لفمها حتا كملات. وفهاد المده کان تيستمع بالحديث الخرافي والحكايات لي تينسج الخيال الواسع والمهرتع عندها ..مخلات لا حاحا لاملاحا كولشي تساراتو وهيا فداك الفراش …و باش كملاتها خلاتو على يمينها ودارت على ليسر وتتهدر مع الحيط ،،،تماك كملات لي كان خاص ليه …ناض تيصوط وهو شاد فجنابو وهيا شادة لغا مع الحيط على اساس انو عبدو و مرة مرة تقوليه فهمتي وهو على سعدو وعدو يرد عليها”…
عبد الرحمان…”معندو میدیر من غیر انو یسایر “… ايه كملي کملی انا کلی اذان صاغیه…” كلس اونفاص معاها وحط يديه على خدو وبقا “….ايوا.. زيدي امم ايه …حتا بصح بدات تتخرف وتخربق وقالت ليه”
سهیله….” باسان مرخی ” غدا الله يرحم باباك جبلي معاك قطيوط ديالي خيلاه كراه بقا وحدو ….
“حل عينيه مع فمو وقلش ودنيه ودور وجهو تيحقق فيها مزيان وهو تيصغر عنيه على اساس انها مفضية مساليا ولكن دبا تاكد ويقدر هو يبصم ليها …. نطق تاني وقال بقله حیله ”
عبد اارحمان…. واخا دابا نجيبو ليك غير ارتاحي دابا واجي نعسي بلاصتك راكي عيانة …
“.بدا تيقادها وشربها الما وبدا تيغطيها”… يلاه تكاي و انا غدا نرجع عندك يلاه دار وبغا يمشي حتا شدات ليه فيديه ….”
سهیله…”بدات تبکی “…عبدو بقا معايا متمشيشي تنخاف عوتاني غادي يغوتو عليا باش نشرب الدوا عفاك…” بدات تحرك عويناتها بطريقة طفولية وتدلي شنايفها”… عفاك ….😔😟…
ایوا فی هاد الحاله معند المیت میدیر قدام غسالو .. كلس حدا راسها وطبيعة الحال الحاجة سهيلة بحال ايلا لقات جداها لي تحط عليها الراس حطات راسها على كتفو وبدات تاني مسيرة مليون ميل الخيالية …..دازو من هنا وعاودو من هنا وجينا هنا وخرجنا هنا وهيا والله مفاتت ديك البنيقة ديالها ….بقا صابر ومتكي عوج تيتسناها تنعس حتا غفا حداها بسباب الخدمه وعیاها …مغادي يفيق حتا يحس بيديها نزلات عليه مباشرة فالهدف تأوه وزراق وجمع الوقفه…لقاها سارحه عجوول اخره متکیه وغیر ایدها لی خدامین…ستعقل وسد علیها لباب وخرج واکید منسااش یوصی ویعااود وتا تهدید مره مره ینفع ….

🚫🚫 بنسبه لهاد شی البنات ماشی من عقلی ولا غیر ولام وهاکداک هاد الحاله بالفعل کیعانیو منهاا ای معلوما مکنجیبهااش من فراااغ الله یخلی لیاا کوثر عجرااام ..لی لیها فضل کبیر فی هاد القصه کونهاا مکتبخل علیا بحتی معلوومه او مسااعده 😚😍

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 88 ●°

🌹🌹 الحسیمه 🌹🌹

فی مسااء نفس الیوم…وفی قصر البارون رجعاات تیلیلا والفرحه فی عینیها واضحه وباینه ، دخلات بقنفاحه…لقات لبارون وسوسن وحتی من لبنی لی نزلات هاد المره مجموعین فی صالون وکلهاا وکیف باینین ملامحوو
تیلیلا…” برجیلاتها جرات وحدا لبارون جلساات 😳”….فااین کونتی انووح هاد نهار …ملی خرجتی تدوی مع سوسن “شافت فیها ورجعات شافت فیه “….مرجعتی لا تتینا لا هیی …جاب الله جبرو دم ..
لباروون….”باغی یاخدها بسیاسه “…وشکون قالک مرجعتشی…رجعت لعند طبیب وجات سوسن وجبرات دم دیالها ودیالو ممطابقینش….
تیلیلا….دبصح کیفاش مشوفتکومشی…
لبارون….”جمع لوقفه ودار ایدیه وراه “….حییت کنتی مشغوله…ومعزووله فی قنات نتی وشماته دخووک کتدویو علی شی موضووع کیخص ولد ختک 🤨
تیلیلا…”بدات تصرط فی ریق وکون تمنات ارض تسرطهاا “…ها شنی شنی کتقوول …؟؟
لبارون….”مشاا لعندهاا شدهاا من شعرها “….کثر من ثلاتین عاام ونتینا کتکدب علیاا….جایبه لیا ولد لا من صلبی ولا لحمی وکتوهم فیا بلی ولدی…”قالها بالغوات ”
تیلیلا…”کتملص منو “….ایماا ومناین جبتی هاد الهضره لاء لاء نتینا سمعتی خاطئ انووح یوونس بنک شنی کتخرف
لبارون….”لاحها علی سداری وجبد تحلیل adn رماهم علی وجهاا “….هاهو قرااا الا کدعرف تقرااا ….وعملتو غیر صباح من وراا مسمعت هضرتک حییت قلت میمکنش توصل بیک دنائه حتال هناایه….وبقیت نقول مع مخی کیخصک تاگد انووح وهاهی نتیجه قداامک عاد وصلتنی “مشی تال وجها وغوت ” شوفتیهاااااااا یاااااک ….مکاینشی زره تطابق لا بینی لا بینوو.. هااااا دوی مجرمه کیفاش عملتی هایداا …بالحق منستغربش ..حیت لا تینا لا لعایله دیالک مکیهموک تا شی حاجه من غیر فلوس تعملو ای حاجه علی ودهم…
تیلیلا….”کتگمگم باغا تدوی “…انا انا

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 89●°

.
تیلیلا….”کتگمگم باعا تدوی “…انا انا
……
لبارون….”مشاا تال وجهاا وضربهاا “..سکتیییییی ….متهضریش شکون عطاالک الحق تدخل لیا عایل وتقولی راه ولدک…نکبروو ونتمنی فیه شی حواای…”مقدش یکملهاا زیر علی ایدو وطاح جالس علی السداری تا تجمع علیه کل من ختو وبنتو ”
لبنی….”کتغوت علی خدامه تجیب لما “…خای االله اخای متعملشی فی روحک هایدا نتینا مریط شنی باغی تموت وتخلیناا 😢
سوسن…”کتحل لیه صداف القمییجه “…باا ابااا تهدن العار…..وتنفس
لبارون…”باغی ینووض لیهاا “…خرااج علیا المسخه خرااج…منشووفکشی مزاال هناایاا…وغیر تسنااو علیا لا تتینا لا لکیدار تاع خااک والله لا خلیتها فیکممم…کتسمااع
لبنی….”مشاات لیهاا وشنقاات علیها”…کتعرف شحال کوونت مشهیه هاد اللقطه وربی مخیبنیشی…”تمات غاادا جاراها لباااب “…ودابا غتمشی تعرف اصلک الغداره ومزال غنتحاسبوو…
“رمااتها برا ورجعات لاحت علیها صاگ دیالهاا لی طاح فی الارض وسدات الباب
لبنی مشاات حدا لبارون تواسیه حیت الخبر مکانش بالهین علیه….واخا یعیااو یبردو فیه مکیحس بالمزود غا لی مخبووط بیه…
لبارون…”ناض جااعر “….الی عندو شی حاجه اخراا مخبعهاا یقوولهالی دابا نتصدم محدی مصدووم…”ضرب اید فی اید “…..اوااعدی….غا ختی لی کنت کنقوول عندها ولد صدقات غیر مربیاه ودری ماشی ولدهاا…والولد لی هزیتو وربیتو تلاتین عام وعطیتو اسمی “ضحک بسخریه علی راسو وعلی لعبه لی لعب علیه القدر “….صدق ماشی ولدی…”شاف فی وبنتو وختو ورکز فی هاد لخرا بزاف “…باقا شی حاجه اخره کیخصنی نعرفها
لبنی….” کون قرب حداها یسمع دقات قلبهاا طلع معاها صهد وبدات غتمتم “….هااا ؟ شنی ؟؟ “بقات شحال ساکته عاد نطقات “..مکاین ماتعرف اخای 😔
لبارون….”تم غادی کیجری طالع لبیتو “….اناا لفووق متحلو لباب لحتی شی واحد …
مشی وخلی من وراه سوسن کتبکی بقی فیها باها وراسهاا …ولبنی حاطا ایدهاا علی قلبها وکتعض علی شنایفها وغیر هی لی عارفه علاش ..داز الوقت وکلها طلع لبیتوو وعم سکوون فی ارجااء القصر لی غیر قبل ایاام عادت فرحتو من جدید بالحق میدووم حاال…..علی عکس هاد المکان…کانت بلاصه تانیه….کلهاا صخب بنات هنا ولهیه….قراعی دشراب مخلطیین….شی جالس وشی وااقف ..وضمن الواقفین کان الدرغام لی ماشی حبا فی هاد البلاصه کاین وسطهاا لکن دارهاا طرف الخبز …”الكلوب تريبل فايڤ”…لی کیعد من اشهر کلوبات فی مرااکش کیدخل لیه غیر صحاب طبقاات المخملیه وملی کنقوول هاد الکلمه الاخره کیخص نسطرو علیهاا…داکشی علاش الامن وسلامه دیال زبائن دیالو خاصهاا تکون مشدده ومیکونش دایرین سیکیریتی غا بالفم خاصو یکون قلبا وقالبا واکید مکاین محسن من الاسمر …
کیف عاادتو لبس لیونیفوورم دیالووو ووقف فی لباب بحال جداار مکیتململ ولا یتحرک …..کیتدخل وقت لی کتدعی الضروره…وعلی حسب الاوامر…الا جات علیه یفر فی خدمه من لحین بالحق بوحدو لی عارف اش تابعو …
بعدما داز علی نص لیل سااعه…جاا صااحبو لی دار معاه صباح ولی عطاه عنوان فی تلیفون
سمساار….”سلم علی عبد الرحمان…”….واو واو واوو اشهاد لبلاصه خدام فیهاا اصحبی وهادشی مبرع حولک لاصق هناا ؟؟…
عبد الرحمان….”کیشووف قدامی “….تکوانا لیک فشی قنت اصحبی انا نوصی علیک شرب لیک شی کاس والله بعرضک سلامه…ولکن هااا ه”خنزر فیه “…بلا مشااکیل …
سمساار…….یحفظک الخاوه وقولیهم داکشی 🍸 یکون من نووع لمجهد باغی نجیب لکاو …
“جرو عبد الرحمان من ایدیه وداه لعند مروان لی مکلف بشراب…”….
عبد الرحمان…عطی لهادا شیی کااس علی حسابی واخا…”غمزو ورجع لخدمتوو مخلی من ورااه وحده حاالا فمهاا فیه “….
مرواان…”کیدوز ایدیه قدام وجهاا “…..هییهو فااین مشیتی فیین …
نینااا….” حطات ایدها علی خدها وثنات “….نعطی میه ملیوون علی هاد سمر لوووون…”دوزات لسانها علی فمها وتنهدات “….مرواان عبط لیا لمول شی بغیت نشکی بیهادا ای جا ومشی
مروان….”تخلع حیت باطرون کیموت علی تراب رجلیهاا “….شوکولاا “لقبها “….علاه اش دار ؟؟
نیناا …. “تنهدات “…جاا ودا قلبی معاه 😍😍

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 90 ●°
نیناا….”حطاات ایدهاا علی خدهاا ودوات ” نعطی میه ملیوون علی هاد سمر اللون …”دوزاات لساانها..علی فمهااا وتنهداات “…مرواان عیط لیا لموول شی بغیت بیه نشکی..
مرواان…” تخلع حیث الباطرون کیموت علی تراب رجلیها “…شوکولا …علاه اش دار ..؟؟
نیناا….”تنهدات”…..جاا وداا قلبی معااه 😍😍
مرواان…”بدا یضحک “…اووه خلعتینی…”عطی لسمسار لمشرووب “..
نینا….کون شتی انا قلبی شحال تخلع…”تکات علی كورسیها وتقابلات مع عبد الرحمان ودوات “….شنو اسمو..؟؟ فین کیسکن ؟؟ امتی جا هنا..قولیا کلشی علیه…
مرواان…”ایدیه کتسربي..وفمو کیسرسب “…هاداک صااحبی سمیتو عبد الرحمان…رجووله ونفس مجهده….غیر لبارح خدم معانا انا لی طلبت علیه شاف یجي فی بلاصة لولد لی تهرس
نینا….”عوجات فمها “…شنو زعمه هادا غیر مبلاصي داک خاینه…نو میمکنش هو خاص ندگو لیه لوتاد هنایا غیر شووفه فی عینیه تخلینی نطلع نغنی بشهیه
مروان….دیري فیه خیر محتاج لخدمه نیت
نینا…”رفعات حاجبهاا ومشات نیشاان لعند لی مکلف بالنایت ..کان جالس فی طبله لفووق “……ناخد من وقتک دقیقه …
“شاافهاا وقف وجر الکرسي لیهاا..شویه وکان یعطیها تعظییم سلام “….
طارق…نتی تجلسي وانا نوقف ..نتی تآمري وانا نفذ ..نتي تبغي وانا نلبي…”حل فمو فیها وفهی شنو لابسه وداکشی لی معري کثر ممغطي…”
نینا…”رمات ایدها علیه ونیشات بصبعها للآسمر “…هاداک..؟؟
طارق….مالو یکمی تطاول عل .
نینا…”سدات لیه فمو بصبعها وبقات تحرک علی شفایفو تا ولا یتحکک علی لکرسي…”..توتوتوتو….غیر بغیتو یبقی خداام هنااا …لقی لیه شی بوسط دري نقي وکیخدم من نیتوو …
طارق….”قوس حواجبو “…ولکن…
نینا….”دارت فیها مقلقه “…شنو دابا باغي ترقض انا عمري طلبتک…
طارق..انا مزال مرفضتش..
نینا….ودیک ولکن دیالاش 😕
طارق…….ولکن علاش هو بالظبط عمرک طلبتي علی شي حد…
نینا…”جمعات الوقفه “…هاکداک وصافي…”صیفطات لیه بوسه فی الهوی ومشات “….نعول علیک وهانتا علی ودک غنغني الآغنیه لی کتبغي “..
هبطات نینا نیشاان خدات میکرو ومشات بلاصتها تعنی کیف موالفه ….فمها کان فی میکرو وعینیها مفیکسین علیه اما عینین طارق کانو علیها حاضینها فین کتشووف….
من اول مبدات الخدمه معاهم وهو عینو منها لکن کانت منخلاه کتقرب منو وفی نفس الوقت بعیده علیه….کتشعلوو وممبردااهش ..کان مخلیااه وسط نار …مستنی غیر اشاره منهاا ویمشی لعندهاا یجری…سالات اغنیتها وتبعااتها تانیه …تا وصل وقت لی خاصها تخرج فیه هزات صاکها وتمات خارجه …
طارق…”تلقی لیها فی لباب “….نکملو سهره عندی یاک…
نینا…” عمزاتو “…عیانه تال من بعد احبی…”عطاتو بظهرها ومشات برا لقاات عبد الرحمان یالاه غیرکب هو ومروان فی طونوبیل “….
نیناا….واخا توصلونی معاکم..
مروان…مرحباا
عبد الرحمان….”خنزر فیه”….ولیت شیفوور لکلب تاع بووک ولا دایر لیا لیسانس…
نینا …..”تحنات لعندو لشرجم وجبدات ورقه زرقه “…نخلصووه لیک ماشی مشکل…
عبد الرحمان….”خداهم من عندهاا ونزل “…اجی معایا…
“تمات تابعاه بغات تشوفو اش غیدیر…ساعا صدمهاا…شیر لطااکسي ملي وقف “..
عبد الرحمان…”مد لیه لفلوس “…وصلها فین باغا وصرف خلیه لیک ….”حل لباب ومشی خلاها واقفه مدهشره…رکب فی طونوبیلتوو وکسیرره …”
مروان….”شد راسوو”…عرفتی اش درتی اصحبی..
عبد الرحمان….”طلع حاجبو فیه “…🤨🤨
مروان…عول علی راسک غدا خارج من خدمه …راه مول شی دایراه فی جیبهاا اصحبی مال راسک قاصح و
متهور هاکدا..
عبد الرحمان…”بالغواات “…ایوا الله یلعن الکلب تاع بوک نتا ویاها وداک زامل تاع مول شی …”خرج فیه عینیه “…صاااافی یالله زم قبل منحطک نخلیک جای علی رجلک…
“ضرب خونا طم متلاش هضر خاف ینوبو منابها وینزلو عارفو یدیرها ویفوتها لهیه

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 91 ●°

مروو ایاام قلیله عبد الرحمان کیف عادتو قسم فیها حیااتو مابین سهیله وخدمتوو…الخدمه لی نهارها مکیکمل غیر بسته وستین کشیفه بفعل نینا لی تابعاه کل لیله وباغاه غیر یشووف فیها وهادشی کیخلی طاارق محااملوش لا فی طلعه ولا فی نزله وفی کل مره کیحااول یلقی لیه السبه باش یدووز لیه ویجری علیه ..
کیف کل مسااء واقف مقابل خدمتوو…حتی جااه تلیفوون بعد شویه وهضز
….. سی عبد الرحماان
عبد الرحمان….”شاد تلیفون بصبعو وحاطو علی وذنیه “…وی هو هادا شکون معایا …
…… انا هو مول المحل لی جیتی عندی صبااح راه ضبرت لیک فشنو بغیتی..
عبد الرحمان….الله یحفظک اخویا غداا نکون عندک …
…… هذا واجب ان شاء الله
“قطع معااه وجا راجع لخدمتو یالله تقاد فی وقفه وهو یجی عندو سربای من لداخل
سربای….خوویا عبد اارحمان تکلم لباطرون بغاک…
عبد الرحمان…”کیدور فی عینیه یشووف فینو..”…فیناهو ؟؟…
سربای…..غتلقااه حدا کونطوااار
” تم غادی لعندو وهی تلبقو کیف دیما “…
نیناا…..” غادا کتمشی معاه بلورانیه “…اسمرر تااخد معایا شی کاس..😍
عبد الرحمان….”هضر بلاما یشووف فیهاا “……مکنشربش
نیناا…”عظات علی قنانفها “…خود لیک شی حاجه بارده …😗
” خنزر فیها وزااد وهی موراه کیف لکلبه تا وصل عند طارق ”
عبد الرحمان…” واقف مقاد “…عیطتی لیا اشااف ..؟؟
طارق….”کیهضر منفخ سیغتو ملی شااف نینا “….حنااا لااش کنخلصووک …
عبد الرحمان…..”عض فکو من لداخل “.کیفاش لاش کنخلصووک …..جینی دیریگت ..”غمزو “…اش کاین ؟؟
طارق…”.هز ایدیه”…شفتک کتامر ، کییفااش جینی گوود تآدب شوویه ..
عبد الرحمان…”کحکح “…لاش معیط علیاا واش کاینه شی حاجه خاصه بالخدمه …ولا باغی تبان وصافی
طارق….هناا عندناا قوااعد خاصک طبقهم کدخلو من عشره دلیل تال ربعه دصبااح یعنی بلاصتک حدا لباب متبعدش من خداه دزت دابا ملقیتکش فین کنتی ؟؟
عبد الرحمان …..کنت کندوی فی تلیفوون ؟؟ علاش ختارقت شی قاانون
طارق ….ممنوووووع تلیفون هنا اسی ….
نیناا….”کتغمز فی طارق “…نعل شیطان مافیها والو یدوی فی تلیفون یمکن حاله ایغجوون عندو …
عبد الرحمان …”خبط الکونطوار “…سمیتی عبد الرحمان…والا کان عینک فشی حاجه جینی گوود متجینیش بالمعقوود ….
طارق….شفتک کتخبط علیا طبله راک نتا لی خداام عندی ماشی نتا لی مخدمنی حتااارمنی…”وقف وضربو بایدیه لصدرو وهو یشدها لیه عبد الرحمان لواها ”
عبد الرحمان…..هیییییییییه “زیر علی سنانو “….باقی متزاد دیلمو هادا لی یحط علیا ایدیه…”کیزیر علیه “…نهرسها لیک “کتسمااااااع “…
“حمی لغوات وطارق عیط علی سیکیریتی امرهم یخرجوه براا اما نینا عیات تطلب فیه ووالو ..”
عبد الرحمان….” نتر ایدیه من دراری لی شادینو “…..صاافی طلق الخرا انا مقود فحالی …”حید القمیجه تاع الخدمه لاحها علیه وبقی عریاان ” ….خدمتک زیدها فی ***…الرعواانی باغی تبان قدامهااا …دیرها علی شی حد اما انا بزاف علی لکبیر فی مو هاد القنت وماتنسااش نتا راک غا خدام بحالی ..عقل علی هاد الوجه مزیاااااان الا مندمتکش رانی ماشی عبد الرحمان….”دفعهم وخرج رکب فی طونوبیلتوو وزااد کیدور فی المدینه باش یبرد
وقف فی جنب هز تلیفوونو وعیط لمروان لی کان روبو هاد نهار …
مروان….واافین اصحبی…
عبد الرحمان…..”صااط بجهد “…شویه ونریب داک لکلوب علی داک زاامل دیال شاف دیالک…
مروان…”بدا یتمتم “….علااش شنو طرا…
عبد الرحمان….”عاود لیه لبلان “….عندو زهر اما کون خلیتو مخصوص فشی عین…
مروان….صافب کباتت علی می انااا غدا یجری علیا ..
عبد الرحمان….وسیر تقود نتا ویااه “قطع علیه ولاح تلیفونو حدا زاجه لقدامیا…شعل گارو وتکی کرسیه وبقی کیفکر فی راسو فین وصل کیتسائل لاین غادی ”

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 92 ●°

تکی کرسیه وبقی کیفکر فی راسو فین وصل وکیتساائل لاین غادی تا صبح علیه الصباح مشی لدار نعس تال من ورا لغدا عاد فاق مشی نیشان عند سید لی دار معاه وهو صاحب محل کیبیع الات ریاضیه مستعمله….شری عبد الرحمان گاع الاجهزه لی کیحتاج وجابهم لدار باش یرجع یزاول نشااطو لی کیفرغ فیه غضبو ولی هو المتنفس الوحید بنسبه لیه…..وهاکدا دازت ایامو ….لونطریمو نهار ولیل…..و
حیااة الشوومااج رجع ليها من جدييد …بعد متسدو گاع بیبان الخدامی فی وجهو….شیء لی خلاه یقتاصد علی جیبو حیت الفلووس الا خرجهاا معندو منین یعاود یدخلها…وریال لی نقص مکیعاودش یزید تامن لبریگولات لی کیدیر مره مره مهما مکفین ولا موفین….وهادشی خلاه یولی یمشی عند سهیله زوج مرات فی سیمانه….هاد الاخیره لی حالتهاا الصحیه ازماتو کثر وجدر ..کیفاش بنت کانت بحال الورده ولات تدخل وتخرج فی الهضره….تجاوب بلا سؤال…تاکل واقفه وتنعس بدوا
..سمیتها مره تعقل علیها وعشره لاا حالتهاا خلااتووو یزید یکفر علی دنیا ملیوون مره کثر ما هو کاافر…وخلات قلبو یزید یقصااح ویکحاال علی گاع الناس…. الناس لی کون لقاو یاکلو بنادم لحم ویرمیوه عظم…یعفطو علیه ویزیدو کانو حشره قدامهم مکیسواش ….
بالحق حکم القوی علی الضعیف هو هادا…لی عندو لفلوس ساوی ولی معندوش لیه الله….لی عندو فلوس عایش ولی معندوش غا مونسوو وتدار باش یتحتاقر من طرف لی عندو.. وهادشی لی غتآکد واحد لیله لعبد الرحمان…
کانت لیله الجمعه لی کان واقف فیها بطونوبیلتو فی سطووب مخرج یدیه من زاج…فجآه تار انتباهو واحد الولد کیمسح الزاج غادی کیجری جهه سیااره فااخره من نووع مازیراتی بعینیه کلهم اعجااب لدرجه ولا یمسح فیها بحوایجو ویکتااشف کل قنت منها کانو ممصدقش شنو کیشووف…
هادشی بنسبه لعبد الرحمان عادی حیت دری فی سنو بحال ای واحد کیحلم بدیک سیاره بالضبط لکن لی معادیش هو تصرف لی دار صاحب سیاره
صاحب السیاره….”نزل من طونوبیلتو وشنق علی لولد “…شنو کدیر هاا..
الولد….”بخوف”…والو غیر کنت کنشووف…
صاحب السیااره….”کیتفحص طونوبیل واش فیها شی خدش “… عرفتی هادیک لی قستیها بایدک لمسخین شحال سااویه ولاا….راه واخا نبیعووک نتا ودارکم کامله ونزیدو هاد طونوبیلات لی فهاد شارع میکملو ثمنها…”لاحو تا طاح فی شانطی “….غبر من قدامی عندک زهر مافیهه والو….
عبد الرحمان هاد المشهد خلاه مصدوم وغا واقف حال فموو…وکیشووف فین وصلات درجه احتقار لبشر وقسوتو….مفیقو من شرودو غیر صوت منبه السیارات لی ملاو المکان…..
ملی رجع رشدو دور عینیه لقی لولد مکاینش طار وخفی لیه الاثار ….تحرک وصف سیارتو القدام ونزل یقلب علیه….حیت ثار انتباهو وبقی فیه لکن للاسف معرفش فین اراضییه….شعل گارو وجلس فی کرسی خشبی کان تمااا حتی وقف علیه واحد شخص لی ابدا مکانش دایر فی بالو انو یتلاقاه بالمره
عبد الرحمان….”نثر الگارو وخرج دخان من فمو ونیفو “….نتاااااا ؟؟….
……. قلبت دنیا علیک اصحبی ووالو تال لیوم لی لقیتک وشفتک من کنتی نازل وتبعتک….
عبد الرحمان…”بقی فی بلاصتو متحرکش “…وعلاش بسلامه کاینا عندی لیک شی حاجه….
…….. “ضحک وطبطب علی کتفو “….کاین کلک….بغینااک نتاااا

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 93 ●°

وعلاش بسلامه کاینه عندی لیک شی حاجه…
الذییب….”ضحک وطبطب علی کتفوو “…کاین کلک…بغینااک نتااا 👈👈
عبد الرحمان…”لاح بینتا تاع الگارو بطراف صباعو ورجع ایدیه لور متکی علی الکرسی ” …مطلبتیهااش شویه غالیاا لاا…🤨
الذییب…”جلس حدااه “…..نجییک من لخرر…حیت عارفک معندکش مع تلاعیییب
عبد الرحمان….”ضربو لکتفو”…یرضی علیک دابا دویتی
الذییب….لی مصییفطنی هو لببووس
عبد الرحمان…..”باستفهاام واخا عارف شنو غیقوول “….وعلاش ..؟؟
الذییب….من نهاار المقاااتله وهو کیقلب علی وااحد بحاالک ولکن ملقااش..ونتا عارف بلی هوو کیرااهن بالمقااتلین دیاالو داکشی علاش بغاک نتا حیت الانسب وبلش نلقاوک قلبنا علیک الدنیا …وحییت
عبد الرحمان….”قاطعو “….وحییت البوس ایدیه طویله عرفتوو بلی انا هنااا ..”غمزو “….کتعتااقد بلی غنوافق یمکن غیر ضیعتو وقتکم کوراه فاش قلبتو علی غیری
الذیییب….”حرک راسو بنفی “……غتواافق حییت نتا محتاجنا کثر محنا محتاجیینک…
“لتازم عبد الرحمان صمت وخلاه یکمل “…..عرفنا بلی دنیا مکانتش منصفه معاک وبلی بعتی لی وراک ولی قدامک وجیتی هناا هارب وماشی تاا بووحدک معااک شی بنت سوریه ی..ودابا هی فشی مرکزز کتعالج من الادماان…”قاطعو عبد الرحمان بتصفیق “…
عبد الرحمان…”وقف وبدا یتمشی باعجاب “….شابو لیک فخبارک “باستهزاء”.. تصدمت ههه وشنو دابا بهادشی لی عرفتو مصیفط خونا تلوی لیا ذراعی ولا کیفاش
ذیییییب…..”ضحک بجهد “….کون کان یتلوی لیک ذرااع گعما تلقانی هناا جایک بالخاطر نجیبووک بزر ….شوف فکر بعقلک نتا فهاد الوقت خاصک دیر ایدک فی ایدنا باش تربحوو جمیع ..نتا محتاج تخدم فاش کتبغی باش طلع لفووق وحناا محتاجیین نطلعو معاک وبیک ..
عبد اارحماان….”دوز لسانو علی سنانو “…کتحاول تقنعنی زعمه …
الذیییب….تمااما حیت شحال هادی کنت کترفض حیت کان عندک مدخوول وعنل متشبت بیهاا ودابا؟؟….راه واخا تبقی تقلب فی هاد مدینه لیل نهار علی خدمه مغتلقااش و غتبقی وااقف فی بلاصتک وناس کیجییو من وراک وکیطلعوو….”جمع الوقفه وتقابل معاه “…سمعنی حیت نتا خوویا وصااحبی وعزیز عندی …غنخلیکک تفکر شی یوومین و نعاود نهضر معااک …
“یالله عطااه بضهرو وهو یسمع جوااب لی فرحوو….”
عبد الرحمااان…..میحتااجش یوومین اناا موااقف….جا لوقت لی نرجع ننتمی فیه لعالم دیالی..لعالم لی بعدت علیه بزااف …”هز صبعوو قدام وجه الذیییب “…..واااااالکن….
الذیب….”باستفساار ” ….شنوو…؟؟
عبد الرحمان….نتحکم فمخی میتحکم فیا حد هادشی نتا عارفو یااک …بالحق الهضره ماشی معاک هادشی عنقوولو لداک البووس ملی نتلاقاه
الذیییب….”جروو “…هی دابا راه کیتسنی غیر زیاارتک زید معایا
” رکب عبد الرحمان مع ذییب فی طونوبیلتوو لفیلا البووس ولی کتوااجد فی دخله تاع مراکش…فییلا لقلیل لی نگولو علیها تحفه…..ای واحد داز من حداها یتمنی یدخل ویشووف شنو فیهاا….ولی عرف مولاها فاش خدام یستنتج انهاا غتکون غالب علیها طابع ریاضی…لکن العکس…کانت عباره عن مزیج بین تقلیدی والعصری….وفیها حدیقه کبیره فجهتها العلیا کاین اسطبل وفی الحهه السفلی کاینین ثلات حمامات سباحه مختلفه الحجم…عاد حدیقه مزینه بمصابیح مضویه علیهااا …..هادا من برا اما من لداخل کانت مقسمه لصاالونات والطابق التانی کانو غرف کیباانو من التحت … اما فی الطابق الاسفل کان بار وحلبه المصاارعه ومکتب وهاد المکان هو المحبب لعند البوس وهو فین کیستقبل ضیووفو…

.🌹🌹 تتمه الجزء 🌹🌹

اما فی الطابق الاسفل کان بار وحلبه المصاارعه ومکتب وهاد المکان هو المحبب لعند البوس وهو فین کیستقبل ضیووفو…
عبد الرحمان….”جلس فی الکرسی وکیدشووف فدیک الحلبه بغرابه “….🤨🤨
البووس…..عجبااتک….”مد لیه کارو “….الا درتی ایدک فی ایدیا غدیر حسن منهاد الصاله …
عبد الرحمان….”دار لگارو فی جیبو “….وانااا موااافق ولکن بشرط…
البووس…عاده انا لی کنملی شرووط ولکن هاانیه حیت نتا فشگل غنتبادلو الادواار…
عبد الرحمان….”کیحسب بصبعوو “….اول حاجه دخلت بارادتی ونهار غنبعی نخرج غتکون بارادتی ومعندش شی مخلووق الحق یرفض….”یالله غیجوبو البوس وهو یقاطعو “….تاااانیااا….بینی وبینکم الحلبه من وراها ناخد رزقی ومدخلونیش فاحتفالات وداکشی تاعکم…..اخییرا ولی کندقق علیهاا…حیاااااتی شخصیه بعییییده کل البعد علی هادشی..”رفع حاجبوو کتهدید حیت عرف بلی لبوس فهمو علاش کیلمح “…..کنطن راک فاهم….
البوس….”وقف ومد لیه ایدیه یصافحوو ” …..وانا موااافق…
عبد الرحمان…”بادلو سلام “….امتی نبداو …؟؟
البووس….اول قتال شوارع غیکون لخر دیال هاد شهر یعنی عندک کثر من عشریاام…نبغییک تجهز لییه مزیااان…
عبد الرحمان…وانا قدها وقدود “خدا ورقه کتب فیها نمراتو “…هادا رقمی واخا متاکد بلی عرفتوه تا هو علی عموم ملی یقرب علموونی بالبلاصه …”دار لیه سلام بایدیه “…تهلاا
البوس….” حرک راسو برضی “……غتلقی ذیب برا غیحطک منین هزک …
عبد الرحمان….”تم عادی عاطیه بضهرو وقبل میخرج قال وسمع لیه ‘….نتلاقاو من هنا لعشریااام….

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 94 ●°

” الدنیاا … یاا دنیاا شحال طیحتی من کان بووه فالح ..وشحال طلعتی من کان بووه ساارح..”…..هادی مثله قالوها جدودنا ولی غنوقف علیها ونگوول …صحیح طیح بین لیله ونهار …لكن صعیب طلع بسااهل واخا تقطع لبحاار ..والا وقفنا و دوینا علی عبدالرحمان ….غنلقاو بلی محطاات التعب والفشل والیآس لی مر علیهم فی حیاتو کانو شعره من کبه لی خلاتو یوافق یدخل لقتال شوارع ویااخدها حرفه دخل لیه قووت یووموو…من بعد مکانت هوایه تنسیه همومو…
زیااده علی صداع ومشاکیل لی تعرض لیها من طرف لباطرون بسباب نینا والحگره لی حس بیهاا….عاد مصاریف علاج سهیله لی تکلف بیها…..ولی توالاها تخمامو فنهار یخرجها من تماک خاصو یلقی لیهاا مکان یلیق بیها باش تسترد صحیحتها ودعامتهاا النفسیه …
گاع هادشی حطو بین عینییه فی اول مباراه لیه من بعد عشریام لی دازت علیه بسرعه البرق ولی تجهز فیها بدنیا اما نفسیا میحس بنفس غا مولاها….
کیف عادتوو دخل لحلبه ااقتال والصرااع بشجااعه وجبرووت وبعیوون تیشووف فیها غریمو کآنو الحیااه لی قصاات علیه وحطمات مقادیفوو ولاحتوو لمقاادیر غیر لی کان دایر لیهاا حسااب …
وقف وسط الحلبه وهو تیسمع تهلال وتصفاق الجمهور لخصمو ومناداتو بلقبو …” اله الشر ..اله الشر…”…وهادا مازاادو غیر ثقه فی نفس…لی تحدی من وراها نفسوو انو لیوم بالضبط غتطبع بصمتو …ویخلی اسموو وصووتو….یتردد ویدیرو بحال لجام یسكت بیه لفاام
رفع علیه القب بعد منطق ذیب اسموو وهز راسو فالجمهوور لی تیتساائلو شکون هاد الوجه الجدید ؟؟…وشنو یقدر یدیر قدام العدو دیالو المعرووف بتعذیبو واستعماالو لاساالیب غیر منطقیه فالقتال؟؟….حقق عبد الرحمان فیه مزیان…وعلی محیااه رسم بتیسامه طفیفه متقدرش تعرف شنو عنا بیهاا…، تعطاات الاشااره باش یبدا القتال ..وماهی غیر عشره الدقاایق حتی کان اله الشر طریح الحلبه وحال فمو
تيحاول يدخل النفس ليتقطعات فيه بفعل الدقة القاضية لي جاب على اترها الكاو تكنيك …رجع ابتسم عبدو باستهزاء وهز عينيه فالمنصة الشرفية لي مجموعين فيها غير رؤساء العصابة و مجموعة من السماسرة و المندوبين الرياضين طبعا الغير شرعين لي باقين مستوعبوش ان الوحش ديالهم لي تيساندوه طوال هاد السنين تهزم فعشرة دقایق وبضربة قاضية …..سكوت ودهول عم القاعة مفاقو منو غير على صوت اقدام عبد الرحمان وهو تينقز حبال الحلبة باش يخرج تماك تهز صوت الجمهور بالتصفيق و الصفير باعلان الحكم بفوز عبد الرحمان لي خراج ودخل لفيستير يلاه بدا تيحيد البونض لي علا يديه تفاجاء بتصفيق من وراه ضار يشوف شكون …..وكان ضنو فمحلو واحد من السماسرة ومستغلي المواهب جا يهنيه ويتعرف عليه …
…..”تصفیق 👏👏👏👏”… برافو عليك اول مرة وبعد سنين هادي …شي واحد يهزم اله الشر ….وشر هزيمة …”مد يديه لعبد الرحمان لي بقا تيشوف فيه وحد النضرة ديال من نيتك شفتك زعمتي اسي ..خلا لیه یدو ممدوده ومن وراها طواها السید وعرف عن نفسو ..”…ماشی مشکل نتعارفو فی الاول ..انا واحد من السماسرة لي تعرضت من البوص نحضر لمباراة ديالك تيعيطو ليا النمس …تقدر تقول عليه لقب معروف بيه فالوسط اي حاجة كيف مكانت نقضيها ..بغمزة ، وانا رهن الاشاره لیک ولمصالحک…ونتا شنو لقبك ؟..

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 95 ●°

..انا واحد من السماسرة لي تعرضت من البوص نحضر لمباراة ديالك تيعيطو ليا النمس …تقدر تقول عليه لقب معروف بيه فالوسط اي حاجة كيف مكانت نقضيها ..بغمزة ، وانا رهن الاشاره لیک ولمصالحک…ونتا شنو لقبك ؟..
………..
#الدرغام_الاسمر …..
“كان صوت البوص لي تيهدر من وراء عجاجة ديال الدخان لي طلق من سيكار ديالو ”
البووس… “بفخر واعتزاز هاز راسو الفوق فرحان بعبد الرحمان وبشنو قدم “…هدا هو لقبو من اليوم…وهو لی یلیق بیه….حبت شجااع…قوی …ذکی….
“.تقدم بخطوات لجهة عبد الرحمان وربت على كتفو ونطق”.
مبروك علينا الفوز ظني فيك كان فمحلو و ورجايا عليك مخابش ،.تسالي الدوش ونتلقاو فالمكتب عندي .،.
“.دار غادي بحالو بعد ما اعطا الطريق لنمس يدوز قدامو بلا ميكلموا ..زعما عيق وبعد من السيد راه نقدر نزف على موك..اما
عبد الرحمان عطاهم بظهر وخلاهم مقاتلين غير بيناتهم بلغة العينين ومنخلهم اصلا لي فيه كافيه باركا عليه غير همو “….
هنا ومن ورا هاد الحواار کانت بدایتوو وبدا تخاطیف المقاتلین لکبار علیه کلها باغیه یلعب لصاالحو ولعندو…الشیء لی خلاا ثمنو وسهمو یعلی…نجاحو یزید ورزقو یفیض …والاهم من هادا انتصاراتو یکثرو …خاض عده قتالات وکلهم خرج فیهم مرفووع الراس….وکیف سبق وقال انو اسمو غیتردد بزااف….کان رااجل وعد ووفی بکلمتوو….بحییث کلشی ولا من شووفه والوقفه یعرفو….ولاو یخشااوه ویتمناو رجاه وهادشی عونو وکان لصالحو استغل معارفو وبدل لقبوو والاکثر من هادا عطی لسهیله اسمها الحقیقی وجنسیتها الاصلیه.. ” سوریاانا..السووریه ..” …هاد الاخیره …لی بقی معاها مرحله بمرحله….حتی تعافات واخا مده لعلاج طولات ومن وراها تنکسات ویآساات …لکن فی کل مره کان یفکر ویخمم یسول ویستاشر فشی حوایج یدیرهم لیها باش یفرحهاا….ومن بینهم کان یوم رجع لیها علی حسب قوولها شاانتی قطتها لی بمثابه بنتها…
خدا الطیاره ومشی مفکر لا فی العاقبه ولا فین غیتلی…کان اسد مکیخاف من شی ولا کیخشااه…خلا تا طاح لیل ودخل تاال قصر البارون لکان سبب فی جلاه….بحال شفار تسلل غرفه بغرفه یشوف فین یلقااها وبسباب لعقیق لی کانت دایره لیها سهیله فی عنقها سمع حسهاا مع بکاها…کانت فی غرفه سوسن لی کانت ناعسه ولی مدراتش بیه لا امتی هز القطه وخداها.. تاا فاقت صباح ولقات غا ایدهاا ورحمه…وبکی من مور میت خسااره حیت فی داک الوقت کان هو فی صویره و طریق لی داتو رجعاتو ونیشاان لعند سهیله فی المصحه رجلیه خداتو
لی وضعها الصحی ولا حسن من قبل نقصو علیها ادویه…وعقلها رجع لمکانو واخا کانت باقی متشافاتش میه فی میه بالحق اللهم لعمش ولا لعمی….غیر هی کانت متبغی لا تخرج لا درج جالسه ومکونه فوق سریرها لا تشووف شمس ولا نجووم …الا دویتیها تهضر ولا سکتی الله یجعلها ظل نهار کامل وهی علی داک لحاال ..
الممرضه….”کتمشط لیها فی شعرهاا “…شنوو نخرجوو لیووم تبدلی الجوو …
سهیله….”حرکات راسها بنفی وجمعات شعرها وغطاتو بلا متهضر “….🤐🤐
الممرضه…”کتحاول تقنعها “…شحال قدک تبقای معزوو ” قاطع کلامها دقان فی لباب…ومن وراها تفتح کان عبد الرحمان لی دخل بقفز مغطی کان بین ایدو ..اشار لممرضه بعینیه تخرج …وکیف امر نفدات ”
عبد الرحمان…”حط داکشی فی الارض …ووقف مقابل معاها کانت حانیه راسها کتشوووف فی داکشی لی کیتحرک “….حلی وشووفی …شی حاجه کتخصک ..🤨 “بصوووتو الخشن نطق وهی تردداتش ولو لحضه عرات لغطی وحلات معاه فمهاا ” …..شااانتیییی 😍😍….” بالفرحه غوتات ونقزات…ووبین ایدیها شانتی تهزاات….دور وتراری بیهاا بحال الام ولی بعدوها علی کبدتهاا…ابتسامه منها لیک کانت کافیه تشکرو بیها علی کلشی وهو بدورو…هادشی لی کان باغی غیر یرجع یرسم الضحکه الغابره لیها من جدید بکاافه الطرق هو هادشی کان کیدیرو بقلب بیض وبنیه صافیه وهی لصغر سنهاا ولاهتمامو الزاید بیهاا تعلقات فیه ولا ترسم القلووبه وکتشووف رااسها بین ایدیه ..وهادشی کیزید یاکدو لیها کل اصر صدر منو اتجااهها لی کاصرفو هی علی حساب عقلهاا وکدخلو تیشان لقلبهااا بحال نهاار..

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 96 ●°

کان باغی غیر یرجع الضحکه الغابره لیها من جدید بکافه الطرق …هو هادشی کان کیدیرو لطیبه قلبو وصفاتو تجاهها وهی لصغر سنها ولاهتمامو الزاید بیها تعلقاات فیه وولات ترسم القلوبه الحمرا وهی بین ایدیه …وههدشی کان کیزید یاکدو لیها کل تصرف صدر منو تجاهها لی کتحللو علی خسااب عقلهاا وکدخلو نیشاان لقلبهاا بحال نهار لی کانت كالسة فشرفة ديال الغرفة الجديدة ديالها لي تطل على حديقة الكلينيك تتشوف وتتضحك مع بعض الاصدقاء لي تعرفات عليهم وكونت معاهم صداقة ومعرفة واخا غیز من لبالکون لی ولات کدوز فیه معظهم وقتو …ای من اول نهار تال تالیه……
بارکه تتشير بيدها لممرضة لي خبراتها بالاشارة انو عبد الرحمان فمكتب الطبيب ديالها …
بدون شعور دخلات تتجري تقلب تبدل بيجاما دنعاس لي كانت ناعسة وتتحاول تزرب تقاد راسها وتلبس حجابها لي ياويلها وسواد ليلها يعرفها طلات بلابيه او شاف شي حد شعرها ….تتسرع وتتسابق الوقت
سلات وتفكرات شانتي لي من صبح الحال ناضت وخرجات تتسارا …سمعات خطوات قربو لبابها وصوت عبد الرحمان تيتحدت مع القطيوط ديالها وتيرن فأدانها وتيعزف لحن حب وعاطفة ووله فأرض قلبها القاحلة لي عصفات بيها الامواج الحياة وظروفها ما مرة مازوج….بتسمات وتلفتات لباب بعد ماحسات بيه تحل واسقبلاتو بضحكة نابعة من القلب عنوانها انا تنعشقك وتندوب فصوتك وتنهيم فطلتك ….سهات فيه تتشوف كيف وتاه اللبسو لي تغير مؤخرا …
سروال زرق مغلوق مع بيل كول فيي فشيبي وكمام طالعين زيادة على الموكسان لي لونو من لون السروال …فاقت من سهوتها غير و عبد الرحمان ماد حناكو يسلم عليها وشاد فيديه قطيوطها
عبد الرحماان…”کیتفحص فیها مزیاان “.. .سهيلة سافا كيف صبحتي اليوم مزيان؟….” بااما تجاوب کمل کلامو “….ليوم غادي نخرجوا شوية خديت الادن من عند الطبيب ايلا واجدة نمشيوا….”
بلاما تسول ولا تعرصات استادناتو بحناک حمرین ودخلات لحمام ديالها ودارت اطلالة صغيرة على راسها عاد خرجاات “….

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 97 ●°

بلاما تسول ولا تعتاارض استئدناتو بحناک مزنگین ودخلات لحمام دیالها دارت اطلاله صغیره علی راسها وزادت خيط كحل رقيق فوق رموشها لي زاد سحر وجمال عينيها ..
… ..مشينا….” نطق عبد الرحمان وهی اومات ليه براسها حل الباب وعطاها طريق دوز قدامو بكل جنتلمانية الشيء لي تيخليها ترد البال لهاد التفاصيل وتبدا تعشق فيه …..خرجات قدامو وغادين وسط الكلوار عبد الرحمان هاز راسو وغمض عويناتو من حر الاشعة لي داخلة من النوافد ..هبط على عينيه نظراتو لي من نوع الرايبن بوليس وتلفت لسهيلة ليكانت غادة وفرحانة انو بجنبها ومتخلاش عليها وکان نعمه المنقد لیها…ابتاسم منين لاحظ انها تتضحك ومن قلبها مع اي شخص صادفاتو فطريقهم او نادى عليها مد يديه ليديها وشد فيها متوجه لسيارتو شي لي خلا سوسو تتورد وتسافر بتفكيرها وسي عبود يفكر ويحمد الله على انو استطاع يرجعها من بؤرة الادمان ….ركبو فسيارتو لي من نوع audi c5 ونطالقو فطريقهم سولاتو”
سهیله … واش يمكن ليها تطلق موسيقا ..
عبد الرحمان… “بتاسم ليها و ومد ليها تلفونو تدخل يوتيوب وطلق شنو بغات ..جبدات فيروز وطلقات اغنية سؤلوني الناس عنك ياحبيبي …تلفت ليها وضحك من بعد ملقاها ساهية وتتغني مع القطعة ….بقاو مدة وهما غادين حتا وصلو لمركز تجاري …حلها الباب ”
عبد الرحمان…. تفضلي الالة…
” هبطات وهيا تترنح بالفرحة دخلو لمركز وتسراوه كامل خلاها حرة تشري لي بغاة وتعزل كلشي على دوقها وتفرح براسها فهاد النهار سلاو من المركز و شدو طريق العودة لمصحة لي ولات تتعتابرها بيتها وهي فرحانة وعازمة توري لصحباتها شنو خدا ليها وشنو شرات ….دخلو الباب الرئيسي لقات ضواو مطفين تقدمات وحاولات تفتح الباب باش الدخل حتا تتفاجىء بكم هاءل من التصفيق وتصفير والبعض تيغني ليها سنة حلوة يا سوريانا…..

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 98 ●°

دخلو للباب الرئیسی ..لقات الضواو مطفیین تقدماات وحاولات تفتح الباب باش دخل ..حتا تتفااجئ بکم هائل من التصفیق والتصفیر والبعض کیغنی لیها ..” سنه حلوه یاا سووریانا “…صدمتها کانت صدمه حطات ایدها علی فمهاا وبقات تدور عویناتها بین نااس وهی کتشووف شفااهم کیتحرکو فرحانین لیها…اما هو کان واقف مبتااسم جنب بلاما یبین علی سنانوو وحانی رااسوو للارض ..مدواتش ولا تکلمات اصلا الممرضه لی کانت رفیقتهاا دوک الاشهر فی الغرفه مخلاتلیهاش الفرصه …جرااتها من ایدهاا وجرااات بیها تال الحدیقه لی کانت مزینه علی سن والرمح..لبالونات مزلعین فی گاع لقنواات…وطوابل بالحلاوی وعواصر مشکلین …
شطحات ونشطاات ومع گاع ناس تصورات وملی جا لوقت شمع حلوتهاا طفات لکن قبل مشات لعندو وبکل حب لحداها جراتوو…
سهیله….” مشات جهتو کان جالس بعید کیدوی فی تلیفون..محس براسو غیر مسحوب ویدین صغار مربوطین بین ایدیه “….یالله نطفیو شمع
” دار بخاطرهاا ورافقهاا وکمل فرحتهاا طفا معاها شمعهاا وقطعات لحلوی وعطااتو…”
عبد الرحمان….” میل راسو جهه الممرضه لی فهماتو شنو قصد ورجع شاف فی سهیله وقال “….مهم انا مکنعرفش شنو نگول فهاد المناسبات….
سهیله…”کتنقز فرحانه “…متقوول والو…نتا درتی وهادا کافی تفکری عید میلادی لی انا نسیتوو…
عبد الرحمان…”قاطعهاا “…لیووم مااشی غیر عید میلادک بووحدو…لیوم میلاد سهیله او سوریانا جدیده بصحه جدیده والاهم من هادا انو نتی تشافیتی میه فی میه…بقوتک واصرارک تغلبتی علی ادمانک هادشی لی رجال وکیفشلو فیه داکشی علاش تجمعنا کاملین وهما قتارحو علیا هادشی وانا نفدت حیت راک عارفه معندیش مع هادشی تاعکم خلیتو لیکم نتوما لبنات…
سهیله….”قد مضحکها کلامو قد ما فرحها الخبر وفی نفس الوقت حزناات ” ..یااه دابا انا برییت صاافی….وهادشی کیعنی غنخرج من هنااا 😔
عبد الرحمان…”دار راسو غادی “…علاه بغیتی تبقاای هناا انا نمشی ونخلیک…🤨
سهیله…”شداتو من ایدو “…ولا انا غیر …
عبد الرحمان….”رفع حاجبوو “…وشیر لیها علی بالیزات لی جابتهم الممرضه کانو مجموعین…”….معندناش بزاف دالوقت تسالمو وتباکاو ویالله تابعانی طریق …”بغمزه ”
“بواحد واحد سلمات عليهم ومن کبیرهم حتی لصغیرهم ….ولی وصلات حداه کتفکر ذکریاتها معاه…تقریبا جایا لعام وهی معاهم…عونوها تا تخلصات من ادمانها وعطااوها حیااه جدیده نقیه ونظیفه کیف قبل…سبحان مبدل الاحوال لی یشووفهاا وهی خارجه کتمشی بجنب عبد الرحمان کتبکی حیت مخلیا هاد المکان میقوولش هادی هی لی دخلات کتشکی وتنوح مطيقاه…..

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 99 ●°

❤حبك انتا شكل تاني ….
❤حبك انتا سكن كيااني

.هدا هو حال سهيلة او سوريانا كيف سماها عبود ….لي خرجات من المصحة شخص مختالف بشخصية قوية عكس السابقة لي ضعيفة ومهزوزة ،بقلب سليم ومتعافي والاهم تينبض باحساس جديد اول مرة تتختابرو وتجربو عكس قلبها لي كان مكسور ومقطع اشلاء من ورا خيانة شامة ليها وانها عونات يونس باش يدمرها ويتسبب ليها فضياع عام على قدو من عمرها….
ركبات حداه فطمومبيل و مجموعة من المشاعر تتجتاحها من حب جديد لعرفان وامتنان ..وشكر وحتا الحمد للخالق عز وجل انو حط فطريقها عبودي وهو اسم ختارتو ليه بينها وبين نفسها ولات تتعتابرو ملاكها الحارس او درغامها الحاضن شدو ااطريق لدار وهيا مبتاسمة وعويناتها فيهم بريق خاص و شعاع عارم …تلفتات لجهتو وبقات ساهية فتفاصيلو لي ولات تتعشق تشوفهم وتيه فيهم كوكتيل من الرجولة ،الصرامة،الحنكة ، الحنان ، العطف ،والاهم روح المسؤولية …
انتبهات لشرودو فطريق وصبعانو ايدو ليسرة لي حاط على فمو وهو مركز فالسياقة حسات بنبضات قلبها تتزاد حتا انها خافت يسمعهم ضورات عينها بحركة طفولية ورجعات بيها الذكريات لطفولتها ولقائها بنوح أبها الروحي….لی وان لیه حتی هو الفضل انو جابها لبلادو وعتبرها وحده من ولادو …بقات تسائل بینها وبین رووحهاا وتقوول …شنوو یکون کیدیر دابا ؟؟ واش کیقراا جریدتوو کیف عاادتوو….؟؟ ولا جالس فی جرده منغم وکیشرب قهوتوو…؟؟….مفباالهااش انوو گاع هاد تفاصیل توضرو لیه
وتلاشات اول مخوات علیه دار ومشاات…لا قهوه بقی لیها طعم عندوو ولا جورناال حالیه لیه قراایتو….وقت لی کانت هی کاصارع ادماانها هو کان کیتصارع ویتحارب باش یلقااها بالحق بدون جدوی وملی عیاا هز ایدو واستسلم مصبر نفسو بکلمه….” نتمناک تکونی بحال حسن ملی کنتی فیه هنا “…من قلبو دعی معاها…وفی جهه اخری کانت لبنی بدورهاا هازا کفووفها لسما وکدعی مع ولدهااا یحن ویلین قلبو علیهااا داعیاا مولاها یحفظو و یصونو من کل شر خصوصا ملی کیجیوهاا تهدیدات من یونس لتلیفوونهاا کیتوعد لیه بشر….هاد الاخیر لی مزال مقضی طریق بین دار جداه وطبیبه کروض رجلیه….
ومو کانت مرافقاه لحضه بلحظه یووم تبین لیه انها بجنبوو…ویوم تعمر لیه قلبوو علی لبارون ظنا منو انو باه و تخلی علیه وهو مزال فی دار غفلوون معارف لیفرق لا بین تااء ولا نوون ….
وفی الوقت لی کانو هاد القلووب سعاده والضحکه غابت علیهم کانت وحده الحب والغراام کیتقطر علیهاا…وشکون غیرها سوسن لی الازماات لی مرت منهم جا لی ینسیها فیهم ….هو استاذ جامعی تعرفات علیه ونهار بعد خووه عرف کیف یخلیها تعلق بیه کیف ما هو تعلق بیها وکیتسنی غیر اشاره منهاا یجی یدق دارر ویدییهاااا…..

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 100●°

🌹🌹أنا لحبيبي و حبيبي إلي
يا عصفورة بيضا لا بقى تسألي
🌹🌹

وصلو قدام فيلا ابوابها كبيرة ومغلقة وضاير بيها الشجر عالي لي تعمد يختارو عبد الرحمان حتا يتفادى شي فكرة من الافكار العبقرية تطيح لها فبالها ….
كلاكسونا عبد الرحمان على العساس لي بدورو حل الباب وقف تيبتاسم معاه وتيشير بيديه
سد الباب وتبع عبد الرحمان لباب ديال المدخل وحل ليه الباب “مرحبا سي بيك اولدي”.. …ضحك عبد الرحمان وربت على كتفو..”الله يحفضك ابا سباعي” ..ودار جهة سهيلة لي بقات تتضور فعينها ومحياها تعلوه نضرة إستفسار على خوف وحتا رهبة الله واعلم ..فتح ليها لباب ومد يديه باش تشد فيه لاحظ انها متوترة وتتحرك صباعها وتتفركهم فبعض نطق وقال
عبد الرحمان…مرحبا بيك فدارك …کی جاتک ؟؟….” لا رد “…مالك اسهيلة شنو عندك ..” حرکات راسها بنفی الشیء لی خلاه یتبسم ویشد فيدها ”
عبد الرحمان….” عنقها بایدو خاشی وجها فی صدرو دایرها کی لبنت صغیره “..اجي ندخلو مرحبا….وقوولیلی کی جاک دوقی عارفو ماشی تال لهیه بالحق هادشی لی عطی الله وسووق..کنظن هنا حسن من دیک دار صغیره….وعاد فیها جرده فین یلعب لمش عندک…
سهیله….”کدور عینیها مقوسااهم وگاع هادشی لی کان کیخبر علیها دخل من وذن وخرج من تانیه “…قولیا بیتی حداا بیتک یاک “حرک راسو باستفهام “…باش الا غوت علیک تسمعنی..ودابا شکون غیوجد لیا لماکله ویجیبها ..واش نقدر ننزل ناخدها راسی…”شافت فی المطبخ لی عامر خدامات “..وهادوک لی تما میدیرو لیا والو زعمه….؟؟عرفتی شنو لاهما لمرکز…انا راه ولفتو ودیت علی ناس لی فیه…معرفتش علاش معجبنیش هنا شی حاجه فشکل شوف شوف دار کبیره نخاف نتوضر فیها ومتلقانیش
عبد الرحمان….”تنهد وآفآف باعلی صووتوو “…سهیلللللللللللله …کاااالم مناش خایفه شکون غیقرب لیک ولا یآذییک وزایدون انا شنو کندیر هناا…😡
سهیله…..یاک مغتفارقنییش تا لحظه …
عبد الرحمان….”تکا علی ساریه “…وهادا “دار راسو کیاکل “….شکون یجیبو لیناا خاصنی نخدم باش نعیشو میمکنش نجلس هنا وزایدون معاک می هنیه وهی ضریفه…
سهیله….”مشات حداه وشدات فیه “…لا لا لا لا لا لا….مبغیت تا حد لا لا لا….ومغنتیق فحد…
“غمص عینیه علی کلامهاا ودار لا وذن سمعت ولا قلب وجع وراها بیتهاا وبالکشایف تفرق منها….دخل نیشان لبیتو ودخل لبالکون هز تلیفون وعیط لطبیب دیالها عود لیه بالحرف ”
الطبیب….”هز حواجبو لفوق ” …لی کنت خایف منو هو هادا….
عبد الرحمان….اما هو رسینی علیه نشووف واش نخاف …
طبیب….لمدام دخلات فی حاله اسمهاا …”Social anxiety disorder”…….ای فووبیاا اختلاط بالآغراااب….
عبد الرحمان….”مخلاهش یکمل وکون صاب یزف علیه “….ونتا لاش مدایرش حسابک….
طبیب…..تهدن اموسیو هادی حاله طبیعیه ومغتحتاجش وقت کثییر….امر عادی مدیر ثقه فی حد من ورا شنو طرا لیهاا …یعنی مغتجیش وتخلط بنااس عمرها شافتهم بمعنی مغتواصل لا مع رجال لا عیال..
عبد الرحمان….”قاطعوو “…..اسیدی توااصل غا مع نساا معندناش رجاال هناا…ومعندها مدیر بیهم هی ستالاف
طبیب….بحال بحال
عبد الرحمان ….من هادشی کامل شنو لمعمول وشحال دالوقت لازم ..
طبیب….ماشی بزااف عطیها اسبووع تآقلم سی نو نبداو طریطموو طبیعیه ….حتی تعود راسهااا اهم شیء کون فی جنبهاا وحسسها بالامان…
“بالفعلل…مر اسبووع وبدا یتلاشی داک الخوف شیئا مااا لکن ابدا مکتیقش انها تاکل من ید الخدامه کتوجد ماکلتها راسهاا وتطلع لبیتها …اما .الا کان عبد الرحمان کتجلس معاه سی نو کتشد علیها فی لبیت وغالباا ولات منعاازله فیه حییت الآسمز الایام اخیرره کانو عندووو تجهیزاات لقتااال من نوع خاص لی کیتوالاوه حفلاتو وسهراتو لی کثروو شیء لی خلاه یتشغل علیهاا شحال من مراا تسناتو تال لیل وهو انفوا یوصل بفعل التعب وشراب لی ولا کیذوق منو مره مره کان کینعس بدون میدوی معاها وهادشی اثر فیهاا بزااف….وترجمااتو انوو طلعاات لیه فی راس… وولات کتلجآ لفیتامینات باش یرخییوهاا وتنسی شویه بحيث وولاو هما وفیرووز دواااهااا وملاذهاااا ..حتى جا نهار لي فاقت وعاقت فيه وقررات تدوور براسهاا ووتخلی الهم والشک وراها وتسمح فیه
#رجووع_للحااضر….
خرجها من شرییط ذکریاااتهااا صوووت روااایض سیارتوو لی وصلو تال غرفتهااا ولی تزاامن مع نهایه اغنیه فیروو بمقطع….

🌹🌹لا يعتب حدا و لا يزعل حدا
أنا لحبيبي و حبيبي إلي🌹🌹

#نهاية_لفلاش

Leave a comment