Skip links

قصة : منقذي الاسمر ج4

 3,195 عدد مشاهداات

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 64 ●°

طرییق طوییله والصمت کان سیدهاا….سهیله حاطها ایدها علی خدهاا ومعارفااش واش لخطوه لی دارت صحیحه ولا لا بالحق لی کانت متاکده منو انها مغتکون بامان الا معااه….اما عبد الرحماان لعقل غایب ودماغ خدام….کلام لی سمع مخلیه حاس بشمته…وبالهزیمه لی عمرها طرقات باب حیاتو…
جواتو کاان برکان هائج وباغی یطلعو ..عروقو مشکلین خریطه علی جسمو عنواانها #الانکساار….کان دیما کیشک فی حب لبنی لیه بالحق عمرو توقع الحقیقه تکون هاکدا….یکون ولد الحرام کیف نعتاتو لی متسمی ..هاد الکلمه بذات سمماتو ومزالتش من مسامعو …خلاتو غایب .حتی من صووت سهیله وهی کتنادیه یوقف مسمعوش
سهیله….”کتشوف قدامها کتلقی لجنه داخلین علیها وهو مهناش فضطرات تحرکو “….عبد الرحمان.وقف لبولیسی کیشیر..عبد الرحماان ..😯
عبد الرحمان …”وعی علی راسو وفرانا ” ……بفففف هادو لخاصینی فی هاد ساعه تفوو 😡
جندارم ….” دق لیه فی زاج ودار لیه اشاره باش ینزل..”…
عبد الرحمان..”مکانش من عاگزین حل لباب وهبط عندو “….کاین شی مشکیل ؟؟
جندارم…”کیشووف فی سهیله وکیفاش کتحرک فی ایدیها بتوثر “…نتا لی واش عندک شی مشکیل..باغی تحرگ اللجنه ودوز شنو نسمیو هاد شی…ارا وراقک !!
عبد الرحمان…”جبدهم من طونوبیل وعطاهم لیه وتکی علی لباب کیتسناه یدیر اجراءاتو “….شفتیهم ممکن نمشیو…
جندارم…مزال لحال شفتک زربان….شکون هادی لی معااک
عبد الرحمان…”دور راسو شافیها وجوبو بثقه “…مرااتی…!!
جندارم…”عغادی لجهتها وبغی یحل لباب وهو یسدو لیه عبد الرحمان و بقی حاط ایدو علیه وطلع وجهو خنزر فیه “…واااااقییله رااه قلت لیک مرااتی…فین غادی اشااااف 😠😠
جندارم…..”بالغوات”…کندیر خدمتی اشرییف …هاد طریق لی غادی فیها نتا مشبووهه وانا کیخصنی نقلب ای طونوبیل قبل متحرک والا کنتی ولد المنطقه غتعرفن علاش کندوی…
عبد الرحمان…”کیدوی معاه بنفس طریقتو “…الا کنتی کدیر خدمتک دیرها ولکن بلاما طاول علی اعراض ناس…بغیتی تشوف شنو فیها وتسنی…”حل لباب وشد سهیله جرها من ایدو جابها حدااه شاد فیها وغمزو “….نخرج لی کتخصنی ودابا دیز خدمتک…😉 وبراحتک من لفووق
جندارم..”هز عینو شاف فیها بتدقیق کانت حادره راسها وهو یرد لباب لکرشها”…..لمداام حامله ؟؟
“عبد اارحمان.قوس حواجبو وشافیهه وهی تجاوبو بزربه ”
سهیله…”بلعات ریقها “….اه 😟
جندارم….” غوت علی واحد معاه یدیر اجراءاتو وملی ملقی والو عتاذر لیهم “….دیزولی علی دیرونج …یمکن لیه تمشی طریق سلامه..”شاف فی سهیله ” …کنعتاذر منک الا خلعناک…
عبد الرحمان…”حرک لیه راسو بمعنی هانیه..حل لباب لیها طلعات …خدا وراقو وتحرک ….فاتو لجنه وهو یدوی بلاما یشوف فیها “…اشمن حمل کیدوی علیه داک خاینه هاا ؟؟
سهیله…”جبدات شنو دایره “…هادا ..کان عطاه لیا یونس علی ود هادشی لی کنا غندیرو …
عبد الرحمان…”ضحک باستهزاء”…زعمه دمااغ هو عندو….بن شمااته لاخوور 😠😠
سهیله…متعیرش باا هو مدار والو ..عیر غیر یوونس..
عبد اارحمان…”وقف طونوبیل وشافیها “….باک باک باک….واش بنتو مسجله باسمو الاله
سهیله….”حرکات راسها بنفی”…لا ولکن عطانی اسم جدید وربانی وکبرنی…
عبد الرحمان…”کیدوی وحاس براسو غینفاجر “…سمعینی نقوولی بااااک هو لی تحت ثرااب اما هادا مکیجیک واالو کتسمعی ….کون کان باک بالفعل میخلیکش تخدمی فی ممنوعات ..یدیرک کیف سوسن وتبقای معززه مکرمه..میخلیش ولدو لاعب علیک لمیه یوقفو عند حدو شحال هادی… هاداک لقی فیه حاجتو براسو یااعنی نتی ضحیتو
سهیله…”ستفزتها هضراتو “……سمعنی نگولیک انا میمکنش لیا نکر خیر هاد سید الا کنتی نتا غتنکر الخیر لی دارت فیک ماماک انا مغنس
عبد اارحمان…”قاطعها بالغوات وکیخبط علی الفولون “..زمیییییی می انا معرفتهاش شکون واش حیه ولا میته…اما هادیک مکتمتنیش بصله…و..کون کانت می کوراه من صغری قالت لیا افلان انا مربیاک متخلینیش نتعایر بولد لحرام…کون خلاتنی نتربی فی الخیریه ولا فی زنقه ولا نتصدم بهاد شی فی هاد الوقت ….بالحق من لیوم هاد الماضی لی عنددیلمی…غنمحیه وغندیر لیا سمیه جدیده …ونتی الا کنتی باغا تبدای من جدید بسم الله…غنکون معاک راجل..ونخلیک توقفی علی رجلیک وتولی تعرفی ودیک سااع قلبی علی راسک…

…🌹🌹 تتمه الجزء 🌹🌹
سهیله…”خوفاتها هضراتو “..کیفاش نقلب علی راسی..انا مکنعرف تا شی بلاصه هناایا ..انا الا فت الحسیمه نتلف متخلاش علیا 😢
عبد الرحمان…”خنزر فیها “..ذوقی هضرتی عاد تکلمی..قلت لیک تا توقفی علی رجلیک وتولی تعرفی والله یعرضک سلامه… وغنبقی دیما فی جنبک وقت لی حتاجیتینی…قلتها وغنقوولهاا ..غنکون لیک داک الاخ لی کنتی کتقلبی علیه…وهذا وعد عطیتو لیک ومغنخالفووش الا فی حاله وحده وهی الا مت
سهیله…”قلبها دق بزربه وشافت فیه داخله وخارجه فی الهضره “…..دابا شنو انا مغنبقاش ندوی لا مع سوسن لا مع عمتو لا مع باا..هما معلملو والو داک الحمار هو سباب..
عبد الرحمان…شغلک هاداک دوی معامن بغیتی بالحق “هز صبعو قدام وجهاا” …فین حنا منبغیهمش یعرفووها کتسمعی..
سهیله…..هما کیعرفو سکنه تاعتک اولا …؟؟
عبد الرحمان….”حل لباب طونوبیل “…غنبدلهها ..غنرحلو من لمدینه لی انا فیها وماتسولینیش بزاف …حیت براسی مزال معارف
سهیله…”شداتو من ایدو تا تبع لیها لعین فین حاطا ایدها وهی تحیدهه دغیا ” ..فاین نازل دابا…
عبد الرحمان…”خدا من طونوبیل گارو وبریکه “…انا لهیه غنبعد نکمی ونجی متخرجیش من طونوبیل…
“سد لباب وتمشی تال قدام..جلس فی واحد الحجره کانت تما…شعل گارووه سکحو وعینیه مفیکسین مکیتحرکوش…کانو کیگولو بزااف ونظراتو کتلهص معانی الالام لی کیخس بیه واخا کیکابر وکیتصنع القوه …لاکن فی داخل دیالو کان مدمر …کمی کثر من نص لبکیه ملی حس براسو نسبیا ولا شویه مسح علی وجهوو وصااااط باعلی صوتو ورجع طونوبیل کمل رحلتهم لی مزالهه طویله

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 65 ●°

في قصر البارون وبالضبط وقت طلووع الفجر دخل هو ولبنى لي جااو في رحلة بطياارة. وعودات لیه کلشی فی طریق بلی تبنات عبد الرحمان من خیریه ملی عرفات راسها مکتولدتش وغتحرم من طعم الامومه .لامها انو خبات لکن وضحات لیه وجهه نظرها کونها کون خبراتهم کلشی غیشوفیه ناقص وخافت یجی نهار ویقولوها لیه..بالحق لی خافت منو طاحت فیه وسر لی خبات لی اعوام تکشف …
نفسیتها كانت مدمرة ومنهارة …حالتها کانت حااله اما هو مكانش قاد یهدیها بحتى كلمة غير دخلات غووتات باسم ولدها على حر جهدها تا نزل كلشي.. لانو تا واحد فيهم مكان ناعس
تيليلا …” مشات تلاحت على البارون كتلوى عليه وتبووحط “…اهء اهء..نووح يوونس في سبيطار انوح ابني حالتو حالة بسباب داك مجرم دعبد الرحمان 😢
البارون…”بعدها عليه وشاف في سوسن ‘…شني وااقع وفاينو عبد الرحمان وختك…لفاین مشااو ؟؟
لبنى…”مشات لمصطفی لي كان جالس في درجه ما متاثر ولا شي غير باقا تبويقه طالعاه “…نتا لي قولتيلو الحقيقه يااك..هضر اشماتة نتينا لي خبرتيه..
مصطفى…”وقف شوية وميطيح “…بعد مني شني قلتلو ياا نا انا مقلت ليه تا حاجه…
لبنى…اهء اعء…وشكون قالها ليه شكوووون ؟؟
سوسن…” شافت بمكر فيه وفی تيليلا “……هو و هاد الحية سباب…هي لي قالتلو كلشي ..وهو اکد لیه کلامها…ومن بعد جمع حوايجو ومشى ودا معاه سهيله 😭
البارون….”خرج عينيه “…كيفاش مشاات معاه …علاش داها وباشمن حق ..؟؟😠😠.
تيليلا…هي اصلا معندهاشي الوجه لی شووفيك.. بسبابها هي وياه ولدنا في سبيطار…اهء اعء 😭😭 “گتبرد علی راسها بدموع تماسیح باغا تاثر فیه ”
سوسن …”لجام لي كانت دايرة على فمها زولاتو “…سكت باراكا من كدووب سكت !!…سمع اباا يوونس تكرفص على سهيله بجهد …یونس ظالم ابا ظالم
لبارون…”مصدوم “…مفهمتش وضح ليا كلامك…شنی کتقوول
“عودات ليه سوسن كلشي من اول ممشى حتال لبارح وشنو دار وكيفاش تا مشات مع عبد الرحمان ..عودات ليه ظلم لي تعرضات لو والمعانات لي عاناتها معاه….تهديدو ليهاا ووحشيتو في تعاملو معاها …البارون گاع الكلام جااه قاصح ومتقبلووش کیفاش ولدو لی کان کیتعنی بیه صدر منو هادشی کامل……جلس الارض وشد راسو بین ایدیه وشاف فی مرتو ..
تیلیلا….”مخنزر فیها”…هادی هی تربیتک لیه هاا..؟؟.هاد شی کامل عاملو ولدک ورا ظهری ونتی شاهده علیه وساکته منهیتیهش..
تیلیلا…” بخوف “..انا راه …”ملقات لا باش تجاوب ولا اش تقول کلشی جاها علی غفله وماقراتش لیه لحسااب ..فی الوقت هو لی کیحاسب مرتو، لبنی کانت فی واد اخور ..شانقه علی مصطفی وکتخرجو براا
لبنی….”کتجر فیه “…برااا الحیوانی برااا منشوفوکش فی هاد الدار..رزیتینی فی ولدی…منسمح لیک لا دنیا لا اخره براااااااا
لبارون…”تقدم لعند ختو یواسیها فی الوقت لی محتاج هو شکون یواسیه “…حبس اختی هذا غلطکم بزووج…کتسمع نتینا من اول کان علیک تقوولیلو بلی تینا ماشی ام تاعو …متخبیش علیه…
لبنی…”منهاره کضرب فی صدر خوها وتمخشش فیه “…مشغلیش انا بغیت بتی..بغیت عبد الرحمان…😭😭
البارون…”کیسکت فیها “…غنمشی تال عندو حیت دا حاجه ماشی تاعتو یکون لی بغی یکون معندوشی الحق یاخد معاه سهیله…وهادا خطا غنحاسبو علیه ….🤨
” رجع لبارون علی طریقو منین جا ..کانو رجالو مزالهم کیتسناوه ومشاو دیریکت لناطور بالضبط المطار قاصدین مدینه الصویره مکان فین کیسکن عبد الرحمان…معارفینش بلی هاد الاخیر کانت وجهتوو غیر ..هو ماشی بدیک البلاده انو یرجع لنفس لمدینه فین سااکن…عبد الرحمان فی داک الوقت بتلیفون منو کلف صاحبو یبیع لیه لاصال والدار بدون میمشی هو تماا …وداکشی لی کان فی ضرف وجیز وفی ایام قلیله .تم هادشی کامل وتسلم عبد الرحمان رزقو وبدا کیبنی حیاه جدیده بشخصیه جدیده فی مدینه لی مغریباش علیه…اما البارون عییا یقلب علیه وعلی بنتو لکن بلا فایده کانو نشقت الارض وبلعااتهم … غافل انو اسم عبد الرحمان تمحی وجا فی بلاصتو #الدرغام_الآسمر

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 66 ●°

درغام ..درغام ..درغام..درغام ..درغام …درغام..
علی هتافات الجماهیر خرج…بعدما تغلب کیف عادتو علی خصمو ..غادی مسرع اتجاه سیاره..تلقی لیه الذیب عطااه فلوس النجاح ..خداهم من عندو بلاما یتکلم ولا یدوی معاه..لاحهم فی سیاره ونطاالق نحو اشهر ملهی لیلی فی مدینه مراکش.
هاد المدینه لی قرر استقر فیهاا…ولی عطااتو بزااف بدوون متاخد مند…المدینه لی ساعدات انو اسم عبد الرحمان یتمحی ویجی بدلو …الدرغام الاسمر…اسم تشهر وسط عصابات قتال الشوارع…وصدااه تسمع بعید خلا لی مکیعرفووش یولی یتحاکی علیه …ولی کیعرفو یدیر لیه الف حساب ویحاول یکسب رضاتو…
دازت سنه ، سنه تغیرو فیها حواایج…وجاو فی بلاصتهاا بزااف…مده لی بنسبه لینا طویله…لکن بنسبه لیه کانت قصیره ودوزت فتراتها کیحاول یلملم شنو بقی لیه من مااضیه ویدیر لنفسو حیااه جدیده …وبالفعل نجح فی هادشی رغم کثره العراقیل لی داز منهم
بالحق غیر مازادو ساهمو فی تکوین شخصیتو …شخصیه الاسمر، لی ولا قوی کثر..شدید الخشونه…ذو مزااج صعب وصاحب قلب میت ..
الخوف مسحو من قاموسو .والالم مبقاش کیحس بیه…اما طعم سعااده متلاش عرفو کیف دایر …دفن حیااتو بحیت صبح نهارو هو لیل ولیلو هو نهارو…کرس حیاتو لخدمتو وقتالاتو ولیها . ملی کیکون فی دار راه معاها وملی کیکون برا عقلو کیکون عندها . ..شنو کدیر ؟؟.واش نعسات ولا مزال ؟؟ شربات دواا ولا باقی ؟؟
..اکید عرفتو شکون هی ، وشکون من غیرها سهیله بطلتنا لی مشات مع منقذها ومشافتش وراها وثقات فیه وکان اهل لثقه دازو فترات صعیبه عانات فیهم ومرضات فیهم وکان هو دواها …زحفات فیهم وکان هو رجلیها..انعازلات فیهم علی العالم وجابو تال بین ایدهاا ..حاجه وحده لی مقدرش ینجح فیها انو یخلیها ترجع کیف کانت …دیک البنت المرحه النشیطه لی کتضحک مع الکل وکتجمع مع لکبیر وصغیر ولی الابتسامه مکتفارقش ثغرها.
لی دازت منو فی حیاتها خلاها تخاف من ناس وتسد علیها فی بیت معزول علی العالم هملات راسهاا ودفنات حیاتها وولات تنعس لیل ونهار تاکل باش تعیش وتعیش باش تاکل …دیما کتبغی تنسی وتعاود من جدید ومکتقدش . کل یوم کتقول تال غدا ویوصل لغد وتاجلو لبعدو لکن حتال هاد النهار لی غتفیق فیه من گلبه ..بعدما شافت راسها فی المرایا وتصدمات وبقات تسائل “شنو غنبقی هاکدا ؟؟ غنبقی نشوف فی راسی کنذبل یوم تابع خوه ؟؟..فیقی اسهیله فیقی…ونسای لی فات فیقی وعیشی حیاتک العمر کیجری ویوم لی داز مغیبقی بحالو تال امتی غنبقی مکتفه لسید ایدیه ورجلیه غیجی لوقت لی یبغی یشوف فیه حیاتو شنو غنبقی منغصاها علیه ..
مباشره بعد حوارها مع نفسهاا لی فیقها ورجعها لصوابها دخلات خدات دوش ودهناات لحمهاا ولبسات لباس نوم حریری کان بین اللباس لی جابو لیها ..وهو علیها حسات براحه …کان طویل ومفتووح من جناب وتیتجمع بسیوره رقاق خلاو صدرها یبان واقف کثر وشکلو مثیر …وباش ترخی کثر خدات زهورات ودارتهم فلاطاس ودخلات لبالکون دیال بیتهاا طلقات اغانی فیروز من تلیفونهاا “انا لحبیبی وحبیبی الی “…تکات علی الکرسی الهزاز ورفعات راسها فی سما مقاابله الگمره سارحه ضمن دوامه ذکریاتها بالضبط لاول یوم حطات ایدها فید عبد الرحمان

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 67 ●°

رفعات راسها فی سما مقابله الگمره سارحه ضمن دوامه ذکریاتها بالضبط لاول یوم حطات فیه ایدها فید عبد الرحماان ..
••••••°°°°°°••••••°°°°°°°•••••••

#فلاش_باک
سهیله ….”فاقت علی صوت عبد الرحمان کیدوی فی تلیفون کانو مزالهم شادین طریق ، خلاتو تا سالا عاد تکلمات “….اووف عییت اناا.. واش غنبقاو غیر غادین فی طریق واش هاد مراکش بعیده او نهار ومزال موصلنا..😕
عبد الرحمان…”شافیها ورجع دور وجهو “…وشنو یسحابلیک غادین بیک لناظرور تقادای لحواایج …راه نهار ونص تاع طریق…الا عییتی نعسی والا طار علیک نعاس تصنطی لعظامک وسکتی 🤨
سهیله….” بغات توقف بای وجه کان “…ممکن توقف فشی محطه کیخصنی نزل لحمام..😦
عبد الرحمان…”بلا میشوف فیها “..محطه استراحه مزال لیها نص ساعه صبری…
“بقات غادا هاریاه بالکلام تا وصلو هبطات وهو تابعها تا دخلات لحمام لی کانت دایره بیه سبه خدات جرعه من مخدرهاا ورجعات لعندو لقاتو هاز فی ایدو سقاطه تلاهی بیها ..رکبو سیارتهم وکملو علی طریقهم….دقه وحده بدون توقف حتی وصلو لمدینه مراکش ..کان ظلام قرب یطیح ..ای اوطیل کیقصدو کیلقاه عامر بحکم انو لمدینه وجهه لسیاح…بقی شحال کیفکر ومابان لیه غیر یعیط لصدیق کان کیتدرب معاه ومره مره کیجلس عندو ایام مکان عایش جوال…عیط لیه وصاحبو رحب بیه وستقبلو وسط دارو ..دخل هو وسهیله هاد الاخیره لی غکتشووف ومعارفاش باش غیتلا لیها هادشی …
مرواان…”کیخبط بایدو علی کتاف عبدو “…والله الا توحشتک العشیر ..واا فین غبورک ملی دفنووه مازاروه ..
عبد الرحمان…”تکا علی کاس لما “…واغیر مع الوقت اصحبی وصافی…مکنتش کنسالی وملی کتاب هانا جیت لعندک
مروان..”نیش لیه لسهیله ودوا فی وذنیه “…شکون هاد لحمیمه ..مموالفاش لیک شنو تعادیتی..ولا “ضحک باعلی صوتو ”
عبد الرحمان…”زیر لیه علی کتافو تا وعتو “…اهیاا جمع ولا نجمع مع بووک…دیک ضساره خلیها لهیه وهادی خط احمر شووفه شوفه “کیخرج فی عینیه ” ….متکملهاش فیها متندمش دیلمی حیت جیت هناا.😠
مروان..”هز ایدو لفوق “…تهدن اصحبی ضحکنا ندمتینا هادشی غسولتک علیها کون کان شی فعل لع..
عبد الرحمان…”قاطعو”..کون کان شی فعل کون غدا یلقاو اخبارک فی صفحه لوله تاع جورنال عرفتی اش غدیر…”جمع لوقفه ودار لیها اشاره بمعنی یالله “…من احسن نخوی باش نبقاو انا ویاک مزیانین..نتا ضحکک خایب وانا دقتی واعره وغنولیو فشی حوایج ماهیاش
مروان…”قاطع طریقو “..وحق الرب منتا خارجها وهاد الفم الا عاود تحل لسانو قطعو…غیر کنتمازح معاک یسحابلی تبدلتی بالحق غا متمجهدتی..نفس حاره زادت نغزه.. ریح ریح ورتاح دار دارک وبلاما نعرضک ..انا خارج هنا ونجی
“خرج مروان وخلا عبد الرحمان محاملش راسو وندم لی عفط عندو من اصلو ”
سهیله…شکون هاد خاینه واش کتعرفو ؟؟..غنسکنو عندو ولا شنو ؟
عبد الرحمان..”وقف کیطل من شرجم “..هادشی لی بقی غا نجلسو لیه هنا..لا الاله غیر تا یصبح لحال ونقلبو علی شی دار لکرا راک شفتی علی عینیک کلشی عامر …هادا جهدی “حط صباعو علی جبهتو کیمرر علیها ”
سهیله…”جاها صهد “..واخا ماشی مشکیل ..لجال سخون لا..😐
عبد الرحمان…”نتابه لیها بانت لیه مزنگه “..بغیتی تبدلی ولا شنو ؟؟
سهیله…کاینه لحراره بزاف وهادشی مزمووط…وعاد حوایجی یوماین وانا بیهم …نبدل علیا شی حاجه من لحوایج لی شریتی لیا فی طریق 😊
عبد الرحمان….”غادی سابقها “..تعالی معایا…”مشی لحمام دخل شافو واش مطرف ومقاد مملیوحاش شی حاجه هنا ولا لهیه عاد گال لیها دخلی ..عطاها صاکها خدات منو لی بغات ودخلات غسلات بدلات حواایجهاا…وفی دوک الاثناء لی هی لداخل رجع صاحبو ومکانش بوحدو…
عبد الرحمان….”کیسب فی خاطرو “…انا لی کیدار دایر راسی فیک المررررررض
مروان…”جا حداه کیضحک”…نقدم لیک مرا تاع المستقبل “عنقها حداه ”
عبد الرحمان…”مشافش فیها ولا فیه کیشوف فی ساعتو محاول یشتت انتباه “…مبرووک العشره مبرووک..👏
حسناء..”کتنضغ لمسکه “…الله یبارک فیه…ونتا مخطووب ولا مزال تسنی فی مکتوب …
عبد الرحمان..”هز راسو خنزر فیها ورجع شاف فی صاحبو “..اجمع جمع تلقی مطلق اش هاد المارکا 🤨
حسناء…وماالی کیجیتک ..
عبد الرحمان……مکندویش مع عیالات
حسناء…”بغات تجاوبو وهی تسمع لباب تحل وخرجات منو سهیله لابسه کسوه طویله ودایره شالها علی راسهاا “…امم..وانا نفهم سید من صحاب یا طیبه یا طیبه

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 68 ●°

عبد الرحمان…”ناض لعند صاحبو جرو من گفااه مبعدو علیهم “..غتجمع علیا هاد الق**…ولا غنهرس لملتها الفم متبقاش تهضر گاع 😠
مروان…”کیبوس لیه فی کتافو “…راه جبتها غا توجد الماکله اصاحبی ومولفه کل نهار تلاح عندی وولیوم جات تونسنی ملقیت مندیر لیها
عبد الرحمان…شغل جدک هاداک انا تفوت ساحتی واصله بملتی لعظم وخاصنی غا معامن..مجلسنی ومدخل علیا شیخه کون خلیتینی نقود حسن
مروان…”کیجر فیه ویطلب “…بربی الا خرجتی وصافی مسحها فیا اصحیبی ارا راسک نبوسو “بدا یبوس فی راسو تعوذ عبد الرحمان من شیطان ورجع جلس حدا سهیله مشعلین تلفازه کتفرج فیها اما هو کان کیدوی مع سمسار لی کلفو ببیع دار فی صویره .
عبد الرحمان…”واقف فی شرجم “…اش درتی ؟؟
سمسار….راه داک خاینه لی کان لاصقک علی لاصال باغیها هی ویاه
عبد الرحمان..بداک ثمن نیت لی کان قالیگ
سمسار…”هز حواجبو “…مزاد علیه والو
عبد الرحمان…”عض علی فمی “…لا شوف لیا ما کثر مالها براکه .قلب علی شاری حسن راه شاریها بفلووس صحاح مجیتش نبیعها هاکداک کون ماضروره منفرطش راک شفتی شحال تعدبت علی ود داک مشرووع …مهم تکلف نتا اخویا وعطینی رزقی وخود بای دیالک
سمساار….کون هانی راه حنا صحبه قبل متکون کلیان..اجی شی رجال مصدعین درب علیک مسولین فی طالعه ونازله ..؟؟
عبد الرحمان… “.ضحک جنب “….اخویا تتا کتعرفنی..؟؟
سمسار…”کیضحک” ..ومنیین
عبد الرحمان….وا علیهاا لی سولک مشفناهش..معرفناهش ودار وصی شاری لی غتکون لیه یقول راه بعتها لیه شحال هادی وسدات لمادام یالله تهلا الحبیب
“قطع تلیفون وکهز عینو وهی تبان لیه جایا وفی ایدیها طبسیل کی حطاتو هو ناض”
عبد الرحمان…حنا معشین حمد لله ..”طلع حاحبو فی مروان “…غنعسو هنا ولا فین باغی نحط راسی نرتاح تابعنی شلا
مروان….سیر لبیت راهوا اصحبی لاش کتشاور..
عبد الرحمان…الله یحفظک..”هز صیکان اما سهیله بقات غا غکتشوف لعقل مهناش تا تلفت لیها قالیا تبعینی ومشات وراه …دخلو لغرفه کانت سفاها علی علاها…جمع لی خاصو یجمع وغبر لی خاصو یدرگ ”
عبد الرحمان..”خدا مانطه کیفرش فیها “..نتی نعسی هناا فوق ناموسیه وانا لتحت
سهیله..”غا کدور فی عینیها “…علاش لی متنعسش مع صاحبک وانا نعس مع دیک لبنت 😯
عبد الرحمان…”سورت لباب وتکا فی بلاصتو دایر ایدیه تحت راسو وغمض عینیه “…نعسی غدا صباح غنفیقک یالله ..هاء قالیک نعس معاها
سهیله…”عیبات فیه وتخشات فی لیزار حاسه بموت صهد شحال وهی تقلب ومره مره طلع علیه کتلقاه مهناش عرفاتو راه نعس..کیف بدا کیدیها نعاس وهی تسمع صوت قهقهات متعالیه ووکلام خلاها حاله فمهاا
….
حسنااء..”کتلحون فی هضره داویه بصوت مجهد ضد “…ایی غا بشویه ضحکک باسل اهیااتا
مروان…”کیدوی تحت من نیفو “..شووو ..سدی فمک دنیا عامره
حسنااء….لا لا دیر لیا تا گاع لصقه…ولا عرفتی شنو..هاهاهاهاه…رجعنی مود سیلوونس..هاهاهاها

عبد الرحمان…”حل عینیه عاض علی سنانو تا حس بتکزاز ….مشمئز من راسو فین جابهاا وجای …جمع لوقفه ضار یفیقها لقاها کتشوف “..نوضی یالله نحیدو من هناا اللهم برا ولا هاد دار دعاره..لمرض دیال والو ..”ناض کیتنثر لبس حوایجو ولاح طاگیا علی راسو و
سهیله مارگه فی حوایجها ناضت تبعاتو خرجو من لبیت دیریکت لباب بلاما یشوفو صاحبو ..نزلو فین حاطین طونوبیل ”
عبد الرحمان…”حل لیها لباب لور “….رکبی هنا..”عطاها مخده کان دایرها فی کوفر “…هاکی دیری علیها راسک..ونعسی تا یصبح ویفتح
سهیله…”خداتها من عندو “…ونتا شغدیر…؟؟
عبد الرحمان…انا غنراری بیک تا یصبح لحال..”رکبها ورکب تاهو …دیمارا طونوبیلتو وبقا کیجول وسط هاد المدینه لی مزال الحرکه فیها کثیره وناس مزالهم براا….مشا قدام واحد الجرده وبلاصا ..دور راسو لقاها نعسات من فرط تعب..اما هو تکی لکرسی لور حال عینیه مطرطقهم مباغیش یغفی حاس بمسؤوليه كثيره وبحمل ثقيل كون كان بوحدو عادي يتمرمد وينعس في زناقي اما دابا معاه هي خاصو في القريب يلقى فين يستقر

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●°69●°

شرقات شمس یوم جدید علی سهیله… حلات عینیها وبقات شحال کتستوعب فین هی عاد توگضات …جلسات بدون حرکه عاز علیها مباغاش تفیقو خصوصا انو یومین منعس جاي صایگ عاد کمل لبارح تجرجیر…..جلسات فی قنت وککتشوف فیه کان مدرگ عینیه بطاگیتوو وحال فموو ..جبدات تلیفونها تلاها بیه تا یفیق ، غیر شعلاتو وصلوها مساجات واتصالات کثیره من عند لبنی..سوسن..لبارون…قررات تطمنهم علیها حلات باب طونوبیل تنزل باش تدوی علی راحتو وهو یقفزها بصوتو
عبد الرحمان…”ناعس ومناعس ..غیر حس بالحرکه ضربتو لفایقه ناض قافز “…فیییییین الاله فییین 😠😠
سهیله…”قفزهاا ضارت لعندو مخرجه عینیها ” …ها غیر غنعیط لسوسن لقیتها مصونیا لیا ..😟
عبد الرحمان…”لاح القب من علی راسو لکرسی لی حداه “…صبری تا نفیق بعدا ..ونتی خارجه تسلتی کوت نصت وملقیتکش 😠 وزایدون هضری هناا
سهیله…😬 مبغیتش نفیقک..
عبد الرحمان…یالله نزلی دوی معاها بینما خدیت حوایجی من کوفر بدلت …”نزل هو ویاها مشات مبعده کتدوی فی تلیفون اما هو دخل طونوبیل کیحید فی حوایجو وعینیه متابعین تحرکاتها کانت عاطیاه بظهر ”
سهیله…”دوزات لخط لسوسن لی غا طلعات لیها نمرتها جوبات فی لحین “…سهیلللله اهء اهء…فاینکم العایله فااین…؟؟
سهیله…”صوت ختها غاضها “…..حنا فی…شوفی سوسن منقدش نگولیک فین حنا مهم بعدنا بزاف 😔
سوسن…”بقلب محطم”…یاک اسهیله یااک اختی..شنی عملنا لیک علاش خلیتینا ومشیتی علاش 😭😭
سهیله…”مسحات دمعه خانتها ونزلات “…نتوما معملتو لی والو بالحق خووک کرهنی فی داک القنت..شوفی اسوسن انا عیط لیک باش نگولیک حنا بخیر “دورات راسها لقاتو حاط ایدیه علی لفولون ودایر علیهم وجهو حاضیها “… وانا مع عبد الرحمان علی خیر و متاکده غیعونی وغیحمینی .. حسن لیا نبعد من تم الا کتاب راه غنرجعو نتشاوفو
سوسن…”متقبلاتش کلامها بالمره “…لاء اسهیله لاء رجااع فحاالک…انا قلت لبا کلشی غیر رجعی عمر یونااس یأدیک…وعاد هو راه فی سبیطار غیعمل عملیه لدقنو حیت الفک دیالو تحل …وعندو هرس فی ایدو ورجلو
سهیله …”قطعات هضرتها “…یمووت گاع مشغلیش ..شوفق سلمی علی با ولبنی وقولیهم حنا بخیر ملی نلقی فرصه غنعاود نعیط لیک…”قطعات علیها تلیفون ورجعات رکبات حداه ..دیمارا ومشی دیریکت لقهوی فین یفطرو ”
عبد الرحمان..”طلب لیهم لفطور ورجع لعندها “…سیری لحمام راهو غسلی وجهک ورجعی انا هناا جالس ..
سهیله…”بتاسمات لیه “…واخا..
“بالفعل مشات غسلات وجها وقضات حاجتها رجعات لقات فطور تحط کلات تا شبعات انا هو نقب غا شویه وناض دخل غسل وخرجی برا یکمی.. ملی رجع لقی سیرفوور واقف علیها ”
سیرفوور….الا سالیتی اختی خلصنی وخرجی راه ناس باغین یجلسو 😡
سهیله…”غا کدور فی عینیها “..راه لولد لی دومندا هادشی هو لی غیخلصو غیر تسنی اخویاا دابا یجی 😟
سیرفوور….انا مکنعرف لا ولد ولا والو کنعرف تخلصینی وتخرجی…مغتسکنیش لیا هنا
سهیله…”یالله غتخرج تقلب علیه وهو یبان لیها داخل وعاقدهم قداش حتی طیات تشکلو لیه فی جبهتو “…هاهو جاا
عبد الرحمان…”حرک لیه راسو رافع حاجبو “….اش واقع هنااا ؟؟🤨
سیرفور…غیر عطیت سیده تخلص حیث بانت لیا کملات لفطور …
عبد اارحمان …”مخلاهش یکمل “….واااش سیددده هی لی طلبات منک الماکله؟؟ …لا ماشی هی… ایوا لاش جای واقف لیا علیها ….ونزیدک اسی…”خبط طبله تا کلشی دار یشووفیه وغوت علی جهدو”….انااااااا مزااااااال مفطرت ..شنو بانت لیک غا هاد الطبله ..اش هاد لخصایل دیال والو تکرکب شی فین تجیب شی هاا ؟؟تصحابو دیلمنا هارگاوا معرت منین جاایین ولا شنوو ؟؟😠
سیرفوور …”تخلع ولا یبرد ” ….لا والله مهاکدااک
عبد الرحمان …”قلب طبله وشنق علیه “…لا هااکااا نیت…رانی عا ولد هنا ومخیخ فی هاد لقنت وهاد تنوعیر انا لی نوریه لر***…کیفاش یتلعب
” بقی کیغوت علیه وشانق تا جاا مسؤول ..فکهو من بین ایدو وطلب سماحه منو ”
عبد الرحمان…”جبد بزطامو حط لیه 300 درهم بالخبیط فوق طبله “…هاد فلوس شری بیهم اس تهرس وخود منهم فلوس لفطور ولی شااط …سیر جلس بیه فی قهوه کلاص تعلم کیفاش ناس کیتعاملو …”دفعو وجر سهیله لی صفارت تقول نقطه دم بقات تجری فیها.قلبهه ولا علی سبه ولادروگ ولا مخلیهه عا ساکته وکتشووف .”

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 70 ●°

“دفعو وجر سهیله لی صفارت تقول نقطه دم بقات تجری فیها..قابها ولا علی سبه ولادروگ لی کتعاطی ولا مخلیها غا ساکته وکتشووف ..رکبو سیاره ومشااو دیریکت لعند سمسار مصمم انو لیوم یلقی فین یجلسو …”
سهیله…”کتشوف فیه غادی مکسیری خلعها “…خای الله بشویه راه غندیرو کسیده 😮
عبد الرحمان…”کیطلع نفس وینزلها بزربه “…هانا الاله…”نقص من سرعه ..وبقی غادی سایگ وایدیه حاطهم علی راسو تا نطقات ”
سهیله…”کتشوف من شرجم لمدینه لی عجبها شکلها ومعمارها کیف مقاد “….کنتی ساکن هناا ؟؟
عبد الرحمان…”حرک راسو “…علاش هاد سؤال ؟؟
سهیله….غیر حیث شفتک عارفها مزیان 😊
عبد الرحمان…”مرکز مع طریق “…وی دوزت هنا شی اعوام کنت کنبریکولی فلی کاین ..داکشی علاش
سهیله…ودابا حنا فین مااشیین
عبد الرحمان…”بلاصه طونوبیل وهز لفران امان تا تسمع صوتو ” ..غنقلبو علی فین نتخشاو حیت الا بقیت مجلوق ونتی معایا باینه غنقلب مها هاد لمدینه سفاها علی علاها…”یالله غینرل بانت لیه تاهی حلات لباب وهو یرجع یشووفیها “…انا غادی غیر عند سمسار راهو شتیه ..”وراهه لمحل من شرجم “.. بقای هنا تا نجی مکاین لاش تخرجی کاینه غا شمس…” حرکات لیه راسها بالایجاب وهو خرج لعندو .. بشرو بلی کاینه دار مفرشه لکرا …مشاو لیها دیک سااع یشوفوها”
سمسار…..ایوا کی جاتک ؟؟
عبد الرحمان…”کیلعب بسورات “…اللهم هی ولا بلاش..”قرب حداها سولها “…عجبااتک ؟؟
سهیله…”کتشوف من شرجم بانت لیها کطل علی گاع لمدینه “…زوینه ولکن بانت لیا شویه غالیاا لا 😏
عبد الرحمان….”غمزها ” ..معلیش مهم نقیه اصلا هدا هو ثمن لی کیدور فی هاد القنت…”رجع لعند السمسار وحط لیه لعربون فوق طبله ”
ارا لیا اخویا لعقد نمشی نقادو دابا مغنتسناش کثر
سمسار…”خدا من عندو الفلوس”…. وعلیها ،خیر البر عاجله..
” قادو اجرااءاتهم سناو لکونطرا عطاه رزقو..ولاخور عطاه سوارت .ودیک لیله بالضبط کانو بایتین فیها ”
سهیله….”کتقاد فی تقدیه لی شراو فی ثلاجه “…غیر سیر رتاح ..نتا شحال منعستی انا غنقاد هادشی ..واخا 😕
عبد الرحمان…”طلع راسو ونزلو بمعنی موافق “…مهم انا عندوش ونرتاح بغیتی شی حاجه دقی علیا ..
“دخل لبیتو وهی مشات لبیت لی خصص لیها کانت الدار کامله فیها 3 دلبیوت وصالون وکوزینه وزوج حمامات …..بدلات حوایجها لبسات بیجاما ملی شرات جمعات شعرها بزیف وتحزمات لدار…شطباتها وجفات …قادات الماکله فی بلاصتها….نصبات طاجین علی حقو وطریقو وخلاتو علی نار مهیله ، وماجا فین یفیق تا کان وجد
عبد الرحمان…”لقاها کتفرج مشا لکوزینه حل علی طاجین عجبو من شکلو ..غطاه وصایب لیه قهوه …دخل لبیتو دوز بیها لگارو عاد خرج کانت حطات کلشی علی طبله.. تعشاو فی صمت تا کمل عاد دوا معاها “…مهم دخلی نتی رتااحی اناا عنجمع هادشی
سهیله….لاء غیر خلینی نجمعوو انا ماشی مشکیل “بغات تهز وهو یشد لیها ایدها حط منها داکشی ”
عبد الرحمان…عودی تسمعی الهضره ..قلت لیک عنجمع هی غنجمع راه ماشی عیب ..مولف کنخدم راسی..وزایدون انا مجایبکش خدامه هنا 🤨
سهیله….وتا نتا ممجبورش تصرف علیا وتحمل مسؤوليتي “حدرات راسها حاسه براسها حمل ثقیل “..علی اقل خلینی ندیر شی حاجه منتسمی منافعه بوالو 😒
عبد الرحمان…”صاط باعلی صوتو “…دابا شوفی انا اش کنقصد وعقلک نتی فاش فکر…اولا الاله انا ممجبروش بیک هادشی کندیرو من خاطری والا نسیتی نفکرک .. راه انا لی جریتک معایا نتی مجیرتیش ورایا ….
تانیا دیجا قلت لیک انا غنوقف معااک تااا تکونی کبابل براسک ودیک ساعه یحلها الف حلان…واخیرا غدخلی تنعسی واخیر مره نسمع هاد اسطوانه الخاویه حیت معندیش مع هاد کلام اوک “عقد حوایجبو مستنی جوابها ”
سهیله…”تنهدات “…واخا تصبح علی خیر 😑
عبد الرحمان….” وقفها جابد من جیبو نمره عطاها لیها ” …هاکی هاد نمره …خدمیها باش نعود نعیط لیک الا کنت خارج…وراه غدا تقدری تفیقی متلقاینیش عندی شی شغل…مهم غتلقینی حاط لیک نمرتی فوق طبله الا حتاجیتی شی حاجه ولا وقعات شی حاجه عیطی لیا
سهیله…”شافت فی نمره “…واخا 😑..”بقات شحال وعاودات نطقات “…وشکرا بزااف علی کلشی …”حدرات راسها ودخلات لبیتها اما هو …جمع داکشی وعاود کب لیه کاس اخور من لقهوی ومشا لصالون کیف لعاده خدم مصارعه الحره ناقص منها صووت بقی مقابلها حتی داه نعاس تم

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 71●°

《 اصبحنا واصبح الملک لله 》

هذا هو تالث صباح لابطالنا فی هاد المدینه، صباح لی فاقت فیه سهیله ماشی کیف نعساات ، صباح فاقت فیه بالالام مغریبش علیها دیجا زایرها ومعشش فیها ..کل مره کانت کتحارب وکیربح الحرب وکتمشی مذلوله لانسان اذاها فقط باش یهنیها منو…لکن هاد المره الوضع یختلف …من وسط نعاسهاا ناضت شادا راسهاا علی اثر الم رهیب ..ناضت قلبات دیریکت فی حوایجها وبالضبط لشنو عطاها یونس ..علی امل تلقی غیر شمه…او بقایاها لکن لقات ایدها ورحمه …شدات راسها مزیره علیه ومنزله وجهها للتحت .
سهیله….”عاضا علی ایدها من حر الالم ومزالها کتمشی وتجی فی لبیت مخرجاتش منو “…ااااااه الله یاربی الله واش غندییر اهء اش غندیییر…
“…حسات بالخنقه كتخلل نفسها..وبالحر وسخانه کتسرا فی جسدها…خرجات لبرا کتقلب علی هواء تنفسو ..لقلت فطور محطوط فوق طبله دورات عينيها ملقاتوش هو ..وهي تمشي ديريكت لدوش خوات عليها ما بارد على وعسى تبرد…لاكن بدون جدوی کانت کتکب الما علی رمله…لبسات حوایج باردین وهبطات ریدوات مظلمه لبیت وتکورات فوق ناموسیه کتصنط للالم وما بایدیها مدیر…فجآه مقداتش تستحمل قوتو لی سیطرت علی راسها…ناضت لدار قلباتها سفاها علی علاها کتقلب علی شی مسکن لیه لکن بدون فائده….

سهیله…”کتمشی وتجی فی دار “…ااه علااش علاش جیت لهنا علاش ؟؟ یاربی اش غندیر….ااااااع “بقات تلوح فی لمخاد تاع صالون دخلات لبیت تقلب علی شی دوا یهمد علیها باش کتحس ووالو ..تمات داخله من جدید لبیتها وهی تلمح نمرتو محطوطه فوق طبله متردداتش تعیط لیه …خدات تلیفونها وعیطات دیک ساع جوبها کانو منتظر مکالمتها “..هء عبد الرحمان..😭
عبد الرحمان…”کان فی واحد صال دسبوور کیتافق مع مولاه انو یبدا معاه لخدمه کمدرب .غیر سمع انینها وبکاها ناض “…ماااااالک ؟ اش طرا ؟ واش واقعه شی حاجه ؟؟
سهیله…”لاحت زیف من علی راسها کتنتف فی شعرها “…راسی راسی اعبد الرحمان ضارنی بزااف قلبت هنا مکاین تا شی دواا عفاک عوووونی هء هء …”بقات تدریجیا کتزید من وثیره بکاها حتی شدتها هستیریه وهی معاه علی تلیفون…ملی سمعها هاکداک خلی سید واقف وخرج کیجری غادی سایق بلا عقل کیدوی معاها لاکن لا رد کانت لایحه تلیفون وجالسه حدااه کتغوت جاوبها منفاعل ومکاارهش یطیر “……انا جاای انا جااای…صبریی
” ورک مره وحده موقف حتال واحد الصیدلیه کانت حدا مقر سکنه دیالهم خدا لیها مسکن الالام وطلع بجرااا لدار حلها لقی دنیا مقلووبه قلب بعینیه علیها لقاها فی الارض وبنفس لحاله لی کانت بیها ملی کانت کتدوی فی تلیفون غیر هاد المرا کانت کاتمه انینها وسط مخده ممخلیااهش یخرج
عبد الرحمان…”سد لباب وعادی لعندها کیجری ..”….سهیییییییییییییله…”تحنی لعندها ” …..ماالک ماالک…؟؟
سهیله…”هزات راسها فیه وشعرها مغطی وجها ” ….غنمووت بوجع الراس غنموت اهء 😭 ….
عبد الرحمان…”نتابه لیه لقا کیتصبب منها لعرق بحال شلال..”…واخا صبری هانا جبت لیک دوا…”قبل میصیبو لیها فی کاس هز شالها لاحو علیها غطی شعرها ومشی جاب لیها دوا “…واش کلیتی بعدااا ؟؟
سهیله…مبغییتش غیر عطینی نسکت هاد المطارق لی عندی هنا “ضربات راسها ” …
عبد الرحمان ..”بانفعال دوا “…واش صافابا…راه واعر علیک علی اقل خودی شی حاجه خفیفه شوفی فطور باقی هو هو
سهیله….”خطفات من عندو لکاس بحرکه انفعالیه وغوتاات “….واااااااا مبغییییتش…مبغیییییییییییییییییتش…عطینی نشرررب ..”تکات علیه شرباتو دقه وحدا وناضت غادا لبیتها لکن خارت قواها وطاحت فاشله ”
ااااه اربی ..اااه اهء هء 😭😭..یاربی ریحنی یاا ربی..
عبد اارحمان…”معرف باش تبلا ناض لعندها بسرعه لبرق مصدووم ..”…..اجی عحدیک لطبیب …
سهیله…”ایدها فاشلین وکتدوی بکلمات متقطعین “…مقدیتش..مقدییتش…غا خلینی نعس بغییت نعس بغیت هء 😭
عبد اارحمان…”غیر قالت کلامهاا هزها بین ایدو دخلها لبیتهاا وهی غیر کتهترف بکلام مفهمش معناه ”
سهیله…..”عقلها شبه غایب “..خرج علیا ..خرج علیا هء…خرج علیا بغیت نمووت صافی مبقیتش قادا صافی
عبد الرحمان…”حطها فوق ناموسیه …منرفزو منظرها وهی قدامو کتآلم وماعارف میدیر ..کیمشی تال شرجم ویعود یرجع لعندهاا…حط ایدو علی جبهتها لقاها طایبه “…سهیله فیک سخانه عونینی کیخصک تدوشی
سهیله….لا رد…”بدا مهدن کیکالمیها ”
عبد الرحمان….”خبط اید فی اید “…..تفو علی زهر دیلمو .دابا اش غندیر اوووف …بقی متردد شحال وفی لخر هزها ودخلها لدوش وقفها حاط راسها علی صدرو ومکالیها بایدیه من خصرها لطیح وطلق علیها رشاشه ….

🌹🌹 تتمه الجزء 🌹🌹
وقفها حاط راسها علی صدرو ومکالیها بایدیه من خصرها لطیح وطلق علیها رشاشه ..بروده الما بورشاتها الشیء لی خلاها تحاوطو بایدها وتخشا فیه…تشووکا من حرکتها وغمص عینیه لکن متحکم فی راسو.. بقی شحال وهو یاها ولما فوقهم تا حس بیها کترتاعش قاص جبتها لقاها بردات شویه …وعاود هزها لبیتهاا وکان خاصو ولا بد انو یبدل لیها ”
عبد الرحمان…”جبد فوطه لواها فیها حطها فی بلاصتها وبقی یشووف “…..ایوااااا دابا شنو غندیر….” بقی کیفکر شویه هز سوارتو وهبط بجره لفارماصیاان “..
عبد اارحمان……الله یخلیک مکتعرفیش شی ممرضه قریبه منهناا..
البنت….مرحبا انا ممرضه فاش یمکن نسااعدک 😊
عبد الرحمان…..بغیتک تمشی معایا لدار …
اابنت…”خرجات عینیها “…کییفاااش اش هاد الهضره
عبد اارحمان…”کان شاعل خاصو غا سبا “…مال دمااغکم مسخ هاا؟؟….معایا سیده لفوق مریضه فیها سخانه وبغیت لیها شی دوا و شی وحده تبدل لیها حوایجها میمکنش نقرب لیها واش تبغی تجی معاایا ولا غنضیع معاک وقتی هنا
البنت….”شافت فی صاحبتها ورجعات شافت فیه “…وباش عرفتک داوی اخویا بصح
عبد الرحمان…”خبط ایدیه ” …دابا هاد الحاله لی انا فیها تاع تفلیه ولا عرفتی شنو غا بقای …”تم خارج راجع لدار وهو یسمعها تابعاه وکتعیط علیه ”
البنت….”جایا هازا فی ایدها دوا ” ..اشرییف سمحلی اخویا واخا انا نمشی معاک 😞
عبد الرحمان…”غادی بجرا “…تبعینی …😠

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 72 ●°

“طلعو لدار حل لیها لباب ودخل معاها ..قربات من سهیله کطمن علیها بعینیها “….
البنت. .فیناهما حواایجها..؟؟
عبد الرحمان…”شیر لیها علی لبلاکار …”…فیه کلشی..
البنت….صافی واخا انا غنتکلف …
“خرج برا وخلاها معاها بدلات لیها ونشفات لیها شعرها وغطاتو…اما سهیله گاع مداریه بشنو کیطرا بجنابها کانت فی سبات عمیق ..کانت جسد لا روح ”
البنت…”خرجات لعندو لبرا لقاتو کیگمی شافها وطفاه “….راه بدلت لیها
عبد الرحمان…”وقف غادی لعندها “….واش شویه هی دابا…شنو عندها ؟؟
البنت… سخانه مهم راه حراره منخفضه دابا ..مقدیتش نعطیها دوا فیقتها تا شبعت ووالو..مهم من هنا لساعتین فیقها وشربو لیها وبقی تعطیه کل ربعه سوایع باش متعاودش تطلع لیهاا
عبد الرحمان…”جبد لفلوس عطاهم لیها “…واخا شکرا بزاف 👍
البنت….غتجی معایا نعطیک صرف ..
عبد الرحمان…نو غیر خودی فلوس دوا وشی لاخور لیک…”تشکراتو ووصل معاها تال لباب سدو ورجع بقی کیشوف فی دیک الحاله عاد بدا جمیع وملی سالا دخل کوزینه وجد لیها سالاد تاع دیسیر وشی حاجه خفیفه تاکلهاا ودخل لبیت کیفیق فیها ووالو …شویه مشا دیریکت لشرجع یحلو ..حدها بان لیها صو وهی تغوت
سهیله…..”درگات وجها “…سدووو سدووو سدوووووووو 😠
عبد الرحمان…”مشا لعندها دایر ایدو فی جیابو ” …نوضی کیخصک تشربی دوااا وتاکلی..
سهیله…”شافت عیه وخنزرات “…مبغیت لا ناکل ، ولا نشرب ومبغیت لا دوا ولا زبل ..خلینییی نعس 😠
عبد الرحمان…”مزیر علی ایدیه “…واااش تخورتی فی دمااغک ولا شنووو ..تی مااااااال حسک اش کاین …لاش کتغوتی
سهیله….”دورات وجها لحیط “…خرج غیر من لبیت وسد الباب وخلیییییییینی
“معاودهاش معاها خرج معصب خبط لباب علیها …هز دیک الماکله لی وجد لاحها فی زبل وهبط لزنقه یبرد …ملی رجع لقاها مزال فی بیتها وظلماتو علیها من جدید…ستغفر الله ودخل لبیتو علی امل تصبح فی حاله مزیانه لغد لیه..لکن للاسف حالتها ولات کتسووء یوم بعد یووم…خدمه لی کان غیبدا فیها خلاها علی ودها وبقی مقابلها…گاع دوایات تاع الالام خداتهم لکن بدون جدوی مبقاو کیقدیو فیها والو… کیبغی یدیها لطبیب کتعکس معاه کیگول نخلیها علی رحتها …رجعات عصبیه وعنیفه زیاده عن اللزوم…انفوا یدوی معاها کتهرس شنو فی ایدها…وغیر کتغوت وشادا راسها …ولات مکتافیه انها تسد علیها فی لبیت وتبلع کینات نعااس لی مبقاو کیقضیو فیها والو….هملات راسها وصحتهاا…جسمها ولا هزییل زیاده علی لزووم.. ..هالات سوداء شکلو دوائر علی عینیها..حار شنو یدیر معاها تال واحد نهار خرج فیه علی ود غرض کان عندو ومصمم ملی یرجع یدیها لطبیب ..لکن وقع لعمرو توقعو یصرا جا لدارر و لقاها خالیه من ای اثر لیها
……
لایحه زیفها فووق رااسهاا مع تركها بعض خصلات من شعرهاا علی راحتهم کیضرب فیهم النسیم…..مره مره کتحک نیفها لی ولا کیسیل واحمرارو زاد بکثره…. غاده كتجول وسط شوارع المدينه بدون وعي حالا فمها علی جهدو کتستنشق الهواااا لی مبقاتش کتحسوو کیدخل لریتهاا وعینیها دابلين وحزينين کانها مخاصماا الحیاة ..كدور في راسها مصدومه کااااانها تاائهه فی شواارع الزماان …
کانها الآسی …و الدمع ..
كانها اسم بلا لقب…مواطنه بلا موطن…حطام انسانه …بل كانها بقايا حطام…كانت العذاب ..وظلمة الظلام کانت جسد بلا رووح

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 73 ●°

لايحه زيفهااا فووق رااسها مع تركهاا بعض خصلات من شعرهاا على راحتهم کيضرب فيهم النسيم ..مرة مرة كتحك نيفهاا لي ولا کيسيل واحمرارو زاد بكثرة …غاده كتجوول وسط شوارع المدينة بدوون وعي حاالا فمهاا على جهدوو كتستنشق الهواا لي مبقاااش كتحسوو كيدخل لريتهاا عينيها كانو ذابلين وحزينين كانها مخاصما الحيااة ..كدور في راسهاا مصدومه كانها تائهه في شواارع الزمان …
كانهاا الاسى والدمع
كانهاا اسم بلا لقب…موااطنة بلا موطن …حطاام انساانه ..بل كاانت بقااياا حطااام …كانت العذاب وظلمة الظلام…كانت جسد بلا رووح
فقدات اي شعوور بشنو كيدور حدااها…همها حاجه وحده تاخد مبتغاها شمة او اي شیئ یعوض بلاها…ابدا محزناتش على راسها ولا قالت اش كندير فين غادا ؟؟ ولین صاادا .؟؟..اطلاقا بحال هادشی متقال حيت العقل مكانش معاها…طابت بدوران ولات لي لقاتو تمشي عندو
سهيله…”كتشد فيه المارة “…سااعدني بدي اخد شوية من ادماني …بدي شوی ملی بیعطینی یااه یوونس …سااعدوونی
” کتنقل وسط الناس لی فهمو من حکیها انها ماشی من هنااا ….لی وصلات لیه یا اما یهرب منها یا اما یحط فلووس فی ایدهاا…رجلیها طابو…ولا هی تهدت…حوایجهااا توسخوو ولا هی فاقت…تمات راجعه منین جات باش ترجع لعند عبد الرحمان ملجئها لوحید …لکن شوارع جاوها کیتشاابهو…وناس ولاو کیبانو وسط عینیها بحال بحال… عیاات تحقق وتفکر وفی الاخیر مشات لزاویه مقنته من الشارع جلساات فیهاا کتحااول تذکر واخا العقل کان دیک سااع مرفووع …اما عقل الشخص اخر کان غیخرج علیها بتقلاب..ملی ملقاهاش فی دار نزل بجرا کیسول ناس والمحلات رجع عماره ووراه کونسیاج الطریق لی صدات وخدات رکب طونوبیلتو وتبعها لکن بدون جدوی ..ضار المدینه بلا حسااب وبلا عدد …طاح لیل وهو مزال کیقلب…فی التالی مبان لیه غیر یقصد الشرطه تعاونو واخا متاکد انو فی هادشی خطر لا علیه لا علیها کونها معندها تا ورقه کلشی خلاتو فی الحسیمه…والا مشاو تا لقاوهاا وبحثو البارون غیعرف فین هما. ..لکن فی داک الوقت بالضبط مکان همو تا حاجه من غیرها ….
توکل علی الله وتم غادی فین قرر تا کتبان لیه جماعه نااس وغوات دنیا ودین مجموع علیهم…ممیز من بین صوتهم غیر صووتها الرقیق لی عمرو یروح من وذنو…نزل من طونوبیلتو بجری ودخل بینهم ولقااها بین یدین زوج نااس غادین بیهااا لبولیس وهی کتغوت ربی لی خلقهاا
سهیله…..”عقلها غیخرج “…بعدووو عنی…اترکوونی “کتعض فیلی شادها من ایدها “…زووول ایدک…طلق منی…”گاع اللهجات تکلمااتهم ولا بغی یخلیها…فجآه زعزع المجمع وفرتکو صوت العبد الرحمان لی کان بحاال القنبله ”
عبد الرحمان….”تلاح علی الشخص شنق علیه وعطااه بضربه عوجاات فموو “….حید ایییییییدک متقییسهاااااااااااااااش ….”ضربه وحده منو خلاتو منشوور ولی کان معاه مبقا باان…”
سهیله…”هزاات عینها فیه بفرحه وتلاحت معنقاااه “….اهء اهء جیییتیی جییتی اناا خرجت…وتوضرت..فین کنتی علاش خلیتینی 😢
عبد الرحمان….”طالق ایدیه وکیتنفس بجهد محاول یمحی الغضب دیالو ..خلاها کتشکی وتبکی علیه … دور ایدو علی خصرها غادی بیها جهه طونوبیل تا وقفاتو مرا کانت من بین جووقه ”
السیده….ضربتی سید خلیتی دمو دایز..ونتا غادی بیها شکوون نتا وباش عرفناک معاها یاکما نتا من نوع لی کیستغل بنات ناقصاات عقل…
عبد الرحمان…”بالغوات”..😠😠.هییییه جمعی فمک…هادی مرتی ونتی اش دخلک….گاع هادشی فیک مساعده وانسانیه ملی کانو بزوج کلها شادها من اید لاش مدخلتیش نتی وحیدتیها بین ایدهم وشدیتیها یاک مرا بحالک بحالک ودابا جاااایاا تورینی درس فی الاخلاااق..قبل متعلمیه لیا سیری تا تستفدیه نتی..🤨
“لمرا جمعات فمها متلاتش حلاتو…ولی زاد اکد لیها هضرتو اباغ عصبیتو ودفاعو علیها هی حاله سهیله لی مکوشه فیه وشاده فیه بحال بنت لی لقات باها…ناهیک علی هضرتها وهی کتوسلوو…

💋💋 تتمه الجزء 💋💋

…ناهیک علی هضرتها وهی کتوسلوو…
….
سهیله..”حاطا راسها علی صدرو “…عفااک اعبد الرحمان یالله نمشیو شووف شووف ناس کی کیشووفو فیا خلعوونی…”جرهاا وداها دیریکت طونوبیل دار لیها لاسانتیغ ونطالقو دیریکت لدار ..طول لطریق مدوا متکلم غیر وصلو وسدو علیهم دار وهو یدور عندها وشراار خاارج من عینیه
عبد الرحمااان…”بالغوااات “…فییییییین خرجتی فیییین..واش باغا تسطینی….وزایدون اش هاد الحاله هاا ” کیوریها لباسها لکحل لی ولا مارو بالغبره “….خارجه دایعه کون موصلت فی الوقت شنو کان غیطرا…
سهیله….” دایره ایدها علی وذنیها وکتحرک فی راسها..”….متغوتش علیا متغوتش…..”مشات تجری لحمام دخلات لیه وسداات…وخلاتو ما عارف میدیر وشویه دالفهامه لی کان یکسااب مشاات…
“جلس فی الکرسی کیحااول یستنتج هاد الحاله لی هی فیها ولی مغریباش علیه….یاما تحاک بناس کثر منها بالحق کان سببهم واحد هو البلیه ..بقاو اسئله ومطارق شااغلین بالو…شنو تکون کتعاطی…؟؟ لا میمکنش مدیرهاش ومدیاالهاش….”….هز تلیفونو وعیط لطببب
عبد الرحمان….الو وی ممکن دوزی لی دکتور ** شی حاجه مستعجله ..
طبیب …”بعدمت تلقی اتصال “…وی مرحباا..
عبد الرحمان…”کیحک راسو دایخه بیه دنیا “. انا لی خدیت منک موعد صباح فی تلیفون..وعودت لیک علی الحاله تاع مرتی …طرا ضرف ومقدیتش نجیبها ونجی ممکن تجی نتا الوضع سااء بزااف ..
طبیب….”شاف فی ساعه وتکلم “…واخا انا ندور علیک عطینی لعنوان…
” عطاه لیه .. ومشا لقدام لحمام بعد ما قطع بانت لیه تعطلات معرفها اش کدیر …شویه کیسمع دگان…بدون میخمم ضرب لباب لاحو بدقه وحده وتصدم من المنظر لی شااف….”

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 74 ●°

“عطااه لیه ومشا لقداام لحمام بعد ما قطع بانت لیه تعطلات معرفها اش کدیر…شویه کیسمع دگاان …بدون میخمم ضرب لباب لاحوو بدقه وحده وتصدم من المظر لی شاف ..”
……
دخل لقاها لایحه شالها وجالسه وحاطا قدامها گاع دوایات لی دقااتهم بقرعه زاج کانت تما…..والطامه الکبری انها حاطاهم فی ایدها وغادا بیهم لنیفهاا
عبد الرحمان…”مشی کیجری لاح داکشی لی فی ایدها وبدا یهلل “…شنوووو کدیری هااااا ؟؟….شنوووووو باغا دیری…واااااش واعیااااا ولا لا …
سهیله….”کتجمع داکشی لی لاح وباغا تشموو …عصباتو تا شدها من ایدها وهزها وهی تبدا تغوت “….تفرااااق منی خلییییینی مااشی شغلک…بغیتو بغییتو…”کتحک فی نییفهااا ‘….نتاا ماشی شغلک متحکمش فیا و فشنو ندیر….وزایدون نتا سباب نتا سباب ….😠
عبد الرحمان…”شادها من ایدها بزوج وکیدی فیها ویجیب “…..اش بغیتی هاا. بغیتی تشمی دوا واش بعقلک…فهمیینی مااااالک…قولی اش عندااااااک وکیفااااش انا سباب ؟؟ 😠
سهیله…”باغا تفک من ایدو “…..اه اه اه …نتاااااا نتااااا سبااااا ..بسبااابک جیت هنااااا وخلیییییتو ..هو کااان کیعطیینی….کاان کیعطییینی دواا باش میدرنییش رااسی….کل مره کیجیبوو لیا نشمووووو هوووووو هووووو هوووو بلااااااااااانی
عبد الرحمااان….” صدموو کلامهااا ..رفع غیر حوااجبوو وتلقی الصدمات من عندهااا”….شکووووووون هادا دوی شکوون وکیفاش کتشمی وااااشنو کتشمی وااش الغبره ؟؟
سهیله….اهء 😭..اه اه الغبره عطیینی عطییینی…ولا دینی عندوو دینی عند یوونااس یعطینی 😢
عبد اارحمان….”طلقها من ایدهاا وغوت علی حر جهدووو ” ……..لاااااااااااا لاااااا لااااااااا ماااشی لهاااااا الدرجه….ایوناااااااس الکللللب..لاااا .”قلب داک حمام شفاه علی علاه…کمل دوره لقاها محداهش خرج کیجری کتبان لیه غادا قاصده لباب من جدید….جری وقفهاا “…وقفییییییییییییی ….”شدها لاحها علی کانابی “…….مغتعتبییش هاد دارررر کتسمعی “هز صبعو قدام وجهه بتهدید ”
سهیله…..لاااا لااا….”شاادا راسهاا “….الا بغی یفووتنی راسی خااصنی یووناس…هو خااصو یعطینی باش یفووتنی…رااه مقدییتش نصبر مقدیتش مقدیییتش…😟
عبد الرحماان …”صاط باعلی صوووتو “……نتی مغتمشیش عندو….وهو عقااااابو کبیییر کبیییر …ودابا غتعودی لیا من لول تال اخر هادشی کتفهمی …
سهیله….”کتشیر علیه بالمخاد”….مغنقوولش ومغنبقااش هناا…ونتاااااا “ضربتوو بمخده “…بعااد منی…
عبد اارحمان…”عیاا یصبر لکن مقدش مشاا لعندهااا وهز ایدو قداام وجها”…..وااااش غتسکتی وترصاای لااااااا
سهیله….”وقفات ودفعااتو “….لااااااااااا لاااااااا
عبد الرحمان….”هز ایدو تال سما ونزل علیهه بصفعه خلااتها شادا حنکهاا مبنجه “………👋 ودااااابا سکتی وجلسی الارض…”جلسها فووق سدااری..وبقی کیحووم فی المکان کیحک علی ذقنووو بعصبیه باغی یبرد ومقادرش…باغی یشفی غلیلو ومعرفش فیین ….دور وجهو کتباان لیه مکمشه وکتبی ”
سهیله….”دمووعهاا شلال “…اهء اهء…کتضربنی کتضربنی…ضربو هو ماشی انا…هو لی خرج علیاا هوو…هوو لی تافق علیا هو وشاامه ولاو کیعطیونی مخدرات فی اتاای…هو لی ضیعنی ودمرنی…هو لی خرج لیا علی حیااتی…”وقفات قدامو وجهو فی وجها عینیه فی عینییهاا …دمع کان کنزل منهااا متواالی…مومو دیال عینیها ولا کیبان کانو وسط ضایه تاع دم…”……خرج علی حیااااااتی دمروونی…خلانی مبلیه وانا صغیییره ..ونتاااا شنو کدیر کتضربی فشی حاجه ملیش دخل فیهاااا…واش اناا خترت هادشی ….”حرکات راسها بنفی وکتنخصص “….لاااا .مخترتش هووو هوو ختاار هوو لی قرر یضیعنی…وفی تااالی اناا ضعت ضعتتتتتتت
اناااااا کنمووووت الف مره فی لیوووم….فین حیاااتی فییبن دوی علااش سلبهااا منی علاااش…عرفتی شنو…”مشاات کتجری الگووزینه وهو وراها باغی یشووفها اش دیر تا بانت لیه هزات مووس…وهو یحط ایدو علی اید لی شاادااه

😭😭 تتمه الجزء 😭😭

…”مشاات کتجری الگووزینه وهو وراها باغی یشووفها اش دیر تا بانت لیه هزات مووس…وهو یحط ایدو علی اید لی شاادااه “….طلق طلق…انا غنعطییه لیک…”رخف ایدو ومداتو لیه “…..خووودووو قتلنی..عفاااااک عفااااک…”طاحت الارض جهه رجلیه ونزل لعندهاا محنی…شافت فیه بحرن واسی بالضلم وحگره “…هنینی اعبد الرحماان من هادشی هنینی
” تآثر لدرجه عینیه عمرو دمووع لکن مرمشش ولا خلاهم ینزلوو…جرهاا لعندو معنقها باید وایدو لوخرا حاطهاا علی ظهرهاا ممنتابهش لمووس لی تغرس فی اییدیه بحر وقوه الشده ”
عبد اارحماان…”مزیر علیهاا وهی کتقطع وسط حضنوو “…..اناااااا معااااااک وغترجعی بحااال قبل وحسن کنواااعدک..کنوااااعدک “قبل رااسهه وبقی حاط فمی علیه وکیشووف بعیییید کاارز علی حوااجبو…بقاو علی داک الحاال هو ضامهاا لعندو محسسها بالامان وبلی کاین معااها ومترجم لیها من خلال حضنو انو عمرو یخلیهااا…وهی کتبکی علی وعسی دموعها یریحو بالها ویغسلوو ذاتها…شویه قاطعهم صووت لباب ..عرفو طبیب غیکون وصل لاح لموس وعاد نتابه لجرح لی فی ایدو…مهتمش ولا داها فیه..همو کان هی، هزها لبیتهاا قاد لیها حوایجهاا وخدا صبنیه غطی شعرهاا عااد حل لباب ”

🌹🌹 منقذی الاسمر 🌹🌹
✍ بقلم الهاویه….❤ ندی العمر ❤
الجزء …………..●° 75●°

دخل الطبیب لغرفتهاا وبقی عبد الرحمان فی جنبها مخلاهاش وتاهی شادا فیه خایفاه یهرب ..عاود لطبیب کلشی..
طبیب…” متآسف علی حالتها “…ملی قلتیلی صباح الاعرااض لی عندهاا شکیت صرااحه ..وباش نتاکد قلت لیک جیببهااا
عبد الرحمان….وهاحنا عرفنا السبب اسی طبیب دابا شنو ممکن ندیر…؟؟
طبیب…”کیحرک راسو باسی “….ممکن نخرجو برا وندویو …
“بالله نااض یتبعو وهی تکرز علیه ”
سهیله…”خایفه “…بقی معاایا عفااک متمشیش معاه 😟
عبد الرحمان…”مشا لجهه وجهاا کیهدن فیها وهو ینتابه لاثر صبعانو مصورین تعصب علی راسو “…انا جای نوصلو لباب ورجع واخا ..
“حرکات لیه راسها وخرج لعندو ”
عبد الرحماان…”تنهد “…انا کنسمع ؟؟
طبیب….سمعنی نقولیک اولدی…ضروری مکیخصک تدیها لمرکز معالجه الادمان ..یشووفو واش هادشی فی اولو ولا لخر..هما غیعرفو کیفاش یتصرفوو معاها ..والعلاج لی یناسبهاا
عبد الرحمان…”دوز ایدو علی وجهو “…احم…ندیها ماشی مشکل المهم تولی بخیر شحال گاع وترجع لحالتها طبیعیه ..
طبیب….منقد نقوولیک والو اولا کیخص یعرفوو فی اشمن مرحله هی …حاجه وحده خاصک تعرف ؟
عبد الرحمان….”بتساائل “…شنو هی ؟؟🤨
الطبیب….العلاج مکلف بزاااف
عبد اارحمان…”دوز لسانو علی سنانو “…شحال گااع ؟؟
طبیب….معرفش بتحدید وانها ماتفووتش الفین درهم للبله …وعاد شووف شحال غیخصهاا من یوم تا تشافا میه فی میه..
عبد الرحمان…”میل فمو جنب وبقی کیفکر “…هاد المرکز لی قلتیلی باینه بریفی ؟؟
طبیب…”حرک راسو بالایجاب “…تماما..مرکز خاص دیال دوله مکاینش فی هاد نواحی بعید..وعاد نتا وزهرک تلقی بلاصه ولا لا…وسین وجیم کتکون کثیره وشوف تشووف واش یعطب نتیجه…
کنصحک بهادا “عطاه کارت فیزیت من محفطه دیالو ” …اطباء لی فیه متخصیین..وکنعرفهم نقد نتوسط لیک ینقصو لیک ولکن صدقنی نتیجه غتعجبک وغترجع کیف کانت وحسن گاع
عبد الرحمان…”تنهد”…ماشی مشکیل امتی ندیهاا…؟؟
طبیب….فی القریب العاجل ….حیث وصلات لمرحله خاایبه وتقد تادی راسهاا..دیها غدا یدیرو لیها فحووصات الازمه یشووفو شحال نسبه دیالو فی دم وهما غیشرحو لیک مزیان .
عبد الرحمان..” بتاسم لیه ‘…شکرا بزااف .
طبیب…”طبطب علی کثفو “…الله معااک
” بعد مخرج طبیب مشا نیشان لکوزینه خدا قطع الثلج وداهم لیها لقاها فی الحاله فاش خلاها قرب منها وبدا یدوز ثلج علی الصربه وهو کلو ندم…اما هی غیر کتشووف بعینیها ومره مره تنهد..حتی قطعات الحس طل علیها لقاها نعسات غطاها وخرج براا غادی کیتمشی بالمهل وایدیه فی جیاابو…دخل کوزینه وجد لیه قهوه ومشی لصاله فضل یبات فیها قریب من بیتهاا
عبد الرحمان…”جبد گارو شعلو ومشا لشرجم هاز تلیفونو بی الاید لوخری “….

😊😊 تتمه الجزء 😊😊

…دخل کوزینه وجد لیه قهوه ومشی لصاله فضل یبات فیها قریب من بیتهاا
عبد الرحمان…”جبد گارو شعلو ومشا لشرجم هاز تلیفونو بی الاید لوخری “…..الوو فین اخویاا اش درتی لیاا ؟؟
سمساار….والو مکاینش لی عطانی کثرر وانا مزاال معلق فیها لبیع تا تجیب لیک الثمن لی بغیتی…
عبد الرحمان…”خرج دخان من فمو “…عرفتی شنو عطیها لخونا بثمن لی بغی صاافی واقف علی لفلوس لیوم قبل من غدا
سمسار…یاک لاباس شنوو کاین ؟؟
عبد الرحماان….ماشی مهم دیر لی قلت لیک
سمسار…عتابرو مقضی..
عبد اارحمان…” مقوس عینیه “..امتی توجدهم لیا
سمساار….انا غنعیط لسید دابا وهو راک عارف میت باش یشریهم..من هنا لیومین گاع نصیفط لیک فلوسک….ونتا صبفط لیا وکاله باش نوب علیک
عبد الرحماان…”قااطعو “…وکاله صیبتهاا صبااح وغدا توصلک بالحق سمااعنی…فلوسی جیبهم نتا تال بین ایدی…متصیفطش لیا فی لبنکه راک عارف بنادم دایخ علیا واش باقی کیجیو ..؟؟
سمساار….یومیا کیقلبو دنیاا ووالو…
عبد الرحمان…”طفی الگارو ومشی جلس “…وادیر شنو قلتلیک…وفلووس المرکوب علیا ..
سمسار….خیرک ساابق…
عبد الرحمان….”حید تلیفون من وذنو “…یالله تهلی اصحبی..”قطع علیه ولاحو فوق طبله منزل راسو ومغمض عینیه کیفکر فشنو غیطرا من هنا لقداام وواش غتقدر تحمل بشنوو غدوزز منو …سیغتو عارف بلی مرحله العلاج کتکون صعیبه
شعل تلفاازه کیف عادتوو کیتفرج فاش کیرتااح…یالله بدا کیدیه نعااس وهو یسمع غواتها العالی مشی لعندهاا بسرعه دخل ولقااها کتقطع فی حوایجهاا وکتغوت
سهیله….”کتجبد من فوق ناموسیه “…لااا مقدتش مقدرتش…..لاااااا عونی بغیییتو بغییتوو… عرفتی شنووو دینی غیر عند شاانتی🐱..عنداک یقتلها لیا هو مکیبغیهاش…لا اا عنداک تاهی یعطیهه تشم بحالی عفااک یالله نمشیو
عبد اارحمان…”شد ایدها بزر واخا قوتها ضاعفات زوج المرات کثر “….عنجیبها لیک تال عندک ونتی خاصک تصبری …”کیشووف فی عینیه بالحاح “….صبرییی اسهیله وقااومی کیخصک تقااومی رااه کیجن جنونی ملی کنشووفک هااداا کون کان حداایا تقتلو نقتلووو
سهیله……لاااا مقدییتش مقدییتش…هانتا غنمووت…”کطلع نفس وتهبطها مخنووقه ‘……امم مبقیت…ش..قاادا نتنف..س بغیت ..نخرج…عفااک ؟؟
عبد اارحمان…”قاد لیهه حوایجهاا…و هزها متبتها “…وااخاا انا غندیک تشمی لهوی بالحق مدیری تا شی رد فعل…
سهیله…”شادا راسها بین ایدها وکتحرو لیه بمعنی معندیر والو ..بالفعل هبط هو ویاه رکبو فی طونوبیل ودوز لیله کامله وهو کیدور بیهاا مخلی شرااجم محلولین باش تنفس وتهدن….ملی فااتتها الحاله ترخاات وبداات تهتت باسم …”شاانتی فینک…؟ شاانتی “…وبعدها مشات من جدید فی سبات عمیق ”

Leave a comment